c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2017, številka 09 / letnik XV.
 
Non omne quod licet honestum est.
Ni vse (tisto), kar je dovoljeno, (tudi) pošteno.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> ZPP-E s koncentracijo postopka na prvi stopnji
Spremembe in dopolnitve > Zakona o pravdnem postopku (ZPP), ki obsegajo več kot 130 členov, naj bi zagotovile racionalnejše, enostavnejše in prožnejše postopke, predvsem pa poenotenje sodne prakse. Novela bo začela veljati 14. marca, uporabljati pa se začne 14. septembra, razen sprememb 392., 393., in 394. člena, ki se začnejo uporabljati že 14. marca. Novost je med drugim omejitev števila pripravljalnih vlog pred pripravljalnim narokom oziroma prvim narokom za glavno obravnavo (stranka lahko pošlje le dve pripravljalni vlogi) ter določitev roka 15 dni pred narokom, ko je še dovoljeno vložiti pripravljalno vlogo (269. člen - primerjalnik besedila). Krepi se položaj prvostopenjskega sodnika, ki lahko skladno z novim 279.c členom uvede pripravljalni narok, na katerem lahko s strankami razpravlja o pravnih in dejanskih vidikih spora, stranki lahko dopolnjujeta navedbe in predlagata nove dokaze s ciljem, da se na glavni obravnavi izvajajo dokazi in ugotavljajo le dejstva, ki so med strankami nesporna. S spremembo 367. člena (primerjalnik besedila) se ukinja dovoljena revizija (do sedaj je veljalo, da je revizija dovoljena, če vrednost izpodbijanega dela pravnomočne sodbe presega 40.000 evrov). S tem, ko je mogoča samo dopuščena revizija, se Vrhovnemu sodišču priznava položaj najvišjega sodišča, ki je zadolženo za enotnost sodne prakse in razvoj prava skozi sodno prakso in ne predstavlja več tretje stopnje v sporih, ki so večje vrednosti. Hkrati je dopuščena revizija mogoča tudi v sporih, katerih vrednost ne dosega 2.000 evrov, saj pomembnost pravnega vprašanja ni vedno povezana z višino spornega predmeta.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Bela knjiga o prihodnosti EU
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nova pooblastila policiji
Obsežne spremembe in dopolnitve > Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol), ki bodo začele veljati 14. marca, uporabljati pa se bodo začele 12. aprila, med drugim urejajo možnosti uporabe električnega paralizatorja (86.a člen) in sistema za optično prepoznavo registrskih tablic (113. člen) ter zbiranje podatkov o letalskih potnikih (112.a člen). Novela določa tudi pogoje za policijsko uporabo brezpilotnih letal (114.a člen), uvaja podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah z enega na dve leti (primerjalnik besedila 62. člena) ter možnost prekinitve potovanja skupinam navijačev, pri katerih najdejo stvari, ki kažejo, da nameravajo kršiti javni red in mir (primerjalnik besedila 63. člena).

>> Nova pooblastila tudi redarjem
Spremembe in dopolnitve > Zakona o občinskem redarstvu (ZORed), ki bodo začele veljati 11. marca, občinskim redarjem dovoljujejo ugotavljanje identitete osebe (12. člen - primerjalnik besedila) ter uporabo telesne sile in plinskega razpršilca v primeru, ko oseba ne bo upoštevala ustne odredbe oz. ukaza redarja in bo skušala oditi (14. člen - primerjalnik besedila). Občinski redar prisilnih sredstev ne sme uporabiti proti otrokom, vidno bolnim, starim, onemoglim osebam, vidno težkim invalidom in vidno nosečim ženskam, razen če ni to nujno za obvladovanje njihovega upiranja zadržanju, odvrnitev napada ali preprečitev samopoškodbe osebe. Razširjen je tudi 13. člen (primerjalnik besedila), ki ureja zadržanje osebe. Po novem sme občinski redar na kraju dogodka zadržati tudi osebo, katere identiteto mora ugotoviti.

