c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Maj 2018, številka 19 / letnik XVI.
 
Nemo surrogat contra se.
Nihče ne postavi namestnika proti sebi.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ESČP: Tožba babice dečkov proti državi nesprejemljiva
Za Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je tožba babice dečkov iz Velenja proti Sloveniji nesprejemljiva, ker je v enem delu očitno brez podlage, v drugem pa prenagljena, saj postopki pred domačimi sodišči še niso zaključeni. ESČP priznava, da je vez med starimi starši in vnuki lahko tako tesna, da se obravnava kot družinsko življenje, poudarja pa, da je v normalnih razmerah medsebojno razmerje med starimi starši in vnuki drugačno po naravi in intenzivnosti, kot je med staršem in otrokom. Če bi staršem omejili dostop do otroka, ki bi bil nameščen v rejo, bi to v večini primerov pomenilo poseg v starševo pravico do spoštovanja družinskega življenja, kot jo opredeljuje 8. člen Evropske konvencije o človekovih pravicah. Pravica starih staršev do družinskega življenja pa bi bila kršena le, če bi javne službe tako omejile stike z vnuki, da se odnos med starimi starši in vnuki ne bi mogel normalo ohranjati. Pravica do družinskega življenja starih staršev je primarno torej razumljena kot pravica do normalnih odnosov s stiki, ne pa do skupnega bivanja.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka publikacije Sodnikov informator 4/2018
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče ni sprejelo Novičevih ustavnih pritožb
Ustavno sodišče je odločilo (Sklep Up-884/17 in Sklep Up-714/16, Up-833/16), da treh ustavnih pritožb, ki jih je zoper več sklepov o podaljšanju in odpravi pripora Milku Noviču vložil njegov odvetnik Jože Hribernik, ne bo sprejelo v obravnavo. Ocenilo je, da so sodišča, ko so odločala o priporu zoper Noviča, svoje odločitve obrazložila primerno, kar je bil sicer glavni očitek Novičeve obrambe. Za takšno odločitev je glasovalo sedem ustavnih sodnikov, proti pa je bil sodnik Klemen Jaklič, ki je napisal odklonilno ločeno mnenje. Ustavni sodnik Marko Šorli je bil pri odločanju izločen.

>> Za dvig ugleda lahko sodstvo največ stori samo
Trend zaupanja ljudi v delo sodstva in pravosodja je že nekaj let obratno sorazmeren od objektivnih kazalnikov, ki odražajo poslovanje sodstva. Tako sta sodstvo in pravosodje po navedbah vlade uživala največjo stopnjo javnomnenjskega zaupanja prav v času, ko je bilo sodstvo po kriteriju povprečnega časa trajanja zadev najmanj učinkovito. Na dvig ugleda sodstva nedvomno vplivajo tudi spremembe sodne zakonodaje iz leta 2015, so prepričani v vladi. Na njihovi podlagi je bila namreč ustanovljena komisija za etiko in integriteto pri Sodnem svetu, ki prispeva h krepitvi profesionalne etične zavesti sodnikov. Komisija je od prve konstitutivne seje, ki je bila 15. decembra 2015, do konca leta 2017 sicer izdala 10 načelnih mnenj.

>> Stephan se ni želel opredeliti o krivdi
Libanonski kemik Michel Stephan, ki ga obtožnica bremeni napeljevanja k umoru enega od vodilnih na Kemijskem inštitutu Janeza Plavca, se na včerajšnjem predobravnavnem naroku ni želel izreči o krivdi. Kot je dejal, bi za to potreboval prevode vseh listin v spisu, ki pa jih še ni dobil. Ker se o krivdi ni izrekel, sodišče šteje, da je ne priznava.

>> Združenje Frank opozorilo na možno pristranskost sodišč
Združenje Frank je v ponedeljek opozorilo na program letošnje civilnopravne sodniške šole, na kateri bo o kreditnih pogodbah v švicarskih frankih predaval profesor z ljubljanske pravne fakultete Damjan Možina. To je po njihovem sporno, saj je Možina pripravil pravno študijo za ZBS, s katerim so glede reševanja te problematike na nasprotnih bregovih.

>> Nadzor potrdil hudo nepravilnost na mariborskem sodišču
Službeni nadzor mariborske višje sodnice Vanje Verdel Kokol je potrdil nepravilnosti pri nezakoniti napotitvi davčnega dolžnika v vikend zapor, čeprav zanj ni izpolnjeval pogojev. Sankcija za sodnico bo, da bodo ugotovitve iz poročila v njenem osebnem spisu in jih bodo lahko upoštevali pri naslednji izdelavi ocene sodniške službe.

>> Brez ovadb proti vpletenim v arbitražno prisluškovalno afero
Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v preiskavi arbitražne prisluškovalne afere ni podal nobene kazenske ovadbe proti konkretnim vpletenim osebam, podali pa so kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja. Predkazenski postopek v slednjem primeru še vedno poteka.

