c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2018, številka 12 / letnik XVI.
 
Officii necessitas excusat.
Službena dolžnost opravičuje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razveljavitev členov ZEKom-1 močno otežila pregon najtežjega kriminala
Policisti in tožilci opozarjajo, da imajo oteženo delo zaradi razveljavljenih členov 162 do 169 > Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki so predvidevali zbiranje in posredovanje podatkov o telefonskem in internetnem prometu uporabnikov ter njihovo posredovanje organom pregona za potrebe kazenskega postopka, ker je čas, za katerega morajo operaterji hraniti podatke, zdaj bistveno krajši. Leta 2014 je namreč Ustavno sodišče (U-I-65/13-19) razveljavilo osem členov ZEKom-1, pri tem je sledilo Sodišču EU, ki je pred tem odločilo (C-293/12 in C-594/12), da je Direktiva EU, ki je omogočala tovrstno zbiranje podatkov v državah članicah EU, v nasprotju s pravnim redom EU, ker ne upošteva načela sorazmernosti. Ustavno sodišče je zato sporne člene razveljavilo, operaterjem elektronskih komunikacij pa naložilo, da morajo zbrisati vse zbirke podatkov, ki so jih hranili na podlagi razveljavljenih členov. Operaterji lahko tako od takrat naprej podatke hranijo le še za tekoči in tri pretekle mesece, in sicer za lastne komercialne potrebe (za obračun porabe, primere reklamacij in podobno).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Mnenje Zakonodajno-pravne službe DZ o noveli Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Obsodilne sodbe za večino "balkanskih bojevnikov"
V ponovljenem sojenju v zadevi Balkanski bojevnik je Okrožno sodišče v Ljubljani po 128 obravnavah in obravnavanih več kot 60.000 strani sodnega spisa v torek izreklo sodbe. Večino obdolženih je sodni senat spoznal za krive, a jim dosodil nižje kazni, kot je predlagalo tožilstvo. Tako obramba kot tožilstvo sta napovedala pritožbe.

>> Sodniško društvo: Cerarjeve izjave ogrožajo obstoj pravne države
Slovensko sodniško društvo ostro obsoja Cerarjeve izjave, v katerih je izrazil dvom v postopek, v katerem je vrhovno sodišče razveljavilo referendum o zakonu o drugem tiru. Prepričani so namreč, da kažejo nespoštovanje pravne države, zaradi česar so zaskrbljeni, saj takšno dejanje visokega politika in profesorja prava ogroža obstoj pravne države.

>> Znani kandidati za tri mesta v Sodnem svetu
Na javni poziv predsednika republike za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta je prispelo 11 predlogov kandidatur. Julija bo namreč potekel mandat šestim članom, med katerimi tri izvoli DZ na predlog predsednika republike. Možni kandidati za tri mesta v Sodnem svetu so Sara Ahlin Doljak, Marjan Feguš, Tomaž Keresteš, Jana Morela, Damjan Možina, Boris Ostruh, Andrej Rozman, Rok Svetlič, Andraž Teršek, Verica Trstenjak in Emil Zakonjšek.

>> Pahor ne bo predlagal mandatarja
Predsednik republike Borut Pahor je predsednika DZ Milana Brgleza obvestil, da ne bo predlagal kandidata za novega mandatarja, in ga zaprosil, da se DZ na seji s tem seznani. Z razpisom predčasnih volitev pa bo Pahor počakal na iztek roka, ki ga imajo za predlaganje mandatarja na voljo poslanci.

