c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2014, številka 13 / letnik XII.
 
Quod semel sumpsit, fiscus numquam reddit.
Kar enkrat vzame, tega fiskus nikoli ne vrne.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razveljavitev Zakona o davku na nepremičnine

Ustavno sodišče RS je v petek, 28. marca, ustno razglasilo dolgo pričakovano odločbo v postopku ocene skladnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr) z Ustavo. Sodišče je soglasno razveljavilo celoten ZDavNepr, ugotovilo pa je tudi neskladnost nekaterih določb Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin ZMVN), kolikor se nanašajo na obdavčenje nepremičnin.

Novela zakona o davku na nepremičnine, ki jo je DZ sprejel 27. marca, je po mnenju zakonodajno pravne službe DZ z odločitvijo ustavnega sodišča, ki je razveljavilo osnovni zakon, izgubila svojo podlago in pravni obstoj.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz zadnje številke Sodnikovega informatorja
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US: Določila o arhiviranju za zdravstveno dokumentacijo ne smejo veljati
Ustavno sodišče je presodilo, da je arhivski zakon v neskladju z ustavo, če med arhivsko gradivo uvršča tudi gradivo izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki vsebuje osebne podatke o bolnikih. Zakonodajalca poziva, naj v letu dni neustavnost odpravi, do takrat pa se za to gradivo ta zakon ne bo uporabljal.

>> Prvič na preizkusu model zavrnitvenega referenduma
Na referendumu o arhivski noveli bodo prvič upoštevane ustavne spremembe, ki zaostrujejo pogoje za veljavnost referenduma - primerjalnik besedila 90. člena URS. Če želijo uspeti, morajo predlagatelji k zavrnitvi novele pritegniti blizu 345.000 volivcev. Če bi nova merila upoštevali na primerih dosedanjih referendumov, bi nekaj večinsko zavrnjenih zakonov ostalo v veljavi.

>> Omilitev pogojev ponovne pridobitve glasovalnih pravic
DZ je sprejel novelo zakona o prevzemih, ki bo omilila pogoje za ponovno pridobitev glasovalnih pravic podjetjem, ki so ob sprejemu novele leta 2006 že presegala prevzemni prag, a jim ni bilo treba objaviti prevzemne ponudbe, pozneje pa so povečala delež in izgubila glasovalne pravice. Novela dopolnjuje splošno prevzemno ureditev o pogojih prenehanja sankcij mirovanja glasovalnih pravic v primeru nespoštovanja pravil o obvezni prevzemni ponudbi ter o ugotovitvenih zahtevkih.

>> Večja učinkovitost odvzema premoženja nezakonitega izvora
Poslanci DZ so sprejeli spremembe in dopolnitve Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki je v uporabi šele dve leti. Novela po mnenju vlade prinaša večjo učinkovitost in boljšo koordinacijo organov, ki sodelujejo pri odvzemu takega premoženja. Po novem bo obvezno oblikovanje finančne preiskovalne skupine, v kateri bodo predstavniki državnega tožilstva, policije, davčne in carinske uprave ter urada za preprečevanje pranja denarja. Na specializiranem državnem tožilstvu pa bo oblikovana posebna notranja organizacijska enota, ki bo zastopala državo kot tožečo stranko v postopku za odvzem premoženja nezakonitega izvora. Novost je tudi drugačna ureditev davčnih postopkov v zvezi s premoženjem nezakonitega izvora.

>> Delo na črno
DZ bo danes opravil drugo branje predloga zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ki je eden od vladnih ukrepov zoper sivo ekonomijo. Predlog med drugim uvaja plačevanje socialnih prispevkov za osebno dopolnilno delo, širi izjeme od dela in zaposlovanja na črno, krepi nadzor in zvišuje globe.

>> Državno premoženje pod eno streho
DZ je potrdil prenovljeni Zakon o Slovenskem državnem holdingu (SDH-1), ki vzpostavlja centralizacijo upravljanja državnega premoženja. Z njim se bo namreč Slovenska odškodninska družba preoblikovala v novo družbo, to je SDH, ki bo upravljala z vsemi naložbami v neposredni in posredni lasti države, tudi tistimi v lasti Kapitalske družbe (Kad).

