c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Marec 2018, številka 09 / letnik XVI.
 
Sunt facta verbis difficiliora.
Dejanja so težja od besed.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Omejitev izvršb na nepremičnine
Z novelo > Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ), ki bo začela veljati 25. marca, je zakonodajalec predvsem skušal poskrbeti za varstvo dolžnika pri izvršbi na nepremičnine, v katerih živijo dolžniki, katerih dolg ni visok. S spremembama 71. (primerjalnik besedila) in 169. člena (primerjalnik besedila) se želi preprečiti t.i. socialne izvršbe na nepremičnine, katerih temeljna značilnost je, da je dolg nizek in tako njegovo poplačilo s strani dolžnika realno oziroma obvladljivo. Sodišče mora, če ugotovi, da predstavlja dolžnikovo stanovanje ali stanovanjsko hišo, v kateri dolžnik živi, in gre za poplačilo dolga, ki je očitno nesorazmeren glede na ugotovljeno vrednost nepremičnine, obvestiti Center za socialno delo, ki bo skupaj s humanitarnimi organizacijami dolžnikom nudil finančno, čustveno in svetovalno podporo, ki bi se kazala v pripravi načrta odplačila dolga (ob pomoči sorodnikov, sosedov, humanitarnih organizacij ipd.) in skrbeti za vzpostavitev stikov z upnikom, da se doseže dogovor o obročnem odplačilu oziroma delnem odpisu dolgov in odlogu izvršbe. Kadar dolžnik ne more predlagati drugega sredstva izvršbe pod pogoji iz 169. člena ZIZ, pa bi vendarle lahko izvršbo na nepremičnino, ki je dolžnikov dom, preprečil, saj bi bilo v primeru izterjave razmeroma majhne terjatve to mogoče ob pomoči sorodnikov, sosedov in humanitarnih organizacij poplačati, je z novelo določen dodaten odlog izvršbe. Sprememba 93. člena (primerjalnik besedila) prinaša še eno dobrodošlo novost, in sicer spletne javne dražbe premičnin in nepremičnin, ki se bodo začele izvajati po zagotovitvi tehničnih pogojev za izvajanje. Z novelo se izboljšuje institut seznama dolžnikovega premoženja ter določa zakonska podlaga za prenovo Registra zastavnih pravic na premičninah, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše opravljanje vpisov v register.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za tri člane Sodnega sveta
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Zmanjšanje števila primerov pred ESČP
Slovenija je naredila velik napredek in znatno zmanjšala število primerov, ki čakajo na razsodbo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice (ESČP). Medtem ko je imela Slovenija konec leta 2016 še 1587 primerov, jih je imela ob koncu leta 2017 le še 127. Omenjeni rezultat Slovenijo uvršča v zgornjo polovico držav Sveta Evrope z najmanj primeri pred ESČP. Glavnino primerov predstavljajo zadeve, povezane z Ljubljansko banko in poplačilom starih deviznih vlog.

>> Razveljavljena omejitev stroškov vodenja trgovalnih računov
Ustavno sodišče je ugodilo pobudi nekaterih bank in borznoposredniških hiš ter razveljavilo prvi in drugi odstavek četrtega odstavka 48. člena Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki omejuje stroške trgovalnega računa posameznika. Ustavni sodniki ugotavljajo, da DZ ni izkazal obstoja javne koristi za omejitev teh stroškov. Po navedbah ustavnega sodišča je DZ na podlagi izpodbijane ureditve omejil ceno, ki so jo za določen sklop storitev upravičene zaračunati banke in borznoposredniške hiše, s čimer je neposredno posegel v bistveni element pogodbenih razmerij med pobudnicami in imetniki nematerializiranih vrednostnih papirjev.

>> Uradni odgovor Evropski komisiji glede NLB
Vlada je danes sprejela uradni odgovor Slovenije na odziv Evropske komisije na predlog za spremembo zavez glede NLB, ki ji ga bo posredovala do petka. O tem, kako NLB pomagati v primeru prisilnih izterjav hrvaških sodišč v zvezi s prenesenimi deviznimi vlogami, pa vlada danes ni razpravljala. To bo storila prihodnji teden.

