c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2015, številka 39-40 / letnik XIII.
 
Eius nulla culpa est, cui parere necesse sit.
Brez krivde je, kdor mora ubogati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Overjanje elektronskih javnih listin
Od 1. oktobra je na sodiščih poleg javnih listin v papirni obliki mogoče overiti tudi izvorno elektronske javne listine in skenograme papirnih javnih listin. Overitev izvorno elektronske listine je mogoče doseči le, če se taka listina predloži v overitev na portalu eSodstvo v e-postopku Overjanje javnih listin in priglasitev digitalnih potrdil izdajateljev teh listin. V tem primeru sodišče izda potrdilo o overitvi listine v elektronski obliki. Overitev skenograma izvorno papirne listine je mogoče doseči, če se sodišču predloži izvorno papirno listino in zahteva izdajo potrdila o overitvi v elektronski obliki. V tem primeru sodišče samo opravi digitalizacijo papirne listine, saj ne sprejema skenogramov, ki bi jih predložili predlagatelji.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Novi strokovni članki iz revije Odvetnik št. 72
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Podpora delovanju arbitražnega sodišča
Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans sta v sredo poslala pismo slovenskemu in hrvaškemu premierju, Miru Cerarju in Zoranu Milanoviću, v katerem sta podprla nadaljevanje dela arbitražnega sodišča. Arbitraža je dober način za rešitev spora o meji, je ob tem v Bruslju poudaril Timmermans.

>> Spremembe pri omejevanju nelojalne konkurence
Sprejeta je bila novela > Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1), s katero se odpravljajo nekatere pomanjkljivosti upravnega in prekrškovnega varstva glede dejanj nelojalne konkurence. Obe vrsti varstva bosta ukinjeni in podjetja bodo spore zaradi dejanj nelojalne konkurence reševala v civilnem postopku pred sodišči.

>> Referendum o noveli ZZZDR
Ustavni sodniki odločitve o dopustnosti referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih še niso sprejeli, so zatrdili na ustavnem sodišču. Po neuradnih informacijah pa naj bi ustavno sodišče s tesno večino referendum dovolilo.

>> Kodeks tožilske etike
Državnotožilski svet je sprejel kodeks državnotožilske etike, ki mu ga narekuje marca sprejeta novela > Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1). Še pred tem je imenoval komisijo za etiko in integriteto, ki bo presojala morebitne kršitve kodeksa in o njih izdajala načelna mnenja.

>> Odprava ugotovitev KPK v zadevi Škrlec
Upravno sodišče je odpravilo ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v zadevi Škrlec. KPK je namreč 10. aprila sporočila, da so pri nadzoru imenovanja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva ugotovili, da sta generalni državni tožilec Zvonko Fišer in takratni pravosodni minister Aleš Zalar ravnala koruptivno.

>> Supervizor ne bo več ugasnil
Predsednik KPK Boris Štefanec je na včerajšnjem pogovornem večeru zatrdil, da aplikacija Supervizor ne bo več ugasnila, vse dokler bo on vodil KPK. Pravosodni minister Goran Klemenčič je izpostavil potrebo po podobnih aplikacijah tudi na drugih področjih, sogovorniki pa so se dotaknili vprašanja javnega interesa v odnosu do varstva osebnih podatkov.

>> Razvoj informatizacije sodstva
Vrhovno sodišče RS je v odzivu na informacijsko limono, ki so jo letos v okviru multikonference Informacijska družba 2015 podelili pomanjkljivi informatizaciji pravosodja, poudarilo, da se ta podelitev zagotovo ne more nanašati na informatizacijo sodstva. Temu področju namreč namenjajo veliko pozornosti in ga stalno razvijajo.

>> So shodi pred sodiščem dovoljeni ali ne?
Odbora za pravosodje in notranje zadeve sta razpravljala o vprašanju, ali ima Odbor 2014 pravico pripravljati shode pred sodno stavbo na Tavčarjevi ulici, ter v kolikor je nima, ali to pomeni kršenje pravice do zbiranja. Minister Goran Klemenčič je dejal, da zbori pred sodiščem lahko potekajo, vendar ne neposredno pred vrati ali na stopnišču.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Zakon o prepovedi pridelave GS-rastlin
26. septembra je začel veljati Zakon o omejevanju ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin (ZOPPGSR), ki ureja ukrepe za možnost omejevanja ali prepovedi pridelave gensko spremenjenih rastlin, pogoje in postopke za sprejetje in odpravo teh ukrepov, pristojne organe in sodelovanje med njimi, način sporočanja Evropski komisiji in državam članicam o sprejetih odločitvah v zvezi z omejevanjem ali prepovedjo pridelave GS-rastlin ter komisijo za presojo razlogov za omejevanje ali prepoved pridelave GS-rastlin, njene naloge in pristojnosti. Zakon omogoča dve vrsti zaščite - izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo gensko spremenjenih rastlin, ki ga odobrijo na evropski ravni, ali prepoved njihove pridelave. Izključitev Slovenije iz dovoljenja za pridelavo je možno doseči v fazi pridobivanja soglasja na Evropski agenciji za varnost hrane, če država ta rok zamudi ali si premisli, pa je možna prepoved, kar je nekoliko bolj zapleten proces. Obe možnosti imata sicer enak učinek. Slovenija sicer že ima Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR), ki je precej konservativen in je s sprejetjem novega zakona doživel tudi nekaj sprememb.

