c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2016, številka 21 / letnik XIV.
 
Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Obveščanje družbenikov o stečaju
Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) ne določa, da se sklep o začetku stečajnega postopka, ki je bil izdan na upnikov predlog, vroči družbenikom stečajnega dolžnika, kadar je ta družba z omejeno odgovornostjo, zato je v neskladju z ustavo. Tako je odločilo ustavno sodišče, ki je dalo zakonodajalcu za popravke zakona leto dni časa. Ustavni sodniki so soglašali, da je vročanje sodnih pisanj zelo pomembno procesno opravilo, saj se stranka na ta način seznanja s potekom postopka ter procesnimi dejanji sodišča in nasprotne stranke. Prav tako pripisuje poseben pomen vročitvi tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, so zapisali v objavljeni odločbi.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Evropska unija
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-1)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija zadostila zahtevam sodbe ESČP
Odbor ministrov Sveta Evrope za nadzor nad izvrševanjem sodb Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP) je včeraj končal postopek v zadevi Kurić in drugi proti Sloveniji. Ugotovil je namreč, da je Slovenija z zakonom o povračilu škode izbrisanim zadostila zahtevam, ki so izhajale iz omenjene pilotne sodbe, so sporočili z MNZ.

>> Devet kandidatov za ustavne sodnike
Na poziv predsednika republike Boruta Pahorja za dve prosti mesti ustavnih sodnikov je prispelo devet predlogov, ki jih bo predsednik Pahor skrbno preučil in se o njih posvetoval z vodji poslanskih skupin v DZ, predvidena je tudi javna predstavitev predlaganih kandidatov. Za mesto ustavnega sodnika se potegujejo višja sodnica svetnica in vodja oddelka za varstvo ustavnih pravic na upravnem sodišču Darinka Dekleva Marguč ter višji sodnik Damjan Gantar z istega oddelka, predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici, sicer pa zaposlen na oddelku za pravosodje, notranje zadeve in temeljne svoboščine v Evropskem parlamentu Anže Erbežnik, predavateljica na mednarodni fakulteti za družbene in poslovne vede v Celju, odvetniška kandidatka v odvetniški pisarni Vrtačnik ter raziskovalka na Inštitutu za primerjalno pravo pri pravni fakulteti Špelca Mežnar. Med kandidati so tudi Boštjan Pintar, ki v prijavi ni navedel trenutne zaposlitve, izredni profesor na fakulteti za humanistične študije ter predstojnik Inštituta za pravo pri Znanstveno-raziskovalnem središču Univerze na Primorskem Rok Svetlič, redni profesor na pravni fakulteti Univerze v Mariboru Bojan Škof, vodja kazenskega oddelka na vrhovnem sodišču Marko Šorli ter programski direktor evropskega magistrskega programa človekovih pravic in demokratizacije v Benetkah Andraž Zidar.

>> Ponovljen razpis za mesto predsednika vrhovnega sodišča
Sodni svet je v ponedeljek ponovil poziv k vložitvi kandidatur za mesto predsednika vrhovnega sodišča. Na prvi poziv, objavljen aprila, se namreč ni prijavil nihče. Zdajšnjemu predsedniku vrhovnega sodišča Branku Masleši se šestletni mandat izteče novembra, za nov mandat pa se ne bo potegoval.

>> Zapis pravice do pitne vode v ustavo
Ustavna komisija DZ je brez glasu proti Državnemu zboru predlagala začetek postopka o spremembah ustave, s katerimi bi vanjo zapisali in opredelili pravico do pitne vode. V 70. a člen ustave bi po predlogu strokovne komisije, ki jo vodi Lojze Ude, zapisali, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev ter da vodni viri, ki služijo oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev, niso tržno blago.

>> V javni obravnavi predlog za poenostavitev davčnega postopka
Ministrstvo za finance v javno obravnavo posredovalo predlog novele zakona o davčnem postopku, ki prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev za davčne zavezance ter dodatnih možnosti za lažje plačilo davčnega dolga. Javna obravnava bo trajala do 26. junija.

>> 28. člen ZUPJS v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je soglasno ocenilo, da je 28. člen Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v neskladju z ustavo. Ta je sprva določal, da se upravičencem do subvencije v tržnih in hišniških stanovanjih prizna še subvencija do priznane neprofitne najemnine, a je zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin ta del člena črtal.

>> Vprašanja ob prvi obtožnici morjenja iz morilske sle
Zdravnik Ivan Radan je prvi v Sloveniji, ki mu sodijo zaradi obtožb o umoru iz morilske sle. To kaznivo dejanje (116. člen KZ-1) v slovenskem pravnem redu obstaja od leta 2008. Se je pa sedaj pokazala zagata, kako to kaznivo dejanje sploh dokazovati, če klinični psihologi, ki izdelujejo psihološki profil obtožencev, opredelitve morjenja iz sle sploh ne poznajo.

