c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Maj 2018, številka 22 / letnik XVI.
 
Numquam fictio sine lege.
Nikoli ni fikcije brez zakona.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Spremembe za večjo zaščito napotenih delavcev
Evropski poslanci so v torek podprli spremembe evropske direktive o napotenih delavcih. Cilj reforme je napotenim delavcem zagotoviti ustrezno raven socialne zaščite, hkrati pa vzpostaviti pogoje za pošteno konkurenco med delodajalci iz različnih držav EU. Stroške potovanja in namestitve bo moral po novem plačati delodajalec, stroški pa ne bodo smeli biti odšteti od plače delavca. Delodajalec bo moral prav tako zagotoviti dostojne namestitvene pogoje. Kot so še izpostavili v Evropskem parlamentu, bo napotitev lahko trajala najdlje 12 mesecev z možnostjo podaljšanja za še šest mesecev. Po izteku tega obdobja bo sicer napoteni delavec lahko ostal v državi gostiteljici, a bo podvržen delovni zakonodaji te države.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Evropska unija
› Aktualno
› IUS kolumna
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Obvestilo
     
    NE SPREGLEJTE
Popravek Splošne uredba o varstvu podatkov (GDPR), ki je bil objavljen 23. maja
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Sodišče EU o uveljavljanju osebne oprostitve v sistemu DDV
Sodišče Evropske unije v sodbi zadeve C-566/16 z dne 17. maja 2018 ugotavlja, da davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo. Tako je torej madžarsko pravo, ki ne priznava oprostitve DDV davčnim zavezancem, ki se za enega od sistemov oprostitve niso odločili hkrati s prijavo začetka opravljanja njihove ekonomske dejavnosti, kljub temu da dobiček od njihove dejavnosti ne presega najvišjega praga za oprostitev za mala podjetja, skladno s pravom Evropske unije.

>> Sodišče EU okrepilo pravice letalskih potnikov pri letih v tretje države
Sodišče EU je danes presodilo, da pravica do odškodnine zaradi velike zamude leta po evropski zakonodaji velja tudi za povezovalne lete v tretjo državo z vmesnim postankom zunaj unije. Dva ali več letov, ki so predmet enotne rezervacije, je treba namreč po presoji sodišča šteti za en povezovalni let.

>> Sodišče EU o omejevanju obrednih zakolov
Sodišče EU je potrdilo (zadeva C-426/16), da se obredni zakoli brez omamljanja lahko opravljajo le v odobrenih klavnicah. Kot so razsodili v Luxembourgu, ta obveznost ne krši svobode vere. Gre za primer belgijskih muslimanov, končno odločitev pa morajo ob upoštevanju sodbe Sodišča EU sprejeti belgijska sodišča.

>> Sodišče EU razveljavilo kazen evroposlancu iz Poljske
Sodišče Evropske unije je danes razveljavilo kazen, ki jo je Evropski parlament lani uvedel za poljskega evroposlanca Janusza Korwin-Mikkeja zaradi žaljivih izjav o ženskah. Kot je pojasnilo, poslovnik parlamenta ne omogoča sankcij za neprimerne izjave, ki ne ovirajo dela parlamenta.

>> Tesno partnerstvo urada OLAF z Evropskim javnim tožilstvom
Evropska komisija predlaga spremembo Uredbe (EU, Euratom) 883/2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF). Sprememba naj bi zagotovila, da je urad OLAF pripravljen na tesno sodelovanje z Evropskim javnim tožilstvom (EJT) pri odkrivanju in preiskovanju goljufij po vsej EU. Predlagane spremembe bodo tudi jasneje opredelile orodja, ki jih OLAF uporablja pri izvajanju upravnih preiskav za zagotovitev njihove učinkovitosti. To zadeva zlasti preglede in inšpekcije, dostop do informacij o bančnih računih ter tudi orodja za boj proti goljufijam na področju DDV.

>> Odkrivanje in preiskovanje goljufij
Evropska komisija predlaga 181 milijonov evrov podpore državam članicam za boj proti goljufijam, korupciji in drugim nepravilnostim, ki škodijo proračunu EU. Predlog je del dolgoročnega proračuna EU za obdobje 2012-2027, ki ga je Komisija predstavila 2. maja 2018. Novi program EU za boj proti goljufijam, ki bo nadomestil obstoječi program Herkul III, bo financiral ciljno usmerjeno usposabljanje ter izmenjavo informacij in najboljših praks med organi pregona v boju proti goljufijam po vsej Evropi. Zagotavljal bo tudi podporo preiskovalnim dejavnostim, in sicer prek nakupa tehnične opreme, ki se uporablja pri odkrivanju in preiskovanju goljufij, in omogočal lažji dostop do varnih informacijskih sistemov. Program bo upravljal in izvajal Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF).

