c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2015, številka 48 / letnik XIII.
 
Imperitia culpae adnumeratur.
Neizkušenost se prišteva h krivdi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novi zakon o javnem naročanju
1. aprila 2016 bo začel veljati novi Zakon o javnem naročanju (ZJN-3), ki je bil po vetu v državnem svetu s potrebno večino ponovno potrjen v državnem zboru. Novi sistemski zakon stremi k ekonomični porabi javnega denarja in transparentnim postopkom oddaje javnih sredstev. Na novo sta določena pogoj, da morajo imeti izbrani ponudniki poravnane obveznosti do delavcev, in prepoved cene kot edinega kriterija izbire na nekaterih področjih, kot recimo pri naročanju inženirskih storitev. Zakon določa izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe, kar pomeni za dano ceno najvišja kakovost, ki jo mora v skladu s svojimi pričakovanji opredeliti naročnik. Zakon vključuje konkretne rešitve za poenostavitev in skrajšanje postopkov ter debirokratizacijo sistema javnega naročanja, in sicer e-naročanje, objavljanje odločitev na portalu javnih naročil, zmanjševanje stroškov vročanja in enoten obrazec za izkazovanje usposobljenosti ponudnikov v vseh državah članicah EU. Novi zakon med drugim razveljavlja Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Kdo se bori proti Islamski državi v Siriji in Iraku?
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Arbitražno sodišče novo zaslišanje načrtuje marca
Potem ko je Hrvaška julija odstopila od arbitraže o meji s Slovenijo, je arbitražno sodišče Zagreb in Ljubljano danes pozvalo k predložitvi dodatnega gradiva. Hrvaški vladi je postavilo rok 15. januarja, slovenski pa 26. februarja. Naslednje zaslišanje naj bi potekalo marca prihodnje leto. Hrvaško zunanje ministrstvo danes ni želelo komentirati poteze arbitražnega sodišča v Haagu.

>> Vmesno poročilo preiskave prisluškovanja v arbitraži
Komisija državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb se je v torek seznanila z vmesnim poročilom policije o poteku preiskave prisluškovanja v arbitraži o meji med Slovenijo in Hrvaško. Poslanci so v kratki razpravi izrazili več pomislekov glede ravnanja zdaj že bivšega slovenskega arbitra Jerneja Sekolca v preiskavi.

>> Višje sodišče o zastaranju v zadevi Patria
Višje sodišče je zavrnilo pritožbo predsednika SDS Janeza Janše na sklep prvostopenjskega sodišča o zavrženju zadeve Patria zaradi zastaranja. Sodišče je svojo odločitev utemeljilo z argumentom, da se obdolženec v svojo škodo ne more pritožiti. Odvetnik Franci Matoz je napovedal, da bodo v zadevi Patria vloženi odškodninski zahtevki. "Uperjeni bodo proti tistim, ki so za škodo odgovorni," je dejal in dodal, da bo na vrhovno sodišče vložil zahtevo za varstvo zakonitosti in zahteval, da Patria dobi vsebinsko odločitev.

>> DZ znova potrdil zakon o izvrševanju proračuna
Državni zbor je po vetu državnega sveta (DS) ponovno potrdil zakon o izvrševanju državnih proračunov za prihodnji dve leti. Za zakon, ki so mu državni svetniki oporekali zaradi določb v zvezi s financiranjem občin, je tokrat glasovalo 52 poslank in poslancev, proti jih je bilo 23.

>> Opozorila pred spremembo kazenske zakonodaje
Na konferenci kazenskega prava in kriminologije je Alenka Šelih opozorila, da bi bilo pri spreminjanju kazenske zakonodaje treba dati dovolj časa za pripravo in razpravo kot tudi izdelavo alternativ. Generalni državni tožilec Zvonko Fišer pa je izpostavil problematično razmerje med kaznivim dejanjem in prekrškom.

>> ATVP državi vrnila glasovalne pravice
Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP) je državnim lastnikom s skupaj 63,4-odstotnim lastniškim deležem vrnila glasovalne pravice v Zavarovalnici Triglav. Te so jim bile zaradi usklajenega delovanja odvzete pred skoraj tremi leti, nazaj pa so jih lahko zahtevali na podlagi pred kratkim spremenjenega zakona o prevzemih.

>> O pritiskih javnosti na tožilce
Ob naraščajoči medijski izpostavljenosti težkih oblik gospodarske kriminalitete se včasih zdi, da javna sfera sodbo spiše, še preden so se do zadeve opredelile pristojne ustanove, je na zboru državnih tožilcev izpostavil predsednik DZ Milan Brglez. Kot je dodal, pa temeljno vodilo tožilskega dela ostaja imperativ pravne države.

>> Začetek uporabe davčnih blagajn
Prvi dan poskusnega obdobja uporabe davčnih blagajn je minil brez težav. Včeraj je do 16. ure 166 različnih uporabnikov davčnih blagajn pred informacijskega sistema Finančne uprave RS (Furs) potrdilo približno 3000 računov. To sicer ni veliko. Ko bodo davčne blagajne obvezne za vse, na Fursu pričakujejo nekaj milijonov računov dnevno.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poenostavitev postopkov pobiranja davkov
15. decembra bo začela veljati novela > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki prinaša odpravo administrativnih ovir za davčne zavezance, olajšanje plačila davčnega dolga, pospešitev postopkov davčne izvršbe in uvedbo instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma. Po novem bo lahko davčni organ vse neplačane obveznosti pobotal s preveč plačanimi prispevki, davki in drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi, tako se bodo davčnemu zavezancu znižali ali odpravili stroški izvršbe in provizije.

