c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2016, številka 23 / letnik XIV.
 
Dignitas delictum auget.
Dostojanstvo poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Priznavanje poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev
Državni zbor je brez glasu proti sprejel nov Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK), ki bo začel veljati 18. junija. Sprejetje je bilo potrebno zaradi sprememb evropskih predpisov (predvsem direktive 2013/55/ES, ki spreminja direktivo 2005/36/ES) s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, ki odpravljajo ovire za prost pretok oseb in storitev na notranjem trgu Evropske unije ter celovito in sistemsko urejajo to področje. Zakon uvaja evropsko poklicno izkaznico, katere namen je pospešiti postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij, obenem pa zagotoviti tudi njegovo večjo preglednost.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator 5/2016
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče danes o zadržanju sedmih zakonov
Ustavno sodišče obravnava pritožbo sindikata delavcev migrantov zoper odločitev predsednika DZ Milana Brgleza, da ne določi roka za zbiranje podpisov za razpis referendumov, ki so jih želeli izpeljati glede šestih zakonov. Na dnevnem redu je tudi pobuda za oceno ustavnosti sedmih zakonov in predlog za njihovo zadržanje.

>> Razlaščenci vnovič zahtevajo začasno zadržanje določb zakona o bančništvu
Medtem ko ustavno sodišče še odloča o skladnosti zakona o bančništvu iz leta 2013, ki je bil podlaga za obsežno sanacijo bank, z ustavo, pa se zastaralni roki za vložitev odškodninskih tožb iztekajo. Razlaščeni lastniki obveznic in delnic saniranih bank so zato na ustavno sodišče vložili ponovno zahtevo za začasno zadržanje določb zakona.

>> DZ ratificiral protokol o pristopu Črne gore v Nato
Državni zbor je včeraj na izredni seji z veliko večino ratificiral protokol o pristopu Črne gore k zvezi Nato. Za zakon o ratifikaciji protokola je glasovalo 73 poslancev, trije so bili proti. Slovenija je dokument ratificirala kot druga od 28 držav članic zavezništva, prva ga je v torek Islandija.

>> Državni svetniki zavrnili več zakonskih predlogov
Državni svet je včeraj obravnaval predloge novele zakona o izvrševanju proračunov za 2016 in 2017, zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic, zakona o pogrebni in pokopališki dejavnost in novele zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Podprl je samo zadnjega.

>> Obetajo se spremembe dohodninske lestvice ter zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb
Ministrstvo za finance je po zaključenih pogovorih s širokim krogom deležnikov o spremembah pri davkih, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela, oblikovalo končni predlog. Ta prinaša spremembe dohodninske lestvice ter razbremenitev nagrad za doseganje poslovne uspešnosti, na drugi strani pa zvišanje davka od dohodkov pravnih oseb.

>> Pregon bančnikov zaradi odobritve posojila Dimičevi na prvi stopnji z oprostilno sodbo
Ljubljansko okrožno sodišče je tri nekdanje vodilne v NLB - nekdanjega predsednika uprava Draška Veselinoviča in nekdanja člana uprave Mateja Narata in Mirana Vičiča - oprostilo očitanih kaznivih dejanj zlorabe položaja v primeru financiranja nakupa hiše Simone Dimic. Obtoženi in njihova obramba so zadovoljni, medtem je tožilec napovedal pritožbo.

>> Prenos pristojnosti za odločanje s CSD na sodišča
Pri prenosu pristojnosti za odločanje o nekaterih posegih s centrov za socialno delo na sodišča, predvidenem v predlogu družinskega zakonika, je treba najti pot za najboljši možni način prenosa, meni ministrica za delo Anja Kopač Mrak. Pravosodni minister Goran Klemenčič pa opozarja, da napak pri uveljavljanju novosti ne bo smelo biti.

>> Sindikati javnega sektorja na protest pred vlado
Razširjena vodstva sindikatov javnega sektorja vladi očitajo, da je opustila socialni dialog in enostransko končala pogajanja o plačah. Kot so napovedali, je protest le začetek zaostrovanja sindikalnih aktivnosti.

>> Na ministrstvu seznanjeni s preiskavo glede ponarejanja potrdil o vpisu
Na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so seznanjeni s kriminalistično preiskavo zaradi suma ponarejanja potrdil o dijaškem in študentskem vpisu in pri urejanju zadeve že sodelujejo s policijo. Zakonska podlaga za preverjanje statusov bo zagotovljena z novelo zakona o visokem šolstvu.

