c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Januar 2016, številka 01 / letnik XIY.
 
Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> V veljavi strožji pogoji za ustanavljanje družb
1. januarja so začele veljati nove dodatne omejitve, zaradi katerih ni mogoče ustanoviti družbe in pridobiti statusa samostojnega podjetnika. Po noveli > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jo je DZ sprejel v letu 2015, velja prepoved za vse, ki so jim inšpektorji v zadnjih treh letih najmanj dvakrat izrekli globo zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo oz. zaradi prekrška v zvezi z zaposlovanjem na črno. Družbe pa po novem tudi ne morejo ustanoviti osebe, ki so bile z več kot 50-odstotnim deležem udeležene v kapitalu družbe z omejeno odgovornostjo, ki je bila v zadnjem letu izbrisana iz sodnega registra na podlagi stečajnega zakona. To bo onemogočilo ustanovitev novih družb osebam, ki niso izkazale ustrezne skrbnosti pri poslovanju in so bile zato njihove družbe izbrisane iz registra.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o partnerski zvezi (ZPZ)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija članica Sveta ZN za človekove pravice
Slovenija je 1. januarja za tri leta že drugič postala članica Sveta ZN za človekove pravice. Za članico tega 47-članskega telesa ZN s sedežem v Ženevi jo je konec oktobra lani ob podpori 179 držav izvolila Generalna skupščina v New Yorku, kar na MZZ ocenjujejo kot priznanje slovenskemu doprinosu k zaščiti in uveljavljanju človekovih pravic v svetu.

>> Predlog novega sistema jamstva bančnih vlog
Ministrstvo za finance je tik pred koncem minulega leta objavilo predlog zakona o sistemu jamstva za vloge, ki bo do konca januarja v javni obravnavi. Ta na novo ureja vzpostavitev in delovanje sistema jamstva za vloge pri bankah ter med drugim predlaga uvedbo sklada za jamstvo vlog pri Banki Slovenije.

>> Davčne blagajne
Od sobote morajo ponudniki blaga in storitev ob vsakem plačilu z gotovino izdati račun prek elektronske naprave, ki izpolnjuje predpisane pogoje in prek spleta omogoča izvedbo postopka potrjevanja računa pri finančni upravi. Ta račun potrdi, podatke pa shrani, s čimer sta omogočena sledljivost in nadzor nad izdanimi računi. Do ponedeljka popoldne jih je začelo uporabljati 23.030 zavezancev, kar je sicer le približno tretjina vseh, a na Finančni upravi RS (Furs) opažajo, da se jih vsako uro v sistem vključi tudi po več kot 200.

>> Združenje Frank v tožbo
Združenje Frank, ki zastopa interese posojilojemalcev v švicarskih frankih, je na upravno sodišče vložilo tožbo zoper informacijskega pooblaščenca in Banko Slovenije, ker ne dovolita vpogleda v informacije o kreditih. "Menimo, da gre za informacije javnega značaja," so zapisali v sporočilu za javnost. Gre za informacije o kreditih, ki so jih v Sloveniji registrirane banke v obdobju od leta 2003 do 2. februarja lani odobrile v evrih (ali tolarjih) in švicarskih frankih. Zahtevali so informacije o razvidni višini aktive in pasive v navedenih valutah po posamezni banki.

>> Zadeva Vlaović
Pri pregonu diplomiranega pravnika Vlaovića je po ugotovitvah vrhovnega sodišča napako naredilo ne le tožilstvo, ampak tudi sodišče. Čeprav so vse okoliščine nedvomno nakazovale, da je šlo za premišljen poskus umora, ga je tožilstvo obtožilo poskusa uboja. Za primer priznanja krivde je tožilka Katjuša Čeferin na sodišču zahtevala štiri leta zapora in Vlaović se je strinjal. Sodnica Katarina Turk Lukan je priznanje sprejela in ga obsodila na štiri leta (na več ga v takšnem primeru ne sme), kar je pozneje potrdilo tudi višje sodišče.

