c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
September 2018, številka 37 / letnik XVI.
 
Discere non est vitiosum, sed ignorare.
Ni se narobe učiti, marveč ne znati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Evropski poslanci za sprožitev 7. člena PEU
Evropski poslanci so v sredo potrdili poročilo o kršitvah temeljnih evropskih vrednot na Madžarskem, s čimer so prvič v zgodovini začeli postopek za sprožitev 7. člena Pogodbe o Evropski uniji. Poročilo nizozemske evroposlanke Judith Sargentini so v 750-članskem Evropskem parlamentu sprejeli z zahtevano dvotretjinsko večino. Sargentinijeva v poročilu Budimpešto obtožuje utišanja neodvisnih medijev in intelektualcev, odstranitve neodvisnih sodnikov, onemogočanja nevladnih organizacij in razmaha korupcije. Madžarski premier Orban je že v torek pred evropskimi poslanci zavrnil vse očitke, ki so navedeni v poročilu. Proti članici se 7. člen PEU sproži v primeru, da se prepozna kršitve osnovnih vrednot Evropske unije, ki so navedene v 2. členu PEU. K sprožitvi prve, preventivne faze 7. člena lahko pozove tretjina članic unije, Evropski parlament z dvetretjinsko večino oddanih glasov in absolutno večino vseh poslancev ali Evropska komisija. Končno odločitev o tem, ali obstaja tveganje resnih kršitev, sprejmejo članice s štiripetinsko večino. K sprožitvi druge, kazenske faze 7. člena lahko pozove tretjina članic ali Evropska komisija. Tu gre za odločanje o tem, ali dejansko obstajajo resne kršitve, ne govori se več le o tveganju. Ta del ima dve stopnji. V prvi morajo voditelji unije najprej soglasno odločiti, da obstajajo resne kršitve. V drugi pa svet s kvalificirano večino - 72 odstotkov članic, ki predstavljajo 65 odstotkov prebivalstva EU - odloča o odvzemu pravic, ki izhajajo iz članstva, vključno z glasovalnimi pravicami.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
VSRS Sodba I Ips 58203/2011 v zvezi z učinkovanjem in izvrševanjem odločb ESČP
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vrhovno sodišče ugodilo Novičevi zahtevi za varstvo zakonitosti
Vrhovno sodišče je ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti, ki jo je zoper obsodilno sodbo za umor nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika vložil Milko Novič. Ali je sodbo razveljavilo ali je Noviča oprostilo, za zdaj ni znano, saj odločba o tem še ni napisana in vročena strankam v postopku. So pa javnosti posredovali sklep, s katerim je v torek senat Vrhovnega sodišča odredil, da se Noviča, ki je bil pravnomočno obsojen na 25 let zapora, izpusti na prostost. Iz sklepa je razvidno le, da se je sodišče za izpust odločilo na podlagi uveljavljanja kršitev pravice do obrambe. Sklep je sprejel senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki Branko Masleša kot predsednik ter Barbara Zobec, Kristina Ožbolt, Vesna Žalik in Mitja Kozamernik.

>> Tožilstvo umika tožbe
Specializirano državno tožilstvo je umaknilo devet tožb po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora in eno pritožbo. K temu jih je prisilila julijska odločitev Ustavnega sodišča RS (U-I-6/15-23), s katero so razveljavili 57. člen Zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora (ZOPNI), ki je omogočal, da tožilstvo preveri tudi zakonitost premoženja tistih osumljencev, obtožencev in obsojencev kataloških kaznivih dejanj, pri katerih se je predkazenski ali kazenski postopek začel že pred uveljavitvijo zakona. Po sodbi ustavnih sodnikov zakon za nazaj ne sme več veljati, temveč lahko tožilci pod drobnogled vzamejo le premoženje tistih osumljencev, obtožencev in obsojencev, ki so kaznivo dejanje zagrešili po 29. novembru 2011, ko je zakon o odvzemu premoženja začel veljati. S sodbo ustavnih sodnikov je postalo jasno, da bo marsikateri postopek padel.

>> Raščan mora vrniti 34 milijonov evrov
Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj opravilo nov narok za odločanje o tem, koliko denarja mora nekdanji prvi mož Dela Revij Matej Raščan vrniti. Raščan je v sojenju zaradi oškodovanja podjetja priznal krivdo in bil obsojen na štiri leta zapora ter vračilo 34 milijonov evrov. Višje sodišče je slednje razveljavilo, a je okrožno sodišče včeraj odločilo enako kot v prvi odločbi.

>> Predsednik mariborskega delovnega sodišča v suspenzu
Predsednik mariborskega delovnega sodišča Stanko Omerzu je zaradi sodnega postopka na tamkajšnjem okrajnem sodišču, v katerem mu tožilstvo očita zalezovanja nekdanje partnerke, v suspenzu, so potrdili na Vrhovnem sodišču RS. Za tak ukrep se je odločil predsednik Vrhovnega sodišča Damijan Florjančič, ki je Omerzuja junija pozval k odstopu.

