c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2017, številka 01 / letnik XV.
 
Magis nocet qui crimen celat quam qui amicabiliter iudicat.
Bolj škoduje tisti, ki zločin prikriva, kot tisti, ki prijazno sodi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Pravosodje čakajo številne spremembe
Slovensko pravosodje je v lanskem letu zaznamovalo predvsem pestro kadrovsko dogajanje, podobno bo tudi v letu 2017. Spremembe se obetajo v vodstvu vrhovnega sodišča in državnega tožilstva ter pri ustavnih sodnikih. Sodeč po napovedih bodo v DZ sprejeti tudi nekateri pomembnejši zakoni, med njimi novela zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki naj bi med drugim natančneje uredila delovanje komisije za preprečevanje korupcije in prinesla javnost podatkov o premoženju najvišjih državnih funkcionarjev ter županov in podžupanov. Na vladi je že potrjena in v DZ poslana novela zakona o pravdnem postopku, ki med drugim vsebuje ukrepe za pohitritev sodnih postopkov, prav tako predlog zakona o Sodnem svetu. Predlog zakona o kolektivnih tožbah je še v medresorskem usklajevanju, predlog zakona o državnem odvetništvu, ki naj bi spremenil način organiziranja državnega pravobranilstva, pa je bil tudi že poslan na vlado.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Tri prosta delovna mesta za pravnike – podsekretarje
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predsedniške volitve in reformni ukrepi
Leto 2017 bodo na političnem prizorišču zaznamovale jesenske predsedniške volitve. Vnovično kandidaturo je napovedal sedanji predsednik Borut Pahor, kdo se bo z njim pomeril, pa je še neznanka. Stranke tudi sicer čaka naporno leto. Vlada obljublja pomembne reforme, ki so trd oreh in te bodo preizkušale zadnje čase nekoliko skrhano koalicijo.

>> Kandidata za novega generalnega državnega tožilca
Kandidata za novega generalnega državnega tožilca Drago Šketa in Robert Renier se bosta danes predstavila članom državnotožilskega sveta. Po predhodnem mnenju vlade bo državnotožilski svet nato predlog o novem generalnem državnem tožilcu poslal v DZ. Ta ima za odločitev čas do maja.

>> Trg finančnih instrumentov
Vlada je sprejela predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov in ga po skrajšanem postopku poslala v DZ. Med novostmi vlada izpostavlja opredelitev ukrepov nadzora Agencije za trg vrednostnih papirjev zaradi preprečevanja in odkrivanja prepovedanih ravnanj zlorabe trga. Določa tudi globe, ki jih lahko izreče agencija.

>> Podlaga za davek na nepremičnine
Ministrstvo za finance pričakuje, da bo letos sprejet novi zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, na podlagi katerega naj bi v letu 2018 izvedli novo vrednotenje nepremičnin, ter tudi zakon o davku na nepremičnine. Davek naj bi bil po načrtih prvič odmerjen z letom 2019.

>> Predlog dviga povprečnine
Finančno ministrstvo v predlogu prilagoditve povprečnine, ki ga je na današnjem sestanku predstavilo združenjem občin, utemeljuje dvig povprečnine za letos z zdaj predvidenih 530 evrov na približno 532,4 evra, za leto 2018 pa s 536 evrov na približno 543,7 evra. Združenja pričakujejo višji dvig.

>> Časarjeva uprava pri nakupu Lune ni oškodovala Luke Koper
Koprsko okrožno sodišče je ponovno odločilo, da nekdanja uprava Luke Koper pod vodstvom Roberta Časarja pri nakupu objekta Luna in zemljišča v Sežani leta 2008 ni oškodovala družbe, poročajo Primorske novice. V Luki Koper se bodo na odločitev sodišča znova pritožili.

>> Obtožnica v zadevi jeseniške deklice
Okrožno državno tožilstvo v Kranju je pred iztekom pripora zoper mamo in očima dveletne jeseniške deklice, ki je umrla v začetku lanskega julija, vložilo obtožnico zoper osumljenca. Očita jima surovo ravnanje in povzročitev telesnih poškodb, ki so vodile v smrt deklice. Sodišče jima je po vložitvi obtožnice podaljšalo pripor.

>> Centralizacija ravnanja z nepremičninami države
Z letošnjim letom je v upravljanje ministrstva za javno upravo prešel še drugi del državnih nepremičnin, od poslovnih prostorov do službenih stanovanj, ki jih uporabljajo ministrstva in vladne službe. S tem bo pod okriljem ministrstva za javno upravo združen pomemben del nepremičnega premoženja države.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nov Sodni red
1. januarja je začel veljati nov Sodni red, ki med drugim določa, da mora vrhovno sodišče ministrstvu za pravosodje zagotavljati nemoteno posredovanje sodnih odločb o glavni stvari za namene izvajanja sistemskega spremljanja delovanja sodišč, enotnosti sodne prakse in javne objave sodb. Vrhovno sodišče bo moralo najpozneje v šestih mesecih zagotoviti posredovanje vseh odločb druge stopnje in vseh odločb glede izrednih pravnih sredstev pred vrhovnim sodiščem. Najpozneje v osmih mesecih bo moralo zagotoviti posredovanje vseh odločb v kazenskih in gospodarskih pomembnejših zadevah; najpozneje v enem letu vseh odločb v delovnih, socialnih in nepravdnih pomembnejših zadevah; najpozneje v letu in pol pa vseh civilnih in prekrškovnih odločb v pomembnejših zadevah. Do zdaj je veljalo, da sodno osebje v javnosti ne sme izražati svojega mnenja o vprašanjih, ki so predmet zadeve, ki se rešuje na sodišču, nov sodni red pa slednje razširja tudi na sodnike. Po novem je fotografiranje in snemanje v zadevah, kjer javnost ni izključena, dovoljeno neposredno pred pričetkom javne glavne obravnave in ob ustni razglasitvi odločitve, pri tem pa je črtana dozdajšnja določba, da je za slikovno snemanje sodnika oziroma članov senata potrebno njihovo soglasje. Po novem bo mogoče tudi snemanje celotne glavne obravnave, kjer javnost ni izključena, če bo to dovolil predsednik sodišča.

