c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2017, številka 22 / letnik XV.
 
Ex pacto illicito non oritur actio.
Iz nedovoljene pogodbe ne nastane tožba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Število prijav suma korupcije lani ponovno poraslo
Predsednik KPK Boris Štefanec je predstavil poročilo o delu komisije za preteklo leto in kot poseben uspeh izpostavil spletno orodje Erar, ki je plod lastnega znanja KPK in javnosti še učinkoviteje in brez motenj v delovanju omogoča spremljanje denarnih tokov subjektov javnega sektorja. Opozoril je tudi na prizadevanja za dejavno sooblikovanje novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, s katero bi morali vzpostaviti pravno podlago za učinkovitejšo obravnavo primerov sumov korupcije, ki ne bi bila ustavno sporna. Sicer pa je KPK v letu 2016 zabeležila spremembo trenda glede števila prejetih prijav, saj jih je prejela 1160 oz. 77 več kot leto prej, kar razumejo kot večanje zaupanja javnosti v komisijo. Zaradi večje osredotočenosti na sistemske preiskave in težave, vezane na izvajanje zakonodaje, je komisija izdala znatno manj zaključnih dokumentov v zadevah suma korupcije, je pa v istem obdobju uvedla skoraj trikrat toliko prekrškovnih postopkov kot leto prej.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Besedilo sprejete novele KZ-1E
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela ZKP-N
Člani parlamentarnega odbora za pravosodje so na petkovi nujni seji soglasno sklenili, da bo o predlogu novele zakona o kazenskem postopku pred obravnavo na matičnem odboru potekala javna predstavitev mnenj. Novela med drugim prinaša spremembe, s katerimi bo Slovenija veliko lažje in učinkoviteje vstopila v sistem evropskega javnega tožilca ter zagotovila preiskovanje ter pregon čezmejnega kriminala. Prinaša tudi več vsebinskega odločanja na drugi stopnji, omogoča hitrejše pridobivanje podatkov bank, hranilnic in drugih finančnih institucij, zagotavlja pa tudi ustreznejšo zaščito novinarjevega vira v kazenskem postopku.

>> Veto na predlagano višino povprečnine
V združenjih občin pozdravljajo odločitev državnega sveta, ki je v torek izglasoval odložilni veto na novelo zakona o izvrševanju proračunov. Opozarjajo namreč, da višina povprečnine, kot jo predvideva novela, nikakor ne sledi dejanskim potrebam občin. Zakon sicer določa višjo povprečnino za letos s poračunom od januarja, vendar dvig za 3,50 evra s 530 na 533,50 evra ne sledi dejanskim potrebam in dodatnim obveznostim občin, saj v celoti ne pokriva večjih stroškov dela javnih uslužbencev, ki nastajajo zaradi dogovora vlade s socialnimi partnerji, pri katerem pa občine niso sodelovale.

>> Prenova centralne kazenske evidence
Ministrstvo za pravosodje je ustanovilo posebno delovno skupino, ki bo proučila potrebne spremembe sistema kazenske evidence. Pred časom so namreč državni tožilci opozorili, da podatkov o kaznovanosti posameznikov ob koncih tedna ne morejo dobiti dovolj hitro, kar naj bi oteževalo njihovo delo.

>> Reorganizacija centrov za socialno delo
Vlada je danes za obravnavo v DZ po rednem postopku pripravila predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki predvideva 16 območnih centrov. V posamezni območni center se bo po predlogu spojilo več sedanjih centrov za socialno delo. Po predlogu bodo ohranili vseh sedanjih 62 centrov, le da bodo ti po novem postali enote centrov. Nova organizacijska struktura centrov bo po predlogu začela delovati 1. oktobra 2018.

>> Denar za volonterske pripravnike v sodstvu
Ministrstvo za pravosodje se je odločilo, da bo denar za kritje potrebnih stroškov za volonterske pripravnike na sodiščih zagotovilo iz lastnih sredstev. Tako bi lahko višja sodišča v kratkem začela znova sprejemati pripravnike, pravijo na ministrstvu.

>> Višje sodišče potrdilo neveljavnost novinarske KP
Višje delovno in socialno sodišče je zavrnilo pritožbe in potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je konec januarja ugotovilo, da kolektivna pogodba za poklicne novinarje od 6. maja 2009 ne velja več. KP za poklicne novinarje je imela v času sklenitve veljavo za vso državo, krog podpisnikov na delodajalski strani pa se je nenehno ožil zaradi izstopov iz medijske zbornice. Kot izhaja iz sodbe, so se na ugotovitve prvostopenjskega sodišča pritožili Medijska zbornica, Sindikat novinarjev Slovenije, Delo in Večer, a je višje sodišče vse pritožbe zavrnilo.

