c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Junij 2014, številka 24 / letnik XII.
 
Iudex non reddit plus quam petens ipse requirit.
Sodnik ne dosodi več, kakor zahteva sam tožnik.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Arbitražno sodišče objavilo stališča Slovenije in Hrvaške
    • Arbitražno sodišče, v sestavi Gilberta Guillauma, Vaughana Lowa, Bruna Simme, Jerneja Sekolca in Budislava Vukasa, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško, je objavilo povzetek stališč obeh držav na ustni obravnavi, ki je potekala od 2. do 13. junija. Slovenija je izpostavila, da je njen vitalni interes teritorialni stik z odprtim morjem, Hrvaška pa vztraja pri ohranitvi svojega teritorija, torej tudi teritorialnega morja.
    • Na podlagi hrvaških zahtev bi moralo sodišče najprej določiti mejo - zgolj z uporabo mednarodnega prava - šele potem pa bo lahko odločalo tudi o stiku (junction) Slovenije z odprtim morjem in o režimih za uporabo relevantnih morskih območij.
    • "Junction" bi torej lahko pomenil samo neke vrste "morski dostop, komunikacijo" z odprtim morjem, nikakor pa ne stika teritorialnih voda Slovenije z odprtim morjem. Ta "junction" torej ne more vplivati na določitev poteka meje, so vztrajali v ekipi Hrvaške pred arbitražnim sodiščem.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Sklep ustavnega sodišča Up-373/14 v zadevi Patria
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Janševa zahteva za varstvo zakonitosti na vrhovno sodišče
    • Okrajno sodišče v Ljubljani je zahtevo za varstvo zakonitosti, ki jo je vložil odvetnik prvaka SDS Janeza Janše Franci Matoz v zadevi Patria, včeraj poslalo na višje sodišče, od tam pa bo romala na vrhovno sodišče, ki lahko odloči tudi o odlogu oz. prekinitvi izvajanja zaporne kazni za Janšo. Na vrhovnem sodišču so pojasnili, da bo zadeva, če bo prišla na sodišče v sredo popoldne, v delo sodnikom razporejena v četrtek zjutraj. V kolikšnem času bo o njej odločeno, pa je odvisno od sodnika, ki jo bo obravnaval v skladu z letnim razporedom dela.
    • Pred tem je ustavno sodišče zavrglo Janševo ustavno pritožbo (Sklep: Up-373/14) z ugotovitvijo, da zatrjevane kršitve človekovih pravic niso izkazane s tisto stopnjo očitnosti, ki se zahteva, da bi lahko o tem odločalo pred izčrpanjem izrednih pravnih sredstev. Janša je namreč predlagal, naj ustavno sodišče naredi izjemo, ki jo dopušča 51. člen Zakona o ustavnem sodišču ZUstS.
    • Nekdanji ustavni sodniki Jerovšek, Krivic in Ude so zelo kritično ocenili odločitev ustavnega sodišča.

>> Razkritje slabih bančnih posojil
Odbor DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je na včerajšnji nujni seji potrdil predlog novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Z novelo naj bi bili v prihodnje javni ne le podatki o slabih posojilih, ki so bila prenesena na slabo banko, ampak tudi o tistih, ki so ostala na državnih bankah. Po besedah predlagateljev je ambicija novele zakona "pomagati pri odkrivanju deviacij, zaradi katerih so slabi krediti nastali".

>> Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na področju sociale
Odprava zaostankov pri reševanju pritožb na področju sociale je absolutna prioriteta, so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Varuh človekovih pravic je namreč opozoril na več primerov kršitev pravic, med drugim tudi na nerešene pritožbe na področju sociale. Na uradu varuha so izpostavili predvsem nepravilno ugotavljanje materialnega stanja družin, ki prosijo za javna sredstva, saj je ministrstvo posameznikom ali družinam iste prihodke, na primer enkratni znesek od prodaje premoženja, štelo v prihodke družine dve leti zapored.

>> Dogovor glede preveč izplačanih plač
Odbor DZ za notranje zadeve je včeraj brez glasu proti podprl vladni predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki rešuje problem preveč izplačanih plač. Po predlogu, ki je usklajen s sindikati, naj bi zaposleni vrnil razliko v višini največ dveh osnovnih plač za obdobje zadnjih 10 mesecev pred prenehanjem izplačevanja previsoke plače. Na današnji izredni seji namerava DZ urediti to vprašanje.

>> V letu 2013 v porastu tako delo kot zaposlovanje na črno
Organi, ki nadzorujejo delo in zaposlovanje na črno, so imeli lani veliko dela. Nadzor so zaostrili, pri tem pa ugotovili več kršitev, je razvidno iz poročila komisije za odkrivanje in preprečevanje dela in zaposlovanja na črno. V boju s tem pojavom bo v prihodnje pomemben nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), zaželeni pa so že tudi novi ukrepi.

