c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2016, številka 31 / letnik XIV.
 
Quis custodiet (ipsos) custodes?
Kdo bo varoval (same) varuhe?
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Javna razprava o predlogu družinskega zakonika podaljšana do 1. septembra
Predlog družinskega zakonika med drugim določa, da bi bila po novem sodišča pristojna za odločanje s področij ukrepov za varstvo koristi otrok, skrbništva, posvojitev ter spregleda zadržkov sorodstva in mladoletnosti pri sklenitvi zakonske zveze. Za odločanje o zadevah bi bila na prvi stopnji stvarno pristojna okrožna sodišča. Posebni družinski oddelki bi se oblikovali tudi pri tistih okrožnih sodiščih, kjer sedaj takšnih posebnih oddelkov ni. Po predlogu bi bila v vseh postopkih za urejanje razmerij glede otrok odločali po pravilih nepravdnega postopka, medtem ko po veljavni ureditvi o nekaterih ukrepih odločajo v pravdnem, po drugih pa v nepravdnem postopku.

V Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije ob pripravi družinskega zakonika posebej pozivajo k ureditvi skrbništva. Neurejenost področja je še zlasti prišla do izraza ob problematiki mladoletnih tujcev brez spremstva, ki morajo po pridobitvi statusa osebe z mednarodno zaščito imeti skrbnika.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND-A)
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZDR-1A
Novela > Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) je popravila redakcijsko napako in odpravila anomalijo v pravnem redu, ki je nastala z objavo novele ZP-F. Ta je namreč v svojem 78. členu zaradi napačnega citiranja objav Uradnega lista RS namesto določb o pomorščakih starega ZDR pomotoma razveljavila nekatere kazenske določbe ZDR-1: prekrškovne določbe, pristojnost za izrekanje glob v razponu, dodatek za delovno dobo in ekonomsko odvisne osebe. Novela je ponovno uveljavila razveljavljene določbe tako, da je dodala člene 217.a, 217.b, 217.c in 217.č, ki so po vsebini identični z razveljavljenimi določbami ter v prehodnih določbah uredila dodatek za delovno dobo v višini 0,5% tako, da ga delavci ohranijo tudi po uveljavitvi PZ-F, če s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti ni določeno drugače. Glede ekonomsko odvisnih oseb je določeno, da se 213. in 214. člen ZDR-1 uporabljata do uveljavitve zakona, ki bo urejal delo in varstvo ekonomsko odvisnih oseb.

>> Novosti pri prijavi prebivališča
13. avgusta 2016 stopi v veljavo Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-1), ki se začne uporabljati 13. avgusta 2017, z izjemo 57. člena, ki se uporablja z začetkom veljavnosti zakona. Zakon ureja prijavno in odjavno obveznost v zvezi s stalnim in začasnim prebivališčem ter naslovom za vročanje v RS, stalnim in začasnim naslovom v tujini, register stalnega prebivalstva, evidenco začasno nastanjenih, prijavo in odjavo gosta ter evidenco gostov. Novi zakon odpravlja nekatere administrativne ovire, a hkrati tudi ostreje kaznuje fiktivne prijave. Na naslov prebivališča je namreč vezanih veliko pravic, zato se v praksi pogosto dogaja, da posamezniki zlorabljajo institut prijave prebivališča, tako da prijavljajo prebivališča na naslovih, kjer dejansko ne prebivajo. Določa obveznost posameznika, da ob prijavi prebivališča navede resnične podatke o naslovu naselitve, dopolnjuje kazenske sankcije ter dopušča možnost, da prekrškovni organi za prekršek izrečejo globo, ki je višja od najnižje predpisane globe. Kot prekrškovni organ pa predlog namesto inšpektorata za notranje zadeve določa upravne enote.

>> Ureditev področja brezpilotnih zrakoplovov - dronov
Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov, ki začne veljati 13. avgusta, določa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov. Vsa dovoljenja bo izdajala Agencija za civilno letalstvo, cena pa bo določena v skladu s tarifo za izvajanje storitev agencije. Postopki za pridobivanje dovoljenj se razlikujejo glede na kategorije izvajanja letalske dejavnosti, ki so določene glede na težo brezpilotnega zrakoplova in glede na področje letenja (priloga 1). Za kategorijo D, ki predstavlja večje tveganje letalske dejavnosti za okolico, bo potrebno pridobiti dovoljenje agencije. Ta dovoljenje izda za obdobje enega oziroma dveh let. Izvajanje letalskih dejavnosti A, B in C pa bo možno pričeti, ko operater odda izjavo za opravljanje dejavnosti oziroma operativni priročnik in hkrati dobi potrdilo agencije o prejemu navedene dokumentacije. Agencija bo hkrati izdajala tudi dovoljenja za izjeme od predpisanih pravil letenja

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 52
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ministrstvo zavrača kritike delodajalcev glede davčne reforme
Ministrstvo za finance je zavrnilo vnovične kritike Združenja delodajalcev Slovenije (ZDS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) glede priprave ukrepov za davčno prestrukturiranje. Poudarjajo, da sta predloga novele zakona o dohodnini in novele zakona o obdavčitvi dohodkov pravnih oseb pripravljena v skladu z napovedmi. V okviru možnega fiskalnega prostora delo razbremenjujeta za nekaj več kot 100 milijonov evrov, dodatnih obremenitev pa je za 60 milijonov evrov. Zveza društev upokojencev Slovenije (Zdus) pa predlaga, da se v okviru ukrepov za davčno prestrukturiranje z novelo zakona o dohodnini znova uvede posebno olajšavo za starejše, ki so jo ukinili pred približno tremi leti. Po njihovem predlogu naj bi t.i. seniorska olajšava veljala za stare 70 let in več.