>> Manj pritožb zaradi molka organov
Informacijski pooblaščenec je po podatkih iz letnega poročila lani prejel manj pritožb zaradi neodzivnosti zavezancev oz. zaradi molka organov kot v letu 2015, kar je po mnenju pooblaščenca spodbuden kazalnik. Posebno področje, s katerim se je informacijski pooblaščenec lani bistveno več ukvarjal kot v preteklih letih, pa je področje dostopa do okoljskih informacij. Pooblaščenec je lani izdal 312 odločb v pritožbenih zadevah glede dostopa do informacij javnega značaja, kar je največ od začetka njegovega delovanja. Na področju varstva osebnih podatkov je vodil 683 inšpekcijskih zadev, odgovorili pa so tudi na več kot 1330 prošenj za pisna mnenja ter več kot 2500-krat svetovali po telefonu.

>> Finančne težave zagovornika načela enakosti
Ministrstvo za delo je ob napovedi nevladnih organizacij, da bodo opozorile pristojni direktorat Evropske komisije na problem podfinanciranja zagovornika načela enakosti, ocenilo, da bo šel zagovornik po poti primerljivih samostojnih državnih organov, ki so se razvijali skozi leta. Poudarili so, da je vlada za delovanje zagovornika za letos zagotovila dodatnih 50.000 evrov. To pomeni, da ima letos za delovanje zagotovljenih 250.000 evrov. V letu 2016 je bilo največ pobud in prijav na podlagi osebne okoliščine invalidnosti in spola. Diskriminacija se dogaja na različnih področjih, največ na področju dela in zaposlovanja ter na področju socialne zaščite, je zapisal zagovornik v svojem prvem poročilu.

>> Postojnska bolnišnica plačala rekordno odškodnino
Z računa postojnske bolnišnice je bila v sredo novogoriški družini plačana odškodnina v višini 853.438 evrov. O plačilu odškodnine je bolnišnico obvestila Uprava RS za javna plačila, ki je bolnišnici izdala obvestilo o opravljenem poplačilu upnika v izvršilni zadevi. Bolnišnica Postojna je morala odškodnino plačati zaradi zapleta pri porodu, pri katerem je novorojenček dobil trajne poškodbe možganov. Gre za najvišjo odškodnino za zaplet pri porodu do zdaj v Sloveniji.

>> Zaslišan oče pokojne jeseniške deklice
Na ponedeljkovem nadaljevanju sojenja Sandi Alibabić in Mirzanu Jakupiju za smrt dveletne deklice julija lani je bil zaslišan oče deklice. Povedal je, da pred tragičnim dnem ni nikoli posumil, da njegova bivša partnerica in njen novi partner z deklico surovo ravnata ali jo pretepata, kar jima očita obtožnica.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Avtentična razlaga tretjega odstavka 33. člena ZUKSB
Državni zbor je sprejel Avtentično razlago > tretjega odstavka 33. člena Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank, ki velja od 28. decembra 2012. Omenjeni odstavek je treba razumeti tako, da so zastaralni roki za odškodninske terjatve, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona in pred njegovo uveljavitvijo še niso zastarale, štirikratnik splošnih zastaralnih rokov, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.

>> Poslovnik Fiskalnega sveta
27. maja je začel veljati Poslovnik Fiskalnega sveta, ki ureja njegovo organizacijo in način dela. Fiskalni svet pripravlja in javno objavlja ocene vzdržnosti in skladnosti javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, ocene upoštevanja fiskalnih pravil na podlagi predloga državnega proračuna, predloga sprememb državnega proračuna oziroma rebalansa državnega proračuna, ki je predložen v sprejem državnemu zboru, ocene skladnosti izvršenih proračunov sektorja država s fiskalnimi pravili, ocene ustreznosti predloga sprememb okvira za pripravo proračunov sektorja država in predloga programa ukrepov za odpravo odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti, ocene skladnosti izvrševanja odpravljanja odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti s predpisi in drugimi akti, ocene o nastanku ali prenehanju izjemnih okoliščin, zaradi katerih je mogoč odstop od srednjeročne uravnoteženosti, ocene ustreznosti predlogov sprememb okvira za pripravo proračunov sektorja država zaradi dopustnih odstopanj od srednjeročne uravnoteženosti glede na naravo izjemnih okoliščin in druge akte, ki jih določa Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP).

>> Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
26. maja je začela veljati novela > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki med drugim spreminja zneske v dodatkih za oddaljenost, opravljanje dodatnih nalog, nevarnost in posebne življenjske razmere v tujini. Z novo prilogo se nadomesti Priloga 2: Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN).

>> Višine najnižjih osnovnih plač v lesarstvu
Objavljen je bil Aneks k Tarifni prilogi > Kolektivne pogodbe za lesarstvo, ki velja od 27. maja in se uporablja od 1. junija. Aneks spreminja prvi odstavek 1. točke Tarifne priloge, ki na novo določa višine najnižjih osnovnih plač po posameznih tarifnih razredih.

>> Proračunski uporabniki izven sistema EZR
9. oktobra bo začel veljati nov pravilnik o načinu zbiranja in posredovanja podatkov na računih proračunskih uporabnikov odprtih izven sistema enotnega zakladniškega računa. Gre za proračunske uporabnike, ki so izjeme po 27. členu ZOPSPU-1 glede prepovedi odpiranja računov pri drugih ponudnikih plačilnih storitev in uporabljanja plačilnih storitev izven sistema EZR.

>> Izmenjava e-računov proračunskih uporabnikov
27. maja je začel veljati Pravilnik o načinu izmenjave elektronskih računov prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila. Gre za elektronske račune, ki jih izdajajo ali prejemajo neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. S skupnim imenom e-račun se označujejo knjigovodske listine, ki vsebujejo zapise o poslovnih dogodkih, na osnovi katerih se spreminjajo sredstva ali obveznosti do njihovih virov, prihodki ali odhodki, ne glede na to, kako se imenujejo (račun, dobropis, bremepis, avansni račun, zahtevek za plačilo).

>> Oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike
Pravilnik o pogojih za oprostitev opravljanja izpita iz prve pomoči za kandidate za voznike, ki bo začel veljati 10. junija, v 2. členu določa vse kandidate, ki jim ni treba opravljati omenjenega izpita. Pravilnik vsebuje tudi Prilogo 1: Minimalne vsebine, obravnavane pri predmetu, ki pokriva izbrane vsebine nujne medicinske pomoči in Prilogo 2: Potrdilo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 26
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izraba letnega dopusta
Delavec je bil vsaj en mesec pred iztekom veljavnosti pogodbe o zaposlitvi obveščen, da ta ne bo podaljšana, vendar letnega dopusta vseeno ni hotel koristiti. Letni dopust je delavčeva pravica, ki se ji ne more odpovedati. Tudi kakršnakoli izjava ali sporazum, s katerim bi se delavec odpovedal pravici do dopusta ali se dogovoril za odškodnino, je neveljavna. Le ob prenehanju delovnega razmerja imata delavec in delodajalec možnost, da se dogovorita o odškodnini za neizrabljen dopust.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob požaru v Kemisu    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Ta del ureditve, ki poskuša delovati pravnopreventivno, je v družbeni zavesti pogosto odrinjen na rob, še več, takšno delovanje je predstavljeno celo kot ovira za razvoj. Večkrat se lahko sliši, da državni organi še niso izdali okoljevarstvenega soglasja takšne ali drugačne vrste ali drugih dovoljenj in drugih odločb, katerih osnovni namen je ugotavljanje vpliva nekega posega tako v naravno kot družbeno okolje. Enak odnos je vzpostavljen do tistih, ki aktivistično delujejo na področju varovanja okolja. K temu je treba dodati še karakterno značilnost »navadnega« prebivalstva, ki ima očitno tako tolerančno območje, da ne zmore aktivnega delovanja, dokler ga k temu ne prisili nastanek konkretne škode.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 21 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 22 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z 243 strokovnimi članki, več kot 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 760 judikati Sodišča EU ter 61 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Ste že preizkusili novi portal INSOLV-INFO
Portal INSOLV-INFO je edina prava rešitev za spremljanje insolvenčnih postopkov fizičnih in pravnih oseb. Ponuja najučinkovitejši način za pravočasno zaznavanje začetih postopkov in hkrati pomaga predvideti bodoče situacije, ko vašemu poslovnemu partnerju ne bo uspelo poravnati svojih obveznosti ali bo celo postal dolgoročno plačilno nesposoben. Enostaven prikaz vseh informacij (vključno s prilogami) na eni strani z možnostjo priprave obsežnega samodejnega poročila vam zagotavlja učinkovit delovni proces. O vseh pomembnih spremembah pa ste lahko tudi dnevno obveščeni po elektronski pošti. 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.