>> DZ sprejel zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih
DZ je danes sprejel zakon o sodnih izvedencih, cenilcih in tolmačih, s katerim naj bi dvignili kakovost in strokovnost dela sodnih izvedencev ter okrepili nadzor nad njihovim delom. Tako naj bi zakon zagotovil boljše preverjanje ohranjanja strokovne usposobljenosti sodnic izvedencev, cenilcev in tolmačev, ter prinesel smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu. Uvaja tudi nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno. Med drugim se z zakonom ustanavlja strokovni svet, ki bo najvišji strokovno usklajevalni organ na področju sodnega izvedenstva, cenilstva in tolmačenja. Svet bo vsakih pet let pregledal njihova potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil. Predlog zakona so na odboru za pravosodje v začetku marca dopolnili še z določbo, po kateri se bodo lahko sodni izvedenci tudi pri svojem delu na trgu sklicevali na svoj status.

>> Avtentična razlaga za dodatno zaščito podizvajalcev
DZ je danes sprejel tudi avtentično razlago > 631. člena Obligacijskega zakonika (OZ), ki ureja poplačilo podizvajalcev. Predlog je vložila poslanska skupina SDS, da bi tako še dodatno zaščiti podizvajalce, ki ne prejmejo plačila za opravljeno delo.

>> Novi zakon o nepremičninskem posredovanju
DZ je v torek sprejel novi zakon o nepremičninskem posredovanju. Ta med drugim omejuje plačilo za posredovanje na štiri odstotke od vrednosti nepremičnine ter nepremičninskim družbam nalaga, da prodajalca in kupca opozorijo na morebitne pravne oziroma stvarne napake nepremičnine. Po novem pa ni več omejitve provizije pri kupoprodajnih poslih med gospodarskimi družbami.

>> Postopek izredne uprave nad Agrokorjem v Sloveniji ne velja
Vrhovno sodišče je 14. marca potrdilo sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki je zavrnilo predlog za priznanje postopka izredne uprave nad hrvaškim koncernom Agrokor kot tujega postopka zaradi insolventnosti v Sloveniji.

>> Vlada prek SDH za zaščito premoženja NLB na Hrvaškem
Vlada je včeraj kot skupščina SDH holdingu naložila, da mora v NLB zagotoviti spoštovanje sklepa vlade, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog ni zakonito, ter izvedbo ukrepov, da se prepreči oz. omeji možnost izterjav NLB na Hrvaškem.

>> Bajde obsojen na 25 let zapora
Celjski okrožni sodnik Zoran Lenovšek je v ponedeljek na ponovljenem sojenju Velenjčana Romea Bajdeta spoznal za krivega umora partnerke decembra 2015 v Velenju in ga obsodil na 25 let zapora. Takšno kazen je zahtevala tožilka Marjeta Kreča, ki meni, da so vse očitke iz obtožnice Bajdetu tudi dokazali. Sodba še ni pravnomočna, Bajde pa ostaja v priporu.

>> Đurđević po devetih letih pravnomočno oproščen
Višje sodišče je Radenka Đurđevića oprostilo očitkov, da naj bi leta 2009 z več streli ubil soseda in sestrinega partnerja Mustafo Rastoderja v njegovem stanovanju na Litostrojski cesti v Ljubljani. Ker je bil Đurđević na prvi in drugi instanci oproščen, je njegova oprostitev pravnomočna, uboj pa bo tako ostal nerazjasnjen.

>> Zagovornika predstavila pritožbo na sodbo v primeru jeseniške deklice
Senat Višjega sodišča v Ljubljani je v torek obravnaval pritožbi Sande Alibabić in Mirzana Jakupija, ki sta bila na prvi stopnji spoznana za kriva več kaznivih dejanj surovega ravnanja in povzročitve telesnih poškodb, ki so vodile do smrti dveletne deklice. Alibabićevi je bilo prisojenih 23 let zapora, Jakupiju pa 21 let zapora. Odločitev višjega sodišča bo izdana pisno.

>> Ovadba zaradi posredovanja Jankovićevih osebnih podatkov
Policija je na državno tožilstvo v Celju podala kazensko ovadbo zoper osebo, ki jo sumi storitve kaznivega dejanja uporabe osebnih podatkov v nasprotju z namenom njihovega zbiranja. Po poročanju medijev gre za pooblaščenca za posredovanje informacij javnega značaja na tožilstvu, ki je javnosti posredoval kazenske ovadbe zoper Zorana Jankovića.