>> Balkanski bojevnik
V zadevi Balkanski bojevnik je kot zadnji na predobravnavni narok prišel Dragan Tošić. Njegov odvetnik Marko Bošnjak vztraja pri nezakonitosti ter izločitvi slovenskih, italijanskih, srbskih in urugvajskih dokazov, zato je sodišču podal predlog, da v okviru odločanja prekine postopek o dovoljenosti dokazov in začne postopek pred ustavnim sodiščem.

>> Maček tokrat obsojen na sedem let in štiri mesece
Celjska sodnica Marjana Topolovec Dolinšek je Branka Mačka, ki je oktobra 2009 z vožnjo v napačni smeri na avtocesti pri Arji vasi vinjen povzročil hudo prometno nesrečo, v kateri so umrli trije mladostniki, obsodila na sedem let in štiri mesece zapora. Na prvem sojenju je bil Maček zaradi predrzne vožnje z naklepom obsojen na 10 let zapora.

>> NLB vložila odškodninsko tožbo zoper nekdanje člane uprave
V Novi Ljubljanski banki (NLB) so v okviru razčiščevanja starih bremen pred dnevi vložili 3,2 milijona evrov vredno civilno odškodninsko tožbo zoper člane ene izmed prejšnjih uprav. V največji slovenski banki pojasnjujejo, da gre za škodo, ki je nastala kot posledica protipravnega ravnanja pri odobravanju dveh naložb v okviru kreditnega odbora.

>> Uvedba eRačunov
Od 1. januarja 2015 bodo proračunski uporabniki prejemali račune izključno v elektronski obliki, kar naj bi pripomoglo tudi k večji učinkovitosti slovenskega gospodarstva. Težav pri uvedbi obveznega eRačuna sicer ob vzpostavljeni infrastrukturi ne pričakujejo, pričakujejo pa večplastne koristi, saj bodo eRačuni integrirani tudi v druge sisteme v javni upravi.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe inšpekcijskega nadzora
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Zakona o inšpekcijskem nadzoru (ZIN), ki naj bi povečale učinkovitost inšpekcijskih služb in pripomogle k zajezitvi sive ekonomije. Novela omogoča inšpektorjem t. i. navidezni nakup ter pridobivanje osebnih podatkov in dokazov tudi od oseb, zoper katere se sicer ne vodi inšpekcijski postopek - primerjalnik besedila 19. člena. Te osebe (pravne in fizične) morajo na zahtevo inšpektorja posredovati dokaze in druge podatke oziroma omogočiti zaslišanje prič za pridobitev dokazov, in sicer najkasneje v treh dneh od prejema zahteve. Učinkovitost delovanja inšpekcijskih služb naj bi izboljšali tudi s skrajšanjem roka za opravo strokovnega izpita z enega leta na šest mesecev, šele po opravljenem izpitu pa lahko začnejo inšpektorji izvajati polna inšpekcijska pooblastila - primerjalnik besedila 12. člena. Inšpektorje naj bi tudi razbremenili tako, da bodo prijavitelja o svojih ukrepih obvestili le enkrat, in sicer najpozneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oz. po ustavitvi inšpekcijskega postopka. Zaradi racionalizacije je po novem identifikacija inšpektorja predvidena le še s službeno izkaznico in brez inšpekcijske značke. Spremenjene so tudi določbe o globah, ki jih določa 38. člen - primerjalnik besedila.

>> Izbrisani lahko vložijo zahtevke
19. junija se je začel uporabljati Zakon o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP), na podlagi katerega na upravnih enotah od včeraj sprejemajo vloge za odškodnine, in sicer lahko upravičenec uveljavlja svojo zahtevo na upravni enoti, na območju katere je imel v času izbrisa prijavljeno stalno prebivališče. Zakon določa izplačilo odškodnine posameznemu upravičencu za vsak mesec izbrisa v višini 50 evrov (7. člen), odškodnina po sodni poti (10. člen) pa bo lahko znašala največ trikratni znesek odškodnine iz upravnega postopka. Upravičenec do povračila škode bo izbrisani iz registra stalnega prebivalstva z urejenim statusom v Sloveniji, bodisi z dovoljenjem za stalno prebivanje ali slovenskim državljanstvom, saj naj bi izbrisani z ureditvijo statusa pokazal interes oziroma željo za nadaljnje prebivanje v Sloveniji. Denarna odškodnina se glede na višino upravičencu izplača v največ petih obrokih. Prvi obrok v višini 1000 evrov se izplača v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe ali sodbe, preostali zneski pa v enakih obrokih, ki zapadejo v plačilo eno leto po zapadlosti prvega oziroma prejšnjega obroka (13. člen). Upravičenec je poleg denarne odškodnine pod določenimi pogoji upravičen tudi do drugih oblik pravičnega zadoščenja, ki jih določa 15. člen.