>> Državnotožilski svet
30. decembra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Poslovnika Državnotožilskega sveta, ki med drugim znižujejo višine sejnin predsedniku, podpredsedniku in članom sveta (primerjalnik 24. člena), dopolnjujejo pristojnosti Komisije za etiko in integriteto ter naloge njenega predsednika (28.a člen).

>> Ukrepi v javnem sektorju
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki velja od 1. januarja, podaljšuje nekatere omejevalne ukrepe za javni sektor. Tako ostaja zamrznjena redna delovna uspešnost in omejitve delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Pravico do izplačila višje plače zaradi napredovanja bodo javni uslužbenci namesto z aprilom pridobili z decembrom. Zaposleni do vključno 16. plačnega razreda bodo letos dobili regres v višini tisoč evrov. Zaposlenim od 17. do 40. plačnega razreda bo pripadel regres v višini minimalne plače (790,73 evra), zaposlenim od 41. do 50. plačnega razreda 600 evrov, tistim v višjih plačnih razredih pa sto evrov manj. Zakon ohranja omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb s svojimi zaposlenimi ter pri izplačilu jubilejnih nagrad. Javni uslužbenci bodo še naprej lahko imeli največ 35 dni dopusta, za posebne pogoje dela pa se lahko določi še največ 15 dni. Premije kolektivnega dopolnilnega pokojninskega zavarovanja se bodo izplačevale v višini 30 odstotkov, višji delež le za starejše javne uslužbence.

>> Manj zaznamb na nepremičninah
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se bodo začele uporabljati 1. februarja in določajo črtanje zaznambe na nepremičnini v lasti upravičenca do varstvenega dodatka oz. denarne socialne pomoči, ki nima dovolj sredstev za preživljanje. Po noveli se kot oseba, ki ima dovolj lastnih sredstev za preživljanje, šteje lastnik stanovanja oz. hiše, katere vrednost presega 120.000 evrov (primerjalnik besedila 27. člena). Določena višina vrednosti nepremičnine se nanaša na vrednost po izračunih geodetske uprave, ne pa na vrednost, ki bi jo nepremičnina morda dosegla na trgu nepremičnin. Vsem, ki imajo že vpisano zaznambo, bo ta v skladu z novelo po uradni dolžnosti izbrisana.

>> Več otrok upravičenih do šolskih kosil
Sprememba in dopolnitev > Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), ki bosta začeli veljati 14. januarja in se uporabljati 1. februarja, širita krog otrok upravičenih do šolskih kosil. Po novem bodo do brezplačnega šolskega kosila poleg tistih iz prvega upravičeni tudi otroci družin iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda, in sicer gre za družine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 36 odstotkov povprečne plače (primerjalnik besedila 26. člena).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 83 do 88
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Deset zanimivejših letošnjih sodb ESČP    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Evropsko sodišče za človekove pravice je imelo v letu 2016 znova polne roke dela. Podalo je blizu dva tisoč vsebinskih sodb, nekaj izmed njih izjemno pomembnih. V naslednjih vrsticah tako predstavljamo deset njegovih letošnjih sodb, ki so po našem mnenju najbolj zaznamovale evropske družbe.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izločitveni zahtevek v stečajnem postopku
Sodišče prve stopnje je s sklepom zavrnilo predlog tožeče stranke za izdajo začasne odredbe za zavarovanje tožbenega zahtevka. Tožeča stranka se je zoper zavrnilni sklep pritožila na višje sodišče, ki je ugodilo pritožbi, izpodbijani sklep razveljavilo in zadevo vrnilo sodišču prve stopnje v nov postopek (VSL sklep I Cpg 958/2016). V zadevi je sporno materialnopravno vprašanje, ali lastnik (premične) stvari s prenehanjem izločitvene pravice na podlagi tretjega odstavka 310. člena ZFPPIPP izgubi tudi vrnitveni (reivindikacijski) zahtevek iz 92. člena SPZ, to je pravico lastnika, da lahko od vsakogar kadarkoli zahteva vrnitev individualno določene stvari. Ali je torej vrnitveni zahtevek po 92. členu SPZ zoper stečajnega dolžnika mogoče uveljavljati samostojno izven stečajnega postopka ali samo kot izločitveni zahtevek znotraj stečajnega postopka?

S potekom roka za prijavo terjatev izgubi izločitveni upnik le pravico prijaviti in uveljaviti izločitveni zahtevek v stečajnem postopku, izvirajoč iz lastninske pravice. Potek tega roka pa ne vpliva na morebitno njegovo lastninsko pravico. Izločitveni upnik lahko zato to pravico uveljavlja proti stečajnemu dolžniku po splošnih procesnopravnih in materialnopravnih predpisih.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 660 strokovnimi članki, več kot 7.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.380 judikati Sodišča EU ter 76 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.