>> Strožja pravila o zavarovanju za zaščito žrtev prometnih nesreč
Evropska komisija je predlagala strožja pravila EU o avtomobilskem zavarovanju, da bi bolje zaščitila žrtve prometnih nesreč in izboljšala pravice imetnikov zavarovalnih polic. Z današnjim predlogom bi zagotovili, da bodo žrtve prometnih nesreč prejele celotno odškodnino, do katere so upravičene, tudi če bo zavarovatelj insolventen. Prenovljena pravila bodo zagotovila tudi, da bodo tisti, ki so v drugi državi članici EU uvrščeni v določen premijski razred (sistem bonus/malus), obravnavani enako kot domači imetniki polic in da bodo lahko izkoristili boljše zavarovalne pogoje.

>> Lažji dostop do financiranja prek kapitalskih trgov
Evropska komisija predlaga nova pravila, da se malim in srednjim podjetjem (MSP) zagotovi boljši dostop do financiranja prek javnih trgov. Cilj je zmanjšanje birokracije za mala in srednja podjetja, ki se želijo uvrstiti na t. i. zagonske trge MSP, novo kategorijo mest trgovanja, namenjeno malim izdajateljem, ter na njih izdajati vrednostne papirje, in spodbujati likvidnost delnic MSP, ki so uvrščene na javne trge. Z novimi pravili bo uveden bolj sorazmeren pristop k podpori uvrstitve MSP na javne trge, ne da bi pri tem ogrozili varstvo vlagateljev in celovitost trga.

 
 
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Slovensko pravosodje po podatkih EU Justice Scoreboard beleži napredek
Poročilo EU Justice Scoreboard prikazuje poslovanje sodstva na treh različnih področjih - učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti. Gre za analizo podatkov o poslovanju sodišč držav Evropske unije iz leta 2016, ki postavljajo Slovenijo in delovanje slovenskih sodišč v mednarodno primerljiv okvir. Evropska komisija v poročilu EU Justice Scoreboard 2018 izpostavlja pozitivne premike glede poslovanja slovenskega sodstva, navajajo na vrhovnem sodišču.

>> KPK lani prejela 3943 prijav lobističnih stikov
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je po letu 2016, ko je beležila porast, lani znova zaznala upad prijav suma korupcije. Se je pa povečalo število prijav lobističnih stikov, kar pripisujejo svojemu dobremu delu na področju osveščanja. Povečalo se je tudi število lobiranj registriranih lobistov, je razvidno iz poročila KPK. V lanskem letu so na KPK prejeli 3943 prijav lobističnih stikov, kar je precej več kot v letih poprej. Leta 2014 so na primer prijeli 1118 tovrstnih prijav, leta 2015 1473, leta 2016 pa 2004. Število lobiranj registriranih lobistov se je povečalo za 11, in sicer na 53. Kljub očitni rasti na področju prijav lobiranj, pa komisija še vedno zaznava problem neporočanja o lobističnih stikih s strani nekaterih poslanskih skupin in ministrstev.

>> Pri informacijskem pooblaščencu lani več pritožb zoper državne organe
Na področju dostopa do informacij javnega značaja so lani pri informacijskem pooblaščencu opazili zmanjšanje števila pritožb zoper občine in več pritožb zoper državne organe. Lani so sicer delo pooblaščenca zaznamovale predvsem priprave na začetek uporabe nove uredbe o varstvu podatkov, kaže poročilo informacijskega pooblaščenca za 2017.

>> Banka Slovenije umaknila tožbe zaradi preiskav
Banka Slovenije je po odločitvi ustavnega sodišča, da zavrže njeno ustavno pritožbo, sklenila, da umakne tudi ostala pravna sredstva, ki jih je vložila na upravnem in ustavnem sodišču v povezavi s policijskimi preiskavami in pridobitvijo dokumentacije pri parlamentarnih preiskavah. S tem želi prispevati k hitrejšemu poteku teh postopkov.

>> Komisija DZ o preiskavi sumov pranja denarja kmalu v naznanila sumov kaznivih dejanj
Komisija DZ bo po četrtkovem sprejetju sklepov in bistvenih ugotovitev končnega poročila preiskave suma pranja denarja v bankah še v tem sklicu DZ organom pregona naznanila sume kaznivih dejanj. To se bo zgodilo v prihodnjih 10 dneh, je danes napovedal predsednik komisije Jani Möderndorfer.

