c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2014, številka 1-1 / letnik XI.
 
Deceptis, non decipientibus opitulator.
Pomaga se prevaranim, ne (pa) tistim, ki varajo.
 
 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Spremenljivi številčni podatki
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
publikacije Sodnikov informator
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Obveznost prijave najemnin
Fizične osebe, ki so lani drugim fizičnim osebam oddajale v najem premično ali nepremično premoženje, morajo te prihodke najpozneje do sredine prihodnjega tedna prijaviti davčnemu organu.

>> Leto dni od poročila KPK
Pred letom dni je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) objavila poročilo o premoženjskem stanju predsednikov parlamentarnih strank, v katerem so ugotovili, da sta prvaka obeh največjih strank, Zoran Janković in Janez Janša, sistematično kršila protikorupcijsko zakonodajo.

>> Razkrivanje novinarskih virov
Društvo novinarjev Slovenije poziva policijo in tožilstvo, naj ne izvajata pritiska na novinarje, da razkrijejo svoje anonimne vire ali posredujejo fotografije, iz katerih bi lahko identificirali anonimen vir.

>> Podatki o kreditih nedostopni parlamentarcem
Višje sodišče je zavrnilo zahtevo parlamentarne komisije za ugotavljanje zlorab v slovenskem bančnem sistemu, naj odredi predložitev dokumentacije o kreditih pri NLB, NKBM in Abanki, ker je bila zahteva preiskovalne komisije nepopolna in ni dala odgovora na vprašanje, kaj se bo z listinami dokazovalo.

>> Črni oblaki nad nepremičninskim zakonom
Nepremičninskemu zakonu se obeta še ena, tretja zahteva oz. "razširjena pobuda za ustavno presojo", ki jo je pripravila SLS. Zahtevo za oceno ustavnosti zakona o davku na nepremičnine je sredi decembra vložila tudi Občina Rogašovci.

>> Kmalu eRecept
Programska oprema, ki omogoča uporabo eRecepta, je po informacijah ministrstva za zdravje nameščena že pri skoraj vseh izvajalcih.

>> Klub slovenskih podjetnikov
Klub slovenskih podjetnikov izpostavlja tovarištvo in povezovanje med podjetniki. Kot poudarja predsednik kluba Marjan Batagelj, so vstopni pogoji za klub izjemno visoki, saj ne želijo sodelovati v tajkunskih zgodbah, povezanih s politiko, pač pa s poštenimi in družbeno odgovornimi posamezniki.

     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Spremembe in dopolnitve Zakona o prekrških (ZP-1)
S 1. januarjem je začel veljati spremenjeni zakon o prekrških (ZP-1). Gre za drugo največjo spremembo doslej. Poglavitne spremembe so uvedba nove stranske sankcije t.j. izločitev iz postopkov javnega naročanja, sprememba materialnopravne podlage odgovornosti pravnih in odgovornih oseb, uvedba dveh novih procesnih institutov (začasen odvzem vozniškega dovoljenja, odložitev izvršitve prenehanja vozniškega dovoljenja), uvedba dveh novih pravnih sredstev (pritožba prekrškovnega organa zoper odločitev sodišča o zahtevi za sodno varstvo in predlog prekrškovnega organa za odpravo in razveljavitev odločbe) in razširitev uradnega preizkusa v postopku z zahtevo za sodno varstvo ter dopolnitev zakonskih določb, ki zagotavljajo kontradiktornost postopka.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F)
28. 12. so začele veljati tudi zadnje spremembe in dopolnitve Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP-F), ki z nekaj zamude usklajujejo zakon z evropskim pravnim redom glede trajanja varstva avtorske pravice in določenih sorodnih pravic. Za izvedbe na fonogramih je podaljšano trajanje varstva s 50 na 70 let, dodana pa je možnost preklica pogodbe o prenosu pravic do posnetka na proizvajalca fonogramov, če ta ni dal v prodajo zadostne količine primerkov fonograma s tem posnetkom ali če javnosti ni dal na voljo takega fonograma (122.a člen). Pravica do dodatnega nadomestila iz 122.b člena, ki ga plača proizvajalec fonograma, se obvezno uveljavlja kolektivno in se ji ni mogoče odpovedati.