>> Spremembe števila mest državnih tožilcev
Spremembe > Odredbe o številu mest državnih tožilcev, ki veljajo od 29. septembra, prinašajo manjše uskladitve števila mest državnih tožilcev na dveh tožilstvih. Na Specializiranem državnem tožilstvu RS se dvema višjima državnima tožilcema dodaja še tretji, namesto treh okrajnih državnih tožilcev pa sta po novem dva. Na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru so namesto petih višjih državnih tožilcev ostali štirje, osmim okrajnim državnim tožilcem pa se je pridružil deveti.

>> Standardi in normativi za izvajanje storitev za trg dela
10. oktobra bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > pravilnika, ki določa standarde in normative za izvajanje storitev za trg dela iz prvega odstavka 16. člena Zakona o urejanju trga dela (vseživljenjska karierna orientacija in posredovanje zaposlitve) ter metodologijo za oblikovanje cen teh storitev. Novela določa, da se pravilnik smiselno uporablja tudi kadar sta storitvi za trg dela sofinancirani iz evropskih sredstev, razen če je s predpisi, ki urejajo porabo sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, določeno drugače. Spremembi 10. člena (primerjalnik besedila) in 18. člena (primerjalnik besedila) se nanašata na izvajanje storitve učenja veščin vodenja kariere v različnih skupinskih oblikah dela. Spremembi 11. člena (primerjalnik besedila) in 19. člena (primerjalnik besedila) pa ukinjata prostorski normativ nad 15 upravičencev. Zaradi racionalizacije poslovanja ponudnikov je dodana izjema manjšega obsega prostorskih normativov, kot jih določa 19. člen.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 69 - 73
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prekarij
Tožeča stranka je s tožbo od tožene stranke zahtevala izselitev iz nepremičnine. Tožnica se je v stanovanjsko hišo v njeni izključni lasti vselila sama z otrokom zaradi nevzdržnosti zakonske zveze s tožencem. Nato je tožnica zaradi skupnega otroka v hiši dovolila bivati tudi tožencu, vendar se družinske zadeve niso uredile, zato je sprožila ločitveni postopek in od toženca zahtevala, da se iz hiše odseli. Toženec se iz hiše noče odseliti in v njej sedaj živi brez pravne podlage.

Ker je tožnica sama dovolila tožencu, da se vseli in prebiva v sporni hiši neodplačno, prav tako pa toženčevo bivanje ni bilo časovno omejeno, lahko kadarkoli zahteva njegovo izselitev.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
Sodišče EU: Jezikovne omejitve pri razpisih zaposlovanja v institucijah
Na Splošnem sodišču EU so v zadevah T-124/13 in T-191/13 odločali o diskriminaciji zaradi omejitve izbire jezikov v zvezi z javnimi razpisi Evropskega urada za izbor osebja (EPSO) za oblikovanje rezervnega seznama za zaposlitev.

EPSO je v letih 2012 in 2013 objavil tri razpise v katerih je bil pogoj, da kandidati tekoče govorijo enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo drugi jezik, ki pa je lahko angleščina, francoščina ali nemščina. Drugi jezik se uporablja za dopise med EPSO in kandidati, za postopek izbire in potek testiranja na natečajih. Omejitev pri izbiri drugega jezika je bila zaradi opravljanja službe, da bi kandidati lahko čim hitreje začeli z delom in se pri delu učinkovito sporazumevali. V nasprotnem bi bilo lahko ogroženo učinkovito delovanje institucij. Na te razpise sta se pritožili Italija in Španija, ki sta zahtevali njihovo razveljavitev zaradi diskriminacije pri jezikovni izbiri (angleščina, francoščina, nemščina) za sporazumevanje z EPSO, kot tudi drugega jezika zadevnih natečajev v nasprotju z Uredbo št. 1 in kršitve načela sorazmernosti.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Pravno spodbujena neodgovornost    

dr. Matej Avbelj
   
V Sloveniji pravna država trpi za kroničnim pomanjkanjem pripravljenosti za sprejemanje odgovornosti vodilnih (pravnih) institucionalnih akterjev za napake, za katere bi po splošno sprejetih standardih urejenih pravnih držav morali nositi bodisi subjektivno bodisi objektivno odgovornost. Paradoks te same po sebi nizke pravne (morda tudi siceršnje) kulture je ta, da tako ravnanje najmanj omogoča, če ne celo spodbuja slovenska veljavna pravna ureditev sama.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno prečiščeno besedilo ZP-1?
Zakon o prekrških (ZP-1), ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že 19 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZP-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 193. člena ZP-1 (pravica do povrnitve škode) pred in po spremembi.

ZP-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 230 strokovnimi članki, več kot 1.600 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in skoraj 800 judikati Sodišča EU ter 48 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
25. september 2015 Gospodarska rast v letu 2014 > 2,5 % BDP
29. september 2015 Rok hrambe večine zdravstvene dokumentacije pacientov 5 let
1. oktober 2015 Proračunska sredstva za enkratno pomoč lastnikom ribiških plovil do 16.524,00 EUR
30. september 2015 Povprečna mesečna bruto plača v RS za julij 2015, v primerjavi z junijem 1.539,82 1.541,83 EUR (+ 0,1 %)
30. september 2015 Povprečna mesečna neto plača v RS za julij 2015, v primerjavi z junijem 1.003,74 1.005,06 EUR (+ 0,1 %)
30. september 2015 Rast cen življenjskih potrebščin avgusta 2015 v primerjavi z julijem 2015 + 0,1 %
30. september 2015 Povprečna cen življenjskih potrebščin od začetka leta do avgusta 2015 v primerjavi s povprečjem leta 2014 - 0,5 %
28. september 2015 Trošarina na plinskega olja za ogrevanje (za 1000 l) 138,6700 152,1500 EUR
25. september 2015 Povprečna trošarina za plinsko olje za pogonski namen v avgustu 2015 (za 1000 l) 416,74 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.