c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
November 2017, številka 46 / letnik XV.
 
Quis custodiet (ipsos) custodes?
Kdo bo varoval (same) varuhe?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nov osnutek novele ZKP
Ministrstvo za pravosodje je po zavrnjeni noveli ZKP-N poslanskim skupinam že predstavilo nov osnutek predloga novele zakona o kazenskem postopku. V osnutku ostaja določba v zvezi z zaslišanjem osumljencev, po kateri bi lahko sodišča oprla svojo sodbo tudi na izpovedbe osumljenca, dane brez odvetnika, če so ustrezno slikovno in zvočno posnete. Osnutek torej še naprej veča dokazno vrednost izpovedb, ki bi bile zbrane brez odvetnika. Črtan pa je del, ki je določal, da je lahko del spisa in hkrati podlaga za posamezne odločitve sodišča tudi izpovedba, ki je bila dana brez navzočnosti odvetnika in brez ustreznega zvočnega in slikovnega snemanja. V osnutku prav tako ostaja tudi najbolj kritizirana določba, ki tožilce usmerja k večji uporabi posameznih preiskovalnih dejanj namesto sodne preiskave in zaostruje pogoje za uvedbo sodne preiskave.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator 2017/11
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ocena ustavnosti volilne zakonodaje
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti volilne zakonodaje v torek opravilo javno obravnavo. Med mnenji, ki so jih slišali ustavni sodniki, je prevladovalo stališče, da volilni sistem zagotavlja vpliv volivcev na izvolitev poslancev, različna pa so bila mnenja o tem, ali je njihov vpliv odločilen. Državni svet namreč izpodbija 4. člen Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v državni zbor (ZDVEDZ), saj opozarja, da se volilni okraji med seboj zelo razlikujejo po številu volivcev, tudi v razmerju 1 : 3,73, medtem ko bi morali biti oblikovani tako, da se en poslanec voli na približno enako število upravičencev. Zakonu o volitvah v državni zbor (ZVDZ) pa DS očita neskladje z ustavo zaradi nesorazmerno različnih pogojev kandidiranja za neodvisne kandidate v primerjavi s strankarskimi. Tudi pravila, po katerih se razdelijo poslanski mandati, po mnenju državnih svetnikov ne zadostujejo ustavni zahtevi, da imajo volivci odločilen vpliv na izvolitev kandidatov.

>> Državno pravobranilstvo bo še ta mesec postalo državno odvetništvo
20. novembra bo državno pravobranilstvo postalo državno odvetništvo. Zaposleni, razen generalnega državnega odvetnika in njegovega namestnika, bodo po novem javni uslužbenci. Prvi mož pravobranilstva Jurij Groznik je dejal, da jim bo novi zakon verjetno prinesel dodatne stranke, že zdaj pa beležijo rast števila primerov delovnih sporov. Novi zakon zelo širi nabor javnih subjektov, ki bodo lahko koristili njihove usluge na sodišču. Državni odvetniki bodo med drugim lahko zastopali tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, lokalne skupnosti in javna podjetja. Ker bodo njihove storitve za vse te subjekte "brezplačne", Groznik pričakuje, da se bodo marsikje odločili svoje odvetnike zamenjati za državne.

>> Izpostavili dosežke in opozorili na pomanjkljivosti pravosodja
Vrhovno sodišče in ministrstvo za pravosodje sta včeraj na Brdu pri Kranju pripravila svečanost ob dnevu pravosodja. Ob izpostavljenih izboljšavah v pravosodju, je minister za pravosodje Goran Klemenčič opozoril tudi na vrsto težav. Kritičen je do tega, da se nekatere spremembe, ki bi bile nujne za boljše delo pravosodja, ne izpeljejo.

>> Predlog zakona za vložitev tožb zaradi izbrisov v bankah
Vlada je danes sprejela predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Z njim popravlja neustavnost novele zakona o bančništvu, ki je bila podlaga za izbris ob izrednih ukrepih Banke Slovenije konec leta 2013, v delu, ki ni omogočal učinkovitega sodnega varstva. Z uveljavitvijo zakona zamuja pol leta.

