c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2014, številka 20 / letnik XII.
 
Interest rei publicae ne maleficia remaneant impunita.
V interesu države je, da zločini ne ostanejo nekaznovani.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Po evropskih volitvah sledi oblikovanje Evropske komisije
Volitve poslancev v Evropski parlament bodo v 28 članicah EU potekale od 22. do 25. maja. Kakšna bo sestava parlamenta, bo znano 25. maja po 23. uri, ko se bodo v uniji zaprla še zadnja volišča. Novi parlament se bo na konstitutivni seji sestal 1. julija in nato - če bo šlo po načrtih - že sredi julija izvolil novega predsednika Evropske komisije.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Informacije za posredovanje pomoči prizadetim v poplavah na Balkanu
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Brez vračanja presežkov v proračun
DZ je sprejel novelo zakona o izvrševanju proračuna (predlog), s katero vlada po razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine išče dodatne vire in prihranke za proračun. Vendar pa je kar nekaj predlogov vlade iz besedila črtal, med drugim možnost vračila presežnih sredstev posrednih proračunskih uporabnikov v državni oz. občinske proračune

>> Varstvo potrošnikov
Sprejeta je bila novelo zakona o varstvu potrošnikov, ki vnaša določbe evropske direktive o prodaji na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Novela ureja pravice in obveznosti iz prodajnih pogodb, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, s čimer se bo olajšalo čezmejno poslovanje. Poglavitne rešitve se nanašajo na določitev 30-dnevnega roka za izpolnitev prodajne pogodbe.

>> V Sloveniji nadpovprečna rast insolvenčnih postopkov
V zahodni Evropi se je število insolvenčnih postopkov v lanskem letu v primerjavi z letom poprej zvišalo za 1,1 odstotka, v vzhodni Evropi pa za 3,9 odstotka. Slovenija je bila precej nad povprečjem z 58,2-odstotnim zvišanjem. V vzhodni Evropi je sicer 40,4 odstotka vseh insolvenčnih postopkov odpadlo na sektor trgovine, sledita pa storitveni sektor s 32,7 odstotka in gradbeni sektor s 14,4 odstotka vseh postopkov.

>> Nezadovoljstvo z delovno zakonodajo in davki
Večina predstavnikov avstrijskih podjetij, ki delujejo v Sloveniji, trenutni gospodarski položaj v naši državi ocenjuje kot precej slab, je pokazala raziskava, ki jo je izvedel uradni portal avstrijskega gospodarstva v tujini Advantage Austria. Med drugim so nezadovoljni z davčnim sistemom, delovno zakonodajo in korupcijo.

>> Mariborski tožilec obsojen na zaporno kazen
Vodja gospodarsko - kazenskega oddelka Okrožnega državnega tožilstva v Mariboru Boris Marčič je bil na Okrajnem sodišču v Slovenj Gradcu zaradi kaznivega dejanja krive izpovedbe obsojen na kazen šest mesecev zapora s preizkusno dobo dveh let. Marčič, ki je bil obravnavan tudi v disciplinskem postopku na tožilstvu, je napovedal pritožbo.

>> Mimović priznal krivdo
Nekdanji največji lastnik Cestnega podjetja Ljubljana (CPL) Ranko Mimović je na ljubljanskem okrožnem sodišču danes priznal krivdo za očitani kaznivi dejanji goljufije. Tožilka Blanka Žgajnar je ob priznanju krivde zanj predlagala dve leti zaporne kazni in 100.000 evrov denarne kazni. Nekdanji direktor CPL Stanko Petrič krivde ni priznal.

>> Izbris osebnih podatkov
Iz ameriškega tehnološkega velikana Googla so sporočili, da bodo potrebovali nekaj tednov za vzpostavitev mehanizma, s katerim bodo lahko evropski državljani zahtevali izbris zastarelih informacij iz iskalnika. Sodišče EU je prejšnji teden Googlu namreč naložilo, da uporabnikom omogoči t. i. pravico do pozabe.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> V veljavi ZPDZC-1
20. maja je začel veljati Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki je s 25 % višjimi globami eden od vladnih ukrepov za boj proti sivi ekonomiji. Zakon krepi nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno ter ga prenaša na Carinsko upravo RS ter uvaja vrednotnice pri osebnem dopolnilnem delu. Natančneje opredeljuje nedovoljeno oglaševanje dela oziroma zaposlovanja na črno in omogoča odvzem premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno. Poleg medsosedske pomoči, nujnega, humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega in dobrodelnega dela ter osebnega dopolnilnega dela ne bo štela kot delo na črno tudi sorodstvena pomoč. Ta zajema tudi delo v lastni režiji, opredeljena pa je kot vsako brezplačno delo za partnerje ali sorodnike do vključno tretjega kolena. Poenostavlja se postopek prijave kratkotrajnega dela, saj bo potrebna le prijava za zdravstveno zavarovanje, ne pa več tudi registracija. Zakon je vplival na Zakon o javnem naročanju (ZJN-2) in razveljavil 176.c člen Zakona o urejanju trga dela (ZUTD). Razveljavljeni so tudi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), Navodilo za opravljanje kratkotrajnega dela in Pravilnik o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh del, ki ostanejo v uporabi do rokov, ki jih določa 2. odstavek 34. člena ZPDZC-1.

