c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2018, številka 03 / letnik XVI.
 
Vim vi repellere licet.
Sila se sme zavrniti s silo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ESČP prisodilo odškodnino odvetniku Petru Čeferinu
Evropsko sodišče za človekove pravice v Strasbourgu je odvetniku Petru Čeferinu, ki je bil v Sloveniji dvakrat kaznovan zaradi žaljenja sodišča, prisodilo odškodnino. Prva kazen je Čeferina doletela zaradi izjav, ki jih je glede sodnih izvedencev podal med obravnavo na okrožnem sodišču marca 2004. Med drugim je dvema izmed njih - psihologu in psihiatru - očital "neosmišljeno nakladanje", "umotvore" in "strokovno šibkost". Kot je še dejal, si je "psihiater pomagal s psihološkimi metodami, ki jih absolutno ne razume", psiholog pa "z zastarelimi psihološkimi metodami iz kamene psihološke dobe ter neznanstvenim psihodinamskim konceptom". Drugo kazen mu je nato dodelilo višje sodišče, ker naj bi v več tako ustnih kot pisnih izjavah v okviru pritožbenega postopka prav tako žalil sodišče. Gre za kritične izjave na račun sodnih izvedencev, tožilca in prvostopenjskega sodišča. Sodniki so Čeferinu prisodili 800 evrov denarne odškodnine, ki se nanaša zgolj na prvo kazen, saj druge ni plačal. Poleg tega so mu na podlagi nepremoženjske škode, ki jo je utrpel s kršitvijo 10. člena EKČP, namenili še dodatnih 2400 evrov odškodnine. Za stroške mu mora biti povrnjenih 3000 evrov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Dopolnjen predlog zakona o strokovnih pomočnikih sodstva
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovenija s tožbo proti Hrvaški že do konca februarja
Zunanji minister Karl Erjavec je napovedal, da bo Slovenija proces za sprožitev tožbe proti Hrvaški sprožila predvidoma že do konca februarja, ko namerava poslati ustrezno gradivo Evropski komisiji, ta bo imela nato čas do treh mesecev, da se odloči, ali bo prevzela postopek ali pa ga bo prepustila Sloveniji, da ga nadaljuje pred Sodiščem EU. Hrvaško zunanje ministrstvo se je zatem odzvalo, da ne vidijo nobenega razloga za slovensko tožbo na Sodišču EU. Če bo Slovenija to naredila, pa bo Hrvaška ustrezno odgovorila, so napovedali.

>> Vlada potrdila protikorupcijsko novelo
Vlada je danes potrdila predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Predlagane spremembe ustvarjajo pogoje za učinkovitejše delo Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) oziroma pravni okvir za dodatno krepitev vrednot in načel, kot so integriteta, odgovornost, transparentnost, vladavina prava in javni interes. Predlog novele jasneje opredeljuje vrste in pravila postopkov KPK ter pravice in obveznosti sodelujočih oseb. Komisija bo kot kolegijski organ odločala o zadevah, ki jih določa zakon, in o zadevah, ki jih bo zahteval funkcionar komisije, ker bo ocenil, da zaradi svoje pomembnosti zahtevajo kolegijsko odločanje. KPK bo med drugim lahko izvajala sistemske nadzore ter podajala predloge za razrešitev ali za uvedbo revizije. Obveznost poročanja o lobističnih stikih novela razširja na interesne organizacije, za katere lobirajo njihovi zaposleni, zakoniti zastopniki ali izvoljeni predstavnik. Prav tako so predvidene določene poenostavitve na področju sprejemanja daril v javnem sektorju.

>> Odbor DZ podpira obstoječo referendumsko zakonodajo
Odbor DZ za notranje zadeve je na včerajšnji nujni seji podprl mnenje zakonodajno-pravne službe o zahtevi vrhovnega sodišča za presojo ustavnosti referendumske zakonodaje. DZ tako ustavnim sodnikom predlaga, da del ustavne pobude zavržejo, del pa zavrnejo.

