c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Avgust 2017, številka 34 / letnik XV.
 
Non pretii numeratio, sed conventio perficit emptionem.
Ne plačilo kupnine, temveč dogovor napravi (veljavno) kupno (pogodbo).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novosti s področja izvrševanja kazenskih sankcij
Do 11. septembra je v javni razpravi osnutek novele zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki ga je pripravilo Ministrstvo za pravosodje. Novela naj bi uredila izvrševanje instituta nadomestnega zapora, ureditev postopka za izvršitev stranske kazni izgona tujca iz države, prenos določenih rešitev iz podzakonskih predpisov na zakonsko raven, zagotovitev pravice oškodovanca do obveščenosti o odpustu ali pobegu obsojenca, omogočanje ustreznega izvrševanja kazni Mednarodnega kazenskega sodišča in uresničevanje priporočil in predlogov varuha človekovih pravic. Med drugim se skrajšuje dopustno trajanje namestitve v samsko sobo s posebno opremo (s 30 na 7 dni), na način da je trajanje sorazmerno razlogu oziroma namenu takšne namestitve. Dodatno se določa omejitev izvrševanja namestitve v samsko sobo z zdravstvenim stanjem obsojenca, pa tudi dolžnost zdravnika oz. drugega zdravstvenega delavca zavoda, da obsojenca v takšni namestitvi dnevno obiskuje. Cilj novele je tudi uskladitev ureditve z Zakonom o probaciji (ZPro), ki bo začel veljati 1. aprila 2018.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ustavna odločba U-I-84/15 - pomembna za cenilstvo in izvedenstvo
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Razkritje ovadb ne pomeni nove prakse
Odločitev tožilstva in razkritje podrobnosti v različnih postopkih, ki so v različnih fazah predkazenskega ali kazenskega postopka, je v javnosti sprožil nemalo razburjenja. Porajala so se tudi razmišljanja, kaj to pomeni za vse druge postopke, ki jih vodijo organi pregona in sodišča, predvsem v smislu, ali bo odslej torej vse lahko javno dostopno. Na vrhovnem državnem tožilstvu so zatrdili, da ne. "Kot smo že večkrat poudarili, si bomo glede informacij javnega značaja prizadevali, da bi bila praksa v predkazenskih in kazenskih postopkih v zadevah, ki niso odprte za javnost, po zakonu o dostopu do informacij javnega značaja čim bolj restriktivna," so zapisali in napovedali, da bodo sprejeli potrebne dodatne ukrepe, med drugim oblikovali smernice za pomoč pri vodenju teh postopkov ter izvedli nadzor državnotožilske uprave.

>> Implementacija arbitražne razsodbe
Vladna delovna skupina za implementacijo razsodbe arbitražnega sodišča se je danes sešla na drugem sestanku. Člani delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki vseh ministrstev, so se seznanili s potekom priprav in pripravljenimi izhodišči za sprejem interventnega zakona, ki naj bi poskrbel za ustrezne sistemske rešitve konkretnih življenjskih situacij državljanov ob meji in bo zajel različna področja, od pravic iz socialnih in zdravstvenih zavarovanj, sistema obdavčitve dohodkov do področja izobraževanja, kmetijstva, infrastrukture in okolja. Arbitražni sporazum med vladama Slovenije in Hrvaške določa, da pogodbenici v šestih mesecih po razsodbi naredita vse potrebno za njeno izvajanje, vključno s spremembo nacionalne zakonodaje, če je to potrebno.

>> Znova o zakonu o delovnih razmerjih
Socialni partnerji bodo prihodnji teden nadaljevali junija prekinjena pogajanja glede sporazumne prekinitve delovnega razmerja. Po predlogu ministrstva za delo bi ob sporazumni prekinitvi delovnega razmerja delodajalec delavcu izplačeval denarno nadomestilo za brezposelnost v polni višini in trajanju glede na posameznikovo zavarovalno dobo, a največ za šest mesecev. To bi veljalo tudi v primeru, če bi tak delavec v tem času že našel novo zaposlitev. O podrobnostih socialni partnerji še ne govorijo, so pa v Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije že povedali, da s prejetimi izhodišči niso zadovoljni.