>> UKC Ljubljana po ugotovitvah računskega sodišča ni zagotavljal učinkovite podpore informacijskih rešitev svojemu delovanju
Računsko sodišče je v reviziji ugotovilo, da UKC Ljubljana od leta 2011 do konca 2015 ni zagotavljal, da bi informacijska podpora učinkovito podpirala njegovo delovanje. Revizorji so namreč ugotovili, da ima UKC razdrobljeno informacijsko okolje z nepovezanimi rešitvami. V bolnišnici bodo poročilo preučili in pripravili popravljalne ukrepe.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Popravljena določba 86.a člena ZMed
Z novelo > Zakona o medijih (ZMed) je bil po sprejetem amandmaju spremenjen 86.a člen in sicer tako, da bo omogočal radijskim programom izvajanje v določenem obsegu brez poseganja v ustaljene govorne programe posameznega radia. Obveznost predvajanja deležev glasbe v slovenskem jeziku bo urejena tako, da bo upoštevana bistvena razlika med programsko shemo v nočnem in dnevnem času. Delež iz prvega oziroma drugega odstavka 86. člena mora biti dosežen glede na predvajano glasbo v oddajnem času med 0. in 6. uro, v oddajnem času med 6. in 18. uro in v oddajnem času med 18. in 24. uro.

>> Odpravljen pogoj obveznega pripravništva v ZSV
18.6. stopijo v veljavo spremembe in dopolnitve > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki odpravljajo pripravništvo kot obvezen pogoj za pristop k strokovnemu izpitu in skrajšujejo obdobje opravljanja pripravništva. V novem V.A poglavju so določeni dodatni strokovni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogočeno podeljevanje tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava. 18.9. pa se začnejo uporabljati tudi členi novega II.B poglavja, ki urejajo status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov (javni, razvojni, eksperimentalni in dopolnilni) ter spremembe 98., 99. in novi 98.b člen, ki dajejo ustrezno podlago za njihovo financiranje. Z uveljavitvijo zakona so usklajene tudi določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakonom o inšpekciji dela (ZID-1).

>> Enotni informacijski sistem na področju javnega naročanja
V veljavi sta dva nova pravilnika s področja javnega naročanja, in sicer Pravilnik o vrstah in načinu zbiranja podatkov za letno statistično poročilo o oddanih javnih naročilih in novi Pravilnik o enotnem informacijskem sistemu na področju javnega naročanja. Slednji določa način vzpostavitve, upravljanja in vzdrževanja enotnega informacijskega sistema iz devetega, desetega in enajstega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah, način, nabor in dinamiko prevzemanja podatkov iz uradnih evidenc, način in nabor predložitve drugih dokazil s strani kandidata ali ponudnika, način zavarovanja osebnih podatkov ter način določanja pooblaščenosti za vpogled ali prenos podatkov. Datum vzpostavitve dela nacionalnega osnovnega funkcionalnega sistema za elektronsko javno naročanje, v katerem kandidat odda prijavo elektronsko, ponudnik pa tako odda ponudbo, bo minister za javno upravo objavil v Uradnem listu RS.

>> Spremembe pravilnikov o izvajanju davčnih zakonov
Dopolnitve 143. člena > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost določajo, da se obveznost izdajanja računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena ZDDV-1 ne nanaša na a) dobave blaga in storitev osebam, ki niso davčni zavezanci, če vrednost obdavčljivih dobav v tekočem koledarskem letu ne preseže oziroma ni verjetno, da bo presegla znesek 5.000 eurov, kadar jih opravijo nepridobitne organizacije in drugi davčni zavezanci, ki kumulativno izpolnjujejo predpisane pogoje ter b) dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, ki jih osebe organizirajo priložnostno ter izključno v svojo lastno korist, in ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence. Spremenjen in dopolnjen pa je bil tudi > Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku, glede primerov, v katerih se plačila za dobavljeno blago in opravljene storitve ne nakazujejo na transakcijske račune, in sicer oseba iz prvega odstavka 36. člena ZDavP-2 ni dolžna nakazati na TRR fizične osebe dobitkov od iger na srečo, ki se v skladu z 19. členom ZDoh-2 ne štejejo za dohodke po ZDoh-2. Spremenjena je tudi Vloga za odlog oziroma obročno plačilo davka v primeru hujše gospodarske škode (priloga 15).