>> Notranja revizija v Banki Slovenije ugotovila pomanjkljivosti
Banka Slovenije je izvedla notranjo revizijo glede aktivnosti v povezavi s sumi pranja iranskega denarja v NLB v letih 2009 in 2010. Kot so navedli v bančnem nadzorniku, so ugotovili določene pomanjkljivosti v takratnem obdobju, a je bil od takrat dosežen napredek, večina ugotovljenih pomanjkljivosti pa je bila odpravljenih.

>> Ozaveščanje potencialnih žrtev delovnega izkoriščanja
Delavska svetovalnica bo do novembra izvajala projekt Za-govor, s katerim bodo med drugim ozaveščali potencialne žrtve delovnega izkoriščanja in prisilnega dela ter jih informirali o njihovih pravicah. Problem izkoriščanja naj bi tako postal bolj viden, upajo pa, da bo pripomogel tudi k sistemski rešitvi problema.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela zakona o zaščiti prič
Jutri, 11. maja, bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o zaščiti prič (ZZPrič), ki med drugim zagotavljajo varnejše izvajanje zaščite ogroženih oseb v fazi izvajanja nujnih zaščitnih ukrepov. Zaščiteni osebi bo omogočena uporaba spremenjene identitete tudi po koncu izvajanja programa zaščite (primerjalnik besedila 25. člena). Po novem je natančno določen celoten nabor osebnih podatkov, ki jih enota za zaščito ogroženih oseb zbira in obdeluje pri izvajanju nalog po tem zakonu (primerjalnik besedila 14. člena). Novela tudi zagotavlja pogoje za sodelovanje na področju zaščite prič z mednarodnimi institucijami, ki nimajo statusa države, izvajajo pa program zaščite prič in izkazujejo operativni interes po sodelovanju s pristojnimi slovenskimi organi (primerjalnik besedila 27. člena).

>> Prekinitev postopkov proti družbenikom izbrisanih družb
27. aprila je začel veljati Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID), s katerim se prekinjajo vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki, začeti na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), v katerih upniki ali upnice izbrisane družbe uveljavljajo terjatve zoper družbenike ali družbenice take družbe ali njihove pravne naslednike ali naslednice. Sodišče ali drugi organ, ki vodi omenjene postopke, mora po uradni dolžnosti v 30 dneh od uveljavitve ZPPDID izdati sklep o prekinitvi postopkov. V 2. členu ZPPDID je določeno morebitno nadaljevanje prekinjenih postopkov, ki je povezano z odločitvijo Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić proti Sloveniji.

>> Enostavnejši postopki zaposlovanja tujcev
1. julija bo začela veljati dopolnitev > Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT), ki bo poenostavila postopek zaposlovanja tujcev, to pa bo gospodarstvu omogočilo hitrejše zagotavljanje ustrezne tuje delovne sile. Dopolnitev 16. člena (primerjalnik besedila) bo omogočila zaposlovanje tujcev po skrajšanem postopku v tistih podjetjih, ki so vpisana v enega od dveh registrov, ki sta bila v skladu z Zakonom o spodbujanju investicij (ZSInv) vzpostavljena pri Slovenskem podjetniškem skladu, in sicer gre za register podjetij z visoko dodano vrednostjo ali register zagonskih inovativnih podjetij.

>> Spremenjeni pogoji za reprezentativnost združenj občin
Spremembe in dopolnitve > Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki bodo začele veljati 11. maja, spreminjajo pogoje za reprezentativnost združenj občin, tako bo po novem reprezentativno tisto združenje, v katerega je včlanjenih najmanj 30 odstotkov občin, medtem ko bo v primeru združenja mestnih občin pogoj najmanj polovica mestnih občin. Novela naj bi tudi spodbudila uporabo participativnega proračuna, ko občina del sredstev nameni za projekte, predlagane s strani občanov. Objavljene so bile tudi spremembe > Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO), ki so bile nujne zaradi uskladitve slovenske zakonodaje z arbitražno razsodbo o meji s Hrvaško.

>> Mednarodno razvojno sodelovanje in konzularna zaščita
Jutri, 11. maja, bo začel veljati tudi Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (ZMRSHP), ki med drugim uvaja pojem mednarodne humanitarne pomoči in ji določa lastne cilje. Veljati pa je že začel Zakon o konzularni zaščiti (ZKZaš), ki podrobneje opredeljuje to področje delovanja diplomacije in ureja postopke na področju konzularne zaščite državljanov RS in drugih državljanov.

