c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2018, številka 26 / letnik XVI.
 
Via trita, via tuta.
Uhojena pot, varna pot.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US o Dogovoru o zaščiti mladoletnih žrtev nasilja
Mladoletni pobudnik je izpodbijal sedmo točko Dogovora v zvezi z opravljanjem nalog za zaščito otrok, ki izhajajo iz Zakona o preprečevanju nasilja v družini (ZPND). Dogovor, ki so ga izdala ministrstva za delo, za izobraževanje in za notranje zadeve, v izpodbijani točki opredeljuje ravnanje policije, centrov za socialno delo in šol v zvezi z izvedbo pogovora z otrokom v prostorih šole. Z mladoletnim pobudnikom je bil zaradi suma, da je bil žrtev zanemarjanja in surovega ravnanja, v šoli opravljen pogovor, pri katerem so sodelovali policistka, predstavnica centra in razredničarka. Vendar mu po njegovem mnenju pri pogovoru ni bila zagotovljena niti pravica do navzočnosti zagovornika niti pravica do zaupnika, niti ni bila omogočena navzočnost enega od staršev. Po oceni Ustavnega sodišča je bilo utemeljeno opozorjeno, da morajo biti procesne pravice mladoletne žrtve nasilja pri takem pogovoru urejene z zakonom. Zbiranje obvestil ob sumu kaznivega dejanja zaradi nasilja v družini pomeni del predkazenskega postopka. Tudi ko pogovor z otrokom opravi center zaradi suma ogroženosti, je pogovor z namenom zbiranja obvestil že del upravnega postopka. Dogovor ima po ugotovitvah Ustavnega sodišča v posameznih delih naravo predpisa, predpisi pa morajo biti objavljeni pred začetkom uveljavitve. Ker izpodbijani del dogovora ni bil objavljen v uradnem listu, je Ustavno sodišče (U-I-170/16) odločilo, da izpodbijana točka dogovora ni začela veljati in se dogovor tudi ni smel uporabljati. Ker izpodbijani predpis ni začel veljati, se Ustavno sodišče v postopku ni moglo spustiti v oceno skladnosti izpodbijanih določb z ustavo.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Pravilnik o vročanju po detektivih in izvršiteljih v pravdnem postopku
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Gruden prevzel vodenje direktorata za demokratično participacijo SE
Vodenje direktorata za demokratično participacijo Sveta Evrope je prevzel Slovenec Matjaž Gruden, dosedanji vodja direktorata za načrtovanje politik. Kot je izpostavil, bo zanj na novem položaju glavni izziv povečati pozornost in podporo držav članic za področja dela direktorata, tudi v luči vzpona populizma in nacionalizma.

>> Varuh za človekove pravice še korak bližje višjemu statusu
Z začetkom delovanja sveta varuha za človekove pravice je varuh še korak bližje temu, da izpolni pogoje za status A institucije v skladu s pariškimi načeli Združenih narodov. Prošnjo za status A bodo po današnjih zagotovilih varuhinje Vlaste Nussdorfer vložili, še preden se ji februarja prihodnje leto izteče mandat.

>> Stranke za projektno koalicijsko pogodbo
Predstavniki strank na čelu s prvakom na volitvah drugouvrščene LMŠ Marjanom Šarcem so se na današnjem pogovoru o oblikovanju koalicije dogovorili, da bo končna koalicijska pogodba projektna. Kot je po koncu srečanja dejal Šarec, se bo tvorjenje sredinske koalicije nadaljevalo v petek z intenzivnimi vsebinskimi pogovori pogajalskih skupin strank.

>> Preprečevanje fiktivnih izvršb s strani delodajalcev
Društvo Delavska svetovalnica je pravosodno ministrstvo obvestilo o vse pogostejšem vlaganju elektronskih predlogov za izvršbo s strani nekaterih delodajalcev proti svojim delavcem. Ministrstvo se je zato z vrhovnim sodiščem in Okrajnim sodiščem v Ljubljani dogovorilo o ukrepih za preprečitev zlorabe sistema izvršbe na podlagi verodostojne listine.

