c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2018, številka 21 / letnik XVI.
 
Nemo iudex sine actore.
Nihče ne more biti sodnik brez tožnika.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Zakon o sodnih taksah v več delih neskladen z ustavo
Ustavni sodniki so ugotovili (Odločba U-I-46/15), da je bil tretji odstavek 12. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) v neskladju z ustavo, kolikor je določal, naj sodišče zavrže predlog za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodne takse, če vlagatelj niti po pozivu sodišča v skladu s pravili o nepopolnih vlogah ni priložil izpolnjene izjave o premoženjskem stanju na predpisanem obrazcu ali predpisane priloge tudi za družinske člane. Ustavno sodišče je tudi razveljavilo prvi odstavek 21. člena v zvezi s tabelo iz 16. člena ZST-1, in sicer v delu, ki določa višino sodnih taks pri vrednosti spornega predmeta nad 500.000 evrov. Po oceni sodišča je namreč zakonodajalec z visokimi sodnimi taksami pri tej vrednosti spornega predmeta "porušil ravnovesje med interesom države po zaračunavanju sodnih taks ter interesom strank po učinkovitem dostopu do sodišča in učinkovitem uveljavljanju pravnih sredstev. Sodna taksa se namreč pri tej vrednosti spornega predmeta poviša s 3284 evrov, kolikor je znašala maksimalna sodna taksa za eno stopnjo sojenja v pravdnem postopku, na 6855 evrov, torej za več kot 100 odstotkov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Jutri se začne neposredno uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> DZ o sumih pranja denarja v NLB in Novi KBM
Ugotovitvam komisije DZ, ki je preiskovala sume pranja denarja v NLB in Novi KBM, se v DZ obeta podpora. Poročilo, sestavljeno iz javnega in tajnega dela, ter predlagane sklepe bodo po napovedih podprle vse poslanske skupine, razen SDS. Ta ocenjuje, da ugotovitve neupravičeno dajejo odpustek nekaterim politikom sedanje vlade. Komisija DZ je preiskavo suma pranja denarja iranskega izvora in financiranja jedrske proliferacije v NLB zaključila in ugotovila, da so za dopustitev tega odgovorni nekdanji guverner Banke Slovenije Marko Kranjec, nekdanja ministra za finance oz. zunanje zadeve France Križanič oz. Samuel Žbogar ter nekdanji premier Borut Pahor.

>> US: Omamljanje živali pred zakolom je v skladu z ustavo
Ustavno presojo drugega odstavka 25. člena Zakona o zaščiti živali (ZZZiv) sta zahtevala Slovenska muslimanska skupnost in pripadnik islamske vere Edin Kumalić, ki sta mnenja, da je obredni zakol živali brez predhodnega omamljenja bistveni sestavni del islamske vere, s tem pa tudi svobode veroizpovedi in bogoslužnih interesov slovenskih muslimanov. Islam namreč predpisuje uživanje mesa živali, zaklanih na poseben način. Po oceni Ustavnega sodišča (Odločba U-I-140/14) drugi odstavek 25. člena ZZZiv ni v neskladju z Ustavo, saj ne dovoljuje, da bi se živalim brez utemeljenega razloga povzročalo trpljenje. Ureditev ne posega prekomerno v pravico do verske svobode. Ustavno sodišče je odločitev sprejelo soglasno, šest sodnikov pa je temu dodalo še pritrdilno ločeno mnenje.

>> Večji prispevek preostalih vej oblasti za izboljšanje delovanja sodstva
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v ponedeljek ministru za pravosodje Goranu Klemenčiču predal Letno poročilo o delu sodišč v letu 2017. Ob tem je dejal, da je sodna veja oblasti naredila veliko za dobro delo sodstva, hkrati pa izrazil pričakovanje, da bosta odločilnejši prispevek dodali tudi izvršilna in zakonodajna veja oblasti.

>> Upravno sodišče razsodilo v prvem primeru varčevalcev LB iz BiH
Upravno sodišče je razsodilo v prvem primeru tožbe nekdanjega varčevalca Ljubljanske banke v Sarajevu, ki se je pritožil, ker mu je sklad za nasledstvo zavrnil zahtevo za verifikacijo stare devizne vloge. Sodišče je tožbo zavrnilo. Pritrdilo je odločitvi sklada, sprejeti na podlagi zakona, ki za prenesene devizne vloge ne določa izplačila.

