c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2016, številka 14 / letnik XIV.
 
Leges suum ligent latorem.
Zakoni vežejo svojega (zakono)dajalca.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Nadomestni zapor po noveli ZP-1J
Odbor DZ za pravosodje je razpravljal o predlogu novele zakona o prekrških, ki po predlanski odločitvi ustavnega sodišča iz pravnega reda izključuje uklonilni in uvaja nadomestni zapor. Glede slednjega je bilo slišati več očitkov, državni sekretar Darko Stare pa je pojasnil, da ukrep pride v poštev, ko odpovedo vsi drugi mehanizmi. Nadomestni zapor bo možen, ko bo posamična globa oziroma seštevek več glob, ki ne bodo nižje od 300 evrov, presegel tisoč evrov. Za vsakih 100 evrov bo sodišče določilo en dan zapora, največ pa 90 dni. Stare je ob tem izpostavil, da je ukrep zastavljen tako, da se bodo pri izreku upoštevale tudi posameznikove okoliščine. Ker so te različne, bo pristojno sodišče presojalo subjektivne okoliščine posameznika ter ali gre za sorazmeren ukrep, je pojasnil.

Na tožilstvu ocenjujejo, da bi nova ureditev pomenila večjo represijo, za povratnike pa bi bila sankcija milejša. Predstavnik inštituta za kriminologijo Dragan Petrovec je izpostavil, da tako na evropski ravni kot tudi v Sloveniji nenehno govorimo o alternativnih sankcijah za tiste, ki so storili kazniva dejanja, hkrati pa uvajamo zapor za tiste, ki so družbi najmanj nevarni.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Zakona o medijih (ZMed)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Presoja ustavnosti zakona o bančništvu
Z zahtevo za presojo ustavnosti noveliranega Zakona o bančništvu (ZBan-1) iz leta 2013, ki je bil podlaga za obsežno sanacijo bank, se je na Ustavno sodišče obrnilo tudi Vrhovno sodišče. Vrhovni sodniki namreč ocenjujejo, da zakon imetnikom podrejenih obveznic krati njihove ustavne pravice do sodnega varstva.

>> Nov poskus zlorabe referendumske zakonodaje
Predsednik DZ Milan Brglez je v odzivu na pobude za razpis referendumov o štirih zakonih, ki jih je v DZ vložil Policijski sindikat Slovenije, dejal, da so takšne pobude postale "že neka navada oz. poskus zlorabe te zakonodaje, ki je bila mišljena za nekaj povsem drugega". A postopke bo treba ustrezno peljati in spoštovati zakonske roke, je dejal.

>> Zakon o partnerski zvezi
Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide podpira predlog zakona o partnerski zvezi, ki za istospolne pare uvaja enake pravne posledice, kot jih ima zakonska zveza. Hkrati pa predlog zakona ne spreminja definicije zakonske zveze, izključuje možnost posvojitev in postopkov biomedicinske oploditve.

>> Zagovornik načela enakosti
Parlamentarni odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide podpira predlog novega zakona o varstvu pred diskriminacijo in ga pošilja na plenarno sejo. Zakon, ki ga predlaga ministrstvo za delo, vzpostavlja institut zagovornika načela enakosti kot samostojnega državnega organa. Ta zdaj namreč spada pod okrilje omenjenega ministrstva.

>> Mariborsko sodišče zmanjšuje zaostanke
Na mariborskem okrožnem sodišču in v njegovih organizacijskih enotah, okrajnih sodiščih v Mariboru, Lenartu in Slovenski Bistrici, so lani v reševanje prejeli 81.619 zadev, medtem ko so rešili 93.502 zadevi. Kot so pojasnili na sodišču, se sodni zaostanki med nerešenimi zadevami na celotnem okrožju iz leta v leto občutno zmanjšujejo.

>> Probacijska služba
Minister za pravosodje Goran Klemenčič je ob dnevu Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij izrazil prepričanje, da bodo že naslednje leto ob tem času imeli institucionalno in pravno podlago za začetek dela probacijske službe. Napovedal je tudi vrnitev pravosodnih policistov na vhode vseh pomembnejših sodišč v državi v letu dni.

>> Dečka ostajata v rejništvu
Dečka, ki ju je CSD Velenje pred tednom dni namestil v rejniško družino, ostajata v rejništvu. Inšpekcijski nadzor namreč ni pokazal nepravilnosti. Stara starša bosta s prizadevanji, da bi vnuka živela pri njima, nadaljevala. Zaradi dogodkov, povezanih s skrbništvom dečkov, pa so v SDS napovedali interpelacijo zoper pristojno ministrico.

