c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2014, številka 43 / letnik XII.
 
Lex non debet esse ludibrio.
Zakon ne sme biti v posmeh.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Okrogla miza DSP: Sodniško odločanje na rezilu medijev
Odvetnik dr. Luigi Varanelli, ki je povezoval izjemno zanimivo razpravo, se je vprašal, ali je slovenski sodnik pri sojenju sploh še lahko objektiven in nepristranski, zlasti če ga zajame medijski vrtinec po vzoru zadev Balkanski bojevnik ali Patria. Je medije pri sodnem odločanju sploh mogoče odmisliti?Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je poudarila, da je vsak sodnik del družbe in kot tak ne more biti neobčutljiv za medijsko poročanje. Učinek medijev na njegovo odločanje je odvisen predvsem od njegove odpornosti proti takim vplivom. Sodnika Milana Štruklja najbolj prizadene dejstvo, da o sodnih postopkih poročajo različno, selektivno in neobjektivno, sam kot sodnik pa se o tekoči zadevi ne sme opredeliti ali je pojasniti, saj ni stranka v postopku. V delo slovenskega sodstva verjame tožilec mag. Jože Kozina in poudarja, da si slovenski medijski prostor po njegovem mnenju ne zasluži nič drugega kot - prezir. S spornostjo selektivnega in senzacionalističnega poročanja se je strinjal tudi kolumnist Marko Crnkovič in dejal, da medijev kljub svoji stanovski pripadnosti pravzaprav niti ne more braniti: »Izkrivljanje dejstev v medijih je pač - neljubo dejstvo.«

 
 
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Dobro je vedeti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
     
    NE SPREGLEJTE
Predlagajte najvplivnejše pravnike - prvi del izbora le še do 4. novembra
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> 10.065 naročnikov Tednika IUS-INFO

Dobili smo desettisočega naročnika, ki prejme bogato nagrado: NAROČNINO NA PORTAL PRAVNA PRAKSA, na katerem bo lahko eno leto prebiral strokovne članke v novi spletni podobi.

Čestitamo gospodu Tomažu Brcarju!

O aktualnem pravnem dogajanju so lahko brezplačno obveščeni tudi vaši sodelavci in prijatelji - prejemanje tednika jim lahko omogočite na povezavi > Priporočite Tednik IUS-INFO

Uredništvo Tednika

     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Odškodnine zaradi sojenja v nerazumnem roku
Slovenija je do zdaj zaradi sojenja v nerazumnem roku plačala za nekaj manj kot 8,6 milijona evrov odškodnin. Pri tem so slovenska sodišča pravico do sojenja v razumnem roku kršila v 3285 primerih, kažejo podatki Državnega pravobranilstva RS.

>> Načelo sorazmernosti pri presojanju korupcije
Center za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje prijaviteljem korupcije je bil ustanovljen v okviru projekta Spregovori, ki ga izvaja Transparency International Slovenia. V centru nudijo brezplačno in zaupno pravno svetovanje pričam in žrtvam korupcije. S tem mehanizmom se državljanom pomaga v boju proti korupciji in prepoznava najbolj kritična področja korupcije, v katerih so reforme najbolj potrebne.

>> Neupoštevanje priporočil varuhinje je nesprejemljivo
Komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti je obravnavala poročilo varuhinje človekovih pravic za leto 2013. Tako kot varuhinja Vlasta Nussdorfer so tudi člani komisije poudarili, da je nesprejemljivo, da se morajo priporočila varuhinje iz leta v leto ponavljati. Nussdorferjeva opaža veliko sovražnega govora in nestrpnosti, veliko pozornosti namenja ranljivim skupinam, kot so invalidi, otroci, starostniki in osebe s posebnimi potrebami. Glede poprave krivic je med drugim dejala, da je treba dokončno urediti pietetni pokop žrtev. Poziva tudi k spremembam delovnopravne zakonodaje in zagotavljanju enakega dostopa do zdravstva za vse.

>> Vlada bo iskala drugačne ukrepe za javni sektor
Sindikati javnega sektorja so vladi predstavili odgovor na trenutne predloge ukrepov za leto 2015. Vladna stran bo v tednu dni pripravila približevalni predlog, minister Boris Koprivnikar zagotavlja, da bodo iskali drugačne rešitve. Dokončnih stališč še ne zavzema, je pa že zdaj pojasnil, da ne morejo pristati na sprostitev napredovanj v celoti.

>> Za vlado priporočila za izboljšanje stanja v pravosodju nepotrebna
Vlada je danes sprejela mnenje k predlogu priporočil v zvezi s stanjem na področju zagotavljanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin v sodnih postopkih, ki so ga podali poslanke in poslanci SDS. Vlada bo mnenje, v katerem ugotavlja, da so priporočila nepotrebna, nekatera pa celo neustrezna, posredovala državnemu zboru.

>> Sodba zoper sodnika Škoberneta pravnomočna
Sodni svet RS je že prejel pravnomočno obsodilno sodbo zoper celjskega sodnika Milka Škoberneta, za katerega je višje sodišče potrdilo sodbo jemanja podkupnine in zlorabe položaja, so sporočili s sveta. V skladu z zakonom o sodniški službi bodo o sodbi nemudoma obvestili DZ, ki sodnika zaradi naklepno storjenega kaznivega dejanja nato razreši.