>> Kazen za vožnjo brez čelade tudi pri mopedih
Senat vrhovnega sodišča je presodil, da so celjski sodniki narobe tolmačili zakonodajo ob vprašanju, ali policisti lahko kaznujejo voznike najpočasnejših mopedov, če vozijo brez čelade. Po mnenju vrhovnih sodnikov ti kršijo prvi odstavek 34. člena zakona o pravilih cestnega prometa in morajo zato plačati 120 evrov kazni. V sodbi so vrhovni sodniki zapisali, "da ni logično, da bi zakonodajalec zasledoval višje standarde varnosti pri uporabi mopedov, hkrati pa bi popolnoma odstopil od vsakršnega sankcioniranja kršitve obveznosti voznikov mopedov glede nošenja zaščitne čelade, bodisi zaščitne kolesarske bodisi homologirane motoristične".

>> Zadeva Cekuta
Obramba Jureta Cekute je včeraj prejela sklep ljubljanskega višjega sodišča, na podlagi katerega je obsodilna sodba iz ponovljenega sojenja v zadevi Patria II zoper njega postala izvršljiva, so sporočili in napovedali, da bodo zoper sklep izkoristili vsa preostala pravna sredstva, vse do Evropskega sodišča za človekove pravice.

>> Cakić ne priznava krivde za uboj, kot jo opisuje obtožnica
Stefan Cakić, ki ga obtožnica bremeni uboja igralca Gašperja Tiča, na predobravnavnem naroku krivde za uboj, kot jo opisuje obtožnica, ni priznal. Tega, da je Tiču povzročil usodne poškodbe, sicer ne zanika, ne strinja pa se s tem, da mu je smrt želel. Tožilstvo predlaga, da sojenje poteka za zaprtimi vrati, enako bo predlagal Cakićev zagovornik.

>> Gasilci tožijo zavarovalnico
Štirje celjski poklicni gasilci, ki so bili pred dvema letoma hudo poškodovani v eksploziji plina pod mostom čez Savinjo na Čopovi ulici v Celju, so vložili tožbo zoper zavarovalnico. Zanjo so se odločili, ker jim zavarovalnica ni izplačala odškodnine, saj je ocenila, da bi morali biti previdnejši pri intervenciji.

>> Fizičnim osebam ni več treba sporočati najemnih poslov Gursu
Po novem zakonu o množičnem vrednotenju nepremičnin fizičnim osebam, ki oddajajo stavbe ali dele stavb v najem, podatkov o teh poslih ni več treba sporočati v evidenco trga nepremičnin pri Geodetski upravi RS (Gurs). Dolžni so sicer še sporočiti podatke za leto 2017, odslej pa bo Gurs podatke pridobil od finančne uprave.

>> Register dejanskih lastnikov
V register dejanskih lastnikov pravnih oseb pri Ajpesu se je do torka vpisalo okoli 23.000 od skupno 83.000 zavezancev. Rok se izteče v petek in po ocenah Ajpesa ni izvedljivo, da bi do poteka roka to storili vsi zavezanci. Nekateri so šele sedaj izvedeli, da morajo vpisati podatke, nekateri pa imajo težave pri pridobivanju podatkov o tujcih.