>> Ustreznost ukrepov za izvršitev sodbe ESČP
Odbor Sveta Evrope je po preučitvi akcijskega poročila o izvedenih ukrepih za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Šilih proti Sloveniji ocenil, da so bili tako individualni kot splošni ukrepi Slovenije za izvršitev sodbe ustrezni. Nadzor nad sodbo je zaključen, so pojasnili na pravosodnem ministrstvu.

>> NSi pričakuje podporo k predlogom novel
NSi je v skladu z napovedmi v parlamentarno proceduro vložila predloge štirih novel zakonov (predlogi novele ZPIZ, novele ZDR, novele ZZVZZ in novele ZDoh-2). Med drugim želi stranka spremeniti dohodninsko lestvico z odpravo 50-odstotne davčne stopnje in uvedbo 43-odstotne. Predlagajo tudi dvig splošne olajšave na 7000 evrov, uvedbo dvojnega statusa, torej da bi lahko upokojenci po doseženi pokojninski dobi delali še naprej, obenem pa prejemali polno pokojnino. Razbremenili pa bi tudi delodajalce v primeru nadomestila za odsotnost zaradi bolniške odsotnosti. Tako bi delodajalec namesto prvih 30 dni bolniške odsotnosti kril le 15 dni.

>> Zakonodajni pobudi iz DS
Državni svet je na včerajšnji seji določil besedilo dveh zakonskih predlogov, novele gradbenega zakona in dopolnitev zakona o voznikih. S prvim naj bi odpravili nekatere nejasnosti, ki so se pojavile z uporabo zakonskih rešitev. Z drugim pa želijo prispevati k povečanju varnosti cestnega prometa.

>> Slovenija proti mednarodni korupciji storila malo ali nič
Poročilo Transparency International (TI) je Slovenijo tudi letos uvrstilo med države, ki konvencijo OECD o boju proti podkupovanju tujih javnih uslužbencev v mednarodnem poslovanju izvajajo malo ali nič. "To znova kaže na oslabljeno sposobnost Slovenije za preprečevanje in pregon podkupovanja tujih javnih uslužbencev," so ocenili v TI Slovenia.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odškodninska odgovornost za samovoljno ravnanje državnega organa
Vrhovno sodišče RS (sodba II Ips 327/2016) je sledilo revizijskim očitkom, da bi morala KPK pri presoji tožnikovega ravnanja postopati po 13. členu ZIntPK, ne glede na poimenovanje zadevnega akta kot »Ugotovitve in priporočila.« Ta akt je namreč po vsebini povrnil načelno mnenje o tožnikovem ravnanju - o sklepanju avtorskih in podjemnih pogodb in opustitvi aktivnosti v določenih primerih domnevno nezakonitih odpovedi pogodb o zaposlitvi. Ne glede na to, da je tožnik z razrešitvijo soglašal, ne pomeni, da škoda zaradi izgube dohodka ne more biti posledica toženkinega ravnanja. Že iz ugotovljenega dejstva, da je minister razrešil tožnika neposredno po prejemu Ugotovitev in priporočil, je jasno razvidno, da slednji svoje funkcije glavnega inšpektorja za delo ni zapustil prostovoljno. Vzročne zveze ni pretrgala niti zgolj hipotetična možnost, da bi tožnik lahko ovrgel ugotovitve KPK, če bi ga minister k temu ustrezno pozval. Iz dejanskega stanja, kot ga je ugotovilo sodišče prve stopnje, namreč izhaja, da so že same objave KPK in s tem v zvezi medijev tako porušile zaupanje ministra v tožnika, da njuno nadaljnje sodelovanje ni bilo več mogoče. Vrhovno sodišče je ugodilo reviziji ter z vmesno sodbo odločilo, da se sodbi sodišča prve in druge stopnje spremenita tako, da se tožbenemu zahtevku ugodi, pri čemer bo sodišče prve stopnje moralo določiti o višini tožbenega zahtevka in stroških postopka.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Razporejanje obsojencev na prestajanje kazni zapora
Navodilo o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, ki začne veljati 27. septembra, določa način, po katerem sodišča pošiljajo osebe na prestajanje zapora. Določeni so splošni in posebni razpored, razporeda za pošiljanje na prestajanje kazni zapora v odprte in polodprte oddelke zavodov za prestajanje kazni zapora ter posebnosti glede drugih vrsta zapora, tujih državljanov in zaščitenih oseb.

>> Zaključek izvrševanja državnega in občinskih proračunov
Na podlagi Zakona o javnih financah (ZJF) je bil sprejet Pravilnik o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2018, ki je začel veljati 8. septembra. Pravilnik določa, da neposredni uporabniki proračuna lahko v letu 2018 prevzemajo obveznosti do vključno ponedeljka, 10. septembra 2018. Kar pa ne velja za prevzemanje obveznosti z naslova zadolževanja države, za stroške, povezane s službenimi potovanji, za tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, za stroške, povezane z organizacijo in izvedbo protokolarnih dogodkov, za plačila iz 36. člena ZIPRS1819, iz naslova namenskih sredstev EU in namenskih sredstev finančnih mehanizmov s pripadajočimi sredstvi slovenske udeležbe in namenskih prejemkov po ZJF ter ZIPRS1819 in obveznosti, ki jih v izjemnih primerih posebej predhodno odobri Ministrstvo za finance ter pri tem upošteva likvidnostni položaj proračuna in ciljni saldo sektorja država za leto 2018. Neposredni uporabniki lahko do ponedeljka, 31. decembra 2018, prevzemajo obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih v skladu s 30. členom ZIPRS1819.