>> Spremenjene zaveze glede NLB
Ministrstvo za finance bi lahko po besedah ministrice Mateje Vraničar Erman vladi prihodnji teden predlagalo končno različico spremenjenih zavez glede NLB, tako prodajne zaveze kot spremljajočih izravnalnih ukrepov. Ministrica pričakuje, da bo po formalni vložitvi novega slovenskega predloga odločitev Evropske komisije razmeroma hitra.

>> Predlog novele zakona o zdravniški službi
Vlada je na današnji dopisni seji sprejela predlog dopolnitve zakona o zdravniški službi, ki odpravlja nekatere ovire pri zaposlovanju tujih zdravnikov specialistov v Sloveniji. Na ministrstvu za zdravje so namreč že pred časom opozorili, da je zdajšnja ureditev o potrebnih poklicnih kvalifikacijah za zdravnike, ki niso iz EU, neživljenjska.

>> Ponovno odločanje o povračilu škode za uničeno vilo v Zagrebu
Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo okrožnega in višjega sodišča, po kateri bi moral nekdanji veleposlanik v Zagrebu Boštjan Kovačič državi vrniti 65.000 evrov za škodo, ki jo je povzročil v tamkajšnji rezidenci. Država mu je sicer že začela rubiti denar, a mu ga je nato morala vrniti.

>> Obnova postopka proti Rebercu
Koprsko Delovno sodišče je konec prejšnjega tedna na predlog državnega odvetništva odredilo obnovo postopka proti nekdanjemu slovenskemu veleposlaniku v Španiji Petru Rebercu, in sicer zaradi nasprotujočih si izvedenskih mnenj o razsodnosti toženega v spornem obdobju.

>> Sodni svet Florjančiča in Zobca poziva k rešitvi zapleta
Sodni svet se je na četrtkovi seji seznanil s pisanji predsednika vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča in vrhovnega sodnika Jana Zobca v zvezi z lanskim dogodkom na glavnem vhodu v sodno stavbo. Ocenil je, da "dosedanji način komuniciranja udeležencev škodi ugledu sodstva" in jih pozval, naj zadevo rešijo na dostojen način.

>> Panamski dokumenti pritrjujejo trditvam nekdanjega inšpektorja o kraji identitete
Najnovejša razkritja panamskih dokumentov pritrjujejo trditvam nekdanjega inšpektorja javne agencije za zdravila Janeza Obreze o kraji identitete. Obreza je s potrditvijo, da ni ustanavljal podjetij v davčnih oazah, zadovoljen, je pa za medije dejal, da je bil zaradi objav v medijih med drugim odpuščen iz agencije.

>> Po 1. juliju verjetno več hrvaških dnevnih migrantov
Hrvaški delavci bodo imeli po vsem sodeč od 1. julija naprej prost dostop na slovenski trg dela, saj DZ ni obravnaval vladnega predloga zakona o podaljšanju prehodnega obdobja z omejitvijo dostopa še za dve leti. Na Hrvaškem ocenjujejo, da je mogoče pričakovati tako več dnevnih migrantov kot tistih, ki bi v Sloveniji imeli tudi bivališče.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vrednost nepremičnin
Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, ki bo začel veljati 7. julija, uporabljati pa se bo začel 1. avgusta prihodnje leto, vsebuje prilogo s šifrantom najpogostejših posebnih okoliščin, ki vplivajo na vrednost nepremičnin, velikost njihovega vpliva in čas priznavanja njihovega vpliva.

>> Podatki v evidenci vrednotenja nepremičnin
Uredba o podatkih v evidenci vrednotenja, ki že velja, uporabljati pa se bo začela 11. oktobra, določa podrobnejše podatke, ki se vodijo ali izkazujejo v evidenci vrednotenja, opis teh podatkov ter način njihovega pridobivanja. O lastniku nepremičnine in upravljavcu nepremičnine se v evidenci vrednotenja vodijo naslednji podatki:

    • za fizične osebe: ime in priimek, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in naslov za vročanje,
    • za pravne osebe: ime, matična številka, naslov,
    • delež lastništva.

