c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2014, številka 39 / letnik XII.
 
Ius est ars boni et aequi.
Pravo je spretnost najti dobro in primerno (tj. pravično).
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> V nedeljo volitve v 212 občinah
Na več kot 3300 voliščih se bo lahko dobrih 1,7 milijona volilnih upravičencev izreklo o novih županih in občinskih svetnikih. Za županske stolčke se skupno potegujejo 703 kandidati, za okoli 3400 mest v občinskih in mestnih svetih je kandidatov 23.328, za svete četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti pa 14.686. Na volitvah kandidira več moških kot žensk, kar je izrazito zlasti na županskih volitvah, kjer je 609 kandidatov in le 94 kandidatk. Največje zanimanje za župansko mesto je v Mestni občni Maribor, ki si ga želi kar 17 kandidatov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz Sodnikovega informatorja 9/2014
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Instituti pospešitve sodnih postopkov obstajajo, a so le redkokdaj uspešni
Sodni zaostanki še vedno predstavljajo enega najbolj perečih problemov slovenskega pravosodja. Od leta 2007 lahko stranke, ki menijo, da sodišče o njihovi zadevi odloča prepočasi, vložijo nadzorstveno pritožbo ali t. i. rokovni predlog, a jih sodišča le redko sprejmejo kot upravičene. Tudi sicer so mnenja o njihovi učinkovitosti deljena.

>> Vrhovno sodišče sprejelo odločitev v zadevi Patria
Senat vrhovnega sodišča je v včerajšnjem nadaljevanju v torek začete seje sprejel odločitev o zahtevi za varstvo zakonitosti v zadevi Patria. Na podlagi odločitve bo zdaj pripravljena pisna odločba, ki bo strankam v postopku posredovana predvidoma v roku enega meseca. Mediji poročajo, da naj bi po njihovih neuradnih informacijah sodniki zahtevo za varstvo zakonitosti zavrnili in dodajajo, da naj bi sodniki takšno odločitev sprejeli s tremi glasovi za in dvema proti. To, da predsednik vrhovnega sodišča Branko Masleša ne le sodi, ampak predseduje senatu, ki odloča o zadevi Patria, je škandal brez primere, meni prvak SDS Janez Janša.

>> Skupina pravnikov o prenehanju poslanskega mandata
Skupina pravnikov je pripravila mnenje glede prenehanja poslanskega mandata prvaka SDS Janeza Janše, in sicer so pripravili dve možnosti, ki sta v skladu z ustavo. Neuradno je ena od njih začasno prenehanje mandata.

>> Nujno povečati transparentnost menjav nadzornikov in uprav državnih družb
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je danes objavila sistemsko načelno mnenje glede imenovanj in razrešitev članov nadzornih svetov in uprav družb pod prevladujočim vplivom države, v katerem priporoča poleg transparentnosti faz postopkov dosledno upoštevanje določbe o izogibanju nastanka okoliščin nasprotja interesov ter določanje dodatnih oziroma posebnih pogojev za imenovanja v članstva v nadzornih svetih in upravah državnih družb.

>> Bavčarju zavrnili odlog prestajanja kazni
Nekdanjemu predsedniku uprave Istrabenza Igorju Bavčarju, ki bi se v petek moral zglasiti na prestajanje zaporne kazni na Dobu, je ljubljansko okrožno sodišče prošnjo za odlog prestajanja kazni zavrnilo. Bavčar se je zato že pritožil na Višje sodišče v Ljubljani. Nekdanji prvi mož Pivovarne Laško Boško Šrot pa sklepa še ni prejel.

>> Tožilka iz zadeve Baričevič obtožena zlorabe položaja
Tožilstvo je zoper višjo državno tožilko Dragico Kotnik vložilo obtožni predlog zaradi domnevne zlorabe tožilskih pooblastil, so potrdili na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Očitajo ji zlorabo uradnega položaja, ker naj bi novinarju posredovala tožilski dokument iz afere Baričevič.

>> Odvetniška zbornica o odvetniški tarifi
Sprejeta odvetniška tarifa je poštena tako za stranke kot za odvetnike, ker je odvetnik plačan po dejansko opravljenem delu, medtem ko je pri zakonu o odvetniški tarifi bila pomembna samo vrednost spora, je poudaril član upravnega odbora Odvetniške zbornice Slovenije Gregor Gregorin. Odvetniška zbornica domnevo o negativnih posledicah za državni proračun zavrača. "Tarifa, ki po vrednosti gre nazaj v leto 2003 (vrednost točke v tej tarifi je 0,459 evra), ne more imeti in nima nobenih negativnih javno-finančnih posledic, saj jih kot taka ni imela niti v letu 2003. Tarifa je bila sprejeta in bo posredovana v objavo v Uradni list," je dejal predsednik zbornice Roman Završek.

>> Preložena obravnava poročil o delu pravosodja
Odbor DZ za pravosodje bi moral včeraj obravnavati poročila o delu pravosodja v letu 2013, a je že na začetku sejo prekinil in jo bo nadaljeval drugič. Predstavnik pravosodnega ministrstva je namreč ob obravnavi poročila Specializiranega državnega tožilstva predlagal preložitev te točke, odbor pa se je nato odločil, da bo preložil tudi vse ostale.