>> Plače javnih uslužbencev
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16), ki začne veljati 1. januarja 2016, med drugim ohranja varčevalne ukrepe uporabe znižane plačne lestvice, neusklajevanja osnovnih plač, neizplačevanja redne delovne uspešnosti, omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela, znižanega regresa za letni dopust (vseeno bo višji kot v letu 2015), možnosti vplačila nižjega zneska kolektivnega zavarovanja, omejitev v zvezi z izplačili jubilejnih nagrad, prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev do starostne pokojnine, omejitev števila dni letnega dopusta, omejitve sklepanja avtorskih in podjemnih pogodb ter omejitve sklepanja pogodb o izobraževanju.

>> Spodbude za zaposlovanje starejših
1. januarja bo stopil v veljavo Zakon o interventnem ukrepu na področju trga dela (ZIUPTD), ki določa začasno spodbudo za zaposlovanje starejših brezposelnih oseb z namenom prispevati k doseganju njihove čim hitrejše in stabilne zaposlitve, kot tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Ciljno skupino predstavljajo brezposelne osebe, starejše od 55 let, ki so vsaj šest mesecev pred zaposlitvijo prijavljene v evidenci brezposelnih oseb.

>> Obremenitev študentskega dela ostaja
Spremembe > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) ohranjajo višino obremenitve študentskega dela, minimalno urno postavko in višino koncesijskih dajatev. S prejšnjo novelo je bilo namreč uvedeno plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje od študentskega dela. Skladno s tem se je ustrezno prilagodila tudi višina in način delitve koncesijske dajatve, ki je namenjena sofinanciranju štipendij.

>> Poenostavitev plačevanja DDV za uvoznike
Spremembe in dopolnitve > Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) poenostavljajo postopek obračunavanja in plačila DDV pri uvozu. Po 1. juliju 2016 bo zavezanec pri uvozu blaga obračunal davek preko obračuna DDV oziroma na podlagi samoobdavčitve in ne kot uvozno dajatev neposredno ob uvozu blaga.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 90 in 91
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Sveženj protislovij prava in politike    

dr. Matej Accetto
   
Begunci. Istospolne družine. Narodne manjšine. Mali narodi na sončnih straneh Evrope. Mladi diplomiranci, ki sanjajo o dobri službi. Podjetniki, ki sanjajo o bogastvu. Predsedniki, ki sanjajo o oblasti. Noben človek ni otok, je nekoč zapisal stari pesnik. Sem mali snopič protislovij, je nekoč zapisalo mlado dekle.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Odgovornost organizatorja športnega tekmovanja
Tožeča stranka je zoper toženo stranko vložila tožbo zaradi plačila škode, ki naj bi jo tožeča stranka utrpela zaradi telesnih poškodb med igro vaterpola. Igralec nasprotne ekipe naj bi tožnika med igro prijel za vrat, ga potopil in nato s kolenom sunil v glavo, tožnik pa je utrpel telesne poškodbe. Tožena stranka naj bi bila kot organizator tekmovanja odgovorna, saj bi morala storiti vse potrebno, da tekmovanje poteka skladno s pravili.

Organizator športnega tekmovanja je odvezan odgovornosti, če do poškodbe na tekmovanju pride zaradi okoliščin, ki predstavljajo pričakovan oziroma normalen del športne igre oziroma, če je poškodba posledica naključja, ki ne presega normalnega tveganja pri igranju športne igre.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od objave leta 1998 doživelo že 30 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici pa lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 700 strokovnimi članki, skoraj 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
15. december 2015 Znesek, do katerega se davek ne odmeri 10,00 EUR
15. december 2015 Znesek, do katerega se davek ne odmeri, če je izključno prihodek lok. skupnosti 5,00 EUR
15. december 2015 Znesek davka, do katerega se davčna izvršba ne začne 10,00 25,00 EUR
15. december 2015 Omejitev davčne izvršbe na dolžnikove denarne prejemke 70 76 % min. plače
1. januar 2016 Regres za letni dopust 2016 v javnem sektorju do 30. plačnega razreda 484,40 790,73 EUR
1. januar 2016 Regres za letni dopust 2016 v javnem sektorju od 31. do 40. plačnega razreda 346,00 696,00 EUR
1. januar 2016 Regres za letni dopust 2016 v javnem sektorju od 41. do 50. plačnega razreda 100,00 450,00 EUR
1. januar 2016 Regres za letni dopust 2016 v javnem sektorju od 51. plačnega razreda 0 350,00 EUR
30. november 2015 Povprečna mesečna bruto plača za september 2015, glede na avgust 1.524,44 1.522,07 EUR (- 0,2 %)
30. november 2015 Povprečna mesečna neto plača za september 2015, glede na avgust 995,85 994,90 EUR (- 0,1 %)
30. november 2015 Povprečna mesečna plača za obdobje julij-sept. 2015, glede predhodno tromesečje 1.535,36 1.529,43 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.