>> Tožilstvu je 28 let zapora za Supančiča premalo
Tako tožilstvo kot zagovornik Roberta Supančiča, ki je bil novembra lani obsojen na 28 let zapora zaradi umora očeta, sta se na sodbo pritožila. O tem je v sredo odločal senat višjega sodišča. Tožilstvo zahteva višjo kazen, Supančičev zagovornik pa ponovno sojenje.

>> Odstop direktorja zaradi nezakonitega ravnanja CSD
Upravna inšpekcija je ugotovila nezakonito ravnanje Centra za socialno delo (CSD) Slovenj Gradec pri obravnavi vloge, ki so jo podali stari starši dečkov iz Velenja za izdajo dovoljenja za izvajanje rejniške dejavnosti. Direktor CSD Jurij Šumečnik je zaradi objektivne odgovornosti ponudil svoj odstop, ministrica Anja Kopač Mrak pa ga je sprejela. Odvetnik babice dveh dečkov opozarja, da se celotna zadeva ne sme končati z odstopi, cilj je namreč vrnitev dečkov starima staršema. 11. maja je tudi Upravno sodišče je ugotovilo, da so bile ob odvzemu fantkov kršene ustavne in človekove pravice tako babici kot njunima vnukoma. CSD Velenje se bo na sodbo upravnega sodišča pritožil, saj je mnenja, da "z odvzemom otrok očetu in namestitvijo v rejniško družino z ničemer ni bilo poseženo v pravico do družinskega življenja babice". Ob tem CSD navaja, da je ugotovitev sodišča, da je bila babici kršena pravica do družinskega življenja, nejasna.

>> Pred bančno komisijo DZ pričali predstavniki BS
Pred preiskovalno bančno komisijo DZ so v ponedeljek pričali posamezniki iz Banke Slovenije. Kot prva je pričala direktorica pravnega oddelka Jasna Iskra, ki je povedala, da so banke delale marsikaj, tudi skrivale dokumente. V nadaljevanju sta nastopila še nekdanji viceguverner Samo Nučič in direktor nadzora bančnega poslovanja Matej Krumberger.

>> Predstavitve kandidatov za visoke položaje odslej javne
Predstavitve kandidatov, ki jih predsednik republike Borut Pahor predlaga v imenovanje državnemu zboru, bodo odslej javne. Tako se je odločil z namenom večje preglednosti postopkov ter okrepitve zaupanja javnosti. Kot prva se je predstavila kandidatka za drugega namestnika predsednika računskega sodišča Mojca Planinšek.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zagovornik načela enakosti
V veljavi je novi Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD), ki nadomešča dosedanji Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO). Glavni razlog za njegov sprejem je nova ureditev organa za enakost - zagovornika zaradi uskladitve s pravnim redom Evropske unije. Položaj zagovornika se preoblikuje v samostojen državni organ po zgledu ureditve informacijskega pooblaščenca. Poleg tega ZVarD opredeljuje in prepoveduje diskriminacijo ter določa organe in ukrepe za spodbujanje enakega obravnavanja.

>> Upravne takse
Veljati so začele tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o upravnih taksah (ZUT), ki zaradi nevarnosti različnega tolmačenja natančneje urejajo nekatere določbe ter spreminjajo višino določenih taks po ponovni presoji zahtevnosti posameznih upravnih postopkov ali stroškov (spremenjena Taksna tarifa). Za učinkovitejšo izterjavo je podaljšan absolutni rok za zastaranje terjatev iz naslova neplačanih upravnih taks s štirih na deset let (primerjalnik 20. člena), relativni rok pa ostaja enak. Razširjen je tudi krog upravičencev do oprostitve plačila upravnih taks na vse nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, ne glede na pravno obliko ali področje delovanja ter dodani nekateri upravičenci oprostitve (dodani točki 7.a in 10.a v 24. členu).

>> Partnerska zveza
24. maja je začel veljati Zakon o partnerski zvezi (ZPZ), ki se bo sicer začel uporabljati šele 24. februarja prihodnje leto. Nov zakon ureja sklenitev, pravne posledice in prenehanje partnerske zveze, ki jo opredeljuje kot življenjsko skupnost dveh žensk ali dveh moških. Za istospolne pare zakon uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza, zato v večini členov napotuje na smiselno uporabo določb o zakonski zvezi, ob tem pa tako za partnerja v partnerski zvezi kot v nesklenjeni partnerski zvezi izrecno izključuje možnost posvojitev otrok in postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo. Če partnerja obstoječe registrirane istospolne partnerske skupnosti ne izrazita drugačne volje, se njuna skupnost šest mesecev po začetku uporabe novega zakona preoblikuje v partnersko zvezo.