>> Furlan potrjen za vodjo specializiranega tožilstva
Državnotožilski svet je v ponedeljek za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) potrdil Harija Furlana. Ta je danes že prisegel, so sporočili z Državnotožilskega sveta. Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar. Furlan je bil tudi edini kandidat za mesto vodje SDT.

>> Završek ostaja predsednik Odvetniške zbornice Slovenije
Predsednik Odvetniške zbornice Slovenije Roman Završek je bil na včerajšnji skupščini kot edini kandidat izvoljen za še tretji mandat na čelu zbornice. Položaj je ohranil tudi podpredsednik Janez Starman, druga podpredsednica pa je postala Alenka Košorok Humar.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi novela zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
17. marca je začela veljati večina sprememb in dopolnitev > Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1), ki določajo bolj enostaven, pregleden in fleksibilen način izrabe očetovskega dopusta, pri čemer njegovo trajanje in višina nadomestila ostajata nespremenjena. Očetje bodo lahko izrabili vseh 30 dni očetovskega dopusta skupaj, pri čemer morajo najmanj 15 dni izrabiti kadar koli od rojstva otroka do najkasneje en mesec po poteku starševskega dopusta v strnjenem nizu, preostanek pa do končanega prvega razreda osnovne šole (27. člen - primerjalnik besedila). Prav tako uvajajo 30 dni starševskega dopusta za posvojitelje ali osebe, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in varstvo z namenom posvojitve v skladu s predpisi, ki urejajo družinska razmerja za otroka, ki je že zaključil prvi razred osnovne šole in je mlajši od 15 let (39. člen - primerjalnik besedila). Novela določa tudi starost otroka, za katerega so starši upravičeni do povečanega zneska otroškega dodatka za 20 odstotkov, če ni vključen v vrtec, in sicer za otroka do štirih let (72. člen - primerjalnik besedila). Poleg tega novela sistemsko ureja pomoč pri nakupu vinjete za velike družine (78.a člen). 1. januarja 2020 se začne uporabljati določba, ki uvaja izplačilo pomoči ob rojstvu otroka v obliki dobroimetja, in sicer ne glede na materialni položaj družine. Dobroimetje v višini 280 evrov bo mogoče porabiti denimo za otroško opremo, potrebščine za otroke in otroško hrano (68. člen - primerjalnik besedila).

>> Davki, preživnine in osebno dopolnilno delo ter začasna in občasna dela
Objavljena je bila Povprečna letna stopnja davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo od plač v RS, ki za leto 2017 znaša 34,72 odstotka. Na podlagi Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) je bila izdana Odredba o višini prispevkov za osebno dopolnilno delo, ki velja od 1. aprila in določa, da znaša višina prispevkov za osebno dopolnilno delo na posamezno vrednotnico za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7,37 evra, za zdravstveno zavarovanje pa 2,11 evra. Objavljen je bil tudi Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2018, ki določa zvišanje nekaterih zneskov, in sicer od 1. aprila. Nova Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del, ki velja od 1. aprila, določa, da bruto urna postavka osebe iz drugega odstavka 6.b člena ZZZPB za opravljeno uro začasnih in občasnih del ne sme biti nižja od 4,73 evra.