>> Novi upravljavec nepremičnega premoženja države
Ministrstvo za javno upravo je z novim letom postalo novi upravljavec nepremičnega premoženja države. Gre za nepremično premoženje, ki ga za opravljanje svojih nalog ali v povezavi z njimi uporablja več ministrstev in organi v njihovi sestavi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obsežna novela ZDIJZ
Spremembe in dopolnitve > Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki bodo začele veljati 8. januarja, v uporabo pa bodo stopile 8. maja, naj bi zagotovile pravico do enostavne in učinkovite ponovne uporabe prosto dostopnih podatkov javnega sektorja. Ponovna uporaba pomeni, da se javnost s podatki ne le seznani, temveč da ima možnost surove podatke nadalje obdelati in analizirati. Po noveli so v režim ponovne uporabe vključeni tudi muzeji, knjižnice in arhivi, vendar le v zvezi s tistim prosto dostopnim gradivom, na katerem nobena tretja oseba ni imetnik pravic intelektualne lastnine.

>> Več pristojnosti in daljše delovanje DUTB
27. januarja bo začela veljati novela > Zakona o ukrepih RS za krepitev stabilnosti bank (ZUKSB), ki daje DUTB nova orodja za sodelovanje pri prestrukturiranju podjetij. Medtem ko lahko sedaj terjatev konvertira v kapital oz. podrejeno posojilo ali terjatev oz. delež proda, bo lahko po novem tem podjetjem zagotovila posojila, jim dala poroštvo, jih dokapitalizirala, povečala lastniški delež. Cilj novih možnosti je, da se vrednost premoženja pred prodajo poveča. Predvideno je podaljšanje delovanja DUTB za pet let, do leta 2022, s čimer želijo zagotoviti, da se premoženje ne bo prodajalo pod časovnim in s tem cenovnim pritiskom. Novela naj bi izboljšala nadzor nad delovanjem DUTB, ki bo morala ministrstvu za finance posredovati katerikoli dokument ali informacijo, potrebno za opravljanje nadzora. Ministrstvo bo lahko DUTB dajalo splošne usmeritve, ki pa ne bodo smele predstavljati navodil, ministrstvo prav tako ne bo moglo ocenjevati konkretnih odločitev DUTB. Ministrstvo bo o nadzoru seznanjalo vlado in DZ. Novela ohranja enotirni sistem upravljanja, a bolj jasno ločuje funkcije izvršnih in neizvršnih direktorjev.

>> Enotni sistem kvalifikacij
Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK), ki bo začel veljati 12. januarja, uporabljati pa se bo začel 12. julija, bo povezal izobraževanje in trg dela po metodologiji, primerljivi z Evropsko unijo. Zakon vključuje tri stebre: formalno izobraževanje, poklicne kvalifikacije in dodatne kvalifikacije (vseživljenjsko učenje). Cilj zakona je predvsem podpreti vseživljenjsko učenje, ga povezati in uskladiti slovenske podsisteme kvalifikacij. Obenem želi izboljšati preglednost, dostopnost in kakovost kvalifikacij glede na trg dela in civilno družbo, poudarek je tudi na internacionalizaciji.

>> Prenova poklicnega zavarovanja in dvojni status upokojencev
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki prenavljajo poklicno zavarovanje in urejajo dvojni status upokojencev. Novela tako uvaja dvojni status za vse zavarovance, ki izpolnjujejo pogoje za starostno ali predčasno upokojitev. Možnost ureditve dvojnega statusa z uveljavitvijo izplačila 20-odstotne starostne ali predčasne pokojnine imajo po noveli vsi, ki izpolnjujejo pogoje po starih predpisih, in tudi starejši od 65 let.

>> Preoblikovanje lestvice za odmero dohodnine
1. januarja je začela veljati dopolnitev > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki začasno, za dve davčni leti, preureja lestvico za odmero dohodnine v smeri razbremenitve srednjega sloja, hkrati pa za najvišje plače še vedno velja 50-odstotna davčna stopnja. 1. januarja je začel veljati tudi Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2016, ki določa zneske neto letnih davčnih osnov iz tretjega odstavka 199. člena ZUJF - primerjalnik besedila.

