c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2014, številka 40 / letnik XII.
 
Ratio legis est anima legis.
Smisel zakona je duša zakona.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Od uveljavitve ZPDZC-1 za 100.000 evrov glob
Finančna uprava RS je v mesecu in pol po uveljavitvi novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) s svojimi mobilnimi enotami in inšpektorji na tem področju opravila 1141 postopkov nadzora in izrekla za 98.500 evrov glob. Največ kršitev je zaznala v dejavnostih prevoza in gradbeništva. Med prvimi neposrednimi učinki novega zakona je opaziti občutno zvišanje števila registriranih fizičnih oseb z dejavnostjo. Od konca julija do konca septembra se je število samostojnih podjetnikov namreč okrepilo za skoraj 900 na 94.945.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Izbrano iz sodne prakse
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Publikacija Odvetnik z novimi strokovnimi članki
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ustavno sodišče zadržalo objavo podatkov o slabih posojilih
Ustavno sodišče je začasno zadržalo izvajanje zakona o dostopu do informacij javnega značaja v delu, ki državnim bankam nalaga javno objavo podatkov tudi o tistih slabih posojilih, ki jih niso prenesle na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB). S tem bi občutljivi podatki postali brez omejitev dostopni najširšemu krogu ljudi, je presodilo.

>> Ustavno sodišče zavrglo Kanglerjevo ustavno pritožbo
Ustavno sodišče je zavrglo ustavni pritožbi nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja in njegovega odvetnika Marka Bošnjaka na odločitev mariborskega okrajnega, pozneje pa tudi višjega sodišča, ki sta zavrnili njuno zahtevo za umik dela dokazov, med njimi tudi telefonskih prisluhov, iz sodnega postopka zoper Kanglerja.

>> Sojenje v zadevi Čista lopata zakonito
Vrhovno sodišče je v zadevi Čista lopata zavrnilo večino zahtev za varstvo zakonitosti, delno je ugodilo le obrambi Tomaža Žiberta, ki je bil na Kontroli zračnega prometa Slovenije zadolžen za obravnavo ponudb gradbenikov. Postopek je po mnenju sodišča od zahteve za preiskavo do sodbe potekal zakonito.

>> Šrot tako kot Bavčar v pritožbo zavrnitve odloga zaporne kazni
Nekdanji vodilni v Pivovarni Laško Boško Šrot, ki je bil v zadevi Istrabenz obsojen na zaporno kazen, se je tako kot soobsojeni v istem primeru, nekdanji vodilni v Istrabenzu Igor Bavčar, pritožil na odločitev okrožnega sodišča, ki mu je zavrnilo prošnjo za odlog kazni, je danes povedal njegov pooblaščenec Blaž Kovačič Mlinar.

>> V prvem krogu izvoljenih 158 županov
V prvem krogu nedeljskih županskih volitev je bilo izvoljenih 158 županov in županj. Objavljamo pregled vseh izvoljenih županov glede na delne neuradne izide ter tistih, ki se bodo pomerili v drugem krogu volitev.

>> Nezdružljivost funkcij
Med 3336 v nedeljo izvoljenimi člani občinskih svetov sta po neuradnih podatkih tudi minister za obrambo Janko Veber in ministrica za okolje in prostor Irena Majcen. A funkciji po zakonu nista združljivi, zato ministra v občinskem svetu ne moreta sedeti. Ali bodo za njuni mesti v občinskih svetih potrebne nadomestne volitve, pa še ni jasno.

>> Povečano število stečajev
Število postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja podjetij se je septembra povečalo. Začelo se je približno sedem odstotkov več postopkov stečajev kot avgusta, postopkov prisilnega prenehanja pa je bilo uvedenih še enkrat več. Po podatkih Bonitetne hiše i se je za 51 odstotkov povečalo tudi število začetih osebnih stečajev.

>> Poziv za umik tajnosti z vladne seje o kandidatih za komisarja
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je novo vlado pozvala, naj z magnetograma seje vlade z 31. julija, ki vsebuje zapise poteka odločanja vlade o izbiri slovenskih kandidatov za evropskega komisarja, umakne oznako tajnosti. Poleg tega KPK Alenki Bratušek ni podaljšala roka za odgovor na osnutek poročila glede postopka izbire kandidatov.