>> Overitev listin v mednarodnem prometu
Novi Zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu (ZOLMP-1), ki bo začel veljati 11. marca, omogoča dodatno racionalizacijo odločanja pristojnih organov v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank ter uresničevanje načela hitrosti in ekonomičnosti postopka. Zakon določa pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v Sloveniji, z uporabo v tujini ter pravila, po katerih se overjajo javne listine, izdane v tujini, z uporabo v Sloveniji. Z overitvijo po tem zakonu se ne potrjuje resničnost vsebine listine, temveč pomeni potrditev verodostojnosti podpisa osebe, ki je listino podpisala, in verodostojnosti odtisa pečata ali žiga na njej ter nadaljnje nadoveritve.

>> Preprečevanje kršitev pri čezmejnem izvajanju storitev
Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmlS), ki bo začel veljati 14. marca 2017, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2018, določa pogoje pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v RS, začasno izvajajo storitve v drugi državi članici EU, ter pogoje, pod katerimi lahko pravne in fizične osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti, s sedežem v drugi državi članici EU, začasno izvajajo storitve v RS. Zakon naj bi predvsem preprečil čezmejno izvajanje storitev in napotitev delavcev na delo t.i. slamnatih podjetij ter drugih delodajalcev, ki ne izpolnjujejo pogojev glede vključenosti delavca v obvezna socialna zavarovanja v RS.

>> Kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje
Spremembe in dopolnitve > Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki bodo začele veljati 11. marca, natančneje določajo, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. Natančnejša ureditev preprečuje, da bi te storitve opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom ATVP in niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev. Novela med drugim določa prepoved vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu za odvetnike in notarje, kadar je to edina storitev za stranko, vendar ne gre za kršitev, če gre za trgovanje z delnicami večjega števila strank (primerjalnik besedila 255. člena). Z globo v višini od 5.000 do 150.000 evrov se za prekršek kaznuje odvetnik, notar ali odvetniška družba, ki vodi nematerializirane vrednostne papirje stranke na fiduciarnem računu v nasprotju z zakonom. Prepoved za odvetnike in notarje se začne uporabljati 31. oktobra.

>> Tobačni zakon
Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (ZOUTPI), ki bo začel veljati 11. marca, vsebuje vrsto določb, ki se začnejo uporabljati kar nekaj let po sami uveljavitvi zakona (50. člen). Zakon ureja oglaševanje, promocijo in sponzoriranje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, regulira prodajo oz. omejitev prodaje tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov, vključno z uvedbo dovoljenj za prodajo teh izdelkov. Na novo določa tudi označevanje in embalaže tobačnih izdelkov (14. in 15. člen), vključno z zdravstvenimi opozorili (13. člen), regulira tobak za oralno uporabo, nove tobačne izdelke, elektronske cigarete in zeliščne izdelke za kajenje ter njihovo dajanje na trg.

>> Osebna asistenca
Zakon o osebni asistenci (ZOA), ki bo začel veljati 14. marca 2017, uporabljati pa se bo začel 1. januarja 2019, ureja pravico do osebne asistence in način njenega uveljavljanja. Upravičenci do osebne asistence so invalidi v starosti od 18 do 65 let, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju aktivnosti za samostojno osebno in družinsko življenje, pri vključevanju v okolje, izobraževanje in zaposlitev. Uporabnik bo lahko namesto osebne asistence izbral denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 9 in 10
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Predlog družinskega zakonika
Predlog družinskega zakonika je primeren za nadaljnjo obravnavo, se je v torek strinjal odbor DZ za pravosodje. Vlada želi z novim zakonikom izboljšati položaj otrok v družinskih razmerjih pred postopkom pri sodišču, med postopkom in po njem. O začasnih odredbah in o ukrepih za varstvo otrokove koristi trajnejšega značaja bo odločalo okrožno sodišče. O nujnih ukrepih bo odločal center za socialno delo, s čimer želijo zagotoviti hitrejše varstvo otrokovih koristi, kot ga lahko zagotovi sodišče z izrekom začasne odredbe. Pojem družine je v predlogu zastavljen širše kot v veljavni zakonodaji, in sicer za družino štejejo tudi nekatere skupnosti življenja otroka z odraslo osebo, ki ni njegov roditelj ali posvojitelj.

