c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Avgust 2018, številka 34 / letnik XVI.
 
Solutio pretii emptionis loco habetur.
Plačilo kupnine velja kot kupna pogodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremembe pri imenovanju sodnikov in razmislek o volilnem sistemu
V bodoči koaliciji želijo, da je politični in volilni sistem zasnovan tako, da ima volivec odločilni glas in da politični sistem deluje dovolj operativno in preprosto, da je formacija organov za vodenje države transparentna ter hitra. Zato naj bi, kot so nekatere stranke koalicije že večkrat predlagale, opravili razmislek o spremembi proporcionalnega volilnega sistema na način, ki bi volivcem zagotovil večji vpliv pri izboru kandidatov. Pri tem poudarjajo dosledno spoštovanje načel pravne države in enakosti pred zakonom, ki ni odvisna od politične, ekonomske ali drugih oblik družbene moči posameznika. Nekaj sprememb se obeta tudi na področju sodstva, predvsem pri imenovanju sodnikov. Uvedli naj bi triletno preizkusno dobo sodnikov, sodnikov naj ne bi več imenoval DZ, ampak na predlog Sodnega sveta predsednik republike ali sam Sodni svet, katerega sestavo pa bi lahko spremenili. Kot nujni pogoj za izvolitev v sodniško funkcijo nameravajo bodoči koalicijski partnerji predlagati uspešno opravljeno specializirano in praktično izobraževanje za sodniško delo, s čimer bi vzpostavili selekcijo pred potrditvijo v stalni mandat. S spremembo procesnih zakonov nameravajo uveljaviti dokončno odločanje instančnih sodišč brez vračanja na prvo stopnjo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Podjetje in delo št. 5
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predsedniki petorčka potrdili kadrovski razrez
Marjan Šarec je po izvolitvi v DZ zaprisegel kot novi predsednik vlade. Gre za prvi uradni korak k oblikovanju 13. slovenske vlade, pri čemer se zaveda, da bo moral v naslednjih dneh vložiti velike napore, da bo sestavili ministrsko ekipo in bodo zaprisegli kot vlada. Predsedniki LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS so v torek potrdili dogovor o tem, kateri stranki v novi vladi pripada vodenje katerega ministrstva. Kadrovski razrez bodo sicer obravnavali tudi organi strank. Generalni sekretarji omenjenih strank pa so govorili tudi o državnih sekretarjih na ministrstvih, a končnega dogovora še ni. V poslanskih skupinah bodoče koalicije in Levice so pristali, da bodo večino v komisijah za nadzor javnih financ ter obveščevalnih in varnostnih služb imele SDS, NSi in SNS.

>> Za prenovo enotnega plačnega sistema, krepitev občin in racionalizacijo državne uprave
Stranke bodoče koalicije med načrti na področju javne uprave načrtujejo prenovo sistema plač v javnem sektorju glede na značilnosti posameznih poklicev. Prav tako bi nadgradile sistem javnega naročanja, racionalizirale delovanje državne uprave, lokalnim skupnostim pa bi povečale pristojnosti in odgovornosti.

>> Primer Primskovo nazaj vrhovnim sodnikom
Ustavno sodišče je za nekdanjo finančnico Merkurja Janjo Krašovec razveljavilo sodbo vrhovnega sodišča v primeru preprodaje trgovskega centra Primskovo in primer vrnilo vrhovnim sodnikom v novo odločanje. Krašovčeva je bila obsojena zaradi pomoči Binetu Kordežu pri preprodaji trgovskega centra in oškodovanja Merkurja.

>> Sodna preiskava v zadevi Teš 6 pravnomočna
Sodna preiskava nepravilnosti pri financiranju šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6) na celjskem okrožnem sodišču je postala pravnomočna. Senat okrožnega sodišča v Celju je po njihovih informacijah zavrnil pritožbe vseh 14 osumljencev zoper lanski sklep o uvedbi sodne preiskave. Tožilstvo osumljenim očita kazniva dejanja zlorabe položaja, ponarejanja listin in pranja denarja pri več kot 250 milijonov evrov vrednem oškodovanju pri gradnji projekta Teš 6. Specializirano državno tožilstvo ima sicer za dokazovanje sumov kaznivih dejanj na voljo še 12 let časa. Postopek bo namreč zastaral leta 2030. Že zdaj pa je zadeva Teš 6 eden od najdlje trajajočih preiskovalnih postopkov pri nas.