>> Razveljavljena sodba napadalcem na Open Cafe
Vrhovno sodišče je razveljavilo pravnomočno sodbo napadalcem na Open Cafe, ki so junija 2009 obračunali z gejevskim aktivistom Mitjo Blažičem. Sodbo so razveljavili, ker se je postopek začel zaradi neupravičene hrambe sledi DNK. Tožilstvo je od nadaljnjega pregona odstopilo.

>> Ugodli Kordeževi zahtevi za varstvo zakonitosti
V. d. generalnega direktorja uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj je potrdil, da so nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža nocoj izpustili iz zapora na Dobu, ker je vrhovno sodišče ugodilo njegovi zahtevi za varstvo zakonitosti. Kordež je kazen šestih let in pet mesecev zapora prestajal zaradi zlorabe položaja.

>> Vrhovno sodišče objavilo zbirko pogostih vprašanj in odgovorov
Vrhovno sodišče RS je ob evropskem dnevu pravosodja, ki ga obeležujemo 25. oktobra, na spletu objavilo zbirko pogosto zastavljenih vprašanj, ki se nanašajo na sodne postopke in sodno upravo, ter odgovore nanje. S tem želijo, kot navajajo, državljanom olajšati in izboljšati dostop do različnih informacij o sodiščih in sodnih postopkih.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> SPS 5: Mnenja pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij
V uporabi je Slovenski poslovnofinančni standard 5 (SPS 5), ki ga je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo. Namenjen je podrobnejši metodološki opredelitvi nekaterih postopkov za oblikovanje mnenja in izdelavo poročila pooblaščenega ocenjevalca v skladu z določili Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Pri dajanju mnenja v zvezi s postopki zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja mora pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij upoštevati določila ZFPPIPP, določila pravil, razvrščenih v Hierarhiji pravil ocenjevanja vrednosti, in tega poslovno-finančnega standarda. V primerih, v katerih je to posebej zapisano oziroma posebej izhaja iz vsebine besedila standarda, se določila tega standarda nanašajo tudi na ocenjevanje vrednosti za potrebe insolventnih postopkov. Del SPS 5 so priloge A, B in C, ki vsebujejo zglede mnenj, in sicer pritrdilnega, odklonilnega in pritrdilnega s pridržkom.

>> Izobraževanje ocenjevalcev nepremičnin
Spremembe Pravilnika o pridobitvi potrdila o strokovnih znanjih za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki že veljajo, dopolnjujejo seznam znanj iz prvega dela strokovnega izpita - primerjalnik besedila 3. člena. Spremembe tudi določajo, da morajo kandidati, vpisani v izobraževanje do vključno študijskega leta, ki se je začelo leta 2014, uspešno opraviti izpite najkasneje do konca leta 2017.

 
 
>> Drugi novi predpisi iz UL št. 77 in 76
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vrnitev neupravičeno plačane globe

Ustavno sodišče je z odločbo U-I-94/13 odločilo, da je prvi stavek prvega odstavka 193. člena > Zakona o prekrških (ZP-1), kolikor izključuje pravico do povračila plačane globe tudi v primeru, ko je prišlo do ustavitve postopka o prekršku zaradi zastaranja, v neskladju z Ustavo RS.

Dosedanja ureditev pomeni poseg v domnevo nedolžnosti iz 27. člena Ustave RS, saj ustvarja položaj, ko je oseba sankcionirana, ne da bi bil obstoj prekrška ugotovljen s pravnomočno sodbo. S pravnomočnostjo sklepa o ustavitvi postopka o prekršku oseba neizpodbitno velja za nedolžno in zato ne sme trpeti med postopkom izrečene in izvršene sankcije. Posamezniki ne smejo trpeti sankcij brez obsodbe. Če odpade temelj za izplačilo globe, je treba globo brezpogojno vrniti in tako vzpostaviti stanje, skladno z domnevo nedolžnosti. To pomeni, da bo moralo sodišče tudi osebi, zoper katero je bil postopek o prekršku ustavljen zaradi zastaranja, vrniti neupravičeno plačano globo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      V dobi naravnega prava    

dr. Matej Avbelj
   
Naravno pravo, kot je v zadnjem času priplavalo na površje v slovenskem javnem diskurzu, ima z naravo prava opraviti bore malo. Problem z njegovo aktualno rabo je dvojen: nerazumevanje biti naravnega prava in njegova hkratna instrumentalizacija za politične cilje, ki pomeni nič več in nič manj kot zanikanje naravnega prava samega.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1), ki je bil objavljen leta 2008, je bil spremenjen je doživel že 9 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh deset verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 11. člena ZST-1 (pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo taks na podlagi sodne odločbe) pred in po spremembi.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
27. oktober 2014 Povprečna mesečna bruto plača v RS za avgust 2014, v primerjavi z julijem 1.535,66 1.516,93 EUR (- 1,2 %)
27. oktober 2014 Povprečna mesečna neto plača v RS za avgust 2014, v primerjavi z julijem 1.002,75 992,94 EUR (- 1,0 %)
24. oktober 2014 Rast cen življenjskih potrebščin septembra 2014 v primerjavi z avgustom 2014 0,3 %
24. oktober 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do septembra 2014 v primerjavi s povprečjem leta 2013 0,2 %
1. november 2014 Dodatek za nočno delo po KP za poštne in kurirske dejavnosti 50 % 40 %
1. november 2014 Dodatek za nadurno delo po KP za poštne in kurirske dejavnosti 50 % 40 %
1. november 2014 Dodatni dnevi dopusta po dopolnjenem 52. letu starosti po KP za poštne in kurirske dejavnosti 3 dni 0 dni
 
 
 
 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.