>> Balkanski bojevnik
Glavno obravnavo v zadevi Balkanski bojevnik je predsednica senata Andreja Sedej Grčar v ponedeljek prekinila, saj je morala na tožilstvo do četrtka na prošnjo obrambe Dragana Tošića dopolniti manjši del izreka obtožnice. Zaradi tega sta bili preklicani tudi torkova in sredina obravnava, zadeva se nadaljuje v ponedeljek, 11. aprila.

>> Zadeva Patria 2
Upokojeni brigadir Peter Zupan, ki je prestajal dvoinpolletno zaporno kazen zaradi zlorabe položaja v postopku izbire ponudnika za dobavo oklepnikov 8x8 v zadevi Patria 2, je bil izpuščen iz zapora. Vrhovno sodišče je namreč razveljavilo obsodilno sodbo zaradi zlorabe položaja pri nakupu oklepnikov Patria.

>> Zadeva Radan
Na sodišču bodo danes v okviru sojenja zdravniku Ivanu Radanu zaslišali avstrijskega izvedenca Wolfganga Krölla, ki ga je sodišče zaprosilo za izvedensko mnenje o smrtih bolnikov, za katere je Radan obtožen, da jih je umoril. Hkrati bodo zaslišali tudi Amirja Alibegovića z inštituta za sodno medicino, ki je za tožilstvo pripravil mnenje. V ponedeljek je o domnevno ponarejenih zdravniških dokumentih, s katerimi je Radan opravičeval daljšo bolniško odsotnost, pričal Marko Noč, predstojnik kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana.

>> V Probanki delovali zunaj pravil
Pred bančno komisijo DZ je nastopil Imre Balogh, ki je do odhoda v DUTB vodil izredno upravo ugasle Probanke. Povedal je, da ta ni imela postavljenih pravil in sistema za aktivno upravljanje s tveganji. "Obstajale so neformalne strukture, ki so delovale zunaj pravil, predvsem na področju kreditiranja in obvladovanja tveganj," je menil.

>> Afera Panamski dokumenti
V aferi Panamski dokumenti je omenjenih 74 Slovencev, med njimi pet aktivnih ali nekdanjih javnih uslužbencev, dva športnika in dva častna konzula. Pridobljeni podatki kažejo, da so Slovenci in nekateri drugi doslej prek podjetja UPC registrirali najmanj 17 podjetij v davčnih oazah. Kot prvega so razkrili upokojenega boksarja Dejana Zavca, ki pa trdi, da ni naredil nič narobe. Dokumenti potrjujejo tudi vpletenost domnevnega slovenskega "kralja steroidov" Mihaela Karnerja in njegovih sodelavcev. Afera sicer duhove buri tudi drugod po svetu, islandski premier je v luči afere odstopil.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Cene posredovanja informacij javnega značaja
Nova Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, ki velja od 2. aprila, uporabljati pa se začne 8. maja, določa način posredovanja informacij javnega značaja prosilcem in v svetovni splet, zaračunavanje stroškov takega posredovanja, ceno in druge pogoje ponovne uporabe teh informacij ter poročanje o zagotavljanju dostopa. Med drugim določa, da lahko prosilec v primeru, ko obstajata tako elektronska kot fizična oblika informacije, izbere, v kateri obliki bo dobil informacijo (14. člen). Če je informacija zgolj v eni od navedenih oblik, prosilec pa želi informacijo v drugi obliki, mu organ lahko zaračuna materialne stroške pretvorbe. Za fotokopije velikosti A4 formata, lahko organ zaračuna 0,06 evra brez DDV, za fotokopije, velikosti A3, 0,13 evra, za fotokopije večjega formata pa 1,25 evra (17. člen), barvne fotokopije so ustrezno dražje. Za elektronski zapis na zgoščenki lahko organ zaračuna 2,09 evra, za zapis na DVD pa 2,92 evra. Za pretvorbo ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko lahko zaračuna 0,08 evra, poštnino pa mora obračunati po poštnem ceniku. Če zavezanec za posredovanje informacij javnega značaja ugotovi, da bodo materialni stroški posredovanja informacij presegli 80 evrov, lahko od prosilca zahteva vnaprejšnji polog (18. člen). Pomembna pa je določba, da zaradi ekonomičnosti ne sme zaračunati materialnih stroškov posredovanja informacij, ki ne presegajo 20 evrov z vključenim DDV (16. člen).

>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveno mesto predsednika Vrhovnega sodišča RS.

Predsednika vrhovnega sodišča imenuje državni zbor na predlog ministra za pravosodje po poprejšnjem mnenju Sodnega sveta in občne seje vrhovnega sodišča. Imenovan je za dobo šestih let z možnostjo ponovnega imenovanja. Gre za eno najpomembnejših mest v pravosodju, saj je to sodišče pritožbena instanca v civilnih, kazenskih, gospodarskih, upravnih ter delovnih in socialnih zadevah. V veliki večini zadev, za katere je pristojno, je sodišče tretje stopnje, kar pomeni, da obravnava predvsem izredna pravna sredstva in tako pomembno oblikuje sodno prakso.