>> V RS lani 47 odprtih primerov kršitev prava EU
Evropska komisija je objavila letno poročilo o uporabi prava EU v državah članicah za lansko leto. Število odprtih primerov kršitev se je precej zmanjšalo, medtem ko se je število primerov, rešenih v mehanizmih za reševanje sporov, kot je EU Pilot, povečalo. V Sloveniji je bilo ob koncu leta 2013 odprtih 47 primerov kršitev prava EU.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razvoj in evropska kohezijska politika
Spremenjen je bil Odlok o ustanovitvi in nalogah Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, v katerem se natančneje določa pristojnost vladne službe, ki je po novem pristojna tudi za koordiniranje, nadziranje in spremljanje izvajanja strateških ter medresorskih projektov. Spremembe prinašajo tudi nekaj novih nalog, ki so opredeljene v 2. členu odloka - primerjalnik besedila. Vladna služba, ki jo po novem vodi ministrica brez resorja, mora do 26. oktobra uskladiti akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s tem odlokom.

>> Upravljanje stvarnega premoženja države
V postopku, začetem na podlagi zahteve Državnega sveta, je Ustavno sodišče RS odločilo, da 2. in 3. člen > Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti nista v neskladju z Ustavo. Predlagatelj je v zahtevi zatrjeval, da ureditev odvzema upravljavske pravice tistemu organu, ki ne uporablja največjega dela nepremičnine v državni lasti, kar naj bi krnilo organizacijsko in funkcionalno samostojnost in neodvisnost nosilcev vseh vej oblasti. Ustavno sodišče je odločilo, da očitek ni utemeljen in da izpodbijana uredba ne ureja, kdo je upravljavec stvarnega premoženja, ki ga uporablja Državni svet. To ureja namreč ureja 10. člen ZSPDSLS, po katerem Državni svet upravlja stvarno premoženje države, ki ga uporablja.

>> Poročanje podatkov o statistiki plačil
Banka Slovenije je objavila Navodilo za izvajanje Sklepa o poročanju podatkov statistike plačil, ki velja od 27. septembra in natančno določa vsebino poročil, način pošiljanja ter roke za posredovanje podatkov Banki Slovenije. Obvezniki poročanja morajo pošiljati podatke o statistiki plačil četrtletno, razen obrazca SPI-B1, in sicer najkasneje 10. delovni dan po izteku četrtletja za preteklo četrtletje. Navodilo natančno določa, kako se izpolnjujejo obrazci, ki so v prilogi navodila: SPI-A1 do SPI-A11 in SPI-B1 do SPI-B4.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 69 in 70
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Socialistični pravni cement    

dr. Matej Avbelj
   
Po dobrih dveh desetletjih se je v Sloveniji, končno, razplamtela tudi razprava o bistvu pravne države: o pravosodju in še posebej o sodnikih. Ta razprava variira tako v svoji kakovosti, prepričljivosti, nivoju in koristnosti izplena. Pa vendarle je tu. In najmanj kar je, v demokraciji se je treba znati predvsem pogovarjati, vsaj občasno pa tudi kaj dogovoriti. To je v sistemih, ki so nazorsko nagnjeni k monizmu, psihološko pa k solipsizmu, sicer nadvse težko. A prav zato se je treba še toliko bolj truditi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
dr. Aleš Završnik:
Zaporska peonaža
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Izpolnitev pogodbenih obveznosti
Izpolnitev pogodbenih obveznosti je treba razlagati kompleksno, z upoštevanjem vseh relevantnih okoliščin, in ne zgolj z vidika posameznega izpolnitvenega dejanja.

Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku, ki se je pričel na zahtevo vrhovnega državnega tožilca, presojalo, ali sta prvo in drugostopenjsko sodišče pravilno uporabili materialno pravo, ko sta odločali o zavezi upnika, da bo plačal kupnino za prodani poslovni prostor, katerega naj bi pridobil v posest 1. 9. 2006. Pri tem je pritožbeno sodišče zavzelo stališče, da zgolj menjava ključavnice na vratih v poslovni prostor s strani upnika ne more imeti za dolžnika avtomatsko posledice prenehanja obveznosti izpraznitve prostora, prav tako tudi ne dejstvo, da ima upnik poslovni prostor v posesti, oziroma da z njim razpolaga. Ker dolžnik od 1.9.2006 do 18.5.2007 ni izpraznil poslovnega prostora, je sodišče upniku priznalo pravico do pogodbene kazni.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 32 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
26. september 2014 Povprečna mesečna bruto plača v RS za julij 2014, v primerjavi z junijem 1.521,38 1.535,66 EUR (+ 0,9 %)
26. september 2014 Povprečna mesečna neto plača v RS za julij 2014, v primerjavi z junijem 995,64 1.002,75 EUR (+ 0,7 %)
30. september 2014 Trošarina na neosvinčeni bencin (EUR/1000 l) 504,1100 514,0500
30. september 2014 Trošarina na plinsko olje za pogonski namen (EUR/1000 l) 409,9000 420,5900
30. september 2014 Trošarina na plinsko olje za ogrevanje (EUR/1000 l) 95,6500 108,3800
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.