>> Svet za nacionalno varnost
17. marca je začel veljati nov Odlok o Svetu za nacionalno varnost, ki ureja njegovo sestavo in delovanje ter sestavo in naloge sekretariata Sveta za nacionalno varnost. Novost je operativna skupina sekretariata, ki zagotavlja analitično in strokovno podporo sekretariatu, tako da spremlja pojave, dogodke in procese v državi in mednarodnem varnostnem okolju, ki bi lahko povzročali večja varnostna tveganja in ogrožali temeljne družbene vrednote RS, pri čemer upošteva tudi ocene ogroženosti iz mednarodnega okolja, pripravlja celovito analizo stanja nacionalne varnosti po posameznih področjih, usklajuje pripravo načrtov odzivanja na kompleksne krize in opravlja druge naloge skladno s predpisi, ki urejajo sestavo, delo in organizacijo vlade ter področje nacionalne varnosti.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Škandali z zlorabo osebnih podatkov bodo za podjetja zelo dragi
Evropska komisarka za pravosodje Vera Jourova je podjetja opozorila, da bodo škandali z zlorabo osebnih podatkov po uveljavitvi Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR), ki stopi v veljavo 25. maja, zanje postali "zelo dragi". Napovedala je tudi nadaljnja prizadevanja za preiskavo domnevne zlorabe podatkov uporabnikov Facebooka. Ustanovitelj ter glavni izvršni direktor Facebooka Mark Zuckerberg je včeraj sporočil, da skuša ugotoviti, kaj natančno se je zgodilo in kako zagotoviti, da se kaj takšnega ne ponovi.

>> Obdavčitev digitalnih dejavnosti v EU
Evropska komisija je predlagala obdavčitev digitalnih velikanov z znatnimi prihodki v EU, kot sta Google in Facebook. Predlogi temeljijo na načelu, da je treba prihodek obdavčiti tam, kjer je ustvarjen. EU namreč digitalnim titanom očita, da se s prijavo dobička v članicah z nizkimi davki, kot sta Luksemburg in Irska, izogibajo pravični obdavčitvi.

>> Ukrepi proti nesodelujočim davčnim jurisdikcijam
Evropska komisija je predstavila prve protiukrepe EU v zvezi z nesodelujočimi davčnimi jurisdikcijami. Mednarodne finančne institucije, razvojne finančne institucije in drugi organi, ki upravljajo proračunska sredstva EU, bodo morali zagotoviti uporabo sredstev EU v skladu s ciljem EU za boj proti izogibanju davkom. Včeraj sprejete smernice bodo zlasti zagotovile, da sredstev EU za zunanji razvoj in naložbe ne bo mogoče prenesti prek subjektov v državah, ki so na seznamu nesodelujočih davčnih jurisdikcij. EU je skupni seznam nesodelujočih davčnih jurisdikcij prvič objavila decembra 2017 in od takrat ga redno posodablja.

>> Večstransko sodišče za naložbe (MIC)
Države članice EU so v torek pooblastile Evropsko komisijo za začetek mednarodnih pogovorov o ustanovitvi večstranskega sodišče za naložbe (Multilateral Investment Court - MIC). Novo sodišče naj bi nadomestilo obstoječe dvostranske mehanizme iz številnih meddržavnih naložbenih pogodb s stalnim telesom, ki bo odločalo o mednarodnih naložbenih sporih. Svet EU je ob sprejetju pooblastila prvič javno objavil tudi pogajalske smernice. Večstransko sodišče naj bi bilo sestavljeno iz sodišča prve stopnje in pritožbenega sodišča.

>> Portal o potrošniškem pravu EU
Evropska komisija je vzpostavila nov izobraževalni portal o potrošniškem pravu EU. Portal Consumer Law Ready je namenjen zlasti malim in srednje velikim podjetjem, ki so pogosto nezadostno obveščena o potrošniških pravicah. Udeleženci se lahko na portalu prijavijo v izobraževalne programe in tečaje ali zaprosijo za strokovni nasvet. Pridobijo lahko dodatna znanja v zvezi z zavarovanji, odstopom potrošnikov od pogodb, informacijami za potrošnike, alternativnimi oblikami reševanja sporov ali izogibanjem nepoštenim praksam.