>> Ureditev delovnih razmerij za pomorščake
V veljavi je tudi obsežna novela > Pomorskega zakonika (PZ), ki med drugim ureja sklenitev delovnega razmerja za pomorščaka, ki je specifična in se razlikuje od ureditve po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR), katerega določbe se tako ne uporabljajo več. Novela prinaša tudi nekaj redakcijskih popravkov in manjših sprememb, ki jih je predlagala Uprava RS za pomorstvo in so se v praksi izkazale za nujno potrebne zaradi zagotavljanja varnosti plovbe.

>> Evidenca sklepov o odpustu obveznosti
Na podlagi šestega odstavka 413. člena ZFPPIPP je bil objavljen Pravilnik o vodenju evidence sklepov o odpustu obveznosti, ki bo začel veljati 4. junija. Pravilnik ureja upravljanje evidence, ki jo vodi Ministrstvo za pravosodje kot informatizirano zbirko podatkov o pravnomočnih sklepih o odpustu obveznosti, zavrnitvi odpusta obveznosti in razveljavitvi odpusta obveznosti. Ministrstvo sme vpisane podatke posredovati samo sodišču, če te podatke zahteva po prvem odstavku 400. člena ZFPPIPP, ali tistemu, ki ima položaj dolžnika v postopku odpusta obveznosti.

>> Obvestila za postopek naročil male vrednosti
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) je bila izdana Uredba o informativnem seznamu naročnikov in obveznih informacijah v obvestilih za postopek naročila male vrednosti, ki je že začela veljati 24. maja. Med prilogami uredbe sta seznama, ki jih mora vsebovati obvestilo za postopek naročila male vrednosti, in informativni seznam naročnikov.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 36 in 37
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodni svet in pravno varstvo    

dr. Marko Novak
   
Nobena skrivnost ni, da se pripravlja Zakon o Sodnem svetu Republike Slovenije, za kar si Sodni svet prizadeva že vrsto let. Tudi ni nikakršna skrivnost, da Sodni svet ni zadovoljen s trenutnim pravnim varstvom zoper njegove odločitve, kar seveda pomeni tožbo v upravnem sporu pred upravnim sodiščem. Čemu nezadovoljstvo? O tem smo sicer že večkrat javno spregovorili, a naj na kratko povzamem.
   
     
   
 
 
Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne!
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Stanje na področju temeljnih pravic v EU
Evropska komisija je objavila poročilo o stanju na področju temeljnih pravic za leto 2015 v različnih politikah EU in v državah članicah. Gre za uporabo Listine EU o temeljnih pravicah, iz poročila pa izhaja, da je bilo v letu 2015 sprejetih kar nekaj večjih zakonodajnih aktov za spodbujanje temeljnih pravic, reforma pravil o varstvu podatkov, direktiva o procesnih jamstvih za otroke v kazenskem postopku in direktiva o pravicah žrtev. V poročilu je tudi navedeno, kako je Komisija pri svojem zakonodajnem in političnem delu upoštevala listino.

>> Predlog direktive proti izogibanju davkov
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Evropskega parlamenta je potrdil predlog direktive Evropske komisije proti izogibanju davkov. Parlamentarci so uspeli doseči strožje meje odbitkov na obresti in efektivno stopnjo davka od dobička v višini 15%. Direktiva sicer sledi načelu obdavčitve po kraju ustvarjanja dobička in vključuje obvezne ukrepe, ki onemogočajo uporabo najbolj pogostih metod za izogibanje davkom.

>> Smernice glede pravil o državni pomoči
Komisija je objavila smernice, v katerih pojasnjuje obseg pravil glede državnih pomoči v EU z namenom pospeševanja javnih investicij. Gre za vprašanje, kdaj javna potrošnja pomeni državno pomoč po pravilih EU. Smernice naj bi bile v pomoč javnim organom, da bi lažje vnaprej določili, ali je mogoče določen ukrep podpore podeliti brez soglasja.

>> Iz sodne prakse Sodišča EU
V zadevi C-695/15 PPU so na sodišču EU odločili, da Uredba Dublin III dovoljuje, da država članica pošlje prosilca za mednarodno zaščito v varno tretjo državo, ne glede na to, ali je ali ni država, ki je odgovorna za obravnavanje prošnje. To velja tudi za državo, ki je v skladu s to uredbo in v okviru postopka ponovnega sprejema priznala, da je odgovorna za obravnavanje prošnje.

 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 360 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.