c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2016, številka 20 / letnik XIV.
 
Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> GDPR – General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov
24. maja bo začela veljati nova uredba o varstvu podatkov (uredba 2016/679), ki pa se bo začela uporabljati 25. maja 2018. Skupaj z novo direktivo 2016/680 o varstvu podatkov, ki je začela veljati 5. maja, uporabljati pa se bo začela 6. maja 2018, tvori nov zakonodajni okvir varstva podatkov in predstavlja znatno zaostritev evropske zakonodaje na tem področju. Nova zakonodaja vnaša dodatne obveznosti za organizacije in dodatne pravice za posameznike. Zadnje leto je bilo leto kršitev varstva podatkov, tako po resnostih kot po vrstah kršitev. Prelomna odločba ECJ (Max Schrems, Safe Harbour) je onemogočila oz. razglasila za neveljavno delovanje sistema varnega pristana (da tretja država zagotavlja ustrezno raven varstva zasebnosti pri obdelovanju osebnih podatkov) za prenos osebnih podatkov v ZDA.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Direktiva o varnosti glede uporabe brezpilotnih zrakoplovov (dronov)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sodni svet znova v poziv za prvega človeka sodstva
Sodni svet bo danes predvidoma obravnaval razpis za predsednika vrhovnega sodišča, ki je bil objavljen aprila, a se nanj do izteka roka ni prijavil nihče. Hkrati bo odločal o ponovnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur.

>> DZ bo odločal o spremembah medijskega zakona in dvojnem statusu upokojencev
DZ bo danes med drugim odločal o spremembi > zakona o medijih, s katero želi koalicija poenostaviti pravila predvajanja slovenske glasbe na radijskih postajah v različnih časovnih terminih. Opravili bodo tudi prvo branje novele > zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katero želi NSi omogočiti dvojni status upokojencev.

>> Na vladi zakon o katastrskem dohodku
Vlada bo danes predvidoma sprejela predlog zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Ta uvaja novo metodo ugotavljanja tega dohodka in po pojasnilih vlade prinaša bolj pregleden, enostaven in stabilen sistem, ki ga bodo preverjali vsaka tri leta. V kmetijskih vrstah so medtem vladni načrti naleteli na neodobravanje.

>> Noveli zakona o skladnem regionalnem razvoju se obeta podpora
Noveli > zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga je v parlamentarni postopek vložila vlada, se obeta podpora. Glasove so ji v prvi obravnavi namreč napovedale vse koalicijske stranke, opozicijske pa so sicer izrazile številne pomisleke, a ji večinoma ne nameravajo nasprotovati.

>> Matični odbor odklonilno do pobud za oceno ustavnosti delov pokojninskega zakona
Parlamentarni odbor za delo je na današnji nujni seji obravnaval dve pobudi za oceno ustavnosti nekaterih členov zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Člani odbora so sledili mnenju zakonodajno-pravne službe DZ in vlade, ki ustavnim sodnikom predlagata, naj pobudi zavrne.

>> Ustavno sodišče pritrdilo Šilihovim v tožbi zoper SB Slovenj Gradec
Ustavno sodišče je razveljavilo sodbi mariborskega višjega sodišča iz leta 2014 in okrožnega sodišča v Mariboru iz leta 2013 v delu, ki se nanaša na zavrnitev tožbenega zahtevka zakoncev Šilih zoper Splošno bolnišnico Slovenj Gradec zaradi smrti njunega sina pred 23 leti. Okrožno sodišče v Mariboru bo moralo o zadevi odločati na novo.

>> Novi predsednik nadzornega sveta RTVS je Peter Grašek
Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je včeraj za novega predsednika sveta imenoval Petra Graška. Na položaju bo zamenjal Domna Trobca, ki je konec aprila odstopil. Grašek je ob imenovanju izrazil željo po nadaljnjem konstruktivnem in učinkovitem sodelovanju med vodstvom zavoda, programskim svetom in nadzorniki.

>> Za leto 2014 pozitivno mnenje RS le dvema od 12 revidiranih strank
Računsko sodišče je prvič po spremembah zakona o političnih strankah izvedlo revizije pravilnosti poslovanja političnih strank. Od 12 revidiranih strank sta pozitivno mnenje za poslovanje v letu 2014 dobili le ZaAB in zunajparlamentarna SLS, ostale pa so dobile mnenje s pridržkom. Na računskem sodišču predlagajo spremembe zakona.