>> Zakon o dopolnitvi Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E)
Še pred razveljavitvijo nekaterih členov, ki jo je določil ZDavNepr, je začela veljati dopolnitev Zakona o graditvi objektov (ZGO-1E). Ta do sprejema zakona, ki bo določil pogoje za legalizacijo objektov preprečuje stanje, ko bi lahko bili lastniki objektov, ki bodo predmet legalizacije in za katere so bile že izdane inšpekcijske odločbe za odstranitev objekta ali prepovedi njegove uporabe, v neenakopravnem položaju v primerjavi z lastniki objektov, za katere inšpekcijske odločbe še niso bile izdane. Novi 156.a člen tako določa pravno podlago za posebne primere odloga izvršb iz utemeljenih razlogov, ki se dovoli največ enkrat. Upoštevani so kriteriji, ki se nanašajo na socialni položaj zavezanca, gospodarsko funkcijo objekta, dejstvo, da je zavezanec predlagal ustrezne spremembe prostorskega akta, ki jih bo občina upoštevala ali dejstvo, da je zavezanec vložil popolno zahtevo za izdajo gradbenega ali uporabnega dovoljenja.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-D)
Spremembe in dopolnitve Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ-D) začnejo veljati 11.1.2014 in celovito urejajo razloge ter postopek za prenehanje in odvzem statusa mednarodne zaščite, jasneje opredeljujejo pogoje za tolmača, s katerim se sklene ustrezna pogodba, izvedba javnega razpisa pa glede na specifičnost potreb v postopkih mednarodne zaščite ni več obvezna. Sicer je z novelo črtana ureditev pogojev in postopka združevanja družine oseb s priznano mednarodno zaščito, opredelitev družinskih članov (upravičencev) in večine njihovih pravic, kar naj bi uredila predvidena novela Zakona o tujcih (ZTuj-2), do takrat pa konsistentnost in preglednost pravnega reda ne bo zagotovljena, kar je sporno z vidika pravne varnosti in varstva človekovih pravic.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A)
Spremembe Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1A) so začele veljati 28. decembra, njihov namen pa je, da se upoštevajo posebnosti elektronskih dražb in da se agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS omogoči izbira vrste dražbe, ki je glede na konkretne okoliščine posamezne podelitve radijskih frekvenc najprimernejša. Hkrati se s podaljšanjem najdaljšega časa veljavnosti odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc skuša operaterjem omogočiti dovolj časa za povrnitev investicij, ki jih vlagajo v uvajanje novih omrežij.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G)
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2G), ki je začel veljati s 1. januarjem, zasleduje učinkovitost davčnega organa in na tej podlagi dopolnjuje ureditev, ki ureja odmero davka v posebnih primerih, spreminja določbe o davčnem nadzoru in davčni izvršbi, dodaja nov institut zadržanja zastaranja in spreminja kazenske določbe, ki urejajo davčne in hujše davčne prekrške posameznikov.

>> Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1)
Zakon usklajuje matično evidenco z novo pokojninsko in invalidsko zakonodajo, pri čemer se zaradi zagotavljanja pravilnosti in popolnosti podatkov daje večji pomen sprotnemu nadzoru nad prijavljenimi podatki, ter uvaja možnost prijave v zavarovanja v elektronski obliki, kjer to še ni mogoče. S tem se poenostavlja sistem zbiranja podatkov, s čimer se povečuje stopnja pravilnosti, konsistentnosti in ažurnosti teh podatkov, ter razbremenjuje zavezance za vlaganje prijav, organa, ki sprejema prijave, in upravljavca matične evidence.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E)
Tudi spremembe in dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK-E) začnejo veljati 11.1.2014. Med drugim določajo zavezo, da morajo imeti javni zavodi strateški načrt za obdobje petih let, opredeljena pa je tudi njihova vsebina ter urejeno začasno financiranje javnih zavodov v obdobju prvega tromesečja tekočega leta. Člani svetov zavodov se morajo vsako leto udeležiti programa usposabljanja, ki ga bo izvajalo ministrstvo, pristojno za kulturo, v nasprotnem primeru bodo razrešeni oziroma odpoklicani (42. člen). Z novim 82.a členom je kot spodbuda za samozaposlovanje lahko zagotovljeno računovodstvo samozaposlenim, podeljene bodo kulturne žepnine in uvedeno je nadomestilo za čas zadržanosti z dela zaradi bolezni.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1C)
Kmalu veljavne spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1C) z novim 26.a členom vpeljujejo nagrado naključnemu najditelju arheološke najdbe ali arheološke ostaline, ki je premičnina, posegajo na področja reguliranja poklicev (103. člen), dopolnjujejo določila glede inšpekcijskih ukrepov v primeru nedovoljenih posegov in uvajajo še druge potrebne spremembe in dopolnitve, ki odpravljajo pomanjkljivosti zakona.

>> Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD-E)
Z novelo ZDCOPMD-E, katere glavni cilj je bil sprememba sistema glob, je bil spremenjen in dopolnjen Zakon o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih (ZDCOPMD). Do sedaj so se globe izrekale v razponu, od 11.1.2014 pa bodo prekrški dejansko sankcionirani glede na njihovo težo. Dopolnjene so tudi kazenske sankcije za tahografske delavnice (14. in 14.a člen).