>> Združitev davčne in carinske uprave
DZ je sprejel tudi zakon o finančni upravi (predlog), ki predvideva združitev davčne in carinske uprave, kar se zdi vladi smiselno zaradi ukinitve carinskega nadzora na meji s Hrvaško po njenem vstopu v EU. Temeljna naloga enotne finančne uprave bo pobiranje obveznih dajatev. S tem namenom se bodo posamezni zaposleni, ki so do zdaj opravljali naloge carinske službe, razporedili na delovna mesta, kjer bodo opravljali naloge, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo opravlja davčna služba.

>> Nacionalni reformni program
Vlada je sprejela osnutek nacionalnega reformnega programa za 2014-2015, ki ga mora do konca meseca poslati v Bruselj. Vlada v njem sledi dvema prioritetama - stabilizaciji javnih financ s ciljem doseči njihovo strukturno izravnavo do leta 2017 ter povečati zaposlenost na 850.000 delovno aktivnih prebivalcev.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obveznost posredovanja informacij tudi na podjetja v večinski lasti države
Spremembe in dopolnitve Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki bodo začele veljati 17. aprila, širijo obveznost posredovanja informacij javnega značaja z organov javnega sektorja tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin. Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) bo morala z uveljavitvijo novele zakona objaviti podatke o posojilih, ki so bila iz bank v prevladujoči lasti države prenesena nanjo, in sicer o kreditodajalcu in kreditojemalcu, višini posojila, o tem, kdo ga je odobril in kako je zavarovano, banka pa bo morala razkriti tudi bruto stanje dolga posameznika dolžnika. Gre za posojila, razvrščena v razreda D in E, torej tista, ki zamujajo več kot 90 dni. Novela pa ne bo prinesla javnega razkritja podatkov o vseh slabih posojilih, torej tudi tistih, ki so ostala v bilancah bank, kar je sicer predvidevalo dopolnilo novele, ki ga poslanci ob prvem sprejemanju sprememb zakona niso potrdili. Prav zaradi nerazkritja teh podatkov so tudi državni svetniki na sprejeto novelo izglasovali veto. V novem 6.a členu, ki določa javne podatke poslovnih subjektov pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, se začnejo prva, druga in tretja alineja petega odstavka uporabljati 17. julija. Prvi do deveti odstavek novega 10.a člena, ki ureja zbiranje in posredovanje informacij javnega značaja v svetovni splet, pa se začnejo uporabljati 17. oktobra.

>> Novi nadomestili za objave po ZFPPIPP
Zaradi novele ZFPPIPP-F je bilo treba dopolniti Tarifo nadomestil za objave v postopkih zaradi insolventnosti, ki se po novem uporablja za določitev nadomestil za objave tudi v drugih primerih, kjer obveznost objave določa ZFPPIPP. Novi nadomestili, in sicer za postopek poenostavljene prisilne poravnave in postopek preventivnega prestrukturiranja znašata 65,00 evrov - primerjalnik besedila 2. člena tarife. Novost je tudi, da se več ne zaračuna nadomestilo za postopek prisilne poravnave, ki se je začel zaradi ustavitve postopka preventivnega prestrukturiranja.

>> Zaposlovanje invalidov
1. aprila je začela veljati nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov, ki določa razmerje oz. kvoto delavcev invalidov glede na celotno število delavcev pri posameznem delodajalcu. Uredba določa tudi dokazila o izpolnjevanju kvote, obračunavanje in plačevanje obveznosti ter vzpodbude za zaposlovanje invalidov, pomoč delodajalcem zaradi zaposlenih invalidov po pravilu "de minimis" ter nadzor. Postopki, ki so se začeli pred dnevom uveljavitve te uredbe, se nadaljujejo in dokončajo po tej uredbi.