>> Upravno sodišče pritrdilo odločbi o začasnem odvzemu otroka
Upravno sodišče je zavrnilo tožbo Sande Alibabić, ki jo je kranjsko sodišče septembra obsodilo za smrt njene dveletne hčerke. Alibabićeva je sprožila upravni spor, ker ji je center za socialno delo marca letos odvzel novorojenega otroka, ki ga je rodila v priporu. Upravno sodišče pa je pritrdilo začasni odločbi centra za socialno delo.

>> Sedem kandidatov za člane Državnotožilskega sveta
Mandatno-volilna komisija DZ je na današnji seji listo sedmih kandidatov, ki jih za štiri mesta v Državnotožilskem svetu predlaga predsednik republike Borut Pahor, ocenila kot ustrezno. Državnemu zboru je tudi sklenila predlagati, naj na mesto sodnice na vrhovnem sodišču imenuje Marjeto Švab Širok.

>> Register dejanskih lastnikov
Slovenija bo na podlagi novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma predvidoma še ta mesec vzpostavila register dejanskih lastnikov, so poudarili na finančnem ministrstvu. Javnosti naj bi bil register dostopen januarja prihodnje leto.

>> Fišer ni več suspendiran
Nekdanji generalni državni tožilec Zvonko Fišer naj ne bi bil več suspendiran. Tako je po neuradnih informacijah v torek odločil državnotožilski svet, potem ko se je Fišer pritožil na odločitev sedanjega generalnega državnega tožilca Draga Škete v zadnjih dneh oktobra, da ga ta suspendira.

>> Večina po odkritju račun v davčni oazi prijavi
Poslovanje v davčnih oazah predstavlja visoko davčno tveganje, zato so se na Finančni upravi RS (Furs) že pred leti odločili za poostren nadzor nad poslovanjem v teh območjih. Kot ugotavljajo, je večina razkritih zavezancev ob pozivu, naj pojasni prilive na svojem računu, vložila napovedi in te dohodke naknadno prijavila. Nevladna organizacija Transparency International Slovenia po objavi Rajskih dokumentov, ki razkrivajo obširen sistem zlorab finančnega sistema za izogibanje plačilu davkov, pranje denarja in druge namene, poziva k ostrejšim ukrepom proti tovrstnim praksam. V Rajskih dokumentih ali v približno 13,4 milijona zapisov, ki jih je prečesal Mednarodni konzorcij preiskovalnih novinarjev (ICIJ), so novinarji odkrili poslovne sledi tudi najmanj 76 slovenskih fizičnih in pravnih oseb.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Enostavneje do gradbenega dovoljenja
Gradbeni zakon (GZ), ki bo stopil v veljavo 17. novembra 2017 in se začel uporabljati 1. junija 2018, je bil sprejet s ciljem skrajšanja postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja, za katerega bo potrebna manj obsežna dokumentacija. Po novem ne bo več treba pridobiti gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov in za začasne objekte. Gradnja, za katero je potrebno gradbeno dovoljenje, se bo zaključila z uporabnim dovoljenjem, katerega bo pri vseh objektih, razen pri zahtevnih objektih in objektih z vplivi na okolje, mogoče nadomestiti z izjavami projektanta, vodje gradnje in izvajalca. Večjo varnost za investitorje bo omogočilo obvezno svetovanje na upravnih enotah še pred vložitvijo zahtev za dovoljenja, poleg tega bo mogoče dobiti predodločbo glede skladnosti s prostorskimi akti in drugimi predpisi, ki bo v nadaljnjem postopku zavezujoča (33. in 34. člen). Zakon naj bi zagotovil bolj učinkovit nadzor, med drugim z uvedbo obveznosti prijave začetka gradnje, pri kateri bo treba predložiti projekt za izvedbo ter o začetku del seznaniti inšpekcijo in upravne organe (63. člen). Za nadzor gradnje objektov, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje, bodo po novem pristojne občinske inšpekcije. GZ ureja možnost legalizacije neproblematičnih nedovoljenih gradenj (117. člen) - za objekte, ki so bili zgrajeni pred letom 1998, bo mogoče pridobiti dovoljenje za objekt daljšega obstoja, pri čemer bo moral lastnik med drugim plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