>> Izbrane natečajne rešitve za zapore
Na natečaju za izbor projektnih rešitev novega zapora v Ljubljani je zmagala rešitev skupine arhitektov s prvonavedenim Urbanom Petranovičem, na izboru za obnovo ženskega zapora na Igu pa rešitev skupine arhitektov s prvonavedeno Mino Hiršman. Obe so včeraj predstavili v muzeju za arhitekturo, kjer so vse predlagane rešitve tudi razstavljene.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Kazenske evidence
Pravilnik o kazenskih evidencah, ki bo začel veljati 27. januarja, ureja način upravljanja kazenske evidence, evidence izrečenih vzgojnih ukrepov in evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, vpis in izbris podatkov iz kazenskih evidenc, dajanje podatkov iz teh evidenc ter hrambo podatkov in dokumentarnega gradiva. Ministrstvo za pravosodje upravlja kazensko evidenco o vseh pravnih in fizičnih osebah, ki so jih obsodila sodišča RS. Kazensko evidenco upravlja tudi o državljanih RS in pravnih osebah s sedežem v RS, ki so jih za kazniva dejanja obsodila tuja sodišča, če je ministrstvo prejelo podatke o njihovih obsodbah. Pravilnik določa, da ministrstvo po uradni dolžnosti v kazenskih evidencah preverja, ali so potekli v zakonu določeni roki za izbris obsodbe oziroma vzgojnega ukrepa. Če so izpolnjeni zakonski pogoji za izbris po uradni dolžnosti, ministrstvo najpozneje v osmih dneh po poteku z zakonom določenih rokov izda odločbo o izbrisu (zakonska rehabilitacija). Obrazci za pridobitev podatkov iz kazenskih evidenc so med prilogami pravilnika.

>> Prekrškovne evidence
Pravilnik o evidencah prekrškovnih organov, evidenci pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških, skupni evidenci kazenskih točk v cestnem prometu ter skupni informacijski infrastrukturi, ki bo tudi začel veljati 27. januarja, natančno ureja način upravljanja omenjenih evidenc, vpis in izbris podatkov iz evidenc ter dajanje in dostop do podatkov iz teh evidenc. Evidenco o pravnomočnih odločbah o prekrških upravlja prekrškovni organ, Ministrstvo za pravosodje pa upravlja evidenco pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških in skupno evidenco kazenskih točk v cestnem prometu. Upravljalci upravljajo evidence z uporabo informacijske tehnologije, ki preprečuje razkritje podatkov nepoklicanim osebam ter nepooblaščeno obdelavo podatkov in ki omogoča poznejše ugotavljanje, kdaj so bili posamezni podatki obdelovani, komu so bili posredovani in kdo je podatke obdeloval ali posredoval, in ki varuje podatke pred njihovo izgubo. Informacijski sistem mora omogočati izdelavo varnostnih kopij, ki vsebujejo spremljanje dnevnih sprememb. Obrazci za pridobitev podatkov evidenc so med prilogami pravilnika.

>> Regres za prehrano
Minister za javno upravo je sprejel Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki od 1. januarja 2018 dalje znaša 3,79 evrov. Nova višina regresa velja za zaposlene, za katere veljajo kolektivne pogodbe iz seznama.

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU: Tudi odgovori na izpitna vprašanja se štejejo za osebni podatek
Sodišče EU je s sodbo št. C-434/16 z dne 20.12.2017 najprej poudarilo, da je kandidat na poklicnem izpitu fizična oseba, ki se lahko identificira neposredno zaradi svojega imena ali posredno zaradi identifikacijske številke, ki je na izpitnem izdelku ali na naslovni strani tega izdelka. Pisni odgovori, ki jih na poklicnem izpitu da kandidat, ter morebitni komentarji popravljavca, ki so s temi odgovori povezani, so informacije, ki se na tega kandidata nanašajo. Skladno z Direktivo o varstvu podatkov namreč pojem »osebni podatek« ni omejen zgolj na občutljive informacije ali informacije iz zasebne sfere, temveč vključuje raznovrstne informacije, tako objektivne kot subjektivne v obliki mnenj ali presoj, če se te nanašajo na zadevno osebo.

>> Sodišče EU zavrnilo izpodbojno tožbo EDF
Sodišče EU je v torek zavrnilo pritožbo energetskega velikana EDF, ki mu je Evropska komisija leta 2015 naložila vračilo 1,37 milijarde evrov Franciji, saj je šlo po mnenju Bruslja za nedovoljeno davčno olajšavo. Tudi po tokratnem mnenju sodišča je šlo za nedovoljeno državno pomoč, saj francoska vlada ni mogla ravnati kot zasebni lastnik.