>> Dolgotrajnost sodnih postopkov glede otrok
Ob razhodu partnerjev se odločitev o tem, komu bo otrok zaupan v varstvo in vzgojo, pogosto preseli na sodišče. A na ljubljanskem okrožnem sodišču poudarjajo, da ostajata oba starša skrbnika otroka. Dolgotrajni postopki na sodišču o tem, ki lahko trajajo tudi več let, pa so največkrat posledica nezmožnosti komuniciranja med staršema, opozarjajo.

>> Pomanjkljiva obravnava tujcev glede prošenj za azil
Varuh človekovih pravic je v preverjanju obravnave tujcev na policijskih postajah v Črnomlju in Metliki ugotovil pomanjkljivosti. Pogrešal je namreč resno obravnavo osebnih okoliščin vsakega posameznika, ki bi odpravila dvom, ali je imela oseba namero podati prošnjo za mednarodno zaščito oziroma ali jo je podala, pa je bila morda preslišana.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kaos v Podeželici    

Jan Zobec
   
Slovensko esteblišment pravništvo se ima v dominantni večini za napredno in levo usmerjeno. Tako zelo, da se celo takrat, ko se nekdo iz te elite postavi za nekoga iz konservativnega bloka, ker so mu bile v sodnem procesu dramatično kršene človekove pravice, bralcem ali svojim »šefom« uvodoma opraviči, da tega človeka ne ceni, da njegovo politiko in njegova ravnanja ne odobrava, celo prezira, a da je šla sodna mašinerija tokrat le predaleč ter da zato zoper flagrantno lomastenje po človekovih pravicah dviga svoj glas.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zaščita premoženja NLB pred odločbami hrvaških sodišč
14. avgusta je začel veljati Zakon za zaščito vrednosti kapitalske naložbe Republike Slovenije v Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana (ZVKNNLB), ki zagotavlja nadomestitev negativnih finančnih posledic, ki NLB nastajajo zaradi prisilnih izpolnitev (rubežev) pravnomočnih sodnih odločb hrvaških sodišč, ki so po prepričanju Slovenije v nasprotju z ustavnim zakonom ter mednarodnimi sporazumi, kot je memorandum z Mokric. V zakonu je posebej navedeno, da ta ne vzpostavlja državnih jamstev za prenesene devizne vloge. Če bo Hrvaška izvršila prisilno izvršbo in rubila premoženje NLB, bo država iz sklada za nasledstvo banki, ki mora sicer tudi sama aktivno vlagati pravna sredstva zoper sodbe hrvaških sodišč, povrnila negativne finančne posledice. V primeru, da premoženja v nasledstvenem skladu ne bi bilo dovolj, pa ima država možnost, da namensko premoženje sklada poveča iz B bilance državnega proračuna. Glede na to, da so hrvaška sodišča začela intenzivirati sodne postopke, je nevarnost izterjav vedno bolj realna, neurejenost tega področja pa lahko vpliva na kupnino v privatizacijskem postopku NLB, kar bi lahko imelo pomembne finančne posledice za državo.

>> Ukinjanje zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev
25. avgusta bo začela veljati sprememba > Odredbe o ustanovitvi zunanjih oddelkov okrožnih državnih tožilstev, ki se bo začela uporabljati 1. januarja 2019. Sprememba ukinja zunanja oddelka okrožnih državnih tožilstev v Piranu in Sežani.

>> KP dejavnosti gostinstva in turizma
17. avgusta je bila objavljena Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki se začne uporabljati 1. septembra. Nova kolektivna pogodba prinaša spremembe glede napotitve delavcev na delo v drug kraj brez njihove privolitve, odmora med delovnim časom ter plačila za poslovno uspešnost. Poleg tega natančneje opredeljuje pojme, ki zadevajo organizacijo delovnega časa, na novo ureja vprašanje presežka ur v okviru neenakomerne razporeditve delovnega časa in začasne prerazporeditve delovnega časa ter ne vsebuje več ureditve suspenza pogodbe o zaposlitvi. Določa tudi dvig minimalnega zneska regresa iz 900 evrov na 1000 evrov ter dvig višine povračila stroškov prehrane med delom. Kolektivna pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do 31. decembra 2022.