>> Postopki ob napotitvah uslužbencev policije
Uredba o napotitvi uslužbencev policije v druge organizacije, ki začne veljati 15. aprila, ureja postopek napotitve v organizacije, ki nimajo statusa mednarodne organizacije ali mednarodne civilne misije in ki s svojim mednarodnim delovanjem lahko prispevajo k uresničevanju interesov RS na področju mednarodnega sodelovanja pri zagotavljanju varnosti in notranjih zadev. Uredba določa način prijave in izbire kandidatov, prenehanje dela napotenih oseb v drugi organizaciji, poročanje o delu ter finančno spremljanje napotitve.

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur za vodstvena mesta predsednika Delovnega sodišča v Celju, predsednikov okrajnih sodišč v Krškem, Sevnici, Kopru in Postojni ter podpredsednika Okrožnega sodišča v Ljubljani. Prijavo oziroma kandidaturo naj kandidati pošljejo do 2. maja 2014.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 21, 22 in 23
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Svoboda ustanavljanja družb
V zadevi C-80/12 so na sodišču EU presojali o vprašanju svobode ustanavljanja v povezavi s predpisi o obdavčitvi dobička družb. Sodniki so presodili, da je kršena svoboda ustanavljanja, če je z davčnimi predpisi države članice (v obravnavanem primeru Združenega kraljestva) določeno, da mora imeti vezna družba sedež v državi članici, zato da podjetja lahko uveljavljajo konzorcijske zahtevke za olajšave skupine. Gre za neenako obravnavanje vezne družbe s sedežem v državi članicami in družbami rezidentkami, ki so povezane prek vezne družbe s sedežem v drugi državi članici. Iz sodbe tako izhaja tudi, da ni bistveno za svobodo ustanavljanja, če imajo krovna matična družba in matična družba konzorcija ter vmesne družbe sedež v tretjih državah.

>> Blokada dostopa do spleta
V zadevi C-314/12 so na sodišču EU odločali o možnosti blokade dostopa do spleta s strani spletnega ponudnika. Sodniki tako ugotavljajo, da se ponudniku spletnih storitev lahko ukaže, da blokira uporabnikom dostop do spletnih mest, ki kršijo avtorske pravice. Tak ukaz predstavlja sodna odločba, ki pa mora skupaj z njeno izvršitvijo zagotavljati uravnoteženost med prepletenimi temeljnimi pravicami. V zadevi je bila uporabljena direktiva o avtorski pravici.

>> Informacije o investicijskih produktih
Parlament EU je potrdil predlog pravil o ključnih informacijah za male vlagatelje, s katerimi morajo biti seznanjeni pred podpisom pogodbe. Informacije o investicijskih produktih morajo biti jasne, primerljive in popolne, podane pa naj bodo v obveznem tristranskem A4 dokumentu o ključnih informacijah.

>> Vizumski postopki v EU
Komisija je predstavila predloge pravil, ki naj bi močno skrajšali ali poenostavili postopke za kratkotrajno bivanje v EU. Manjši naj bi bili tudi stroški, prav tako naj bi bilo manj tudi birokracije, stopnja varnosti pa naj bi ostala na enaki ravni. Komisija je objavila tudi vprašanja in odgovore na to temo.

>> Posojila malim in srednjim podjetjem
Evropska investicijska banka (EIB) je odobrila program, ki ji omogoča hitrejšo izvedbo posojil malim in srednjim podjetjem. V drugem kvartalu bo obseg sredstev v višini 2 milijard EUR. Iz programa bo mogoče financirati male in srednje projekte v EU, možna pa bodo tudi individualna posojila.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Voda – slovenska življenjska in strateška dobrina    

prof. dr. Miro Cerar
   
20. marca 2014 je bil v Državnem zboru vložen formalni predlog za začetek postopka za dopolnitev 70. člena Ustave, s katerim naj bi se v Sloveniji ustavno zavarovala pravica do pitne vode ter preprečilo, da bi se vodni viri privatizirali. Mislim, da je ta predlog nadvse dobrodošel, saj bo odprl ustavno razpravo o eni najpomembnejših slovenskih naravnih dobrin ter omogočil njeno dodatno varstvo.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Milena Basta Trtnik:
Predlog ZJN-2E
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.