>> Porast zaupanja v sodnike in sodišča
Na Valiconu so pojasnili, da merijo stopnjo zaupanja v 21 institucij oz. organizacij in 20 poklicev tako, da primerjajo število tistih, ki jim zaupajo in tistih, ki jim ne. Med institucijami uživajo najvišjo stopnjo zaupanja mala slovenska podjetja (stopnja zaupanja je 61 odstotkov). Najbolj se je stopnja zaupanja povišala pri sodiščih, in sicer za dodatnih 19 odstotnih točk glede na leto 2013, a je ta še vedno na negativni strani. Zorko v tem vidi vpliv zadnjih sodnih procesov.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Bratuškova edina z negativno oceno
Slovenska kandidatka za podpredsednico Evropske komisije Alenka Bratušek kot edina izmed predlaganih kandidatov nove komisarske ekipe pod vodstvom Jean-Clauda Junckerja ni dobila potrditve v Evropskem parlamentu. Pristojna odbora sta jo zavrnila z veliko večino.

>> Kandidat za prvega podpredsednika EK včeraj opravil zaslišanje
To je bilo edino zaslišanje, ki so ga vodili predsedniki političnih skupin v parlamentu in ne pristojni odbori, vprašanja pa so smeli zastavljati vsi evropski poslanci. Nizozemec Frans Timmermans naj bi v novi komisiji prevzel položaj prvega podpredsednika za boljšo zakonodajo, medinstitucionalne odnose, vladavino prava in temeljne pravice. Z drugimi besedami, bil naj bi človek številka dve v prihodnji komisiji oziroma desna roka njenega predsednika Jean-Clauda Junckerja.

>> Zaposlovanje in socialne razmere
V četrtletnem pregledu zaposlovanja in socialnih razmer, ki ga je opravila Evropska komisija, prevladuje ugotovitev, da je evropsko gospodarsko okrevanje še vedno šibko, poleg tega pa ostaja negotova tudi rast zaposlovanja. Komisija je v pregledu obravnavala tudi dohodkovne neenakosti med državami članicami, poudarjen pa je tudi pomen vseživljenjskega vlaganja v spretnosti za povečanje zaposljivosti.

>> Analiza poslovanja malih podjetij
Komisija EU je opravila letno analizo napredka držav članic pri izvedbi Akta za mala podjetja (SBA; Small Business Act). Analiza temelji na širokem naboru kriterijev uspešnosti in razvoja nacionalnih politik, ki so razporejeni glede na deset dimenzij politik SBA. Analiza vključuje tudi napovedi gibanj (2012 - 2015) v sektorju malih podjetij za vsako državo. Napoved oz. ocena za Slovenijo je, da bo kljub boljši gospodarski napovedi število malih podjetij upadlo, prav tako pa zaposlovanje v le teh. Kot glavni težavi se omenjata neodzivna administracija in slabi pogoji za dostop do financ.

>> Zahteve po razkritjih
Evropska komisija je sprejela tri regulativne tehnične standarde, ki so potrebni za izvedbo ključnih določb uredbe o bonitetnih agencijah. Ti standardi določajo zahteve po razkritjih s strani izdajateljev, originatorjev in sponzorjev glede strukturiranih finančnih inštrumentov, zahteve glede poročil bonitenih agencij za Evropsko bonitetno platformo in zahteve za poročila glede taks za tekoče nadzore s strani Evropskega organa za vrednostne papirje in trge.

>> Politike rasti in zaposlovanja
Odbor za proračun pri Evropskem parlamentu je za proračun 2015 predlagal, da se zagotovi dodatna sredstva za politike rasti in zaposlovanja, vključno s programom Erasmus+ in evropsko humantirano ter drugo pomočjo na vojnih območjih. Evropska komisija je pojasnila porobleme in pomen EU proračuna.

