c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
November 2015, številka 44 / letnik XIII.
 
Iustitia nemini neganda.
Pravno varstvo (dobesedno: pravičnost) se ne sme nikomur odreči.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Drugi del izbora 10 NAJVPLIVNEJŠIH PRAVNIKOV 2015 – glasovanje
Poteka že drugi del izbora Najvplivnejših pravnikov 2015. Za enega izmed dvajsetih finalistov, ki so se uvrstili v drugi del izbora in so razvrščeni po naključnem vrstnem redu lahko glasujete do 18. novembra. Poleg glasovanja lahko dopišete tudi vprašanje za posameznega kandidata, predlog teme za razpravo na okrogli mizi ali obrazložite svojo izbiro. 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› IUS kolumna
› Spremenljivi številčni podatki
› Strokovni članki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS); veljati začne 14.11.2015
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih športnikov
Da bi se preprečile težko popravljive posledice za delovanje države, je bil po nujnem postopku sprejet Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih in vrhunskih športnikov (ZPZPŠ-1). Določbe starega ZPZPŠ so bile namreč nejasne, nepopolne in deloma med seboj nasprotujoče si, zato jih institucije niso mogle izvajati oz. bi pri izvajanju tako nejasnih določb zakona obstajala velika tveganja pravne in finančne narave. S sprejemom novega ZPZPŠ-1 je zagotovljena socialna varnost poklicnih in vrhunskih športnikov po zaključku njihove aktivne športne kariere. Premostitveno zavarovanje je ustrezno umeščeno v pravni red RS, saj se zgleduje po institutih, ki so določeni v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Zakon se bo začel uporabljati 1.9.2016.

>> Izvensodno reševanje potrošniških sporov
Sprejetih in hkrati objavljenih je bilo več vsebinsko povezanih zakonov oziroma novel v zvezi z izvensodnim reševanjem potrošniških sporov. Nov sistemski Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) v naš pravni red prenaša Direktivo 2013/11/EU in zagotavlja izvajanje Uredbe 524/2013/EU. Ureja izvensodno reševanje domačih in čezmejnih potrošniških sporov, ki se rešujejo s pomočjo izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kadar spor izvira iz pogodbenih razmerij med ponudniki blaga in storitev, ki vključujejo tudi pogodbe o spletni prodaji in pogodbe o spletnih storitvah. V paketu so bili tako objavljeni še novela > Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-1), novela > Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), novela > Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2), novela > Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-3), novela > Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlass) in novela > Energetskega zakona (EZ-1), vsi pa začnejo veljati 14.11.2015. Zakoni zagotavljajo postopek izvensodnega reševanja sporov pred neodvisnim izvajalcem izvensodnega reševanja sporov, ki izpolnjuje pogoje in zagotavlja postopek v skladu z določbami ZIsRPS.

>> Predsednik in člana Fiskalnega sveta
V prilogi 3 je bil dopolnjen > Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) zaradi uvrstitve dveh novo določenih funkcij po Zakonu o fiskalnem pravilu (ZFisP) v plačilni razred.

>> Popravljalni ukrep na področju zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov
Od 18.11.2015 bo ustvarjena pravna podlaga za evidentiranje poslovnih dogodkov v zvezi z zavarovalnimi posli, ki jih SID banka opravlja v imenu in za račun RS. Novela > Zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP) je bila sprejeta po ugotovitvi nepravilnosti s strani Računskega sodišča, določa pa izjeme od Zakona o javnih financah (ZJF).

>> Omejitev izdajanja poroštev
Zakon o dopolnitvi > Zakona o poroštvih Republike Slovenije za financiranje investicij gospodarskih družb (ZPFIGD) od 18.11.2015 omejuje čas izdajanja poroštev , in sicer se ta izdajajo najdlje do 31.12.2015.

>> Zagotovljena enkratna obdavčitev
Novela > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) odpravlja neskladja pri hibridnih posojilih, ki imajo lahko značilnost dolžniškega ali lastniškega kapitala kar je izbirna opcija vsake države, ki odloči kaj v davčnem smislu šteje kot dolžniški oziroma lastniški kapital. S tem ob neusklajenem obravnavanju dveh držav lahko pride do dvojne obdavčitve, zato sprememba določa obdavčenje tovrstnih poslov v državi prejemnika, če so bila v državi izplačevalca opredeljena kot davčno priznan odhodek. Na ta način je zagotovljena enkratna obdavčitev. Če je določena ureditev ali rešitev namenjena izključno pridobitvi davčne prednosti, se v obdavčitev upoštevajo le pravni posli, ki imajo dejansko gospodarsko podstat. Določena je tudi pravna podlaga za vključitev učinkov ponovnih meritev čistih obveznosti za pozaposlitvene zaslužke zaposlencev, ki sodijo pod programe z določenimi zaslužki.

>> Odprava administrativnih ovir na področju prostovoljstva
Spremembe in dopolnitve > Zakona o prostovoljstvu (ZProst) omogočajo poenostavitev poročanja o opravljenem prostovoljskem delu in urejajo opravljanje organiziranega prostovoljstva v javnih zavodih brez sklenitve pisnega dogovora s prostovoljsko organizacijo. Z namenom dodatne spodbude prostovoljstva je spremenjen tudi datum podeljevanja nagrad prostovoljcev, tako da ta ni več določen ob mednarodnem dnevu prostovoljstva.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 81, 82 in 83
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Veto na novi zakon o javnem naročanju
Državni svet je izglasoval odložilni veto na novi zakon o javnem naročanju, ki stremi k ekonomični porabi javnega denarja in transparentnim postopkom oddaje javnih sredstev. Predlagatelji veta menijo, da zakon ne prinaša ustreznih rešitev.