>> Spodbujanje skupnih vrednot
Evropska komisija je sprejela nove pobude za izboljšanje ključnih kompetenc in digitalnih znanj evropskih državljanov ter spodbujanje skupnih vrednot in ozaveščenosti mladih o delovanju Evropske unije. Ukrepi naj bi zmanjšali socialno-ekonomsko neenakost in ohranili konkurenčnost ter tako pripomogli k oblikovanju enotnejše, močnejše in bolj demokratične Evrope. Ukrepi naj bi okrepili družbeno povezanost ter boj proti populizmu, ksenofobiji, razdiralnemu nacionalizmu in širjenju lažnih novic.

>> Vseevropska strategija za plastične odpadke
Evropska komisija je za lažji prehod na bolj krožno gospodarstvo predstavila prvo vseevropsko strategijo za plastične odpadke. Strategija bo varovala okolje pred onesnaževanjem s plastiko ter spodbujala rast in inovacije. Po novih načrtih bo do leta 2030 vso plastično embalažo na trgu EU mogoče reciklirati, potrošnja plastike za enkratno uporabo bo manjša, namerna uporaba mikroplastike pa bo omejena. Strategija za plastiko bo znatno prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 in pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

>> Elektronska plačila v EU cenejša, enostavnejša in varnejša
13. januarja se je začela uporabljati spremenjena direktiva o plačilnih storitvah (PSD2), ki potrošnikom in podjetjem olajšuje spletno plačevanje blaga in storitev. Z novimi pravili, kakor so jih države članice prenesle v svoje nacionalno pravo, bodo elektronska plačila postala cenejša, enostavnejša in varnejša. Doplačila za plačila z debetnimi in kreditnimi karticami so ukinjena, s čimer naj bi evropski potrošniki po ocenah letno prihranili več kot 550 milijonov evrov. Nova zakonodaja je še en korak k dokončanju enotnega digitalnega trga v EU. Spodbujala bo razvoj inovativnega spletnega in mobilnega plačevanja, ki bo koristilo gospodarstvu in rasti.

>> Umik držav s črnega seznama davčnih oaz
EU naj bi po neuradnih informacijah prihodnji teden osem držav umaknila s črnega seznama davčnih oaz. Pritisk uvrstitve na črni seznam deluje, zato naj bi se osmerica premaknila na sivi seznam, na katerem so tiste države, ki sicer ne izpolnjujejo standardov, a so se zavezale k ustreznemu ukrepanju, pojasnjujejo viri pri EU.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./129. Različni pogledi na spolno nadlegovanje    

Vlasta Nussdorfer
   
Ko so prejšnje mesece svet zajele novice o spolnem nadlegovanju slavnih, zlasti nekaterih filmskih igralk, in so te kot po tekočem traku spregovorile o »skrivnosti«, ki to najbrž sploh ni bila, so se odprla številna vprašanja: zakaj so tako dolgo molčale, kako je drugod in tudi pri nas, zakaj je to bil in je velik tabu, kaj odkritje pomeni za prihodnost? Bo tega zdaj manj? Kdo vse in kako zlorablja svoj položaj? Kje so meje sprejemljivega? Ali to res velja le za slavne? Ali morda kdo pri tem pretirava?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZKP in njegov komentar?
Zakon o kazenskem postopku, ki je bil sprejet leta 1994, ima že 38 vplivov na besedilo. Vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZKP.

Časovna lestvica vsebuje vseh 39 verzij besedil zakona. Zadnjo in tudi vse prejšnje spremembe si lahko ogledate v primerjalniku členov - npr. 214. člen ZKP, ki ureja preiskavo stanovanja in drugih prostorov obdolženca ter osebno preiskavo.

Zakon je ob večini členov povezan s KOMENTARJEM ZKP ter z več kot 1.260 strokovnimi članki, več kot 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.