>> Ljubljansko sodišče zavrnilo odškodninsko tožbo SDS zaradi Patrie
Okrožno sodišče v Ljubljani je v celoti zavrnilo odškodninsko tožbo, s katero je SDS od države zahtevala odškodnino, ker so ocenili, da je proces Patria vplival na volitve leta 2014, so včeraj sporočili z državnega odvetništva. Sodba še ni pravnomočna, pritožba pa je možna v 30 dneh od prejema sodbe v pisni obliki. Predsednik SDS Janez Janša se je kritično odzval na novico.

>> Zadeva Radan
Na včerajšnjem naroku v sojenju Ivanu Radanu so predvajali posnetke rezultatov EKG srca ob usmrtitvi treh prašičev, ki jih je komentiral izvedenec Wolfgang Kröll. Ta je pojasnil, da je EKG posnetek ob smrti prašiča, ki mu niso dali kalija, podoben tistemu, ki je nastal ob smrti 83-letnega bolnika, za katerega Radana sumijo, da mu je dal kalij.

>> Tožilstvo zavrnilo kazensko ovadbo zoper Pahorja
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani je v ponedeljek zavrnilo kazensko ovadbo zoper predsednika republike Boruta Pahorja zaradi njegove vloge pri sklenitvi arbitražnega sporazuma o meji s Hrvaško, je danes v Ljubljani povedal predsednik stranke Novi socialdemokrati Milan Balažic, ki je ovadbo vložil konec aprila.

>> Novič ovadil sodnega izvedenca
Milko Novič, ki prestaja kazen zapora zaradi umora nekdanjega direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, je podal kazensko ovadbo zoper sodnega izvedenca Franca Sabliča. Očita mu, da je na sodišču navajal, da ima Nacionalni forenzični laboratorij potrebne akreditacije za preiskave, ki jih je naredil v njegovem primeru, čeprav teh ni imel.

>> Lani manj obravnavanih kaznivih dejanj
Policija je lani obravnavala 58.052 kaznivih dejanj, za katera je vložila kazensko ovadbo ali poročilo v dopolnitev kazenske ovadbe, kar je najmanj v zadnjih desetih letih. Zmanjšalo se je tudi število umrlih zaradi posledic kaznivih dejanj, s 43 v letu 2016 na 26 v lanskem letu, med drugim kaže poročilo o delu policije v letu 2017.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izvrševanje sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
Na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED) je bil izdan Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi. Pravilnik, ki bo začel veljati 25. maja, nalaga ponudniku plačilnih storitev, da takoj po prejemu sklepa o davčni izvršbi zarubi denarna sredstva na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do višine dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi. Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvršbi naveden na prvem mestu (primarni ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z dolžnikovega računa na predpisane račune. Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu, kot so prispeli. Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva prednostni vrstni red, določen z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sredstva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako, da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu: stroški izvršbe, obresti, davek, denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.

>> Potrdilo o overitvi
2. junija bo začel veljati Pravilnik o potrdilu o overitvi, ki je bil izdan na podlagi Zakona o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1). Pravilnik natančno ureja vsebino potrdila o overitvi, ki ga izda okrožno sodišče, ministrstvo za pravosodje ali ministrstvo za zunanje zadeve.

>> Izračun višine občinskih sredstev
19. maja je začela veljati Uredba, izdana na podlagi Zakona o financiranju občin (ZFO-1), katera določa podrobnejše namene porabe in merila za izračun višine sredstev, ki pripadajo posameznim občinam, v katerih živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, oziroma posameznim občinskim samoupravnim narodnim skupnostim, in postopek za določitev višine sredstev upravičencem.