>> Kolektivne pogodbe
Razlaga: Objavljena je bila Razlaga Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (KPKIS), ki velja od 16. maja in natančneje pojasnjuje:

»  sedemnajsti odstavek 2. točke uvodnih določb KPKIS, ki se nanaša na definicijo javnega prevoza;

»  51. člen KPKIS v zvezi s 3. točko 1. člena Tarifne priloge 1 (Dodatek št. 7 k KPKIS) in v zvezi s tretjim odstavkom 7. člena ZKolP, ki opredeljuje prevoz na delo in z dela;

»  58. člen KPKIS, ki določa jubilejne nagrade.

Razširjena veljavnost: Na podlagi drugega odstavka 12. in 13. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (ZKolP) je bil izdan Sklep o ugotovitvi razširjene veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za papirno in papirno predelovalno dejavnost na vse delodajalce v dejavnosti papirno in papirno predelovalne industrije, za katere je sklenjena kolektivna pogodba.

>> Diskriminacija invalidov
Objavljena je bila odločba Ustavnega sodišča RS U-I-156/11-29 Up-861/11-25 o ugotovitvi, da je prvi odstavek 79.a člena Zakona o volitvah v Državni zbor (ZVDZ) v neskladju z Ustavo RS. Pobudniki so v postopku za oceno ustavnosti očitali izpodbijani ureditvi, da je pri uresničevanju volilne pravice (prvi odstavek 43. člena URS) diskriminacijska do invalidov, ker ne določa, da bi morala biti invalidom dostopna vsa volišča, oziroma ker invalidom ne zagotavlja, da bi lahko na voliščih osebno (in samostojno) glasovali (tj. brez pomoči drugih oseb). Diskriminacijo glede uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin prepoveduje prvi odstavek 14. člena URS. Državni zbor mora ugotovljeno neskladje odpraviti v roku dveh let po objavi te odločbe v Uradnem listu RS.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 35
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sporazum o enotnem skladu za reševanje bank
Članice EU so v sredo v Bruslju podpisale medvladni sporazum o enotnem skladu za reševanje bank, ki je del enotnega mehanizma za reševanje bank, drugega stebra bančne unije. Cilj je, da začne sklad delovati januarja 2016 in da se v osmih letih napolni z enim odstotkom vseh kritih vlog v bankah sodelujočih držav, kar naj bi zneslo 55 milijard evrov.

>> Zamrznitev računov in patentno sodišče
Evropski parlament in Svet sta potrdila predloga uredbe o evropskem nalogu za zamrznitev bančnih računov in posodobljenih pravil za specializirano evropsko patentno sodišče (spremembe uredbe Bruselj I), na podlagi katerih se bo poenostavilo in pocenilo poslovanje v EU.

>> Skupinske izjeme za državne pomoči
Evropska komisija je sprejela popravljeno uredbo o splošnih skupinskih izjemah za državne pomoči. Uredba je del paketa modernizacije državnih pomoči s katero se želi izboljšati nadzor nad državnimi pomočmi, s tem pa pospešiti trajnostno, pametno in vključujočo rast. Del reforme je večja fleksibilnost držav pri dodelitvi pomoči brez predhodnega sporočanja Komisiji pod določenimi pogoji.

>> Vplivi na okolje
15. maja so začela veljati nova pravila za ocenjevanje učinkov projektov na okolje. Nova pravila po direktivi o ocenjevanju vplivov na okolje so enostavnejša, nudijo več zaščite za okolje in zmanjšujejo administrativne ovire.

>> Sodna praksa EU
Sodišče EU je v zadevi C-475/12 presodilo, da države članice lahko nadzirajo upoštevanje pravil o varstvu potrošnikov s strani podjetij, ki nudijo elektronske komunikacijske storitve na njihovem ozemlju, ustanovljena pa so v drugi državi članici. Po drugi strani pa ne smejo teh podjetij siliti, da bi na njihovem ozemlju ustanovila podružnice. Tako države članice lahko zahtevajo od teh podjetij informacije, ki dokazujejo oz. potrjujejo njihovo upoštevanje pogojev v zvezi z varstvom potrošnikov. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2002/20 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
mag. Damijan Florjančič:
Kaznivo dejanje pranja denarja v KZ-1
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O odgovornosti za odločitev    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Sojenje v zboru (senatu) je tako namenjeno udejanjanju maksime, da »več glav več ve« in zato tudi, težja kot je zadeva, širši je krog tistih, ki sodelujejo pri sprejemu odločitve. Posredno pa, tako kot pri krvniku, ki ima zakrit obraz, veččlanska sestava odraža tudi potrebo po tem, da se odgovornosti ne personalizira v eni osebi, ker bi to predstavljalo breme, ki lahko vpliva na nepristranskost odločitve. Prav zato je glede mnenj, podanih pri sprejemanju sodne odločitve, podana z ustavo določena imuniteta (glej. 134 čl. URS - Nikogar, ki sodeluje pri sojenju, ni mogoče klicati na odgovornost za mnenje, ki ga je dal pri odločanju v sodišču.)
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je od svoje objave leta 2002 doživelo kar 19 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO čistopisu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 20 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.