c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2017, številka 52 / letnik XV.
 
Omnes homines aequales sunt.
Vsi ljudje so (po svojem pravnem položaju) enaki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
  
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Obvestilo
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 83
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      *** Vesel božič za lepo sožitje v družini ***    

prof. dr. Marko Pavliha
   
Božič je najžlahtnejši družinski praznik, ki s svojo božansko in človečansko harmonijo zaigra tudi onkraj vatikanske polnočnice. Korenini v poganskih časih, ko je marsikatero ljudstvo častilo prihod zimskega solsticija. Tedaj se prične dan zopet daljšati, sonce premaga temo in zima zaživi v vsem svojem sijaju, kar simbolizira zmago dobrega nad zlim.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Po 24 letih haaško sodišče končalo delo
Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije bo danes s sklepno slovesnostjo obeležilo konec dela po 24 letih. Prvo sodišče za vojne zločine, ki so ga ustanovili ZN, je na zatožno klop pripeljalo nekaj najodgovornejših za vojne zločine, prispevalo k nekaznovanosti in razvoju mednarodnega prava, a v regiji niso vsi zadovoljni. Pomembno dediščino haaškega sodišča sta ocenila Sancinova in Šuklje.

>> Višje sodišče v pritožbi Noviča sklenilo opraviti še obravnavo
Višje sodišče v Ljubljani je v sredo opravilo javno sejo o pritožbi Milka Noviča, obsojenega umora Janka Jamnika, po seji pa je sklenilo, da bo opravilo še obravnavo. Na njej so prebrali zapisnika z zaslišanj iz preiskave suma načrtovanja umora enega od vodilnih uslužbencev Kemijskega inštituta, v petek pa bodo zaslišali še Jamnikovega očeta.

>> Kovačič bo zahteval izločitev dveh ustavnih sodnikov
Pobudnik referenduma o zakonu o drugem tiru Vili Kovačič bo v postopku odločanja o referendumski zakonodaji na ustavnem sodišču zahteval izločitev sodnikov Mateja Accetta in Jadranke Sovdat. Meni, da sta sodnika med drugim v konfliktu interesov. Ponovil je še, da izida referenduma o zakonu o drugem tiru ne priznava in bo zahteval novega.

>> Fišer oproščen v zadevi Škrlec, Zalarja ni bilo na sodišče
Okrajno sodišče v Novem mestu je nekdanjega generalnega državnega tožilca Zvonka Fišerja oprostilo očitkov o zlorabi položaja pri imenovanju Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. Soobdolženega v zadevi, nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja tudi tokrat ni bilo na sodišče, zato je bil iz postopka izločen.

>> Za sodnico disciplinska sankcija premestitve
Disciplinsko sodišče vrhovnega sodišča je odločilo, da je piranska okrajna sodnica Tina Benčič, ki je na zemljišču sklada kmetijskih zemljišč brez soglasij zgradila hišo, kršila določbe zakona o sodniški službi. Izreklo ji je sankcijo premestitve na drugo okrajno sodišče na območju Okrožnega sodišča v Kopru za eno leto.

>> Po incidentu ostri toni med vodstvom sodišča in sindikatom
Zaradi incidenta, ki se je pred dnevi zgodil ob vstopu vrhovnega sodnika Jana Zobca v sodno palačo v Ljubljani, so se zaostrili toni med vodstvom sodišča in delavci v pravosodju. V zaplet se je vključilo tudi ministrstvo za pravosodje, ki od uprave za izvrševanje kazenskih sankcij terja poročilo, v petek je bil sestanek vpletenih.