>> Čezmejna prenosljivost storitev spletnih vsebin
Aprila se bo začela uporabljati Uredba EU o čezmejni prenosljivosti storitev spletnih vsebin na notranjem trgu. Uporabniki, ki so na spletu v svoji državi kupili filme, igre, e-knjige ali druge vsebine, bodo do njih lahko dostopali tudi med potovanjem po EU. Ukinitev gostovanja lani poleti pa jim bo omogočila, da si bodo digitalne vsebine lahko ogledovali brez strahu pred visokimi stroški. Uredba, ki jo je Evropski parlament potrdil junija lani, je del obsežnejšega svežnja predlogov za posodobitev zakonodaje o avtorskih pravicah EU. Gre za prvi instrument, povezan z avtorskimi pravicami, ki bo začel veljati v sklopu strategije za enotni digitalni trg.

>> Evropska sredstva za brezplačen brezžični internet v občinah
Evropska komisija je predstavila spletni portal, posvečen pobudi WiFi4EU. Občine iz vse Evrope, ki se želijo potegovati za finančna sredstva EU za vzpostavitev dostopnih točk za brezplačen javni brezžični internet, lahko že registrirajo svoje podatke na www.WiFi4EU.eu. Prvi razpis bo objavljen sredi maja, boni pa bodo razdeljeni po vrstnem redu prejetih prijav.

>> Sodišče EU bi sodbo glede terana lahko razglasilo do konca 2019
Potem ko je Slovenija na Splošno sodišče EU septembra lani vložila tožbo proti Evropski komisiji zaradi dodelitve izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran, zdaj poteka pisni del postopka. Ustni del bi se lahko začel v prvi polovici 2019, sodišče pa bi lahko sodbo razglasilo do konca omenjenega leta, so pojasnili na kmetijskem ministrstvu. Na ministrstvu sicer vsebine dokumentov ne razkrivajo, saj sta odgovor na tožbo in replika nanj del sodnega spisa Splošnega sodišča EU, ki tudi odloča o dovolitvi ali zavrnitvi vpogleda v spis.

>> Bruselj o otroških dodatkih v Avstriji
Evropska komisija je v odgovoru na vprašanje evroposlanke Romane Tomc glede otroških dodatkov v Avstriji v torek poudarila, da pogodba o EU prepoveduje vsakršno neposredno ali posredno diskriminacijo delavcev na podlagi državljanstva. Tomčeva meni, da je to dobra novica za slovenske delavce v Avstriji. Dunaj pomisleke Bruslja zavrača.

>> EU in Britanija z dogovorom o prehodnem obdobju po brexitu
EU in Velika Britanija sta danes dosegli dogovor o prehodnem obdobju po brexitu, je sporočil glavni pogajalec unije o brexitu Michel Barnier. Ob tem je ocenil, da je prehojen velik del poti do urejenega izstopa Britanije iz unije, a opozoril, da bo pravno gotovost prinesla šele ratifikacija ločitvenega sporazuma.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravnik kot duhovno bitje    

prof. dr. Marko Pavliha
   
Dasiravno se sodobna, zlasti zahodna družba duši v zoperdušnem vakuumu, čutim, da smo navzlic prislovični paragrafski zadrtosti in čustveni zakrnelosti tudi pravniki duhovna bitja z neizkoriščenim potencialom. Bo že držalo, da se marsičesa še ni mogoče naučiti in privzgojiti, ker je kodirano v genih in univerzalni zavesti, pri čemer prvi večinoma delujejo podzavestno, druga pa je zaenkrat dostopna le redkim. Ampak kot nas pouči jurist in pisatelj Robin Sharma, zmoremo ravnati kot “menih, ki je prodal svojega ferrarija,” morda v imenu Salustijevega rekla, da je duh vodnik in gospodar človeškega življenja: dux atque imperator vitae mortalium animus est. Prav ta človeška značilnost, možnost in priložnost nas na odskočni deski, zlepljeni iz klasičnega zdravja, vzgojenosti, izobraženosti, pridnosti in klasične inteligentnosti, ponese v višje sfere človekoljubnega in obče dobrega delovanja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed - o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 115 strokovnimi članki, več kot 250 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.