>> Bavčarjeva zahteva za izločitev sodnikov
Vrhovno sodišče je ugodilo Bavčarjevi zahtevi, naj se iz odločanja o njegovi prošnji za odlog začetka prestajanja zaporne kazni izločita predsednik okrožnega sodišča Marjan Pogačnik in podpredsednica Sonja Ilovar Gradišar. S tem je Bavčar pridobil dodaten čas na prostosti, saj je moralo sodišče določiti novega sodnika. Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so letni razpored dela sodnikov že spremenili in v ponedeljek objavili na oglasni deski, sprememba pa začne veljati pet dni po objavi.

>> Sojenje obtoženim ugrabitve Zorice Škrbić
Prvi narok v ponovljenem sojenju Milanu Trivkoviću, enemu od soobtoženih sodelovanja v hudodelski združbi, ki naj bi junija 2014 ugrabila in do smrti mučila Zorico Škrbić, se je končal že po slabi uri. Sodnica je namreč upoštevala pomislek obrambe, da bi bila lahko zaradi spremembe sestave senata obtoženemu kršena pravica do naravnega sodnika. Tožilka Mateja Gončin je sicer ugovarjala, da je ugovor neutemeljen in da gre za manever zavlačevanja postopka.

>> Zadeva Stavbenik
Tik pred zaključkom ponovljenega sojenja Dušanu Črnigoju v zadevi Stavbenik pred novogoriškim okrožnim sodiščem je tožilka Damjana Bandelj modificirala obtožnico. Poleg povzročitve škode zaradi prodaje delnic Stavbenika naj bi Črnigoj na tak način znižal tudi vrednost premoženja Primorja.

>> Rop oproščen očitkov o izdaji tajnih podatkov
Okrajno sodišče v Ljubljani je nekdanjega premiera Antona Ropa oprostilo očitka izdaje tajnih podatkov v pogovoru z novinarjem Vladimirjem Voduškom. Po besedah sodnice Ane Testen gre Ropu verjeti, da je podatke, ki naj bi jih razkril, dobil od takrat še novinarja Roka Praprotnika, v tem primeru pa ni moglo iti za razkrivanje tajnih podatkov.

>> Prva obsodbo za zlorabo notranjih informacij
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) se je seznanila s sodbo Višjega sodišča v Ljubljani, ki je Kristjana Verbiča obsodilo zaradi kaznivega dejanja zlorabe notranjih informacij pri trgovanju z delnicami Velane. Kot so zapisali, odločitev sodišča pozdravljajo in pričakujejo, da bodo čim prej zaključeni tudi drugi podobni primeri.

>> Uspela prva tožba posojilojemalca v švicarskih frankih
V Združenju Frank, ki je nastalo po podražitvi posojil v švicarskih frankih zaradi sprostitve tečaja v začetku leta 2015, so prejeli prvo pozitivno sodbo sodišča v tožbi posojilojemalca zoper banke. Okrožno sodišče v Ljubljani je ugotovilo, da je pogodba o dolgoročnem deviznem kreditu v švicarskih frankih nična.

>> Pred vrati je referendumska kampanja
Organizatorji referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru imajo še mesec dni časa, da z argumenti volivce prepričajo o prednostih in slabostih vladnega projekta. Pobudnik referenduma Vili Kovačič napoveduje ostro kampanjo, vlada pa se pospešeno pripravlja na začetek pripravljalnih del. V kampanjo vstopa tudi večina parlamentarnih strank.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Sodelovanje organov pri obravnavi družinskega nasilja
19. avgusta je začela veljati novela > Pravilnika o sodelovanju organov ter o delovanju centrov za socialno delo, multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi nasilja v družini, ki ureja postopke medsebojnega obveščanja in nudenja pomoči med državnimi organi. Novela med drugim določa, da organi in organizacije zagotovijo, da žrtve prejmejo ustrezne in pravočasne informacije o razpoložljivih in podpornih storitvah ter pravnih sredstvih v jeziku, ki ga razumejo. Informacijo o nasilju se posreduje v pisni ali elektronski obliki oziroma po telefonu. Informacijo, dano po telefonu, je potrebno posredovati tudi pisno, najkasneje v treh dneh. V informaciji je potrebno navesti vsa strokovna opažanja, iz katerih je mogoče sklepati, da se izvaja nasilje v družini (4. člen - primerjalnik besedila). Spremenjeni so tudi členi od 8 do 10, ki določajo sestavo in način dela multidisciplinarnega tima za obravnavanje nasilja v družini. Spremenjeni 17. člen (primerjalnik besedila) določa, da se za izvajanje interventne službe v posamezni regijski službi pripravi lista strokovnih delavcev, regijski koordinator pa s temi strokovnimi delavci organizira delo interventne službe. Na listo strokovnih delavcev za izvajanje interventne službe se vpišejo strokovni delavci tistih CSD, ki spadajo v to regijo, imajo pet let delovnih izkušenj in ustrezna znanja za opravljanje nalog v interventni službi. Razpored strokovnih delavcev CSD za izvajanje interventne službe na določenem območju pripravi regijski koordinator.