>> Avtentična razlaga 5. odst. 206. člena ZPIZ-2
Določbo 5. odstavka 206. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) o enkratnem izplačilu sredstev je treba razumeti tako, da zavarovanci, ki so najmanj 10 let opravljali vojaško službo v Slovenski vojski ter ne nameravajo uveljaviti pravice do poklicne pokojnine in poklicni vojaki, ki se jim odpove pogodba o zaposlitvi na obrambnem področju na podlagi zakona zaradi starostne omejitve opravljanja vojaške službe, imajo pravico zahtevati, da se jim sredstva, ki jih imajo na računu pri skladu, izplačajo v enkratnem znesku, šele po prenehanju veljavnosti pogodbe o zaposlitvi z Ministrstvom za obrambo.

>> Odstop od na daljavo sklenjene pogodbe
Pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, ki velja od 14. junija, določa vsebino in obliko omenjenih obrazcev. Podjetje lahko potrošniku pred sklenitvijo pogodbe na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov zagotovi informacije v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe na obrazcu v Prilogi 1, potrošnik pa lahko odstopi od takšne pogodbe z odstopno izjavo na obrazcu iz Priloge 2.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 43 in 44
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> V veljavi spremenjena direktiva o obvezni reviziji
16. junija sta začela veljati spremenjena direktiva o obveznih revizijah in uredba o obvezni reviziji subjektov javnega interesa. Nova pravila naj bi občutno izboljšala kvaliteto revidiranja (bolj podrobna in informativna poročila) in naj bi zagotovila, da bodo revizorji eni izmed ključnih dejavnikov ekonomske in finančne stabilnosti. Okrepljena naj bi bila transparentnost prek strožjih obveznosti poročanja nadzornikom in zagotovljena boljša odgovornost prek nadzora s strani revizorskih odborov pri revidirancih, boljših administrativnih ukrepov in možnosti odpoklica revizorjev.

>> Direktiva o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo
Namen predloga direktive o enoosebnih družbah z omejeno odgovornostjo, imenovano tudi societas unius personae (SUP), je omogočiti malim in srednjim podjetjem lažje čezmejno poslovanje, saj imajo podjetja z neposrednimi investicijami v tujini štirikrat večjo rast zaposlovanja kot podjetja, ki poslujejo le doma. Stroški ustanovitve in delovanja enoosebnih družb bodo zmanjšani, potrebni minimalni kapital bo 1 evro, registracija bo enotna, opraviti jo bo mogoče preko spleta. Lahko se ustanovi kot nova družba (ex nihilo) ali prek preoblikovanja obstoječe družbe.

>> Nadzornik procesnih jamstev pri OLAF
Komisija EU je predlagala nove ukrepe za dodatno varovanje procesnih jamstev v preiskavah Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF). Tako se predlaga ustanovitev Nadzornika procesnih jamstev, ki bo odgovoren za pregled in podajanje priporočil glede pritožb, ki jih lahko vloži vsak vpleteni v OLAF preiskavo. Nadzornik bo tudi moral dati dovoljenje uradu, preden bo ta lahko opravil preiskavo pisarn članov evropskih institucij ali pridobil dokumente iz teh pisarn.

>> Sodišče EU
Generalni pravobranilec Jääskinen je v zadevi C-117/13 podal mnenje, da država članica lahko dovoli knjižnicam digitalizacijo knjig iz njihovih zbirk, tako da bodo dostopne na točkah, kjer bo omogočeno elektronsko branje, tudi brez dovoljenja imetnikov avtorskih pravic. Direktiva o avtorski pravici ne omogoča državam članicam, da dovolijo uporabnikom shraniti knjige digitalizirane s strani knjižnic na USB ključek, načeloma pa ne preprečuje, da se knjigo natisne kot zasebno kopijo.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O (ne)odločanju    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Kompleksno upravno odločanje, vsaj glede kazenskega postopka, ki se zahteva zaradi določbe 24. člena ZBPP, bi lahko nadomestila tudi enostavna dikcija, ki izvira iz sodne prakse Evropskega sodišča – da se pri predpisanih prostostnih kaznih za kazniva dejanja »interes pravičnosti« presumira. Tako pa se odločevalcem nalaga, da študirajo kazenski spis in iščejo podlage za svojo odločitev, kar se mi, čisto na elementarni ravni, zdi popolnoma nesprejemljivo, ker to res ni stvar upravnega postopka.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 32 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 33 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.