c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
April 2014, številka 16-17 / letnik XII.
 
Appellatione extinguitur iudicatum.
S pritožbo ugasne sodba.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
Preprečevanje dela in zaposlovanja na črno
Državni zbor je sprejel novi Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (predlog ZPDZC-1), ki je del ukrepov vlade za zajezitev sive ekonomije. Zakon krepi nadzor nad delom in zaposlovanjem na črno ter ga prenaša na Carinsko upravo RS, uvaja vrednotnice pri osebnem dopolnilnem delu in zvišuje globe. Zakon natančneje opredeljuje nedovoljeno oglaševanje dela oziroma zaposlovanja na črno in omogoča odvzem premoženjske koristi, pridobljene z delom na črno. Poleg medsosedske pomoči, nujnega, humanitarnega, karitativnega, prostovoljnega in dobrodelnega dela ter osebnega dopolnilnega dela ne bo štela kot delo na črno tudi sorodstvena pomoč. Ta zajema tudi delo v lastni režiji, opredeljena pa je kot vsako brezplačno delo za partnerje ali sorodnike do vključno tretjega kolena. Poenostavlja se postopek prijave kratkotrajnega dela, saj bo potrebna le prijava za zdravstveno zavarovanje, ne pa več tudi registracija.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljiv številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novela ZKP
Predlog sprememb zakona o kazenskem postopku bo v tednu ali dveh na vladi, je napovedal minister za pravosodje Senko Pličanič. Kot je pojasnil, je tudi večina ostalih zakonov, ki jih na področju pravosodja predvideva aktualna koalicijska pogodba, tik pred sprejetjem na vladi. Po Pličaničevi oceni je na področju pravosodja prišlo do "pomembnega pozitivnega premika", posebej je izpostavil skrajševanje časa trajanja sodnih postopkov in zmanjševanje sodnih zaostankov, ki sta tudi cilja skupne zaveze vlade in sodstva.

>> Višje trošarine za tobačne izdelke
DZ je včeraj sprejel novelo zakona o trošarinah, enega od ukrepov za nadomestitev izpada proračunskih prihodkov po razveljavitvi zakona o davku na nepremičnine. 1. maja se bodo trošarine za tobak in tobačne izdelke zvišale za pet odstotkov, pri biogorivih, ki se dodajajo fosilnim gorivom, pa ne bo mogoče več uveljavljati oprostitve.

>> Referendum o arhivski noveli
Odbor za kulturo je sklenil DZ predlagati, naj bo referendum o arhivski noveli 8. junija, roki za volilna opravila pa naj začnejo teči 25. aprila. DZ bo o tem odločal danes.

>> Uskladitev poklicnih kvalifikacij
Državni zbor je sprejel vladno novelo ZPKEU, ki usklajuje nacionalno zakonodajo z evropskimi predpisi na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij državljanom držav članic EU, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma dejavnosti v RS.

>> Nadaljevanje konsolidacije javnih financ in razdolževanje ter prestrukturiranje podjetij
Premierka Alenka Bratušek je v DZ napovedala, da bo za oživitev gospodarstva ključno nadaljevanje javnofinančne konsolidacije, razdolževanje in prestrukturiranje podjetij, učinkovito delovanje bančnega sistema in spodbujanje izvoza. Posebno pozornost bodo namenili izboljšanju korporativnega upravljanja, poslovnega okolja in krepitvi konkurenčnosti. Vlada sledi cilju zmanjševanja javnofinančnega primanjkljaja; letos pričakuje primanjkljaj v višini 3,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), v naslednjem letu pa 2,5 odstotka BDP.

>> Izhodišča za pogajanja s sindikati
Vlada bo ta teden sprejemala pogajalska izhodišča za usklajevanja s sindikati o ukrepih za prihodnje leto, napoveduje minister Gregor Virant. Sindikati na dodatno znižanje stroškov dela ne pristajajo, Virant miri, da nadaljnjega linearnega zniževanja pravic ne bo. Ob tem je vlada tudi tik pred sprejemom ukrepov varčevanja v širšem javnem sektorju.