>> Spremembe na področju prostorske zakonodaje
1. junija 2018 se začne uporabljati nov Zakon o urejanju prostora (ZUrep-2), ki razveljavlja Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1), Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev v prostor (ZUPUDPP). ZUreP-2 nadgrajuje že uveljavljen sistem pravil o državnem in občinskem prostorskem načrtovanju ter ukrepe zemljiške politike, ki trenutno veljajo, v prvi vrsti pa je njegov namen krovno urediti področje ter vzpostaviti jasen in pregleden sistem prostorskih aktov, predvsem na način, da se jasno ločijo strateški in izvedbeni prostorski akti. Z namenom racionalne rabe prostora, ki je eno izmed temeljnih načel, se v nov zakon vpeljuje pravilo vrednotenja vplivov posamezne prostorske odločitve na gospodarstvo, okolje in družbo. V zakonu je zato na novo določeno tudi načelo prevlade ene javne koristi nad drugo, v primeru, ko pride do navzkrižja interesov dveh javnih koristi.

>> Varstvo potrošnikov
Od 19. maja so v veljavi spremembe in dopolnitve > Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki se bodo začele uporabljati 1. julija. Obsežna novela natančneje opredeljuje turistični paket in ker se ti lahko kombinirajo na različne načine, se kot turistični paket obravnava vse kombinacije potovalnih storitev, ki imajo lastnosti, ki jih potrošniki običajno povezujejo s turističnimi paketi. Novela določa tudi širok nabor informacij, ki jih mora podjetje pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti potrošniku, natančneje opredeljuje tudi pritožbeni postopek v primeru, da storitev ni izvedena skladno s pogodbo. V nasprotju z obstoječo ureditvijo je za pravilno izvedbo storitve odgovoren samo organizator. Novela naj bi potrošnika bolje zaščitila tudi za primer plačilne nesposobnosti organizatorja potovanja oziroma prodajalca.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Poseg v pravico do zasebnega življenja
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je konec aprila objavilo sodbo Benedik proti Sloveniji, v kateri so odločili, da je Slovenija kršila 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah, ki zagotavlja pravico do zasebnega življenja. Policija namreč ni pridobila sodnega naloga, da bi lahko informacije pridobila prek dinamičnega IP naslova, ki določa računalnik v omrežju. Do IP naslova so prišli švicarski organi in identificirali Slovenca, ki je prek omrežja delil otroško pornografijo in je bil pozneje v Sloveniji obsojen. ESČP je v nasprotju s stališčem slovenskega ustavnega sodišča ugotovilo, da je pritožnik utemeljeno pričakoval, da bodo njegove aktivnosti na spletu ostale anonimne in da posegi v pravico do zasebnega življenja niso bili skladni s pravom, ki pa v obravnavanem času ni vsebovalo specifičnih pravil glede dostopanja in posredovanja podatkov o uporabniku IP naslova.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./138. Zakaj toliko nestrpnosti    

Vlasta Nussdorfer
   
V življenju se vse, kar imamo, lahko zelo hitro spremeni. Rodi se nam otrok ali vnuk, ki bo usodno zaznamovan s kromosomom več, hudo gensko napako ali bo gej, lezbijka, transseksualen, HIV-pozitiven ... Naš otrok spozna partnerja, ki ne bo iste polti, soseda se poroči z beguncem, ostanemo brez službe in denarja, ne moremo plačevati računov, končamo na cesti in v pro bono ambulanti. Naše versko prepričanje začne motiti soseda, križ na verižici delodajalca, naša invalidnost mimoidoče. Še in še je možnosti za usodni zaplet v življenju. Sledijo lahko verbalni napadi, ustrahovanje, mobing, na spletu beremo, naj izginemo, od koder smo prišli, naj se poistovetimo z večino, naj "tulimo v isti rog", sicer ... Kaj narediti, da ne bo tako?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 31 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 32 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 780 strokovnimi članki, več kot 11.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. junij 2018 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
1. junij 2018 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) 
 
1. junij 2018 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 
 
1. junij 2018 Gradbeni zakon (GZ) 
 
1. junij 2018 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 
 
16. junij 2018 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP) 
 
16. junij 2018 Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ) 
 
16. junij 2018 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) 
 
16. junij 2018 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) 
 
1. julij 2018 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) 
 
1. julij 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. julij 2018 Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv) 
 
1. julij 2018 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 
 
5. julij 2018 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.