>> Novela zakona o elektronskih komunikacijah
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), ki v slovenski pravni red prinašajo določbe evropske direktive za znižanje stroškov izgradnje elektronskih komunikacijskih omrežij visoke hitrosti. Novela zakona ureja podlago za projekt 5G, saj določa začasne testne frekvence za testiranja pete generacije mobilne telefonije (5G). Druge rešitve so namenjene pospeševanju gradnje javnih komunikacijskih omrežij, razvoju storitev v korist končnih uporabnikov ter zmanjšanju stroškov gradnje in spodbujanju skupne uporabe obstoječe infrastrukture, in sicer ne le infrastrukture elektronskih komunikacij, pač pa tudi druge gospodarske javne infrastrukture.

>> Volitve predsednika republike
Predsednik DZ je na podlagi petega odstavka 103. člena Ustave RS in prvega odstavka 5. člena Zakona o volitvah predsednika republike (ZVPR) izdal Odlok o razpisu volitev predsednika republike, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra 2017. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje 21. oktober 2017. ZVPR določa, da od dneva razpisa volitev do dneva glasovanja ne sme preteči več kot devetdeset dni in ne manj kot šestdeset dni. Ustava pa določa, da je predsednik republike izvoljen za dobo petih let, vendar največ dvakrat zaporedoma.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 43 in 44
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ustna darilna pogodba
Sodna praksa, temelječa na pravilih ODZ in ZOR, je priznavala zahtevke za izpolnitev ustno sklenjenih darilnih pogodb preko uporabe teorije o realizaciji oziroma konvalidaciji (Sodba in sklep II Ips 53/2000, Sklep II Ips 155/2006 in Sodba II Ips 491/1996). Po določilu 73. člena ZOR (enako določbo ima OZ v 58. členu) je namreč pogodba, za katero se zahteva pisna oblika, veljavna, čeprav ni bila sklenjena v tej obliki, če sta pogodbeni stranki v celoti ali v pretežnem delu izpolnili obveznosti, ki so iz nje nastale, razen če iz namena, zaradi katerega je bila oblika predpisana, očitno ne izhaja kaj drugega. Za veljavnost darilne pogodbe kot realnega kontrakta torej ne zadošča le soglasje pogodbenih strank, temveč mora biti darilo tudi izročeno v posest. Med strankama v konkretnem primeru ni sporno, da tožnica živi v stanovanju že od leta 1991 in da je toženec zemljiškoknjižni lastnik le tega. Ustna in dejansko realizirana darilna pogodba je kljub pomanjkljivi obliki veljavna in zavezujoča tako, da mora darovalec omogočiti pridobitev lastninske pravice z izstavitvijo zemljiškoknjižnega dovolila.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Porotništvo kot simbol demokratičnega sojenja    

dr. Marko Novak
   
Moja vizija je drugačna: funkcijo sodnikov porotnikov bi morali celo okrepiti. Ne delam si iluzij, da bi bila sprememba v kakršno koli tradicionalno poroto v tem trenutku opcija. Gotovo ne, saj to tudi ni »evropski« trend. Toda tudi razvita Evropa (predvsem Evropska unija) bo morala razmišljati, kako preseči demokratični deficit na področju sodstva, saj to tudi na njenem razvitem zahodu ne uživa najvišjega ugleda v luči javnosti. Ob vseh izzivih, ki jih prinaša populizem po Evropi, se zdi, da ne bi nikakor smeli pomisliti na kakršno koli obliko omejevanja neposredne udeležbe javnosti pri sojenju. Pri tem se moramo zavedati, da so se spremembe glede delovanja porote na razvitem evropskem zahodu zgodile še pred vzponom populizmov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 16 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 420 strokovnimi članki in več kot 3.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.