c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2017, številka 03 / letnik XV.
 
Ibi valet populus, ubi valent leges.
Ljudstvo živi dobro tam, kjer se spoštujejo zakoni.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela zakona o tujcih
Po pritiskih tuje in domače javnosti ter tudi pravnih strokovnjakov in nevladnih organizacij je danes pričakovati odločanje koalicije, ali in v kakšni smeri bo spreminjala vladni predlog novele zakona o tujcih. Dopolnila, ki jih je pričakovati, utegnejo predlog precej spremeniti. Zakonodajno-pravna služba DZ je v včeraj objavljenem mnenju izrazila številne pravne pomisleke in izpostavila, da iz predloga ni razvidno, da bi temeljil na dovolj poglobljeni strokovni analizi, obrazložitev pa se ne opredeljuje do vseh relevantnih ustavnopravnih in mednarodnopravnih vidikov rešitve. Predlog zakona predvideva ukrepe za primer spremenjenih razmer na področju migracij. Med drugim določa, da policija tujcu, ki ne izpolnjuje pogojev, ne dovoli vstopa v državo. Tujca, ki se nezakonito nahaja na območju izvajanja ukrepa, pa privede do državne meje in ga napoti v državo, iz katere je vstopil. Predlog predvideva tudi izjeme, sicer pa bi o aktivaciji ukrepa na predlog vlade odločil DZ z dvotretjinsko večino vseh poslancev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Intervju z ustavnim sodnikom Janom Zobcem: Odgovornost nosijo tudi tisti, ki so tiho
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Prenova institucije državnega pravobranilstva
Vlada je sprejela Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv), s katerim želijo zagotoviti bolj učinkovito, fleksibilno in transparentno opravljanje temeljnih pristojnosti državnega odvetništva. Namen prenove institucije državnega pravobranilstva je predvsem doseganje bolj učinkovitega zastopanja države, saj analiza njene izpostavljenosti pred sodnimi in drugimi postopki kaže, da je država izpostavljena postopkom, katerih vrednost skupaj presega milijardo evrov. Državno odvetništvo kot samostojen in avtonomen državni organ pa bo po prepričanju vlade učinkoviteje zastopalo premoženjske ter druge interese države.

>> Klemenčič za predsednika vrhovnega sodišča predlaga Florjančiča
Na javni poziv k vložitvi kandidatur za prosto mesto predsednika vrhovnega sodišča, objavljen oktobra lani, sta se prijavila dva kandidata, vrhovni sodnik Rudi Štravs in vrhovni sodnik Damijan Florjančič. Tako Sodni svet kot občna seja vrhovnega sodišča sta v svojih mnenjih ocenila, da sta za omenjeno mesto primerna oba, pri čemer je občna seja prednost dala Florjančiču, Sodni svet pa Štravsu. Minister za pravosodje Goran Klemenčič Državnemu zboru v imenovanje za predsednika vrhovnega sodišča predlaga vrhovnega sodnika Damijana Florjančiča. Kot so sporočili z ministrstva, so pri odločitvi pretehtali njegov strateški program dela sodišča, izkušnje in v interesu krepitve pravne države ter institucije sodstva utemeljena in pričakovana vizija.

>> V 2016 manj insolvenčnih postopkov
Lani se je začelo 4722 insolvenčnih postopkov, kar je skoraj za četrtino manj kot predlani. Leto 2014 je bilo medtem v znamenju rekordnega števila začetih stečajnih postopkov nad pravnimi osebami, leto 2015 pa rekordnega števila osebnih stečajev nad potrošniki, so sporočili iz podjetja Prva bonitetna agencija.

>> Vse nerazglašene oporoke vpisane v centralni register
Notarska zbornica Slovenije je v skladu z dogovorom z vrhovnim sodiščem in ministrstvom za pravosodje v Centralni register oporok vpisala vse do sedaj še nevpisane oporoke, ki so jih sestavila sodišča kot sodno oporoko ali so jih prejela v hrambo in jih niso priglasila za vpis register. Kot so navedli, so skupno vpisali 12.882 oporok.

>> Ustavni pravniki o tajnih predpisih
"Razumem, da je veliko stvari, ki jih mora policija obdržati kot tajne, vendar to ne morejo biti predpisi ali pravila o tem, kako bo delovala policija," je na okrogli mizi o tajnih predpisih dejal pravnik Rajko Pirnat. Pritrdili so mu drugi sodelujoči - Ciril Ribičič, Tone Jerovšek in Lovro Šturm - in se strinjali, da je na potezi vlada.

>> Izjema Hrvaški pri uporabi imena teran
Evropska komisija kljub pomislekom Slovenije vztraja, da je dodelitev omejene izjeme Hrvaški pri uporabi imena teran pod strogimi pogoji glede etiketiranja v skladu s pravnim redom EU. Zunanji minister Karl Erjavec je ocenil, da bo potrebna tožba in da bo kmetijski minister Dejan Židan postoril vse potrebno za zaščito slovenskega terana.

