c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2015, številka 47 / letnik XIII.
 
Utilitas publica praeferenda est privatorum contractibus.
Javna korist mora imeti prednost pred pogodbami med zasebniki.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Avdiovizualne storitve
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki so bile potrebne zaradi odprave neskladja z evropsko direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. Novela med drugim določa jasno označevanje avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo, ki bi lahko škodovale razvoju otrok in mladoletnikov (primerjalnik 15. člena), pravila pri pravici do kratkega poročanja (primerjalnik 33. člena), definicijo evropskih avdiovizualnih del in tematskega televizijskega programa (35.a člen). Novela tudi prepoveduje sponzoriranje poročil in informativnih programskih vsebin (primerjalnik 25. člena) ter televizijsko prodajo alkoholnih pijač, tobaka in tobačnih izdelkov, določenih zdravil ter zdravstvenih storitev (primerjalnik 30. člena). Novi 34.a člen določa način in merila za oblikovanje seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki ga Svet za radiodifuzijo na tri leta pregleda in pripravi predlog dopolnitev. Novela tudi spreminja in dodaja globe za prekrške pravnih oseb po tem zakonu (43. do 45. člen) ter po novem določa, da se sme v hitrem postopku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom (primerjalnik 46. člena).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele ZFPPIPP-G
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zakon o zavarovalništvu
DZ je sprejel nov Zakon o zavarovalništvu (ZZavar-1), s katerim se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo z imenom Solventnost 2. Zakon bo dajal večji poudarek dobremu obvladovanju tveganj v zavarovalnicah in močnemu notranjemu nadzoru, s tem pa naj bi se povečala tudi raven varstva zavarovancev.

>> Redefinicija minimalne plače
Poslanci DZ so potrdili spremembo definicije minimalne plače, s katero se iz nje izločajo dodatki za nočno, nedeljsko in praznično delo. Predlog, ki ga je podprla tudi vlada, je razburil delodajalce. Uveljavljeno bo načelo, da mora biti tudi delavcem, prejemnikom minimalne plače, priznan in izplačan dodatek za nočno, nedeljsko in praznično delo, ki se bo poleg nadurnega dela dodal na bruto minimalno plačo.

>> Veto na zakon o izvrševanju državnega proračuna
Državni svetniki so včeraj sprejeli veto na zakon o izvrševanju državnega proračuna, ker po njihovem ne zagotavlja primernega financiranja občin. Argumenti finančnega ministra Dušana Mramorja, da je rešitev vzdržna in v skladu z javno-finančnimi zmožnostmi države, večine niso prepričali. Za veto je glasovalo 32 svetnikov, nasprotovala pa sta mu dva.

>> Vlada umaknila davčne spremembe
Odzivi na osnutke davčnih zakonov, ki so bili do konca prejšnjega tedna v javni obravnavi, so bili razmeroma negativni. Vlada se je zato odločila, da letos še ne bo predlagala davčnih sprememb. V gospodarstvu si želijo nižje stroške dela in predvsem uvedbo socialne kapice.

>> Ukrepi za preprečevanje korupcije zamujajo
Vlada je januarja letos sprejela program ukrepov, ki naj bi jih pripravila, a z nekaterimi ukrepi že precej zamuja. Med drugim niso bili pravočasno sprejeti etični kodeks za vladne funkcionarje, t. i. zakonodajna sled in pogoji za nastop funkcije. Na ministrstvu za javno upravo pravijo, da ukrepe pripravljajo, nekateri pa da so tik pred sprejetjem.

>> Strokovni nadzor nad ptujskim tožilstvom
Generalni tožilec Zvonko Fišer je v zvezi z ravnanjem ptujskega tožilstva ob sobotnem dogajanju v Doleni pri Ptuju, kjer je bil ustreljen napadalec na policiste, od slednjega in specializiranega državnega tožilstva zahteval poročilo in odredil državnotožilski strokovni nadzor. Za takšen ukrep pa se niso odločili na ptujskem sodišču.