>> Zaporski sistemi pred novimi izzivi
Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je v sredo pripravila okroglo mizo z naslovom Izzivi zaporskega sistema, na kateri so strokovnjaki z različnih področij predstavili svoje prispevke o obravnavi zaprtih oseb. Med drugim so se pogovarjali o posebnostih obravnave moških in žensk v zaporu ter starših zapornikih in njihovem stiku z družino.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Poslovnik Sodnega sveta
Na podlagi letos uveljavljenega Zakona o sodnem svetu (ZSSve) je bil izdan Poslovnik Sodnega sveta, ki je začel veljati že 7. decembra. Nov poslovnik podrobneje določa način dela in organizacijo Sodnega sveta, ki skrbi za neodvisnost in samostojnost sodne veje oblasti, kakovost dela sodišč in sodnikov ter krepitev ugleda sodstva. Poslovnik ureja sklicevanje in potek sej, sprejemanje in izvrševanje odločitev, način varovanja podatkov, sodelovanje z drugimi organi, obveščanje javnosti in druga vprašanja izvedbene narave. Spremembo poslovnika lahko predlaga vsak član Sodnega sveta, ta pa je sprejeta, če zanjo glasujeta najmanj dve tretjini vseh članov. Sodni svet sestavlja 11 članov, in sicer jih pet izvoli Državni zbor na predlog predsednika republike izmed univerzitetnih profesorjev prava, odvetnikov in drugih pravnikov, šest članov pa izmed sebe izvolijo sodniki, ki trajno opravljajo sodniško funkcijo. Samostojno delovno telo Sodnega sveta je Komisija za etiko in integriteto, ki v okviru svojih pristojnosti prispeva h krepitvi profesionalne etične zavesti sodnikov in ugleda sodstva (12. člen). Kot posebno delovno telo Sodnega sveta delujejo tudi disciplinski organi: disciplinski tožilec in njegov namestnik ter disciplinsko sodišče, ki so pristojni za izvedbo disciplinskih postopkov zoper sodnike (14. člen).

>> Evidenca državne meje
Na podlagi Zakona o evidentiranju nepremičnin (ZEN) je bil izdan Pravilnik o evidenci državne meje, ki je začel veljati 19. decembra. Nov pravilnik podrobneje ureja vsebino in način vodenja evidence državne meje, ki obsega podatke o točkah državne meje in poteku državne meje ter zbirko listin. V evidenci državne meje, ki jo vodi Geodetska uprava, se trajno hranijo vsi novi in spremenjeni podatki o državni meji. Na podlagi Zakona o evidentiranju državne meje z Republiko Hrvaško (ZEDMRH) je bil izdan Pravilnik o načinu evidentiranja državne meje z Republiko Hrvaško, ki je prav tako začel veljati 19. decembra. Ta pravilnik določa, da se državna meja z Republiko Hrvaško evidentira v evidenci državne meje na podlagi kartografskega prikaza poteka državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško v skladu z razsodbo arbitražnega sodišča tako, da se evidentirajo podatki o točkah državne meje z Republiko Hrvaško, ki določajo potek državne meje z Republiko Hrvaško.

>> Pravice oseb z mednarodno zaščito
Uredba o načinih in pogojih za zagotavljanje pravic osebam z mednarodno zaščito, ki bo začela veljati 30. decembra, podrobneje določa načine in pogoje za zagotavljanje pravic beguncem in osebam s priznano subsidiarno zaščito. Gre za pravice do prebivanja v Republiki Sloveniji, podaljšanja subsidiarne zaščite, pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih oseb z mednarodno zaščito, denarnega nadomestila za zasebno nastanitev, izobraževanja in pomoči pri vključevanju v okolje ter nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih urada Vlade RS, pristojnega za oskrbo migrantov. Uredba med prilogami vsebuje tudi vse potrebne obrazce za uveljavljanje pravic.