>> Spremembe Zakona o rudarstvu in zakona o vinu
Zakon o rudarstvu (ZRud-1) in Zakon o vinu (ZVin) sta bila pred koncem leta prav tako deležna sprememb in dopolnitev. ZRud-1C velja že od 28.12.2013 in je med drugim omogočil podaljšanje rudarske pravice tistim koncesionarjem, ki so imeli veljavno rudarsko pravico na dan 1.1.2012, pa jim je prejšnja novela zakona podaljšanje omogočila samo do konca leta 2013. Novela ZVin-B bo začela veljati 11. januarja, njen cilj pa je povečanje deleža prijave pridelka vina in omejevanje nelojalne konkurence registrirani pridelavi vina. Osnovni načeli novele sta tako zaščita potrošnika kot tudi zaščita pridelovalca grozdja in vina.

     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
Ali uporabljate zadnje veljavno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških (ZP-1)?
Zakon o prekrških, ki je bil objavljen leta 2003, je doživel že svojo 17 spremembo. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve so upoštevane v IUS-INFO čistopisu ZP-1.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25.a člena ZP-1 (izločitev iz postopka javnega naročanja) pred in po zadnji noveli.

 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sprememba obdavčitve matičnih in odvisnih družb
Komisija je predlagala spremembi k direktivi 2011/96 o obdavčitvi matičnih in odvisnih družb iz različnih držav članic. Predlog uvaja splošno določbo proti zlorabam, kar bo omogočilo državam članicam, da prekličejo ugodnosti iz direktive o matičnih in odvisnih družbah, če gre za umetne dogovore (torej take, ki ne odražajo ekonomske realnosti). Namen te spremembe je omejiti delovanje t.i. navideznih družb "poštnih nabiralnikov", katerih namen je izkoristiti nižje davčne stopnje. Predlog tudi ukinja ureditev hibridnih kreditov, kot so krediti za udeležbo pri dobičku.

>> Prenovljena de minimis uredba
Komisija EU je sprejela prenovljeno uredbo o nizkih zneskih pomoči (de minimis uredba), ki padejo izven obsega pravil EU o državnih pomočeh, zaradi njihovega majhnega vpliva na konkurenco in trgovino na notranjem trgu. Tako za te vrste pomoči ni treba obveščati Komisije in pridobiti njenega soglasja.

>> Modernizacija državnih pomoči
Glede modernizacije državnih pomoči seveda ne smemo pozabiti na predlog uredbe o splošnih skupinskih izjemah, po kateri bo mogoče podeliti pomoč na podlagi predhodno določenih kriterijev brez obveznosti, da se obvesti Komisijo. Komisija pa je začela s še enim posvetovanjem glede te uredbe, svoje prispevke lahko podate do 12. februarja. Do 24. januarja pa poteka tudi posvetovanje o modernizaciji državnih pomoči prek boljšega ocenjevanja. V sklopu in povezavi s splošno uredbo poteka tudi posvetovanje, do 17. februarja, glede državnih pomoči v sektorjih raziskovanja, razvoja in inovacij.

>> Odprava žiga Apostille
Parlamentarni odbor za pravne zadeve je potrdil predlog Komisije za zmanjšanje administrativnih bremen za državljane in podjetja v EU. Gre za odpravo obveznosti overjanja javnih dokumentov ene države članice, pri uporabi le-teh v drugi. Tako se predlaga odprava apostille žiga in drugi zastarelih administrativnih nesmislov.

>> Sodišče EU o diskriminaciji zaradi spolne usmerjenosti
V zadevi C-267/12 so sodniki razsodili, da je treba delavcu, ki sklene PACS (civilnopravna pogodba o solidarnosti) z istospolnim partnerjem, dodeliti iste ugodnosti, kot se dodelijo njegovim sodelavcem ob sklenitvi zakonske zveze, kadar je ta prepovedana za istospolno usmerjene pare. Dejstvo, da so mu bile te ugodnosti zavrnjene, pomeni neposredno diskriminacijo zaradi spolne usmerjenosti. V zadevi je bila uporabljena direktiva 2000/78.

     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dan po dnevu ustavnosti    

dr. Matej Avbelj
   
Sprožilec tokratne kolumne je nagovor predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije, mag. Mozetiča, v katerem je skorajda resignirano ugotovil, da je 23. december dan ustavnosti, ki ga obeležuje le (še) Ustavno sodišče. Vsem ostalim institucijam, tako velja pritegniti gospodu predsedniku, je za Ustavo vsaj na simbolni ravni očitno malo mar.
   
     
   
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2014 Obrestna mera zamudnih obresti 8,50 8,25%
1. januar 2014 Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2014
21. december 2013 Povrnitev stroškov tožniku v upravnem sporu, če je bila zadeva rešena na seji in tožnik ni imel odvetnika 80 15 eur
21. december 2013 Povrnitev stroškov tožniku v upravnem sporu, če je bila zadeva rešena na seji in je tožnika zastopal odvetnik 350 285 eur
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite novi Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.