>> V zadevi Hypo odmeva priznanje Tovšakove
Štirje nekdanji vodilni v slovenski podružnici banke Hypo včeraj niso prišli na predobravnavni narok na ljubljanskem okrožnem sodišču. Med odvetniki, ki so na narok prišli, pa odmeva predvsem ponedeljkovo priznanje krivde nekdanje direktorice Vegrada Hilde Tovšak, ki naj bi po predlogu tožilstva pričala proti ostalim obtoženim. Tovšakova, v tej zadevi obtožena pomoči pri zlorabi položaja in pranja denarja, je s tožilstvom sklenila dogovor in v zameno za leto in pol pogojne zaporne kazni priznala krivdo.

>> Referendumska kampanja
Sodelovanje v kampanji pred referendumom o noveli zakona o zakonski zvezi je napovedalo rekordno število organizatorjev, kar 39. Državna volilna komisija je sicer doslej poslala 430 volilnih gradiv volivcem, ki želijo glasovati po pošti iz tujine. Za takšno glasovanje se je mogoče prijaviti še do 4. decembra. Decembrski referendum pa ne bo prvi poskus pridobivanja pravic istospolnih, aktivizem za njihove pravice ima dolgo zgodovino.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Kandidati za ESČP
Objavljen je bil Sklep o izvolitvi treh kandidatov za sodnico ali sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, ki za kandidate določa mag. Nino Betetto, dr. Marka Bošnjaka in dr. Nino Peršak. Izmed treh zdaj izbranih kandidatov bo sodnika iz Slovenije na koncu izbrala Parlamentarna skupščina Sveta Evrope. Med kandidati, ki jih je DZ predlagal predsednik republike Borut Pahor, je bil še Klemen Jaklič, ki pa ni dobil zadostne podpore. Največ glasov - 58 - je dobil Marko Bošnjak iz odvetniške družbe Čeferin. Vrhovna sodnica Bettetova jih je dobila 56, Peršakova, ki deluje na univerzi v Ghentu 55, predavatelj s harvardske univerze in dvojni doktor znanosti Jaklič pa 37. Za izvolitev med kandidate je bila potrebna večina glasov vseh poslancev, torej najmanj 45.

>> Poslovnik sodnega sveta
Spremembe in dopolnitve > Poslovnika Sodnega sveta, ki veljajo od 5. novembra, razveljavljajo 33. člen, ki je urejal imenovanje in funkcijo sodnika svetovalca za področje etike in integritete, v zvezi s tem je bil spremenjen tudi . V poslovnik se dodaja novi 37.a člen o povračilih stroškov za službena potovanja članu Komisije za etiko in integriteto. Član te komisije. ki je sodnik mednarodnega sodišča, je za udeležbo na seji komisije upravičen do povračila vseh stroškov potovanja iz kraja, kjer je sedež mednarodnega sodišča, do sedeža Sodnega sveta, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe uredbe, ki ureja povračilo stroškov za službena potovanja v tujino za javne uslužbence in funkcionarje.34. člen