>> Določanje zavarovalne osnove
Sprememba > Pravilnika o določanju zavarovalne osnove, v katerem je urejen podrobnejši način določanja zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje samozaposlenih oseb, družbenikov in kmetov, črta možnost uveljavljanja znižanja zavarovalne osnove z obvestilom davčnemu organu, če se prispevki ne izračunavajo v obračunu prispevkov za socialno varnost (primerjalnik besedila 11. člena). Sprememba se uporablja za obračunska obdobja od 1. januarja 2018 dalje.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Hujša kršitev delovne obveznosti
Tožnikovo ravnanje predstavlja kršitev prepovedi škodljivega ravnanja v skladu s 37. členom ZDR-1, ki določa, da se je delavec dolžan vzdržati vseh ravnanj, ki glede na naravo dela, ki ga opravlja pri delodajalcu, materialno ali moralno škodujejo ali bi lahko škodovala poslovnim interesom delodajalca. S tem, ko je tožnik s smetarskim vozičkom hodil od enega lokala do drugega in redno (ob vseh dnevih nadzora) večino delovnega časa namesto na delovnem mestu preživel v gostinskih lokalih, je škodoval ugledu in interesom toženke, posebej ob upoštevanju, da gre za javno podjetje. Zoper odpoved se je tožnik pritožil ter navajal, da mu zdravstveno stanje ne dovoljuje dela v mrazu in na vročini, ter da so mu nadrejeni dovolili, da si med delom, ko se utrudi, večkrat vzame počitek. Tako prvostopenjsko, kot drugostopenjsko sodišče, sta njegovo tožbo in pritožbo zavrnili. Tudi Vrhovno sodišče je s sodbo št. VIII Ips 97/2017 z dne 21.11.2017 zavrnilo revizijo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 22 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 23 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo vsakega posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 225 strokovnimi članki, več kot 2.130 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja in upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 220 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. januar 2018 Zakon o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG) 
 
1. januar 2018 Zakon o dohodnini (ZDoh-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o financiranju občin (ZFO-1) 
 
1. januar 2018 Zakon o tujcih (ZTuj-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. januar 2018 Zakon o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR) 
 
1. januar 2018 Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) 
 
1. januar 2018 Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
 
1. januar 2018 Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) 
 
1. januar 2018 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819) 
 
1. januar 2018 Zakon o samoupravnih narodnih skupnostih (ZSNS) 
 
1. januar 2018 Zakon o javnih financah (ZJF) 
 
21. januar 2018 Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Družba IUS SOFTWARE, d. o. o., se bo z novim letom preimenovala v družbo LEXPERA d. o. o.
LEXPERA bo še naprej krovno ime uspešnih blagovnih znamk spletnih in tiskanih vsebin - največjega pravnoinformacijskega portala IUS-INFO, davčno-finančnega portala FinD-INFO, portala INSOLV-INFO, portala EDUS-INFO, vodilne pravne založbe GV Založba, najbolj brane pravne revije Pravna praksa, revije za gospodarsko, delovno in socialno pravo Podjetje in delo ter knjižnih zbirk Nova slovenska zakonodaja in Manager.

Poleg tega bo kot največji organizator pravnih izobraževanj in soorganizator Dnevov slovenskih pravnikov tudi v prihodnje pomembno prispevala k razvoju pravne stroke.

Povod za spremembo je poenotenje imena skupine LEXPERA SA na treh trgih - v Sloveniji, na Hrvaškem in v Turčiji. Imena blagovnih znamk ostajajo nespremenjena, z njimi bo družba še naprej krepila svoj položaj na trgu in zagotavljala celovito uporabniško izkušnjo na področju pravnih in poslovnih informacij.

Družba IUS SOFTWARE, odslej LEXPERA, bo letos ustvarila nekaj manj kot 4 milijone evrov prihodkov. Je v zasebnem lastništvu, organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo in del skupine LEXPERA SA, ki skupno zaposluje več kot 100 ljudi. Posluje v lastnih prostorih v 11. in 12. nadstropju poslovne stavbe na Tivolski 50 v Ljubljani. Njen generalni direktor je mag. Tomaž Iskra.

LEXPERA bo s svojim vrhunskim kadrom, bogatim znanjem in izkušnjami, o čemer pričata zavidljiva jubileja - 30-letnica portala IUS-INFO in 60-letnica GV Založbe, še naprej utrjevala vodilni položaj na področju pravnih informacij.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.