>> Spremembe ZJSRS
Zakon o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS), ki je prvotno urejal institut jamstva pravic delavcev v primeru insolvetnosti delodajalca, je bil od svojega sprejetja leta 1997 večkrat dopolnjen in spremenjen, obseg pristojnosti Sklada se je širil v skladu s spremembami evropske zakonodaje. Pravkar je doživel že tudi svojo četrto spremembo naslova; s tokratnimi spremembami, ki se bodo začele uporabljati z začetkom leta 2017, je postal Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije se po novem pripoji k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu Republike Slovenije, s čimer se skuša zagotoviti racionalno organiziranost in delo javne uprave ter poenostaviti postopke.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 39, 40
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 370 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Smernice za sodelovalno gospodarstvo
Evropska komisija je danes predstavila smernice za podporo potrošnikom, podjetjem in javnim organom pri vključevanju v sodelovalno gospodarstvo. Gre za nove poslovne modele, ki lahko pomembno prispevajo k ustvarjanju delovnih mest in rasti v EU, če se bodo spodbujali in razvijali na odgovoren način.

>> Boj proti sovražnemu govoru
Evropska komisija je z velikimi IT-podjetji danes dosegla dogovor o učinkovitem in hitrem boju proti sovražnemu govoru na spletu. S Facebookom, Twitterjem, YouTubom in Microsoftom je podpisala kodeks ravnanja, ki vsebuje številne zaveze za zajezitev širjenja nezakonitega sovražnega govora.

>> Evropski parlament za ustanovitev preiskovalnega odbora o Panamskih dokumentih
Evropski parlament je včeraj podprl ustanovitev preiskovalnega odbora, ki bo na podlagi razkritij Panamskih dokumentov preučil domnevne kršitve in nepravilnosti v povezavi s pranjem denarja in izogibanjem davkov. Številni poslanci so pri tem pozvali k temeljiti preiskavi spornih praks in ukrepanju proti kršiteljem.

>> Evropska komisija s predlogi o vključevanju migrantov, tudi z enotno modro karto
Evropska komisija je predstavila akcijski načrt za podporo državam članicam pri vključevanju državljanov tretjih držav na evropski trg dela. Obenem predlaga tudi spremembe pravil o visoko usposobljenih migrantih, ki prihajajo delat v EU. Med predlogi je tudi enotna evropska modra karta, ki bi zamenjala veljavne sisteme na nacionalni ravni.

>> Čezmejni investicijski skladi – javno posvetovanje
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o čezmejnih investicijskih skladih. Upravitelji skladov, vlagatelji, potrošniške skupine in drugi zainteresirani so vabljeni, da predstavijo izkušnje in ovire v zvezi s čezmejnim delovanjem investicijskih skladov, kot so tržna pravila, upravne ureditve v drugih državah ali pristojbine. Prispevki bodo Komisiji pomagali pri izboljšanju sistema, da bo ta omogočil več izbire za vlagatelje in lažje poslovanje investicijskih skladov. Javno posvetovanje bo potekalo do 2. oktobra 2016.

>> Priznanje spremembe imena v drugi državi članici
V zadevi C-438/14 je sodišče EU odločilo, da v primeru, če si državljan članice (Nemec) izbere ime z več plemiškimi elementi v drugi državi članici in je tudi državljan te države, ni nujno, da bo to ime priznano v prvi državi (Nemčiji). Priznanje se lahko zavrne, če je to primerno in nujno za zagotavljanje enakosti vseh nemških državljanov.

>> Nošenje naglavnih rut v podjetju
V zadevi C-157/15 pa je generalna pravobranilka Kokott podala mnenje, da je prepoved nošenja naglavne rute v podjetju lahko dopustna. Če prepoved temelji na splošno veljavnem pravilu v podjetju o prepovedi vidnih političnih, filozofskih in verskih znakov, je lahko utemeljena za uresničevanje politike nevtralnosti vere in prepričanja v podjetju.

     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      25 let kasneje    

dr. Matej Avbelj
   
V pravnem smislu samostojna Slovenija razen formalistične preobrazbe ni naredila nikakršnega preboja. Domala vse ostaja enako. Pravosodne elite, pravni mindset, način pravnega poučevanja, doktrine, izolacionizem, okostenele institucije, z zastarelo subjektivno in objektivno simboliko. Takšno pravo niti na subjektivni niti na objektivni ravni, kot kažejo domala vsi kazalci, ne služi duhu časa niti kot instrument, kaj šele da bi, kot bi se spodobilo, samo uokvirjalo in določalo duh časa.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
11. junij 2016 Kazenski zakonik (KZ-1) 
 
11. junij 2016 Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL) 
 
18. junij 2016 Zakon o medijih (ZMed) 
 
18. junij 2016 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) 
 
18. junij 2016 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) 
 
18. junij 2016 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
26. junij 2016 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) 
 
1. julij 2016 Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS) 
 
1. julij 2016 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) 
 
1. julij 2016 Zakon o gozdovih (ZG) 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.