Objavljen je tudi javni poziv sodnikom za kandidature na mesta predsednika Okrožnega sodišča v Mariboru, predsednika Delovnega sodišča v Mariboru in predsednika Okrajnega sodišča v Sežani. Kandidati morajo prijavi oziroma kandidaturi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti, šestletni strateški program dela sodišča in dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 62. člena Zakona o sodiščih (ZS). prijave je potrebno poslati do 6. maja 2016.

>> KP dejavnosti trgovine Slovenije
Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, ki je bila sklenjena za določen čas, se z Aneksom številka 1 podaljšuje veljavnost za dve leti, in sicer do 31. decembra 2018.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 24 in 25
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Vpliv trgov z drogami v EU na družbo
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA) in Europol sta objavila poročilo o trgih z drogami za leto 2016, iz katerega sledi, da Evropejci za prepovedane droge porabijo vsaj 24 milijard evrov letno, kar predstavlja eno izmed najbolj donosnih dejavnosti organiziranega kriminala v Evropi. Poročilo podaja najsodobnejšo analizo trga prepovedanih drog v EU, ki zajema trende v celotni dobavni verigi od proizvodnje in trgovine z drogami do njihovega trženja, distribucije in potrošnje.

>> Komisija predlagala vzpostavitev sistema vstopa/izstopa
Evropska komisija je predstavila spremenjeni predlog uredbe o vzpostavitvi sistema vstopa/izstopa za pospešitev, olajšanje in izboljšanje postopkov mejne kontrole za nedržavljane EU, ki potujejo v EU. Novi sistem bo moderniziral upravljanje zunanjih meja z izboljšanjem kakovosti in učinkovitosti nadzora in s tem državam članicam zagotovil podporo pri čedalje večjem številu potnikov, ki vstopajo v EU in iz nje izstopajo. Predlog je del širšega svežnja o pametnih mejah in obravnava vlogo informacijskih sistemov pri krepitvi upravljanja zunanjih meja, notranje varnosti ter pri boju proti terorizmu in organiziranemu kriminalu.

>> Reforma skupnega evropskega azilnega sistema
Evropska komisija je začela postopek reforme skupnega evropskega azilnega sistema ter ob tem predstavila možnosti za pravičen in vzdržen sistem razdelitve prosilcev za azil med države članice. Predlagajo tudi dodatno uskladitev azilnih postopkov in standardov za vzpostavitev enakih pogojev po vsej Evropi ter s tem zmanjšanje nedovoljenih gibanj in okrepitev mandata Evropskega azilnega podpornega urada (EASO).

>> Sodna praksa Sodišča EU
V združenih zadevah C-404/15 in C-659/15 PPU so na sodišču EU presojali o izvršitvi evropskega pripornega naloga. Iz sodbe izhaja, da je potrebno odložiti izvršitev evropskega naloga za prijetje, če so pogoji v zaporu, kamor bi morala biti napotena oseba iz naloga, dejansko tako slabi, da bi obstajala nevarnost nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Če obstoja te nevarnosti ni mogoče izključiti v razumnem roku, mora organ, ki je odgovoren za izvršitev naloga, odločiti, ali je treba postopek predaje ustaviti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O zavisti do nezavesti    

prof. dr. Marko Pavliha
   
Slovenci stereotipno veljamo za družinske, delovne in zavistne ljudi, česar nimamo v genih, temveč nas zavist razjeda zaradi narodne majhnosti, ki ne mara presežkov, kakor tudi vedenjskega vzorca oziroma programiranih načinov reakcije, ki smo jih razvili skozi stoletja. Poleg vseh preostalih družbenih bolezni nas v domačih blatnih dolih zdaj razkraja še popiz(d)acija politike in kulture, ki z lažnim zabavljaškim zadoščenjem pri mnogih vzbuja zavist in sorodna negativna čustva. Tudi zato je v domovini težko biti prerok, nemo propheta in patria.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
> Ali besedilo KZ-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Kazenski zakonik (KZ-1) je relativno nov predpis, vendar je doživel že pet vplivov, od tega tri novele. Vse te spremembe, dopolnitve in popravki so upoštevani le v IUS-INFO prečiščenem besedilu KZ-1.

V časovni lestvici je na voljo vseh šest verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 94. člen KZ-1, ki določa tek in prekinitev zastaranja.

KZ-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 500 strokovnimi članki, več kot 1.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 179 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.