c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2017, številka 24 / letnik XV.
 
Iudex est lex loquens.
Sodnik je govoreči zakon.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Uporaba telefona v EU odslej po domačih cenah
Danes je začela veljati evropska uredba, ki odpravlja dodatne stroške uporabe mobilnega telefona v tujini. Storitve gostovanja se bodo odslej v EU zaračunavale na podlagi domačih maloprodajnih cen. Nova ureditev velja v vseh članicah EU ter na Islandiji, Norveškem in v Liechtensteinu, ki prav tako veljajo za del evropskega gospodarskega prostora. Za Veliko Britanijo bo to pravilo veljalo, dokler bo članica EU.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega KZ-1
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vlada o predlogu zakona o kolektivnih tožbah
Vlada bo obravnavala predlog zakona o kolektivnih tožbah, s katerim se uvaja in ureja kolektivna odškodninska tožba na način, ki bo omogočal zbiranje zahtevkov posameznikov in njihovo skupno uveljavljanje pred sodiščem v civilnem postopku.

>> Spremembe poslovnika DZ na komisiji z zadostno podporo
Predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika DZ, ki jih je obravnavala poslovniška komisija, so podpore deležne tako v koaliciji kot opoziciji. Na seji komisije so spremembe, za katere se zahteva dvotretjinska večina navzočih članov, potrdili brez glasu nasprotovanja.

>> S predlogom ustavnega zakona za opredelitev manjšinskega statusa narodov nekdanje SFRJ
Predstavniki ZL in Exyumaka so pripravili predlog za spremembo ustave, s katero bi priznali status narodnostne manjšine pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Sloveniji. Za zdaj imajo zagotovljenih devet podpisov poslancev, medtem ko za začetek postopka za spremembo ustave potrebujejo podpise 20 poslancev.

>> Policija, tožilstvo in sodelujoči pravniki kritični do novele zakona o kazenskem postopku
Javna predstavitev mnenj o predlogu novele zakona o kazenskem postopku v DZ je postregla s kritičnimi pogledi tožilstva, policije in večine sodelujočih strokovnjakov. Največ pomislekov so sodelujoči imeli na omejitev sodne preiskave in uvedbo možnosti, da bi lahko policija in tožilstvo osumljenca in priče zaslišala že v predkazenskem postopku.

>> Rastlinskih proizvodov načeloma ni mogoče tržiti s poimenovanji mleko, smetana, maslo
Čistih rastlinskih proizvodov načeloma ni mogoče tržiti s poimenovanji, ki so, tako kot poimenovanja mleko, smetana, maslo, sir ali jogurt, v pravu EU rezervirana za proizvode živalskega izvora, je v sodbi odločilo Sodišče EU. To velja tudi, če ta poimenovanja dopolnjujejo pojasnjevalni oz. opisni pristavki, ki označujejo rastlinski izvor.

>> EU podpisala konvencijo SE o preprečevanju nasilja nad ženskami
Evropska komisarka za pravosodje, potrošnike in enakost spolov Vera Jourova ter stalni predstavnik Malte pri Svetu Evrope Joseph Filletti sta v torek v Strasbourgu v imenu EU podpisala konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in v družini ter boju proti njemu.

>> V EU dogovor o novem sistemu za preverjanje potnikov
Notranji ministri EU so v Luksemburgu dosegli načelni dogovor o novem evropskem sistemu preverjanja potnikov iz tretjih držav, ki za vstop v unijo ne potrebujejo vizumov. Sistem naj bi občutno pomagal v boju proti terorizmu in nezakonitemu priseljevanju.

>> Računsko sodišče le delno zadovoljno z ravnanjem države glede povprečnin
Računsko sodišče je v revizijskem poročilu vladi skupaj z ministrstvom za javno upravo in ministrstvom za finance očitalo le delno učinkovitost pri financiranju primerne porabe občin v preteklih letih. Od vseh zahteva odzivna poročila, v katerih morajo izkazati popravljalne ukrepe za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti.

>> Furs podjetnike in podjetja opominja na elektronsko vročanje dokumentov
Medtem ko se seznam dokumentov, ki jih Finančna uprava RS (Furs) vroča le elektronsko, vse bolj daljša, si nekatere pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega, da bi jih lahko uspešno prejemale. Gre za zelo pomembne dokumente, opozarjajo na Fursu.

>> Vsi obsojeni v zadevi Istrabenz prejeli sodbe, sledijo pozivi na prestajanje kazni
Okrožno sodišče v Ljubljani je vsem trem obsojenim v zadevi Istrabenz - Igorju Bavčarju, Nastji in Kristjanu Sušinskemu - vročilo odločitev višjega sodišča, ki je potrdilo prvostopenjske dosojene zaporne kazni. Sedaj bo okrožno sodišče začelo z vročanjem pozivov na prestajanje dosojenih zapornih kazni.