>> Implementacija blockchain tehnologije
Vlada je sprejela akcijski načrt za pripravo podlag za pospešeno implementacijo uporabe blockchain tehnologije in oblikovanje ustreznega okolja za pospešeno regulacijo kriptovalut na relevantnih regulatornih področjih. Namen tega je tudi povečati konkurenčnost gospodarstva.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dva svetova    

Jan Zobec
   
Da je Vrhovno sodišče v finančno izjemno težavnem položaju, ve vsak, ki sedi na Tavčarjevi 9 – od sodnikov in svetovalcev, bibliotekark, do administrativnega in tehničnega osebja, lahko bi rekel vsakdo, čigar delo je vsaj posredno povezano z izpolnjevanjem ustavne vloge Vrhovnega sodišča kot tvorca živega prava. Dovolj je že prvi vtis, ki napolni obiskovalca ob sprehodu po hodnikih drugega nadstropja ljubljanske sodne palače.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Evidenca trga nepremičnin
Pravilnik o evidenci trga nepremičnin, ki bo stopil v veljavo 24. junija, določa podrobnejši opis pravnih poslov in podatkov za potrebe vodenja evidence trga nepremičnin, način pošiljanja podatkov v to evidenco ter način njenega vodenja in vzdrževanja. V evidenci trga nepremičnin se kot vrste kupoprodajnega pravnega posla z nepremičnino vodijo: prodaja na prostem trgu, prodaja v izvršilnem ali stečajnem postopku, prodaja povezanemu kupcu, finančni najem (lizing) in razlastitve. V evidenci trga nepremičnin se kot vrste odplačnega najemnega pravnega posla za stavbe in dele stavb vodijo: oddajanje v najem na prostem trgu, oddajanje stanovanjskih stavb in delov stavb v najem za najemnino (določeno na podlagi zakona), oddajanje denacionaliziranih stanovanjskih stavb in delov stavb v najem na podlagi upravne ali sodne odločbe in drugo odplačno oddajanje v najem. Geodetska uprava Republike Slovenije zagotavlja javni dostop do podatkov evidence trga nepremičnin z možnostjo brezplačnega prenosa podatkov prek spletne strani za izdajanje geodetskih podatkov in spletnega servisa za izdajanje podatkov evidence trga nepremičnin. Najemojemalci, ki se v skladu s predpisi, ki urejajo davčni postopek, štejejo kot plačniki davka v obračunu davčnega odtegljaja dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem, sporočijo podatke o najemnih pravnih poslih, ki so jih sklenili s fizičnimi osebami v času od 1. januarja 2018 do uveljavitve tega pravilnika, na način iz tega pravilnika do 15. julija.

>> Izvrševanje sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi
25. maja je začel veljati Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi ali zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi, ki je bil sprejet na podlagi Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED). Pravilnik nalaga ponudniku plačilnih storitev, da takoj po prejemu sklepa o davčni izvršbi zarubi denarna sredstva na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do višine dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi. Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvršbi naveden na prvem mestu (primarni ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z dolžnikovega računa na predpisane račune. Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu, kot so prispeli. Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva prednostni vrstni red, določen z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2). Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sredstva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako, da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu: stroški izvršbe, obresti, davek, denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.

>> Indeksi življenjskih stroškov OZN
Sprememba > Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, ki bo začela veljati 1. junija, nadomešča prilogo 2 z novo prilogo, v kateri so spremenjeni Indeksi življenjskih stroškov Organizacije združenih narodov (OZN).

 
 
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
Začetek veljavnosti ali uporabe
 
Povezava na bodočo verzijo zakona:
 
 
1. junij 2018 Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre) 
 
1. junij 2018 Zakon o rudarstvu (ZRud-1) 
 
1. junij 2018 Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID) 
 
1. junij 2018 Gradbeni zakon (GZ) 
 
1. junij 2018 Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) 
 
16. junij 2018 Zakon o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ) 
 
16. junij 2018 Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-1) 
 
16. junij 2018 Zakon o železniškem prometu (ZZelP) 
 
1. julij 2018 Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP-1) 
 
1. julij 2018 Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT) 
 
1. julij 2018 Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv) 
 
1. julij 2018 Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot) 
 
5. julij 2018 Zakon o sodiščih (ZS) 
 
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 17 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 450 strokovnimi članki in več kot 4.100 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Tednik ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) in zakonodajo na področju varstva podatkov, in sicer na podlagi vaše prijave na spletni strani www.iusinfo.si, našega zakonitega interesa, sklenjenega naročniškega razmerja ali drugega razmerja, za katerega veljajo splošni pogoji družbe, ali izrecne privolitve. V kolikor Tednika ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.