>> Koalicija za novelo o socialnem varstvu, ZL proti, SDS in NSi ji ne bosta nasprotovali
Poslanske skupine koalicijskih strank so v včerajšnjem delu plenarne seje DZ izrazile podporo predlogu novele > zakona o socialnem varstvu, ki med drugim odpravlja obvezno pripravništvo v socialnem varstvu. V opozicijski ZL bodo glasovali proti, v SDS in NSi pa mu ne bodo nasprotovali.

>> Predlog za znižan DDV za ženske higienske izdelke končal pot v DZ
Predlog novele zakona o DDV, po kateri bi se za ženske higienske izdelke plačevala znižana stopnja DDV, je na seji DZ končal postopek. V SMC in DeSUS so zavrnitev utemeljevali s tem, da s spremembo ne bi rešili revščine in da bi bili potrebni tudi protiukrepi za nevtralnost do proračuna, ostali bi spremembo uvedli s podzakonskim aktom.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe pri opravljanju službe izvršitelja
Od 28.5.2016 bodo veljale spremembe in dopolnitve > Pravilnika o opravljanju službe izvršitelja, ki uvajajo spremembe glede izkazovanja pomočnika izvršitelja pri opravljanju del pomoči pri posameznih dejanjih izvršbe in zavarovanja. Po novem se izkazovanje strankam in drugim udeležencem opravi z izkaznico pomočnika izvršitelja pred pričetkom vsakega dejanja pomoči, in ne več s potrdilom o vpisu v evidenco izvršiteljev in namestnikov izvršiteljev samo na zahtevo stranke. Spremenjen je tudi 37. člen pravilnika (primerjalnik), in sicer mora v primeru plačila varščine izvršitelj začeti z opravo izvršilnega dejanja najkasneje v tridesetih dneh po prejemu varščine na skrbniški račun. Kadar opravlja izvršitelj rubež, pred začetkom le-tega dolžniku ne vroča več sklepa oziroma akta o določitvi, temveč kopijo sklepa oziroma akta. Novo izvršilno dejanje izvršitelja je določitev pooblaščenega udeleženca trga vrednostnih papirjev za prodajo vrednostnih papirjev, ki ne kotirajo na borzi (dopolnjena 14. točka 38. člena in spremenjen 99. člen pravilnika).

>> Program cepljenja za leto 2016
Objavljen je bil Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2016. Letni program se objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje in vsebuje pogoje in način izvedbe, izvajalce ter način nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobulinov.

>> Obvezno psihiatrično zdravljenje
Nov Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu in obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti stopi v veljavo sicer 28.5.2016, uporabljati pa se začne z dnem določitve izvajalcev iz 2. člena. Ta določa, da se varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu izvaja v enoti za forenzično psihiatrijo zdravstvenega zavoda, ki izpolnjuje posebne strokovne in varnostne pogoje iz 151. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1) in novega pravilnika, varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti pa v javnih zdravstvenih zavodih in koncesionarjih, ki prav tako izpolnjujejo pogoje iz istega člena ZIKS-1 in pravilnika. Javni zdravstveni zavodi in koncesionarji, ki izvršujejo varnostni ukrep morajo ministru, pristojnemu za zdravje, v 180 dneh od uveljavitve pravilnika posredovati vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev. Do določitve izvajalcev izvršuje varnostni ukrep v zdravstvenem zavodu Enota za forenzično psihiatrijo Oddelka za psihiatrijo Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, na prostosti pa javni zdravstveni zavodi oziroma koncesionarji, ki izvršujejo ta varnostni ukrep na dan 28.5.2016. Razveljavljeni Pravilnik o izvrševanju varnostnih ukrepov obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu, obveznega psihiatričnega zdravljenja na prostosti in obveznega zdravljenja alkoholikov in narkomanov se uporablja še do določitve izvajalcev iz 2. člena.