>> Odpravljene odločbe glede kršenja internetne nevtralnosti
Upravno sodišče je v vseh tožbah štirih operaterjev omrežij oz. izvajalcev storitev dostopa do interneta proti Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve (Akos) odločilo enako ter odločanje o storitvah, ki slonijo na t. i. zero-ratingu, Akosu vrnilo v ponovno odločanje.

>> Višje sodišče potrdilo zavrnitev Brezovarjevega zahtevka
Višje sodišče je potrdilo odločitev prvostopenjskega sodišča, ki je zavrnilo odškodninski zahtevek nekdanjega glavnega inšpektorja za delo Boruta Brezovarja. Po razkritju o spornem plačanem predavateljskem delu med službenim časom se je Brezovar umaknil s položaja, nato pa od države zahteval 60.000 evrov odškodnine.

>> Mama in očim umrle deklice ostajata v priporu
Ob iztekajočem se enomesečnem priporu za mamo in očima dveletne deklice, ki je umrla v začetku julija, je kranjsko okrožno sodišče izdalo odločbo o podaljšanju pripora. Podrobnosti do vročitve odločbe strankam ne morejo razkriti, na tožilstvu pa so za STA pojasnili, da preiskava očitanih kaznivih dejanj še ni zaključena.

>> Gorše že več tednov na prostosti
Nekdanji stečajni upravitelj koprskega Hidra Brane Gorše je na prostosti že od začetka julija. Komisija za pogojne odpuste je ugodila njegovi prošnji in lahko je odkorakal iz zapora na Dobu, pišejo današnje Primorske novice. Goršeta so priprli februarja leta 2013, decembra leta 2014 pa je začel prestajati zaporno kazen.

>> Dosmrtni zapor za nekdanja pripadnika SDV
Sodišče v Münchnu je nekdanja pripadnika jugoslovanske varnostne službe Josipa Perkovića in Zdravka Mustača, ki so jima sodili zaradi sodelovanja pri umoru hrvaškega izseljenca Stjepana Đurekovića v Nemčiji leta 1983, danes obsodilo na dosmrtno ječo. Spoznalo ju je za kriva zaradi njune pomembne vloge v hrvaški Službi državne varnosti (SDV).

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odgovornost poslovodstva izbrisane pravne osebe
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo (VSK sodba Cpg 367/2015) in potrdilo sodbo, s katero je prvostopenjsko sodišče odločilo, da mora toženec solidarno z drugim tožencem plačati tožeči stranki znesek 43.308,00 evrov z zakonskimi zamudnimi obrestmi. V obrazložitvi je pojasnilo, da izbris pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije (7. poglavje Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)) ne vpliva na pravico upnika izbrisane pravne osebe zahtevati povrnitev škode od poslovodstva izbrisane pravne osebe (prvi do tretji odstavek 442. člena ZFPPIPP). Poslovodstvo je namreč tudi v tem primeru prenehanja pravne osebe upnikom odgovorno za škodo, ki so jo imeli, ker zaradi izbrisa pravne osebe iz sodnega registra brez likvidacije niso prejeli plačila svojih terjatev, in sicer pod pogojem (1. točka prvega odstavka 42. člena ZFPPIPP), če niso bila pravočasno opravljena dejanja iz 35. do 39. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./90. Ali nas lahko reši večja represija    

Vlasta Nussdorfer
   
Zdaj spreminjamo policijska pooblastila. Ta so z zakonom določeni ukrepi, ki policiji omogočajo uspešno opravljanje nalog. Vsako pooblastilo zagotovo pomeni poseg v človekove pravice, zato je nujna uporaba pod strogo določenimi zakonskimi pogoji, saj lahko policisti na podlagi pooblastil pridržijo osebo, zbirajo podatke, nadzorujejo, ukazujejo ipd. Med novostmi so uporaba električnega paralizatorja, avtomatsko beleženje vseh registrskih tablic in potnikov ter preverjanje vseh, ki potujejo z letali. Sliši se logično, samoumevno, potrebno in nujno. Toda ali je res tako preprosto?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 34 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

Časovna lestvica vsebuje vseh 35 verzij besedil zakona. Zadnjo in tudi vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

ZKP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1200 strokovnimi članki, skoraj 9.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
13. avgust 2016 Globa gostincu za opustitev vpisa nastanitvenega obrata v register od 500 do 4.000 EUR
1. julij 2016 Regres za prehrano med delom po KP negospodarstva 3,62 3,71 EUR
1. avgust 2016 Uvedena jubilejna nagrada za 40 let delovne dobe pri zadnjem delodajalcu po KP za papirno dejavnost 857,00 EUR
1. avgust 2016 Osnovna plača za I. tarifni razred po KP za papirno dejavnost 428,50 443,50 EUR
1. avgust 2016 Osnovna plača za V. tarifni razred po KP za papirno dejavnost 703,68 728,31 EUR
1. avgust 2016 Osnovna plača za VIII. tarifni razred po KP za papirno dejavnost 1.572,89 1.627,94 EUR
29. julij 2016 Povprečna bruto plača v RS za maj 2016, glede na april 1.561,26 EUR (-0,6 %)
29. julij 2016 Povprečna neto plača v RS za maj 2016, glede na april 1.016,36 EUR (- 0,5%)
29. julij 2016 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2016, v primerjavi z majem 0,6 %
29. julij 2016 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin jan-jun 2016, v primerjavi s povprečjem 2015 - 0,5 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.