>> Zagotavljanje dnevnega in tedenskega počitka
8. avgusta je začel veljati Dogovor o zagotavljanju dnevnega in tedenska počitka, ki določa, da se lahko v primerih, kjer narava dela zahteva stalno prisotnost in kontinuirano zagotavljanje dela ali storitev ter ob predvidenem neenakomernem ali povečanem obsegu dela v času sezone, dnevni in tedenski počitek v povprečnem minimalnem trajanju kot ga določata Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, zagotavlja v obdobju, ki ne sme presegati 3 mesecev. Referenčno obdobje mora delodajalec pisno določiti po predhodnem posvetovanju z reprezentativnim sindikatom. Dogovor velja do prenehanja KP GIT.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o zaščiti avtorskopravnih pravic na spletu
D. Renckhoff je fotograf, ki je spletni strani o potovanjih dovolil uporabo svoje fotografije. Le-to je učenka srednje šole v Nemčiji uporabila v svojem referatu, ki je bil objavljen na spletni strani šole. Čeprav je učenka navedla spletno stran o potovanjih kot vir uporabljene fotografije, je Renckhoff tožil srednjo šolo ter kasneje Zvezno deželo Severno Porenje - Vestfalija, zaradi kršitev njegovih avtorskih pravic. Nemško Zvezno vrhovno sodišče je pravdni postopek prekinilo in Sodišču EU v odločanje predložilo predhodno vprašanje, ali objava dela, ki je z dovoljenjem imetnika avtorske pravice na neki spletni strani prosto dostopna vsem uporabnikom interneta, na drugi javno dostopni spletni strani pomeni dajanje na voljo javnosti v smislu člena 3(1) Direktive 2001/29 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi, če se delo najprej kopira na strežnik in se nato naloži na drugo spletno stran. Sodišče EU je s sodbo št. C-161/17 z dne 7. avgusta 2018 pojasnilo pojem »priobčitev javnosti«. Ob tem je najprej poudarilo, da lahko države članice avtorjem podelijo izključno pravico, da dovolijo ali prepovejo priobčitev svojih del javnosti. Iz tega sledi, da je treba vsakič, razen v primerih izjem in omejitev, ki so izčrpno določene v 5. členu Direktive 2001/29, ko tretja oseba uporabi delo brez predhodnega soglasja, šteti, da gre za kršitev pravic avtorja tega dela.

>> EK bo Poljski poslala obrazloženo mnenje v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču
Evropska komisija se odločila, da Poljski pošlje obrazloženo mnenje v zvezi s poljskim zakonom o vrhovnem sodišču. Novi poljski zakon o vrhovnem sodišču namreč znižuje upokojitveno starost sodnikov vrhovnega sodišča s 70 na 65 let, zaradi česar 27 od 72 sodnikov vrhovnega sodišča grozi prisilna upokojitev. Ta ukrep velja tudi za prvega predsednika vrhovnega sodišča, ki bi moral svoj šestletni mandat, kakor je določen v poljski ustavi, zaradi tega novega zakona predčasno zaključiti. Komisija je opravila temeljito analizo odgovora poljskih organov na uradni opomin, ki ga je Komisija poslala 2. julija 2018, v zvezi z zakonom o vrhovnem sodišču. Pravni pomisleki Komisije po odgovoru poljskih organov ostajajo enaki. Evropska komisija še vedno meni, da poljski zakon o vrhovnem sodišču ni združljiv s pravom EU.

>> EU želi prisiliti tehnološke gigante v brisanje objav s teroristično vsebino
Bruselj želi v prihodnje prisiliti tehnološka podjetja, kot sta Facebook in Twitter, da identificirajo in zbrišejo objave s teroristično propagando, drugače bodo morala plačati kazen. Evropska komisija namreč ni zadovoljna s trenutnim pristopom na osnovi prostovoljstva, je pojasnil evropski komisar Julian King.

>> Več kot 4,6 milijona ljudi izrazilo mnenje o ureditvi poletnega časa v EU
V javnem posvetovanju o ureditvi poletnega časa, ki je potekalo med 4. julijem in 16. avgustom, je Evropska komisija prejela več kot 4,6 milijonov odgovorov državljanov iz vseh 28 držav članic EU. Posvetovanje je del ocene direktive EU o ureditvi poletnega časa, s katero želi Komisija na poziv Evropskega parlamenta ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure na poletni in zimski čas spremeniti. Komisija bo prejete odgovore sedaj preučila in poročilo o rezultatih objavila v prihodnjih tednih.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed (o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti) pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 115 strokovnimi članki, več kot 270 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.