>> Odškodnine za vojno in povojno nasilje
Novela > Zakona o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPOZ), ki je začela veljati 29. decembra, odpravlja administrativno oviro, ki je oteževala izplačilo odškodnin osebam, ki ne živijo oziroma nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji. Slovenski državni holding, ki je po zakonu zadolžen za izplačilo odškodnin, namreč trenutno za izplačilo zahteva tudi rezidentstvo oziroma davčno številko, ki pa je tisti, ki živijo v tujini, nimajo.

>> Podaljšan obstoječi sistem dimnikarstva
25. decembra je začela veljati novela ZVO-1H > novele ZVO-1F > Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), ki regulacijo dimnikarskih storitev podaljšuje za eno leto. Poslanci državnega zbora so ob sprejemanju novele izrazili pričakovanje, da bo Vlada pripravila sistemski zakon o izvajanju dimnikarskih storitev, ki bo to področje uredil bolje.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 98 do 107
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sodstvo in politika    

dr. Marko Novak
   
Kakšna pa je potemtakem sploh korist imeti »partijsko« knjižico v žepu, a ne imeti pravice z njo mahati naokoli? Mislim, da je to za sodnika prej škoda, saj nekako niža njegov ugled zunanje neodvisnosti. Po drugi strani pa je v t. i. notranji sferi lastnega političnega prepričanja tako ali tako vsakdo avtonomen. Druga plat medalje, ki je bistveno bolj udobna, pa je formalna »nevtralnost« ter tako »zgolj« dejansko simpatiziranje z določeno politiko med vrsticami siceršnje nevtralne zakonodaje in Ustave ter siceršnje zunanje »neodvisnosti«, kar seveda ni moč preprečiti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Darja Senčur Peček:
Ali redna delovna razmerja izginjajo?
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odškodninska odgovornost lastnika poslovnega prostora
Tožeča stranka je s tožbo zahtevala plačilo odškodnine za škodo, ki ji je nastala zaradi požara v poslovnem prostoru, ki ga je najela od tožene stranke. Zaradi dotrajanosti električne napeljave in kratkega stika v sosednjem skladiščnem prostoru je prišlo do požara, ki se je razširil tudi na prostor tožeče stranke. Slednja je zatrjevala, da je tožena stranka opustila dolžno vzdrževanje skladiščnih prostorov oziroma kot najemodajalec ni poskrbela za to, da se prostor sosednjih najemnikov uredi v stanje, ki bi izključeval povišano stopnjo verjetnosti požara, prav tako pa naj ne bi poskrbela za ustrezno požarno varnost.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 33 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 34 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

ZKP je vsebinsko povezan tudi z več kot 1.190 strokovnimi članki, več kot 8.500 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 453 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dostopne tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2016 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti 8,05 %
1. januar 2016 Regres za LD javnim uslužbencem do 15. plač. razreda 692,00 790,73 EUR
1. januar 2016 Regres za LD javnim uslužbencem, od 16. do 30. plač. razreda 484,40 790,73 EUR
1. januar 2016 Regres za LD javnim uslužbencem, od 31. od 40. plač. razreda 346,00 696,00 EUR
1. januar 2016 Regres za LD javnim uslužbencem, od 41. od 50. plač. razreda 100,00 450,00 EUR
1. januar 2016 Regres za LD javnim uslužbencem, od 51. plač. razreda dalje 0 350,00 EUR
1. januar 2016 Zvišana zgornja meja 2. doh. razreda za odmero dohodnine 2016 18.960,28 20.400,00 EUR
1. januar 2016 Otroški dodatek za srednješolca, ob dohodku na druž. člana nad 56 do 64 % povpr.doh. 43,44 EUR
30. december 2015 Povprečna bruto plača v RS za oktober 2015 1.522,07 1.540,58 EUR (+1,2%)
30. december 2015 Povprečna neto plača v RS za oktober 2015 994,90 1.004,34 EUR (+0,9%)
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.