>> Minimalna plača v okviru javnih naročil
Na Sodišču EU so v zadevi C-549/13 odločili, da minimalna plača po predpisih naročnika v okviru javnih naročil ne more biti avtomatično uporabljena tudi za delavce podizvajalca iz druge države članice, če delavci podizvajalca izvedejo naročilo izključno v državi članici podizvajalca. Po mnenju sodnikov je neskladno s svobodo zagotavljanja storitev, da se zahteva plačilo minimalne plače (po predpisih ene države članice) brez povezave s stroški življenja v drugi državi članici. V zadevi je relevantna direktiva 96/71.

>> Omejitev konkurence zaradi cilja
V zadevi C-67/13 P so sodniki razveljavili sodbo splošnega sodišča in mu zadevo poslali v ponovno odločanje, da preuči ali so ukrepi v konkretni zadevi prepovedani zaradi svojih protikonkurenčnih učinkov na podlagi 101. člena PDEU. Sodniki so namreč odločili, da splošno sodišče ni v zadostni meri obrazložilo, da je cilj ali posledica sprejetih cenovnih ukrepov združenja bančnih kartic (Groupement des cartes bancaires (CB)) omejevanje konkurence.

 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Digitalizacija knjig v knjižnicah brez dovoljenja avtorja
Sodišče EU je v zadevi C-117/13 odločalo o vprašanjih: ali lahko knjižnice digitalizirajo knjige iz svojih zbirk, ali lahko tako digitalizirana dela prikazujejo in ali uporabnik lahko naredi kopijo (papirno ali digitalno) takega dela. Iz vidika evropskega prava gre za razlago točke n 3. odstavka 5. člena InfoSoc direktive.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izenačevanje možnosti za senzorno ovirane osebe
Na podlagi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je bil izdan Pravilnik o tehničnih pripomočkih in prilagoditvi vozila, ki bo začel veljati 11. oktobra. Pravilnik podrobneje ureja tehnične pripomočke, pogoje za njihovo pridobitev, dobo trajanja, vrednosti, kakovosti in način vzdrževanja, podrobneje pa ureja tudi vse pogoje glede prilagoditve vozila. Do teh pripomočkov in prilagoditev so upravičene senzorno ovirane osebe, to so slepe, slabovidne, gluhe, naglušne in gluhoslepe osebe, ki lahko uveljavljajo pravice po predpisih, ki urejajo invalidsko ter zdravstveno varstvo in zavarovanje in te pripomočke potrebujejo v življenju za premostitev komunikacijskih ovir za omogočanje varnega in samostojnega življenja. Te osebe lahko uveljavljajo pravico do tehničnih pripomočkov, če izpolnjujejo pogoje iz 3. člena. Sestavni del pravilnika so tudi priloge, ki vsebujejo liste pripomočkov in prilagoditev ter vrednotnice.

>> Delavci s posebnimi pooblastili v BS
Objavljene so bile spremembe Pravilnika o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov Sveta Banke Slovenije in delavcev s posebnimi pooblastili Banke Slovenije, ki že veljajo. Spreminja se 12. člen - primerjalnik besedila, kjer sta določena neposredna odgovornost in poročanje posameznih delavcev s posebnimi pooblastili.

>> Oblikovanje cen naftnih derivatov
V veljavi je nova enoletna uredba, ki določa mehanizem oblikovanja cen naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Uredba vsebuje formulo za izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite v UL št. 71
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Mirjam Škrk:
Ališić proti Sloveniji
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj misli ob lokalnih volitvah    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Letošnje lokalne volitve so, pa če si to hočemo priznati ali ne, ponovno razgalile relativno nemoč prava, da samo zagotovi ustrezno vrednostno povezanost neke družbe. Dejstvo je, da so ljudje v demokratičnem procesu izbirali in izbrali osebe, ki so bodisi že obremenjene s pravnomočnimi obsodbami bodisi so v kazenskih postopkih. In to ne zaradi bagatelnih kaznivih dejanj, temveč kaznivih dejanj, katerih glavna značilnost je prav varovanje tistih dobrin, ki so pomembne za delovanje skupnosti.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od svoje objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.