c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Junij 2016, številka 24 / letnik XIV.
 
Actori incumbit onus probandi.
Breme dokazovanja leži na tožniku.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Državno odvetništvo in spremembe pri imenovanju sodnikov
Pravosodno ministrstvo je v strokovno usklajevanje poslalo zakonski predlog, s katerim želi državno pravobranilstvo preoblikovati v državno odvetništvo, je razkril pravosodni minister Goran Klemenčič. Na ministrstvu si tudi želijo, da sodnikov ne bi več volil parlament, kar je zdaj edinstveno v Evropi.

S preobrazbo pravobranilstva v državno odvetništvo želijo doseči, da bi to čim bolj učinkovito zastopalo državo, saj tega ta trenutek ni, ker je funkcija pravobranilcev omejena na določene spore. Klemenčič si državno odvetništvo predstavlja kot nekakšno odvetniško pisarno, bolj odzivno in pomlajeno, kjer delajo tudi pripravniki in kandidati in ne le funkcionarji s plačami na ravni višjih sodnikov. Obenem pa bi ta organ državo zagovarjal tudi pred tujimi, mednarodnimi sodišči.

Ministrstvo želi spremeniti postopek imenovanja sodnikov, saj naj bi se bili stroka in ministrstvo sposobni poenotiti, kakšen način bi bil najbolj primeren. Spremembe naj bi šle v smer, da bi se pristojnost imenovanja sodnikov podelilo Sodnemu svetu, ki že zdaj DZ predlaga kandidate. Vendar sta po besedah profesorja Igorja Kaučiča tukaj dve možnosti; da se obdrži sedanjo sestavo Sodnega sveta ali pa se k sestavi doda še ministra za pravosodje in bi tako Sodnemu svetu pripisali dodatno težo. Predlog bo moral ustrezati večini poslancev, saj so za spremembe ustave potrebni glasovi dveh tretjin vseh poslancev.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› Dobro je vedeti
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1A)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Danes tudi o vpisnini v imenik odvetnikov
Državni zbor se bo na današnji seji posvetil različnim zakonskim predlogom. Predlog novele zakona o odvetništvu določa višino vpisnine v imenik odvetnikov, predlog novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja pa ukinja volontersko pripravništvo. Novi zakon o dimnikarskih storitvah ukinja koncesijski sistem.

>> Nova pravila za reševanje bank
DZ je potrdil predlog zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank, ki v slovenski pravni red vnaša direktivo za vzpostavitev bančne unije in na enoten način predpisuje, kako se rešujejo banke. Pristojni organ za reševanje bank bo Banka Slovenije. Določena so načela reševanja, in sicer bodo izgube banke prvi krili delničarji, nato imetniki kapitalskih instrumentov in nato ostali upniki, kar se je že zgodilo v primeru sanacije bank leta 2013.

>> Zakon o varnosti na smučiščih
DZ je podprl nov zakon o varnosti na smučiščih, ki poudarja smučarjevo odgovornost za varnost na smučišču. Podpora je prišla tudi iz dela opozicije, čeprav je bilo slišati veliko očitkov, da politika pri pripravi zakona ni upoštevala stroke. Urediti je bilo treba delo tujcev, zagotoviti učinkovito službo reševanja na smučiščih, opredeliti in določiti pogoje za obratovanje majhnih smučišč, jasneje določiti dolžnosti in ukrepe nadzornikov ter upravljavcev ter jasneje opredeliti tudi varnost na smučišču.

>> Umaknjen Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o enotnem sodišču za patente
DZ je izglasoval umik predloga zakona o ratifikaciji sporazuma o enotnem sodišču za patente iz obravnave. K umiku je pozivala predvsem Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), ki priznava prednosti unitarnega patenta, a opozarja na tveganja in slabosti novega sistema patentne zaščite.