>> Dnevi državnih pravobranilcev še zadnjič pod tem imenom
Ministrstvo za pravosodje v sodelovanju z Državnim pravobranilstvom RS na Ptuju prireja dneve državnih pravobranilcev, na katerih se zbrani že 20. leto zapored seznanjajo z aktualnimi zadevami. Tokrat so najverjetneje zadnjič zbrani pod tem imenom, saj konec leta postajajo državni odvetniki.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o športu
Namen novega Zakona o športu (ZŠpo-1), ki bo začel veljati 24.6., je povečati preglednost nad porabo javnih sredstev, izboljšati kakovost strokovnega dela v športu, omogočiti svobodno udejstvovanje v tekmovalnem športu vsem športnikom, ki ne prejemajo plačila, urediti in zaščititi pravice športnikov. Skupni cilj vseh novosti je predvsem zagotoviti pogoje, da se bodo prebivalci Republike Slovenije več in bolj kakovostno ukvarjali s športom. Zakon poleg razveljavitve dosedanjega Zakona o športu (ZSpo), posega še v tri druge zakone in razveljavlja določbe, ki se nanašajo na športno področje v Zakonu o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT) (43. člen), Zakonu o plovbi po celinskih vodah (ZPCV) (drugi stavek drugega odstavka 27. člena) in Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) (prvi odstavek 14. člena in 14.a člen).

>> Izjema prepovedi kajenja
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov je bil z zadnjim uradnim listom dopolnjen tako, da je v zaprtih javnih prostorih, ki so namenjeni izključno dejavnostim na področju kulture, dovoljeno kajenje zeliščnih izdelkov za kajenje, če je kajenje del predstave s področja scenskih umetnosti. Kajenje je sicer dovoljeno nastopajočim zgolj na odru in v času trajanja predstave (39.a člen), izjema pa začne veljati 24.6.

>> Nameravana prošnja za mednarodno zaščito
Objavljen je bil nov Pravilnik o postopku s tujcem, ki izrazi namen podati prošnjo za mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji, ter postopku sprejema prošnje za mednarodno zaščito, s katerim je staremu prenehala uporaba. Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko pri katerem koli državnem organu ali organu samoupravne lokalne skupnosti izrazi namen podaje prošnje. Pravilnik s prilogami začne veljati 9.7.

>> Darovanje delov človeškega telesa
Na novo je določena tudi opredelitev v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa zaradi zdravljenja, način in postopek opredelitve, način preklica, postopek zapisa in izbrisa podatkov v elektronski zbirki podatkov ter seznanitev z opredelitvijo. 24.6. namreč stopi v veljavo Pravilnik o opredelitvi v zvezi z darovanjem delov človeškega telesa, Navodilo o postopkih in dejavnostih na področju pridobivanja darovalcev delov človeškega telesa zaradi presaditve pa se razveljavi. Izkaznice Darovalec, ki jo je izdajala pooblaščena organizacija, nov pravilnik ne predvideva več, za opredelitev in preklic pa sta predpisana obrazca, ki sta del novega pravilnika.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 29
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ko sodišče (spet) pusti delavca ponižanega in razžaljenega (I.): Ko zataji sodniška logika.    

dr. Andraž Teršek
   
Prepričanje, da je treba očiten in enormen problem kršenja pravic delavk in delavcev neprenehoma javno naslavljati in izpostavljati, ostaja. Enako je s prepričanjem, da je treba to početi tudi glede problema prevelikega števila primerov odsotnosti sodne zaščite elementarnih delavskih pravic in njihovih kršitev. Seveda tudi glede problema (pre)pogostosti očitnih in hudih kršitev delavskih pravic z vsebino sodniških odločitev. V dobri veri, stvarno utemeljeno in z najboljšimi nameni, da bi bil ta problem v najkrajšem času znatno manjši ali odpravljen. Vtis pa je nasproten: da se še povečuje in razrašča.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja
Usposabljanje za varno vožnjo je pritožnik uspešno zaključil, zato je preklic odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja prestroga sankcija, saj je po njegovem mnenju namen zakonske določbe v tem, da storilec ne bi več ponavljal tovrstnih prekrškov in ta namen je bil v konkretnem primeru tudi dosežen. Znotraj preizkusne dobe se je usposabljanja udeležil in ga zaključil resda po izteku dobe, a vendar še pred izdajo izpodbijanega sklepa.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 11-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 210 strokovnimi članki, več kot 200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), prek 1770 judikati Sodišča EU in 46 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajanje zasebnih opomb in javnih komentarjev
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.