>> Dejanska raba zemljišč
Uredba o dejanskih rabah zemljišč, ki bo začela veljati 7. julija, uporabljati pa se bo začela 1. junija prihodnje leto, določa:
    • vrste dejanskih rab zemljišč in njihove šifre, ki se vodijo v zemljiškem katastru (priloga 1),
    • vrste podrobnejših dejanskih rab zemljišč in njihove šifre ter razvrstitev teh rab zemljišč v dejanske rabe zemljišč, ki se vodijo v zemljiškem katastru (priloga 2),
    • podatke, ki se prevzemajo iz matičnih evidenc dejanske rabe zemljišč,
    • pogoje za prevzem podatkov iz matičnih evidenc dejanskih rab zemljišč in
    • način usklajevanja poligonov različnih dejanskih rab zemljišč.

>> Mejne vrednosti hrupa
Nova Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je bila sprejeta na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1), bo začela veljati 7. julija in se bo uporabljala za varstvo pred hrupom v okolju, ki ga povzročajo stalne ali občasne emisije hrupa enega ali več virov obremenjevanja okolja s hrupom. Zaradi varstva okolja pred hrupom določa: stopnje varstva pred hrupom, mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju, ukrepe varstva pred hrupom, ocenjevanje kazalcev hrupa, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja, vsebino strokovne ocene skladnosti obratovanja virov hrupa in vsebino ocene obremenjenosti okolja s hrupom. Uredba vsebuje tudi kazensko določbo z globami za kršitve.

>> Prejemki javnih uslužbencev za delo v tujini
23. junija je začela veljati sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki je prinesla novo Prilogo 2, ki določa indekse življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN). Spremenjena priloga se začne uporabljati pri obračunu plač za mesec junij 2018.

>> Varstvo potrošnikov pri turističnih potovanjih
Na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) je bil sprejet Pravilnik o obrazcih za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, ki bo začel veljati 1. julija. Pravilnik določa obliko in vsebino obrazcev za informacije pri pogodbah o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih, ki jih organizator potovanja, prodajalec potovanja, kadar se turistični paket prodaja prek njega, in podjetje, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, zagotovijo potrošniku pred sklenitvijo pogodbe oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>>> Sodišče EU podprlo zahtevo transspolne Britanke po starostni pokojnini kot ženski
Sodišče EU je v zadevi C-451/16 razsodilo v prid poročeni transspolni Britanki, ki se v domovini bori za enake pravice pri pridobitvi pokojnine, kot pripadajo drugim ženskam. Na Otoku Britanki, ki se je rodila kot moški, niso želeli povsem priznati njene spremembe spola, ker ni razveljavila zakonske zveze. Sodišče v Luksembourgu je danes pritrdilo pritožbi glede diskriminacije in razsodilo, da oseba, ki je spremenila spol, ne sme biti zavezana razveljaviti zakonsko zvezo, ki jo je sklenila pred to spremembo, da bi bila lahko upravičena do starostne pokojnine pri starosti, določeni za osebe tistega spola, ki ga je privzela. Sodišče je ugotovilo tudi, da zakonski status ne igra nobene vloge pri ugotavljanju pravice do pokojnine. O primeru bodo morala sedaj v skladu z odločitvijo Sodišča EU dokončno razsoditi britanska sodišča.

>> Sprožitev 7. člena pogodbe EU proti Madžarski
Odbor Evropskega parlamenta je v ponedeljek podprl sprožitev 7. člena Pogodbe o EU proti Madžarski. Ta člen v skrajnem primeru zaradi kršenja evropskih vrednot predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici. Če bo ukrep dobil podporo tudi na plenarnem zasedanju parlamenta, bodo morale zadevo obravnavati tudi članice.

>> Zaslišanje Poljske zaradi kršitev vladavine prava
EU po torkovem zaslišanju Poljske v okviru 7. člena Pogodbe o EU, ki v skrajnem primeru zaradi sistemskih kršitev evropskih vrednot predvideva odvzem glasovalnih pravic, pričakuje nadaljevanje dialoga. Odločitev pričakovano še ni. Članice bodo o nadaljnjih korakih odločile na naslednjem sestanku.

>> Reforma Eurojusta
Evropski parlament in države članice EU so dosegli dogovor o reformi Eurojusta, ki podpira delo nacionalnih pravosodnih organov v boju proti čezmejnemu kriminalu in terorizmu. Nova pravila bodo okrepila sodelovanje med Eurojustom in državami EU, Europolom in drugimi agencijami, na primer Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo in Evropskim uradom za boj proti goljufijam (OLAF). Prav tako se bo okrepilo sodelovanje med Eurojustom in prihodnjim Evropskim javnim tožilstvom, ki bo preiskoval in preganjal kriminalna dejanja zoper proračun EU, kot sta korupcija in goljufije s sredstvi EU, ter čezmejne goljufije v zvezi z DDV-jem. Evropski parlament in nacionalni parlamenti pa bodo po novih pravilih bolj vključeni v ocenjevanje dejavnosti Eurojusta.