>> Nova pravila glasovanja za Državnotožilski svet
V veljavi je že Poslovnik Državnotožilskega sveta z novimi pravili glasovanja, ki se uporabljajo tudi v še nedokončanih postopkih. Sicer se za nedokončane postopke uporablja razveljavljeni poslovnik. Svet z dvotretjinsko večino vseh članov sprejme Poslovnik sveta, Navodilo za pripravo ocene državnotožilske službe, Pravila za opravljanje preizkusov in razgovorov s kandidati za državne tožilce, Akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Državnotožilskega sveta in odloča o podajanju predloga za imenovanje ali razrešitev generalnega državnega tožilca RS, o imenovanju ali razrešitvi vodje državnih tožilstev in njihove namestnike, o sprejetju meril za kakovost dela in meril za uspešnost pregona državnih tožilstev, o mnenju k skupnemu letnemu poročilu in o dokončnem mnenju iz 33. člena ZDT-1. O ostalih vprašanjih sprejema svet odločitev z večino glasov vseh članov. Podlage, potek in način izdelave ocene državnotožilske službe bo določalo Navodilo za pripravo ocene državnotožilske službe, ki ga more svet sprejeti v treh mesecih po uveljavitvi poslovnika. Mnenje o razvrstitvi kandidatov za prosto mesto državnega tožilca in odločitev o dodelitvi državnih tožilcev svet sprejme na podlagi določb 16. člena novega poslovnika.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 35
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Nepošteni pogodbeni pogoji
Upravno sodišče je s sodbo I U 1432/2012 zavrnilo neutemeljeno tožbo, kjer je šlo za nepošten pogodbeni pogoj, ki lahko povzroči, da je izpolnitev pogodbe znatno drugačna od tistega, kar je potrošnik utemeljeno pričakoval. Ko gre za pogodbo, katere vsebino določi ena stranka, je potrebno nepoštene pogodbene pogoje razlagati široko in v prid druge stranke, to je potrošnika. Če bi tožnica hotela ravnati skladno z navedenim načelom, bi že v ponudbi na spletni strani določno navedla, da potrošnikom ponuja sklenitev naročniškega razmerja za nedoločen čas s preizkusnim obdobjem, v katerem storitev ne bo zaračunala. Možnost odjave od storitve je pravica, ki jo imajo potrošniki po zakonu. Če podjetje pravice, ki jih imajo potrošniki po zakonu, reklamira kot posebnost ponudbe, pa gre za zavajajočo nepošteno poslovno prakso (10. točka 7. člena Zakona o varstvu potrošnika pred nepoštenimi poslovnimi praksami).

     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Matevž Šavli:
Dedni dogovor
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 

>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZDIJZ?
Besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), ki je bil objavljen leta 2003, je bilo do sedaj spremenjeno 11-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov dobite samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZDIJZ.

V časovni lestvici je na voljo vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate 4. člen ZDIJZ - o informaciji javnega značaja pred in po noveli.

ZDIJZ je vsebinsko povezan z več kot 200 strokovnimi članki, več kot 170 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno), preko 1700 dokumenti sodišča EU in nekaterimi ostalimi dokumenti. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj naključnih misli    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Zadnjič sem nekje zasledil, da te lahko popolnoma objektivna opazka o panogi prava s katero se ukvarjaš, že stane zahteve za izločitev - konkretno je šlo za trditev, da delovno pravna zakonodaja spravlja v slabši položaj delodajalca (trditev je sicer po moje točna, ker je ta vrsta zakonodaje namenjena predvsem zaščiti delojemalca kot realno šibkejše stranke. Bolje rečeno, tako je nekoč vsaj bilo).
   
     
   
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
24. maj 2016 Globa za pravno osebo za izpostavljanje oseb diskriminaciji 3.000 do 20.000 eur
24. maj 2016 Globa za posameznika za izpostavljanje oseb diskriminaciji 250 do 1.200 eur
13. maj 2016 Rast cen življenjskih potrebščin v aprilu 2016 + 0,4 %
11. maj 2016 Najnižja pokojninska osnova 2016 775,10 eur
11. maj 2016 Najvišja pokojninska osnova 2016 3.100,40 eur
11. maj 2016 Najnižja pokojnina 2016 201,53 eur
11. maj 2016 Preračun osnov plač iz prejšnjih let zavarovanja za izračun pok. osnove Valorizacijski količniki
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.