>> Poročanje o poslovanju državnega tožilstva
Na podlagi Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1) je bil sprejet Pravilnik o obliki letnega poročila o poslovanju državnega tožilstva, ki bo začel veljati 5. decembra. Letno poročilo, ki je sestavljeno splošnega in posebnega statističnega dela ter analitičnega dela, pripravi vodja državnega tožilstva. Splošni statistični del prikazuje podatke o organizaciji državnega tožilstva, o sodelovanju in izobraževanju, o problematiki izvajanja državnotožilske in pravosodne uprave, zajema statistične podatke o poslovanju državnega tožilstva, v skladu z zakonom in tem pravilnikom ter primerjavo med podatki o številu in načinu rešitve ter dejanskem času trajanja postopkov za vse državne tožilce na državnem tožilstvu za zadeve iste vrste. Posebni statistični del prikazuje podatke o gibanju zadev za vsakega posameznega državnega tožilca, podatke o dejanski prisotnosti posameznega državnega tožilca na delovnem mestu v dneh in podatke o številu zadev, ki niso bile rešene v predvidenem času. Analitični del vsebuje analizo vzrokov za morebitne razlike glede primerjave deležev iz statističnega dela, prikazuje oceno doseganja ciljev iz sprejetega programa dela državnega tožilstva za preteklo leto z oceno gibanja zadev in navedbo ukrepov, ki so bili izvedeni za njihovo obvladovanje ter ukrepov za izboljšanje rezultatov, oceno izvajanja politike pregona vključno s kaznovalno politiko državnega tožilstva za posamezna področja pregona v preteklem letu, oceno uresničevanja priporočil in napotkov iz politike pregona državnim tožilcem ter analizo učinkovitosti dela državnih tožilcev glede na sprejeta merila za kakovost dela državnih tožilcev in uspešnost pregona državnih tožilcev v preteklem letu.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 88 in 89
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sistem jamstva za bančne vloge
Komisija je predlagala sistem jamstva za bančne vloge za območje evra (podatkovni list) in tudi določila nadaljnje ukrepe za zmanjšanje preostalih tveganj v bančnem sektorju. Bančna unija je bila ustanovljena, da bi povečala zaupanje v sodelujoče banke in evropski sistem jamstva za vloge (EDIS) bo okrepil bančno unijo, izboljšal zaščito imetnikov bančnih vlog, povečal finančno stabilnost in dodatno zmanjšal povezavo med bankami in državami. Komisija je objavila tudi osvežen podatkovni list o bančni uniji.

>> Sprejet proračun EU
Evropski poslanci so sprejeli proračun EU za leto 2016 (str. 13), kjer znaša splošna raven obveznosti 155 milijard evrov, splošna raven plačil pa 143,9 milijarde evrov. Poslanci so uspeli doseči zvišanje postavk za migracije in begunce, mala in srednja podjetja, študente in raziskovalni program Obzorje 2020.

>> Temeljite spremembe obdavčevanja podjetij
Evropski poslanci so sprejeli resolucijo (str. 23) s svojimi priporočili, kako bi v Evropi oblikovali bolj uravnoteženo in pravično davčno politiko. Države članice pozivajo, naj se dogovorijo o obveznem poročanju multinacionalk o dobičkih in davkih po posameznih državah, skupni konsolidirani osnovi za davek na dohodek pravnih oseb, enotni opredelitvi davčnih pojmov in za več preglednosti in odgovornosti pri doslej tajnih davčnih stališčih za podjetja.

>> Varstvo pravic žrtev
16. novembra je bil rok za prenos direktive za varstvo pravic žrtev v nacionalne zakonodaje. Državljani EU naj bi imeli sedaj možnost pravice iz direktive uveljavljati na domačih sodiščih. Glavne pravice iz direktive so pravica do individualne ocene žrtve zaradi posebne potrebe po zaščiti, pravice do razumljivih informacij glede njihovih pravic in glede primera, pravice družinskih članov ter dostop in zaščita žrtev.

>> Iz prakse Sodišča EU
V zadevi C-347/14 so sodniki na najvišjem evropskem sodišču presodili, da je ponudba kratkih videoposnetkov na spletnem mestu časopisa lahko zajeta z ureditvijo avdiovizualnih medijskih storitev. Tako je, če sta vsebina in funkcija te ponudbe samostojni glede na novinarsko dejavnost upravljavca spletnega mesta in ne zgolj dopolnitev, ki je neločljivo povezana s to dejavnostjo zlasti zaradi povezav med avdiovizualno ponudbo in ponudbo besedil.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Argument večine v sodstvu    

dr. Marko Novak
   
V naši laični in strokovni javnosti še vedno odmeva odločitev Ustavnega sodišča, ki je omogočila referendum o noveli ZZZDR glede spremembe definicije zakonske zveze. O sami vsebini odločitve tu ne bom podrobneje razpravljal, naj na splošno le nakažem, da se mi po vsebini zdi prepričljiva in sem eden tistih, ki jo podpiram. Sicer pa me tu bolj zanima sistemski vidik t. i. argumenta večine, ko gre za njegovo uporabo v sodnih postopkih.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od objave leta 2002 doživelo kar 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 200 strokovnimi članki, skoraj 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 200 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.