>> Kopač Mrakova ostaja ministrica
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak ostaja na položaju. Interpelacijo je podprlo 43 poslancev, proti jih je bilo 38. Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagatelji so v včerajšnji razpravi ministrici očitali odgovornost za nezakonita in neustavna ravnanja pristojnih institucij v primeru odvzema dveh otrok starim staršem, skupaj z ostalimi podporniki interpelacije pa med drugim tudi kadrovanje po politični liniji in neučinkovitost delovanja ministrstva.

>> Pahor s posvetovanji za nova ustavna sodnika
Predsednik republike Borut Pahor danes začenja s prvim krogom posvetovanj z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti DZ za dve mesti ustavnih sodnikov. Oktobra oziroma novembra namreč mandata potečeta sedanjemu predsedniku sodišča Miroslavu Mozetiču in sodnici Marti Klampfer.

>> Vrhovno sodišče zavrnilo pritožbo babice, dečka ostajata v rejništvu
Odvetnik Velimir Cugmas je v zvezi z odločitvijo vrhovnega sodišča glede dečkov v rejništvu pojasnil, da je sodišče zavrnilo njegovo pritožbo zoper sklep upravnega sodišča, ki je zavrnilo njegovo zahtevo za začasno odredbo. Zahteval je namreč takojšnjo vrnitev dečkov k babici. Na CSD Velenje ocenjujejo, da je odločitev v korist otrok.

>> Sodišče o stikih dečkov s starima staršema
Na celjskem sodišču je včeraj potekal narok za določitev stikov dečkov iz Velenja z njunima starima staršema. Odvetnik babice Velimir Cugmas je v torek dejal, da je postopek tajen. Ministrica Anja Kopač Mrak pa je včeraj v DZ povedala, da je celjsko sodišče odločilo, da je treba čim prej vzpostaviti stike med dečkoma in starima staršema.

>> Zadeva Balkanski bojevnik
V sredinem nadaljevanju sojenja v zadevi Balkanski bojevnik je prek videokonference pričal srbski skesanec Draško Vuković, ki pa o domnevnem sodelovanju slovenskih obtožencev pri poslu s kokainom ni znal veliko povedati. Vuković, nekdanji sodelavec kokainskega kartela, ki naj bi ga vodil nepravnomočno obsojeni Darko Šarić, je pričal že v prvem sojenju domnevnim slovenskim sodelavcem mednarodne preprodajalske združbe. Takrat je povedal, da je denar od prodaje kokaina v Evropi prihajal v Slovenijo. Denar je prihajal v manjših bankovcih, nato so ga zamenjali za bankovce po 500 evrov in pošiljali v Južno Ameriko, je pojasnjeval.

>> Podjetniki vladi predstavili zahteve za izboljšanje poslovanja
Malo gospodarstvo je predstavnike vlade seznanilo s svojimi težavami, med katerimi izstopajo birokratske ovire in pomanjkanje ustrezno usposobljenih kadrov. Vlado so pozvali k pripravi davčne reforme, ki bo sledila cilju razbremenitve plač in cenejšemu nagrajevanju, vendar brez dodatnega obremenjevanja podjetij z davki.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Oddaja vlog v sistem e-VEM
Pravilnik o oddaji vlog v sistem e-VEM, ki bo začel veljati 1. oktobra, vključuje v sistem oddaje vlog tudi zahtevek delodajalca za izplačilo nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela v breme zdravstvenega zavarovanja. Vlogo odda delodajalec neposredno preko oddaljenega dostopa do informacijskega sistema e-VEM, če razpolaga z ustreznimi tehničnimi sredstvi.

>> Priznavanje poklicnih kvalifikacij
V soboto, 18. junija začne veljati Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK), ki uvaja evropsko poklicno izkaznico, katere namen je pospešiti postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij in zagotoviti tudi večjo preglednost samega postopka.