>> Usklajevanje predlogov novel ZKP in KZ-1
Koalicija je včeraj usklajevala predloga novele zakona o kazenskem postopku in sprememb kazenskega zakonika, ki ju je pripravilo pravosodno ministrstvo, vlada naj pa bi ju obravnavala prihodnji teden. Ministrstvo želi z novelo zakona o kazenskem postopku med drugim uvesti zakonsko podlago za uporabo t. i. imsi lovilca, spremeniti pogoje za uvedbo sodne preiskave ter uvesti novo rešitev, po kateri bodo vrhovni sodniki pri odločanju o zahtevi za varstvo zakonitosti lahko podali ločena mnenja.

>> Specializirano tožilstvo lani doseglo 104 obsodilne kazni
Specializirano državno tožilstvo je lani vložilo obtožnice proti 138 polnoletnim in 13 pravnim osebam. Na sodiščih so bili večinoma uspešni, saj so bile od 129 sprejetih sodnih odločitev zoper polnoletne storilce 104 obsodilne. Od tega je bilo izrečenih 58 zapornih kazni. Skupaj 28 tožilcev se je lani udeležilo 1079 narokov.

>> Neusklajeni sodni red
Po uveljavitvi novega sodnega reda še vedno prihaja do nekaterih neusklajenosti v delovanju sodišč, kar občutijo tudi novinarji. Vrhovno sodišče napoveduje le, da bo pogoje za akreditacijo novinarjev uredilo v prvi polovici leta. Obe novinarski društvi pa pozivata k pripravi nedvoumnih pravil.

>> Zadeva Novič
V sojenju Milku Noviču je bil včeraj zaslišan nemški izvedenec za krvne sledove Matthias Grew. Potrdil je, da na jakni, ki naj bi jo Novič nosil med umorom direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, ni sledov krvi. Je pa dodal, da ni nujno, da bi kri na jakni bila, če bi strelec na Jamnika streljal z bližine, kot se ocenjuje, da je.

>> Škobernetu ponovno pol leta zapora
Mariborsko okrajno sodišče je nekdanjemu celjskemu sodniku Milku Škobernetu tudi po razveljavljeni obsodilni sodbi na vrhovnem sodišču zaradi obtožb o krivi izpovedbi v enem od sodnih primerov spet izreklo šest mesecev zapora. Škoberne sicer zaradi jemanja podkupnine že prestaja pet let in pol zapora.

>> Vladni ukrepi za preprečevanje korupcije
Vlada je sprejela končno poročilo o izvajanju programa ukrepov za preprečevanje korupcije v zadnjih dveh letih, v katerem ugotavlja, da so bili zastavljeni ukrepi v veliki meri izpolnjeni, predvidene pa so že nove aktivnosti. Izpostavljajo, da so bili sprejeti ukrepi tudi širše prepoznani, saj je Slovenija napredovala tako po indeksu zaznave korupcije mednarodne organizacije Transparency International kot tudi po oceni Skupine držav proti korupciji Greco.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zakon o Sodnem svetu v parlamentarni delavnici    

dr. Marko Novak
   
Po večletnih razpravljanjih in velikih pričakovanjih je predlog zakona o Sodnem svetu tam, kjer mu je mesto: v Državnem zboru, in sicer v drugem branju. Tako v predhodnih mnenjih strokovne javnosti kot v prvem branju med splošno razpravo v parlamentu, je bilo povsem jasno, da ga ni, ki bi nasprotoval temu, da Sodni svet naposled dobi svoj zakon.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZVPot?
Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) je doživel 12 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZVPot.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 13 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno preverite spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 4. člena ZVPot (sprememba v drugem odstavku glede povrnitve škode s strani proizvajalca) pred in po spremembi.

ZVPot je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki in več kot 190 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter več kot 1870 judikati EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.