>> Inštitut 8. marec za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo
Namen delovanja Inštituta 8. marec najbolje simbolizira njegovo ime, saj ta datum predstavlja bolj pravičnejšo in enakopravnejšo družbo, je ob predstavitvi novoustanovljenega inštituta dejala njegova direktorica Nika Kovač. Prepričana je, da je boj mogoč zgolj s poseganjem v odločevalske strukture in z zahtevanimi sistemskimi spremembami. Inštitut se v bistvu osredotoča na vprašanja "manjšin", pri čemer tovrstna vprašanja po prepričanju članov niso zgolj vprašanja "manjšin", temveč temeljni del razmisleka o naprednejših družbenih oblikah.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izbris iz registra zaradi neizpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti
V zadevi UPRS sodba I U 838/2015 je predmet sodne presoje odločba tožene stranke o izbrisu tožnika iz registra domačih pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku, ki temelji na določbah 164. in 172. člena Zakona o urejanju trga dela (ZUTD) ter na določbah Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku. Tožena stranka je 23. aprila 2015 pridobila obvestilo FURS, da tožnik nima poravnanih vseh zapadlih davčnih obveznosti in da je objavljen na seznamu nepredlagateljev obračunov.

Tožnik v tožbi navaja, da je bilo dejansko stanje v odločbi zmotno ugotovljeno, ker ima poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova davkov in prispevkov in druge obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila. Ni bil seznanjen z dokumentom FURS, da naj ne bi imel poravnanih zapadlih obveznosti in tožena stranka mu ni dala možnosti, da se o tem izjasni, kot to določa 9. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Upravno sodišče je tožbo tožnika na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o upravnem sporu (ZUS-1) zavrnilo, saj je odločitev tožene stranke pravilna in zakonita. V obrazložitvi je pojasnilo, da mora delodajalec vse pogoje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka 164. člena ZUTD izpolnjevati ves čas opravljanja dejavnosti. Tožena stranka je svojo odločitev oprla na podatke, ki jih je pridobila po uradni dolžnosti, v takem primeru pa zaslišanje stranke, v skladu z določbo 144. člen ZUP, ni potrebno, saj zaslišanje tožnika na podatke, pridobljene iz uradnih evidenc, ne bi moglo vplivati.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Širitev kroga otrok upravičenih do subvencije
Veljati je začela novela > Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki se bo začela uporabljati 1. februarja in širi krog otrok upravičenih do brezplačnega šolskega kosila. Po novem bodo do subvencije poleg tistih iz prvega upravičeni tudi otroci družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda, in sicer gre za družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače (primerjalnik besedila 26. člena).

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveni mesti podpredsednika Okrožnega sodišča na Ptuju in predsednika Okrajnega sodišča v Sežani. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). Predložitev šestletnega strateškega programa dela sodišča ni obvezna za kandidate za podpredsednike sodišč. Prijavo je treba poslati do 12. februarja 2017.

>> Varnost pri delu
28. januarja bo začel veljati Pravilnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati domače ali tuje pravne osebe iz držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali samostojni podjetniki posamezniki za pridobitev ali obnovitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu. Novi pravilnik, ki razveljavlja dosedanji pravilnik, določa tudi postopkovne pogoje za pridobitev, obnovitev ali odvzem dovoljenja, imenovanje komisij in vodenje vpisnika.

>> Metodologija oblikovanja cene toplote
Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje, ki je začel veljati 14. januarja, določa način oblikovanja izhodiščne cene oskrbe s toploto za daljinsko ogrevanje, in sicer: vrste in merila za določitev upravičenih stroškov; elementi izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in variabilni del; merila oziroma mehanizem za prilagajanje posameznih elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih stroškov; vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov, potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene, na podlagi katere distributer in regulirani proizvajalec toplote oblikujeta cene toplote za daljinsko ogrevanje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 2
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Mit o vladavini prava    

dr. Jernej Letnar Černič
   
V zadnjem dobrem letu smo tako lahko priča (ne)upravičeni histeriji nekaterih zahodnoevropskih držav in raznih opazovalcev glede neposrečenih poskusov in politik trenutne poljske vlade, da večino na poljskem ustavnem sodišču spreobrne v svoj prid. Takšni poskusi so nazadnje pred prazniki tudi uspeli. Tudi Evropska komisija že dalj časa nadzoruje in se zgraža nad stanjem pravne države na Poljskem. S takšnim pristopom ni sicer nič narobe, saj je stanje vladavine prava dejansko ogroženo, kot podobno tudi na Madžarskem. Težave se pojavljajo drugod, ker se iste države in opazovalci ne razburjajo ob podobnih ali še hujših težavah v ostalih državah srednje in vzhodne Evrope, ker jim je ideološka barva posameznih vlad bližja, kot sta trenutni na Madžarskem in Poljskem.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
Tomaž Pavčnik:
Problemi formalizma
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 20 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 21 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z 242 strokovnimi članki, skoraj 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 750 judikati Sodišča EU ter 56 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.