>> Nenavadne prakse pri zaposlovanju v javnem sektorju
KPK je objavila analizo sistemske ocene korupcijskih tveganj pri zaposlovanju v javnem sektorju. V nekaterih primerih, ko je bil posameznik zaposlen na zaupanje funkcionarja, nato pa se je redno zaposlil v javnem sektorju, so bile te zaposlitve "morda izvedene netransparentno oz. sporno", ugotavlja KPK in opozarja še na druge nenavadne prakse zaposlovanja.

>> Kršiteljem pravil pri gotovinskem poslovanju za milijon evrov glob
Prepoved programov, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih, skupaj s poostrenim nadzorom inšpektorjev vodi v višjo stopnjo prostovoljnega izpolnjevanja davčnih obveznosti, ugotavljajo na DURS. Tovrstni programi so prepovedani od sredine lanskega leta, v tem času so kršiteljem izrekli za milijon evrov glob.

>> Patria
Na ljubljanskem višjem sodišču "s precejšnjo gotovostjo" zagotavljajo, da bodo sodni spis z odločitvijo v zadevi Patria na Okrajno sodišče v Ljubljani odpravili v ponedeljek. Ljubljansko okrajno sodišče bo nato sodbo tudi vročilo strankam v postopku. Statistika kaže, da višje sodišče večino pritožb zavrne.

>> Policist Bobera tudi v drugo oproščen
Celjsko okrožno sodišče je še drugič oprostilo policista Mateja Bobero, ki ga je subsidiarna obtožnica svojcev umrlega po predhodnem izgubljenem postopku tožilstva bremenila povzročitve posebno hude telesne poškodbe, zaradi katere je umrl Naser Berisha. Senata dokazi niso prepričali, zato so Bobero oprostili.

>> Supervizor 2.0
Uprava RS za javna plačila pripravlja spletno storitev, ki bo v skladu z noveliranim zakonom o dostopu do informacij javnega značaja vsebovala podatke o transakcijah javnih gospodarskih zavodov, javnih podjetij ter podjetij v stoodstotni javni lasti Republike Slovenije, občin in drugih oseb javnega prava.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Odprava odloka o arhivskem referendumu
Objavljena je bila Odločba Ustavnega sodišča RS U-I-76/14-17 o odpravi Odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o spremembah in dopolnitvah > Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Poleg razveljavitve odloka ustavno sodišče nalaga državnemu zboru, da v sedmih dneh sprejme nov odlok z novim datumom izvedbe referenduma. Ustavni sodniki so soglasno ugotovili, da bi izpeljava referenduma 4. maja, takoj po praznikih in počitnicah, otežila učinkovito izvajanje pravice glasovanja na referendumu.

>> Uveljavitev pravic ob insolventnosti delodajalca
V veljavi so spremembe > Pravilnika o vsebini obrazca zahteve za uveljavitev pravic v primeru insolventnosti delodajalca, ki spreminjajo oba obrazca, in sicer JS-005-Z v JS-007-Z (Zahteva za poravnavo obveznosti z naslova pravic delavcev v primeru insolventnosti delodajalca) ter JS-006-P v JS-008-P (Potrdilo).

>> Povrnitev stroškov zavarovanja za primer nesreče
Sprememba > Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki je začela veljati 19. aprila, spreminja ureditev zavarovanja za primer nesreče pri delu - primerjalnik besedila 7. člena. Stroški zavarovanja se povrnejo v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in pravilnikom, ki ureja obliko obračuna davčnih odtegljajev, kot povračilo stroškov obveznega zavarovanja za invalidnost in smrt, ki so posledica poškodbe pri delu.

>> Metodologija o izplačilih in zaposlenih v javnem sektorju
Objavljen je bil Pravilnik o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah, drugih izplačilih in številu zaposlenih v javnem sektorju, ki je začel veljati 19. aprila. Metodologija, na podlagi katere se bo oblikoval informacijski sistem (ISPAP) pri AJPES, določa vsebino, obliko in način prenosa podatkov o izplačilih in številu zaposlenih, ki jih uporabniki proračuna posredujejo ministrstvu. V 4. členu so določeni roki za posredovanje podatkov. Prvič se podatki o številu zaposlenih posredujejo do 18. avgusta 2014, in sicer stanje na dan 1. julija 2014. Določbe 1. in 44. do 52. alineje 5. točke 7. člena tega pravilnika se prvič uporabijo za posredovanje podatkov za izplačila za mesec julij 2014.