>> Urejanje prostora
Nov Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2), ki bo prav tako stopil v veljavo 17. novembra 2017 in se začel uporabljati 1. junija 2018, ureja vrsto rešitev za učinkovito urejanje prostora. Zakon med drugim prinaša mehanizem za usklajevanje pogosto nasprotnih javnih interesov v prostoru, in sicer bo v primerih, ko nastane kolizija javnih interesov in na strokovni ravni ni možno doseči usklajene rešitve, mnenje podajala novoustanovljena vladna komisija za prostorski razvoj, ki se bo posvetovala s prav tako novoustanovljenim prostorskim svetom. Zakon določa enoten postopek načrtovanja in dovoljevanja prostorskih ureditev državnega pomena s konceptom celovitega dovoljenja ter uvaja institut lokacijske preveritve, prek katerega bo občina lahko prilagodila obliko in velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi, dopustila individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev in izvedbo dopolnilnih posegov v prostor, ali omogočila začasno rabo prostora. Občinski prostorski načrt bo po novem razbremenjen določenih vsebin - strateški del bo prešel v regionalni prostorski plan ali v občinski prostorski plan, ki bo obvezen le za mestne občine, izločila pa se bo tudi vsebina novo vpeljanega odloka o urejanju podobe naselij in krajine, ki bo urejal negradbene posege v prostor.

>> Pooblaščeni arhitekti in inženirji
Z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) se regulacija te dejavnosti in poklicev iz dosedanjega Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) prenaša v samostojen zakon, ki opredeljuje štiri regulirane poklice, in sicer pooblaščeni arhitekt, pooblaščeni inženir, pooblaščeni krajinski arhitekt in pooblaščeni prostorski načrtovalec ter določa pogoje za pridobivanje licenc in opravljanje dejavnosti. ZAID bo stopil v veljavo 17. novembra 2017 in se začel uporabljati 1. junija 2018.

>> >> Ureditev položaja študentov ter umetniški delež v javnih investicijskih projektih
17. novembra 2017 bosta začela veljati tudi Zakon za urejanje položaja študentov (ZUPŠ), ki spreminja in dopolnjuje določbe petih zakonov, in novela > Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK).

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Začasna odredba v postopku zaradi zvišanja preživnine
Sodišče poudarja, da je namen začasne odredbe, s katero se še pred pravnomočnostjo postopka zavezancu naloži plačevanje preživnine, zagotoviti sredstva za preživljanje otroka v obsegu, ki je potreben za kritje njegovih nujnih eksistenčnih potreb, da se torej na ta način prepreči nevarnost ogroženosti preživljanja mladoletnega otroka in posledično nastanek težko nadomestljive škode za njegov razvoj. Vsebinski kriterij za začasno odredbo o preživnini je torej zagotovitev nujnega preživljanja otroka, ne pa ustrezen življenjski standard. O slednjem bo sodišče odločalo v rednem postopku, ko bo ugotavljalo dejanske potrebe otroka in zmožnosti obeh staršev, da k preživljanju prispevata.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ukinimo volitve    

dr. Matej Avbelj
   
Volivci so odločili. Čas je, da ukinemo neposredne volitve predsednika države. Volilna udeležba je katastrofalna. Izbira na volitvah pa temu primerna – in obratno. Zadeva je zato precej preprosta. Spremeniti je treba le 103. člen ustave, v katerega se zapiše, da predsednika republike z mandatno dobo petih let, z možnostjo enkratne ponovne izvolitve, izvoli Državni zbor z dvotretjinsko večino vseh poslancev. Tako bo, enkrat za vselej, konec resničnostnega šova, po imenu: Slovenija išče šefa.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 11-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 210 strokovnimi članki, več kot 200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1770 judikati Sodišča EU in 46 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.