>> Dostopnost do spletišč in mobilnih aplikacij ter informacijska varnost
Zakon o dostopnosti do spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA), ki bo začel veljati 11. maja, bo zagotovil lažji dostop do storitev in informacij javnega sektorja vsem uporabnikom, predvsem pa oviranim osebam. Zakon zavezuje vse državne organe ter osebe javnega prava, pa tudi organe lokalnih samoupravnih skupnosti k ureditvi spletnih mest na način, da bodo uporabna tudi za ovirane osebe. Kot izjeme pri tem določa nacionalno RTV, vrtce in šole. Zakon zadeva okoli 1360 organizacij, ki bodo morale na spletnih straneh zagotoviti ustrezno velikost pisave, ustrezno ozadje, videoposnetke pa opremiti z znakovnim jezikom za gluhe. Jutri bo začel veljati tudi Zakon o informacijski varnosti (ZInfV), ki določa ukrepe za doseganje visoke ravni varnosti omrežij in informacijskih sistemov, ki so bistvenega pomena za nemoteno delovanje države v vseh varnostnih razmerah ter zagotavljajo bistvene storitve za ohranitev ključnih družbenih in gospodarskih dejavnosti.

>> Varstvo potrošnikov
Obsežna novela > Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot), ki bo začela veljati 19. maja, uporabljati pa se bo začela 1. julija, med drugim natančneje opredeljuje turistični paket. Ker se lahko turistični paketi kombinirajo na različne načine, se kot turistični paket obravnava vse kombinacije potovalnih storitev, ki imajo lastnosti, ki jih potrošniki običajno povezujejo s turističnimi paketi. Novela določa tudi širok nabor informacij, ki jih mora podjetje pred sklenitvijo pogodbe zagotoviti potrošniku, natančneje opredeljuje tudi pritožbeni postopek v primeru, da storitev ni izvedena skladno s pogodbo. V nasprotju z obstoječo ureditvijo je za pravilno izvedbo storitve odgovoren samo organizator. Novela naj bi potrošnika bolje zaščitila tudi za primer plačilne nesposobnosti organizatorja potovanja oziroma prodajalca.

>> Zvišanje socialne pomoči
Spremembe in dopolnitve > Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre), ki se bodo začele uporabljati 1. junija, zvišujejo osnovni znesek minimalnega dohodka oz. denarne socialne pomoči. Ta bo glede na prehodne določbe v obdobju od začetka junija do konca leta znašal 385 evrov, od leta 2019 pa 331 evrov.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zavrnitev odpusta obveznosti v postopku osebnega stečaja
V postopku osebnega stečaja je dolžnik podal predlog za odpust obveznosti. Na podlagi ugovora stečajne upraviteljice je prvostopenjsko sodišče ustavilo postopek odpusta obveznosti ter predlog zavrnilo. Zoper tak sklep se je dolžnik pritožil iz vseh pritožbenih razlogov in zahteval razveljavitev izpodbijanega sklepa.

Višje sodišče je s sklepom Cst 88/2018 potrdilo odločitev sodišča prve stopnje, da je dolžnik kršil določbe Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), s tem, da se je odpovedal premoženjski pravici oziroma plačilu za delo direktorja v kapitalski družbi, čeprav je imel pravico do plačila za svoj trud. Brezplačno opravljanje funkcije direktorja v kapitalski družbi predstavlja odpoved premoženjski pravici, to je pravici do plačila za opravljeno delo. Dolžnik bi z začetkom postopka osebnega stečaja upraviteljico in sodišče moral obvestiti, da (po lastnih trditvah) brezplačno opravlja funkciji direktorja in za nadaljnje brezplačno opravljanje le-te pridobiti soglasje sodišča. Ker tega ni storil, kot zatrjuje pa je brezplačno opravljal funkciji poslovodje kar v dveh družbah, je že to zadoščalo za odločitev sodišča prve stopnje. Dolžnik je kršil obveznosti iz tretje alineje 2. točke prvega odstavka 386. člena ZFPPIPP, kar je ugovorni razlog iz 2. točke prvega odstavka 403. člena ZFPPIPP.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Telefonska justica po slovensko    

Jan Zobec
   
Fenomen telefonskega prava je izraz za eno od načel vladavine totalitarnega prava, ki, kratko povedano, na glavo postavlja tisti znameniti izrek, ki pove skoraj vse o zahodnem konceptu vladavine prava. Pravi pa takole: The rule of law, not the rule of man - ali, da bo razumel tudi kdo, ki ima rad latinščino: Non sub homine sed sub Deo et lege. V totalitarnih državah socialističnega bloka je veljalo obrnjeno: Non sub lege sed sub homine. Stvari je bilo treba urediti, kot je bilo treba, saj se je že dosmrtni vodja zahodnobalkanskih narodov, maršal, šef, heroj, najdražji gost in kar je še takega, znan po vzdevku Tito, nekoč (v zvezi s sodnim obračunavanjem s protagonisti Hrvaške pomladi 1971) sočno izrazil, da se sodnik ne sme držati zakonov kot pijanec plota. In za sojenje na tak način je bil najpriročnejši telefon.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 27 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 28 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan z več kot 1.800 strokovnimi članki, 1.548 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 41.400 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.