>> Uniforme in položajne oznake pravosodnih policistov
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Pravilnika o nošenju, hrambi in vzdrževanju orožja, o vrstah in nošenju uniforme pravosodnih policistov in njihovih položajnih oznakah ter o uporabi, označitvi in opremi vozil. Novela med drugim spreminja položajne oznake pravosodnih policistov na uniformah, ki so po novem: pravosodni policist začetnik, mlajši pravosodni policist, pravosodni policist, starejši pravosodni policist, operativni vodja, poveljnik II, pomočnik poveljnika, poveljnik I, pravosodni policist inšpektor, pravosodni policist glavni inšpektor.

>> Ukinjen direktorat za kakovost javne uprave
V veljavi je sprememba Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, ki v peti alineji 13. člena znotraj Ministrstva za notranje zadeve črta Direktorat za kakovost javne uprave. Sprememba se začne uporabljati 1. maja.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 27 in 28
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Uveljavljanje odbitnega DDV
Vrhovno sodišče je s sodbo X Ips 261/2013 zavrnilo revizijo, s katero je revident zahteval ugotovitev nezakonitosti in nepravilnosti odločbe davčne uprave pri obračunavanju in plačevanju davka na dodano vrednost. Tako davčna uprava, kot sodišče v sodnem postopku na prvi stopnji je zavrnilo tožbo z obrazložitvijo, da je bil revidentu pravilno in zakonito dodatno odmerjen in naložen v plačilo DDV, ki ga je odbijal kot vstopni DDV na podlagi računov, ki sta jih izstavila dobavitelja, saj računi ne izpolnjujejo predpisanih sestavin iz 82. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). Po mnenju davčnega organa in sodišča prve stopnje je v predmetni zadevi šlo za t.i missing traderja.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Hramba osebnih podatkov in pravica do varstva pretekle zasebnosti    

dr. Matej Accetto
   
Sodišče EU je ugotovilo neveljavnost Direktive 2006/24/ES o hrambi »komunikacijskih« podatkov, češ da ni združljiva z Listino EU o temeljnih pravicah. Zmaga za zagovornike varstva zasebnosti, zmaga za ljubitelje listin o temeljnih pravicah, pomembna zmaga v gradnji branikov pred miselnostjo masovnega nadzora nad vsesplošno sumljivim prebivalstvom. (Da je sodba, ki jo je sprejel Veliki senat Sodišča, ta hip še vedno dostopna le v treh »velikih« jezikih EU, je le droben madež na siceršnjo hvalevredno držo Sodišča kot zaščitnika malih.)
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZUS-1, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO čistopisu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
29. april 2014 Dodatek za veliko družino s tremi otroki po novem ZSDP-1 393,46 395 EUR
29. april 2014 Dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki po novem ZSDP-1 479,83 480 EUR
29. april 2014 Pomoč ob rojstvu otroka po novem ZSDP-1 280,75 280 EUR
15. april 2014 Trošarina na neosvinčen bencin (EUR/1000 l) 514,1600 524,5200
15. april 2014 Trošarina na plinsko olje za pogonski namen (EUR/1000 l) 405,1200 422,7700
15. april 2014 Trošarina na plinsko olje ogrevanje (EUR/1000 l) 102,6500 104,8900
11. april 2014 Rast cen življenjskih potrebščin na območju RS za marec 2014 + 0,8 %
13. februar 2014 Štipendija iz knjižničnega nadomestila za zahteven prevod do 3.000 EUR
13. februar 2014 Premija za vrhunske prevajalske dosežke do 4.000 EUR
1. marec 2014 Najnižja osnovna plača za I. tarifni razred po KP za lesarstvo 425,80 428,78 EUR
1. marec 2014 Najnižja osnovna plača za VII. tarifni razred po KP za lesarstvo 834,88 840,72 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.