>> Nova orodja za boj proti goljufijam
Evropska komisija je pozdravila sprejetje novih orodij za boj proti goljufijam v EU. Države članice EU so namreč sprejele politični dogovor glede novih orodij za zapolnitev vrzeli v sistemu davka na dodano vrednost (DDV) v Evropski uniji. Ta neskladja lahko privedejo do velikih goljufij na področju DDV, ki v nacionalnih proračunih držav članic EU vsako leto povzročijo izgube v višini 50 milijard evrov.

>> Ukrepi EU v odziv na carine v ZDA
Evropska komisija je sprejela izravnalne ukrepe EU v odziv na carine, ki so jih ZDA uvedle na uvoz jekla in aluminija iz EU. Ukrepi, ki zadevajo izdelke v vrednosti 2,8 milijarde evrov, veljajo od 22. junija. Med izdelki, za katere se uporabljajo posebne dajatve pri uvozu iz ZDA, so izdelki iz jekla in aluminija, kmetijski izdelki in vrsta drugih izdelkov (seznam izdelkov).

>> Odpravljeno rekordno število trgovinskih ovir
Evropska komisija je lani odpravila rekordno število trgovinskih ovir, s katerimi se srečujejo podjetja EU pri poslovanju na tujem, kaže letno poročilo o trgovinskih ovirah in ovirah za naložbe. Natančneje je šlo za 45 ovir, kar je več kot dvakrat toliko kot leta 2016.

>> Pravila o dronih dokončno potrjena
Ministri držav Evropske unije, pristojni za promet, so v torek dokončno potrdili nova skupna evropska pravila glede uporabe brezpilotnih letalnikov in njihovega upravljanja. Uredbo, ki jo je že sredi meseca potrdil tudi Evropski parlament, bodo predvidoma do konca julija objavili v uradnem listu, 20 dni po objavi pa bo začela veljati.

>> Pri vračanju tujih borcev pomembno pravosodno sodelovanje držav
Vračanje tujih borcev iz Sirije in Iraka, kjer so se borili na strani islamskih skrajnežev, predstavlja velik izziv za vse države Evropske unije. Pri tem je pomembno sodelovanje pravosodnih organov držav članic, ki ga omogoča Evropska agencija za pravosodno sodelovanje Eurojust. V okviru tega ima velik pomen izmenjava informacij.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Izraz »demokracija/demokrat« naj ne bo floskula    

dr. Andraž Teršek
   
V socialni ustavni demokraciji na določenih področjih družbenega življenja posameznik potrebuje institucionalizirano pomoč, da bi lahko dejansko udejanjal svojo svobodo. Brez zajetnega državnega intervencionizma pač ne more biti socialne države. Svoboda zato ne pomeni samo svobode proti državi, temveč tudi svobodo s pomočjo države. Na vprašanje, kje in kako se je svoboda posameznika s pomočjo države okrepila in povečala med zadnjim parlamentarnim mandatom, bi morali odgovoriti. In postaviti novo vprašanje: kje in kako se bo pristna svoboda posameznika krepila in širila z novo vladno koalicijo, kdorkoli jo bo pač sestavljal? Vsebina, ne retorika, besede in floskule, mora biti tisto, kar bo usmerjalo in preusmerjalo našo državljansko pozornost, ko gre za strankarska polariziranja, etiketiranja, stigmatiziranja in opredeljevanja.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
mag. Nina Betetto:
Odvetnik, pravo in družba
 
Andreja Kruhar Winter:
Skupno varstvo in vzgoja
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZDR-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je relativno nov predpis, je doživel že pet vplivov, ki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDR-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 54. člen ZDR-1, ki določa pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

ZDR-1 je ob vsakem posameznem členu povezan s komentarjem zakona ter z več kot 420 strokovnimi članki, več kot 2.200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 149 judikati Sodišča EU.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.