>> Odpravljen pogoj obveznega pripravništva
18. junija začne veljati tudi novela > Zakona o socialnem varstvu (ZSV), ki odpravlja pripravništvo kot obvezen pogoj za pristop k strokovnemu izpitu in skrajšujejo obdobje opravljanja pripravništva. V novem V.A poglavju so določeni dodatni strokovni pogoji za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in omogočeno podeljevanje tega statusa tudi drugim pravnim osebam zasebnega prava. 18. septembra pa se začnejo uporabljati tudi členi novega II.B poglavja, ki urejajo status posameznim vrstam socialnovarstvenih programov (javni, razvojni, eksperimentalni in dopolnilni), ter spremembe 98., 99. in novi 98.b člen, ki dajejo ustrezno podlago za njihovo financiranje. Z uveljavitvijo zakona so usklajene tudi določbe o inšpekcijskem nadzoru z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru (ZIN) in Zakonom o inšpekciji dela (ZID-1).

>> Spremembe pri jamstvenem skladu
Novela Zakona o jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS-G), ki bo začela veljati 18. junija, uporabljati pa 1. januarja, med drugim prinaša tudi spremembo naslova zakona, ki bo po novem Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije se z novelo pripoji k Javnemu jamstvenemu, preživninskemu in invalidskemu skladu RS, s čimer se skuša zagotoviti racionalno organiziranost in delo javne uprave ter poenostaviti postopke.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 41
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Država mora včasih izdajati tudi odločbe »po uradni dolžnosti«    

dr. Andraž Teršek
   
Večkrat sem že naletel na vprašanje o tem, ali organ javne oblasti sme izdajati odločbe po uradni dolžnosti? Ali pa je oblastno odločanje državne uprave vselej, v celoti in brez izjeme odvisno od (in s tem pogojeno) vloženih zahtev ali druge vrste vlog pravnih subjektov, da naj organ javne oblasti o nečem odloči, mu nekaj prizna ali podeli, oziroma izda oblastno in pravno zavezujočo odločbo?
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Predpravdno izvedensko mnenje
Vrhovno sodišče RS je delno ugodilo reviziji ter v obrazložitvi pojasnilo, da predpravdno, s strani stranke predloženo strokovno mnenje ni dokaz, ki bi konkuriral mnenju s strani sodišča postavljenega izvedenca. Pri zunajsodnem, s strani stranke pridobljenem strokovnem mnenju gre za strokovno argumentiran del strankinih navedb. Ob tako hudih škodnih posledicah, kot jih je utrpela tožnica, ni nikakršnega dvoma, da je ta strošek tako za postavitev kvalitetnega zunajsodnega zahtevka zoper zavarovalnico (ki ima svoje cenilce), kakor za postavitev odškodninskega zahtevka v pravdi, potreben po merilih 155. člena Zakona o pravdnem postopki (ZPP).

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
18. junij 2016 Zakon o medijih (ZMed) 
 
18. junij 2016 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji (ZPKEU) 
 
18. junij 2016 Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev (ZPPPK) 
 
18. junij 2016 Zakon o socialnem varstvu (ZSV) 
 
26. junij 2016 Zakon o duševnem zdravju (ZDZdr) 
 
1. julij 2016 Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu (ZSOS) 
 
1. julij 2016 Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZ) 
 
1. julij 2016 Zakon o gozdovih (ZG) 
 
12. julij 2016 Zakon o slovenskem ogrodju kvalifikacij (ZSOK) 
 
1. september 2016 Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJU?
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) je od leta 2002 doživel že 17 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJU.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 147. člena ZJU (pogoji za premestitev) pred in po spremembi.

ZJU je vsebinsko povezan tudi z več kot 330 strokovnimi članki, več kot 700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in tudi več kot 630 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
3. junij 2016 Povprečna bruto plača v RS za marec 2016, glede na februar 1.574,22 1.593,27 EUR (+1,2 %)
3. junij 2016 Povprečna neto plača v RS za marec 2016, glede na februar 1.022,32 1.033,95 EUR (+1,1 %)
3. junij 2016 Prevajalska delovna štipendija do 3.000 EUR
3. junij 2016 Štipendija za mladega prevajalca 1.000 EUR
 
 
 
 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.