>> Potni listi za tujce
27. septembra začne veljati sprememba > Pravilnika o obrazcu potnega lista za tujca in načinu zajemanja prstnih odtisov. Sprememba določa postopek in obrazec vloge za izdajo potnega lista tujca za družinskega člana, ki mu je bilo izdano dovoljenje za prebivanje v Sloveniji ter izdajo potnega lista tujca za potrebe preselitve.

>> Preizkus znanja za osebe z mednarodno zaščito
Na podlagi Uredbe o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito je bil sprejet Pravilnik o katalogih znanja, ki je začel veljati 8. septembra. Pravilnik določa kataloge znanja, v skladu s katerimi opravljajo osebe z mednarodno zaščito, ki svojega formalnega izobraževanja ne morejo dokazati z dokumenti, preizkus znanja, na podlagi katerega se lahko vključijo v višješolsko in visokošolsko izobraževanje. Vsebina kataloga znanja iz predmeta matematika je določena v prilogi 1, iz predmeta angleški jezik pa v prilogi 2.

>> Kodeks poklicne etike
V veljavi je Kodeks poklicne etike članov Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS), ki določa načela in pravila, po katerih se morajo pri opravljanju poklicnih nalog ravnati pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni prostorski načrtovalci. Kodeks morajo spoštovati tudi kandidati za pridobitev poklicnega naziva in posamezniki, ki so začasno vpisani v imenik in so poklicno kvalifikacijo pridobili v drugi državi pogodbenici ter želijo v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic, ter prostovoljni in častni člani v delu, ki se ne nanaša na opravljanje poklicnih nalog.

>> Uveljavljanje pravice do osebne asistence
8. septembra je začel veljati Pravilnik o osebni asistenci, določbe 25. do 30. člena pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2019. Pravilnik podrobneje ureja postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence, komunikacijski dodatek, koordinatorja invalidskega varstva, izvajanje ter izvajalce osebne asistence, interne akte omenjenih izvajalcev, poročanje in metodologijo za izračun cene ure storitve osebne asistence.

>> Preventivno zdravstveno varstvo
8. septembra je stopil v veljavo Pravilnik o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka, ki določa vrste, obseg, način izvajanja, organiziranost in ciljne skupine državnih presejalnih programov. Z njegovo uveljavitvijo so prenehale veljati določbe Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki se nanašajo na zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu, dojk, danke ter raka na debelem črevesu. Poleg tega se slednji Pravilnik spreminja tudi s Pravilnikom o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, ki prenavlja preventivno zdravstveno varstvo odraslih oseb na primarni ravni, ki se izvaja v skladu s Programom integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni pri odraslih. Te spremembe so tudi začele veljati 8. septembra, uporabljati pa se začnejo 1. januarja 2019.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./145. Ali kot varuhinja res skrbim le za migrante?    

Vlasta Nussdorfer
   
Vsem ljudem nikoli ne ustrežeš, poduči stara judovska pravljica. Če pritrdiš zagovornikom nekega stališča, dregneš v osje gnezdo nasprotnikov. Če braniš verujoče, te napadejo neverujoči. Če prisluhneš tem, ti verujoči - različnih ver v Sloveniji je kar precej - očitajo premajhno odzivnost na njihove težave ali celo to, da jih pozabljaš. Če te z vidika človekovih pravic zaskrbijo zgodbe okoljevarstvenikov in ukrepaš, se zgane kapital, ki mu je skrb za dobiček nemalokrat pred skrbjo za zdravo okolje. Če zagovarjaš vzgojo brez nasilja, se pojavijo provokacije, da otroci ne bodo več odnašali niti smeti in jim ne boš smel kot starš vzeti telefona. Lepo vas prosim!
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Vesna Bergant Rakočević:
Je bil ZOPNI res retroaktiven?
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu, tako npr. primerjava besedila 24. člena ZST-1 (stečajni postopek in postopek prisilne poravnave) pred in po spremembi.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 130 strokovnimi članki in več kot 2.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. oktober 2018 Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND) 
 
1. oktober 2018 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
31. oktober 2018 Zakon o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) 
 
1. november 2018 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) 
 
1. januar 2019 Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ) 
 
1. januar 2019 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) 
 
1. januar 2019 Zakon o osebni asistenci (ZOA) 
 
1. januar 2019 Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP) 
 
1. januar 2019 Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih (ZSICT) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) 
 
1. januar 2019 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP) 
 
1. januar 2019 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.