>> Program za pravičnejše davke
V SD so pripravili predlog ekonomskega programa za razbremenitev srednjega razreda, saj želijo s "pravičnejšimi davki" razbremeniti srednji razred in delodajalce spodbuditi k zaposlovanju. Pripravili so sedem predlogov sprememb, ki jih bodo predstavili tudi koalicijskim partnerjem.

>> Legalizacija črnih gradenj
Ministrstvo za okolje in prostor v okviru prenove prostorske in gradbene zakonodaje pripravlja prenovljen zakon o prostorskem načrtovanju, nov gradbeni zakon ter zakon o pooblaščenih arhitektih in inženirjih. Legalizacije nedovoljenih gradenj ne bo urejal poseben zakon, ampak bodo rešitve vgrajene v gradbeni zakon.

>> Slovenija v Svetu za človekove pravice
Slovenija je bila pretekli teden s 179 glasovi članic Generalne skupščine izvoljena v Svet za človekove pravice s sedežem v Ženevi. Slovenski diplomati pravijo, da gre za posledico ugleda države na tem področju in dobre kandidature.

>> Razlastitve v podržavljenih bankah
Sodišče EU v Luksemburgu je za 1. december razpisalo javno obravnavo za soočenje mnenj glede novele > zakona o bančništvu, ki je bila podlaga za razlastitev imetnikov podrejenih obveznic in delnic podržavljenih bank, so sporočili iz društva Mali delničarji Slovenije. Na sodišče EU se je namreč pri presoji zakona obrnilo ustavno sodišče.

>> Ekonomski interes ni pravni interes
Ustavno sodišče je zavrglo pobudo družbe LL Grosist za presojo več členov zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Med drugim so zapisali, da za izkaz pravnega interesa zgolj sklicevanje na ekonomski interes ne zadošča. Družba je namreč navajala, da naj bi ji zaradi razkritja podatkov, ki ga od nje zahteva zakon, nastajala škoda.

>> Razveljavljen petletni rok za spodbijanje očetovstva
Ustavno sodišče je razveljavilo določbo > zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki za vložitev tožbe za izpodbijanje očetovstva določa rok petih let po rojstvu otroka. Kot pogoj pa ohranja, da mora domnevni oče tožbo vložiti v enem letu od tedaj, ko je izvedel za okoliščine, ki vzbujajo dvom, ali je otrok njegov.

>> Spremembe pogojev za pomožne policiste
Državni zbor je podprl spremembo zakona o organiziranosti in delu v policiji, ki dviguje starostno mejo za pomožne policiste. Določa jo s koncem koledarskega leta, v katerem policist dopolni 60 let. Kot pravi ministrica Vesna Györkös Žnidar, je več pomožnih policistov nujno zaradi obvladovanja velikega števila migrantov.

>> Dan pravosodja
Na vrhovnem sodišču so obeležili dan pravosodja, ki je določen 4. novembra. Udeležence je nagovoril tudi pravosodni minister Goran Klemenčič, ki je dejal, da so kritike na račun pravosodja potrebne, a ne smejo biti pavšalne. Napovedal je prenovo nekaterih zakonov.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
Sodišče EU: Kaj sestavlja minimalno plačo
V zadevi C-396/13 so na sodišču EU med drugim presojali o tem, kaj (katera denarna nadomestila) sestavlja(jo) minimalno plačo po direktivi 96/71. Glede sestave minimalne plače so sodniki ugotovili, da direktiva jasno določa, da se vprašanja glede minimalne plače urejajo na podlagi zakonodaje in prakse države gostiteljice, ne glede na upoštevno zakonodajo za delovna razmerja. Poleg tega so sodniki odločili tudi, kaj vse poleg osnove spada v minimalno plačo. Tako se vanjo vštevajo tudi nekatera druga denarna nadomestila, in sicer regres, dodatek za prevoz na delo, če traja pot na in iz dela več kot eno uro in dnevnice. Ne vštevajo pa se povračila stroškov za stanovanje in dodatki za prehrano v obliki bonov.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZJN-2?
Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), ki je bil objavljen leta 2006, je doživel že 14 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZJN-2.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 15 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 24. člena ZJN-2 (vrste postopkov) pred in po spremembi.

ZJN-2 je vsebinsko povezan tudi z več kot 260 strokovnimi članki, 2300 odločbami Državne revizijske komisije, 60 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 450 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Akamasoa    

dr. Jernej Letnar Černič
   
V zadnjih slabih dveh tednih je domovino svojih staršev znova obiskal Pedro Opeka, ki že skoraj štiri desetletja pomaga in živi z malagaškimi ljudmi. O njegovi predanosti poslanstvu pomagati ljudem v skrajni revščini priča, kako v vaseh na obrobju prestolnice Antananarivo njegova skupnost Akamasoa nadomešča storitve ugrabljene države.
   
     
   
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
27. oktober 2015 Trošarina na plinsko olje za ogrevanje (za 1000 l) 152,1500 157,5000 EUR
1. november 2015 Temeljna obrestna mera za november 2015, glede na oktober - mesečna -0,1 -0,1
1. november 2015 Temeljna obrestna mera za november 2015, glede na oktober - letna 1,17 -1,21
1. november 2015 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, variabilni del, do 12 mesecev, za EUR 0,14000 % 0,10900 %
1. november 2015 Obrestna mera za obresti na posojila med povezanimi osebami, variabilni del, do 12 mesecev, za CHF -0,56200% -0,59300%
24. oktober 2015 Upravičeni stroški za živila za Tradicionalni slovenski zajtrk na osebo do 0,43 EUR (brez ddv)
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.