>> Kandidat za namestnika predsednika KPK Uroš Novak
Predsednik republike Borut Pahor je med kandidati za novega namestnika predsednika Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) izbral Uroša Novaka. Pahor bo ukaz o njegovem imenovanju podpisal po javni predstavitvi, če bo "kandidat tudi pred javnostjo upravičil visoka pričakovanja", so sporočili iz predsednikovega urada. Novak je na današnji javni predstavitvi poudaril, da bo njegovo glavno vodilo, če bo imenovan v senat KPK, transparentnost in integriteta. Kot pravi, je v Sloveniji največja težava sistemska korupcija, zaradi česar so potrebni sistemski ukrepi. Meni, da je nujno potrebna nova resolucija o preprečevanju korupcije.

>> Janković s pritožbo na odločitev upravnega sodišča
Upravno sodišče v Ljubljani je zavrnilo tožbo ljubljanskega župana Zorana Jankovića proti Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) zaradi ugotovitev o njegovem premoženjskem stanju. Po mnenju sodišča je bil dokument o ugotovitvah pravilen in zakonit, postopek pa je KPK vodila v skladu z zakonodajo. Tožba je zato po mnenju sodišča neutemeljena. V Odvetniški družbi Čeferin, ki zastopajo Jankovića v tej zadevi, so navedli, da so na vrhovno sodišče vložili pritožbo na odločitev upravnega sodišča. Prav tako so podali predlog za revizijo postopka.

>> Tožilstvo neuspešno z zahtevo za izločitev sodnika
Tožilstvu na sojenju Stefanu Cakiću zaradi obtožbe za uboj igralca Gašperja Tiča ni uspela zahteva za izločitev sodnika Cirila Keršmanca. Predsednik ljubljanskega okrožnega sodišča Marjan Pogačnik je namreč po poročanju medijev ocenil, da ni nobenega dvoma o njegovi nepristranskosti. Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo prihodnjo sredo.

>> Višje sodišče nekdanja vodilna v Novi KBM razrešilo odškodninske odgovornosti
Višje sodišče je odločilo, da nekdanja vodilna v Novi KBM Matjaž Kovačič in Manja Skernišak nista kršila zakonodaje ali internih bančnih pravil. Nova KBM ju je tožila, ker da sta banko oškodovala za 23,1 milijona evrov. Sodba je pravnomočna, v banki jo še preučujejo.

>> Imenovanje Furlana preloženo
Državnotožilski svet je zaradi nepredvidenih opravičenih odsotnosti treh zunanjih članov odločanje o imenovanju Harija Furlana za vodjo Specializiranega državnega tožilstva (SDT) preložil na eno naslednjih sej. Furlan je SDT vodil od februarja 2012, po izteku mandata pa je vodenje začasno prevzela njegova namestnica Darja Šlibar.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Izvrševanje kazenskih sankcij
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1), ki bodo začele veljati 10. marca, prenašajo nadzor nad alternativnimi zapornimi kaznimi na novo ustanovljeno upravo za probacijo oz. probacijsko službo. Novela usklajuje ureditev z evropsko zakonodajo s področja pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejan ter prinaša določbe, ki omogočajo izvrševanje sankcij, izrečenih s strani mednarodnih sodišč. Prav tako jasneje ureja področje prostovoljstva in naloge pravosodnih policistov.

>> Premoženje države in lokalnih skupnosti
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1), ki bo začel veljati 10. marca, vsebinsko prenavlja doslej veljavni zakon ter natančneje ureja centraliziran način ravnanja s stvarnim premoženjem, ki je v pristojnosti Ministrstva za javno upravo. Nov zakon določa, da so javni zavodi, javni gospodarski zavodi, agencije in skladi pred sklenitvijo pravnega posla ravnanja s premoženjem, katerega pogodbena vrednost presega 10.000 evrov, dolžni pridobiti pisno soglasje organa, pristojnega za področje, na katerem delujejo. Novost za občine je, da mora župan pri ravnanju z občinskim premoženjem za posle, vredne več kot pol milijona evrov, predhodno dobiti soglasje občinskega sveta. Določbe tega zakona se ne uporabljajo za oddajo službenih stanovanj in počitniških enot v najem, za pravne posle pridobivanja in pravne posle upravljanja na podlagi koncesijskega razmerja ali drugih razmerij po javno zasebnem partnerstvu, za pravne posle pridobivanja in pravne posle upravljanja, ki vsebujejo elemente koncesijskega razmerja, elemente javno zasebnega partnerstva ali elemente javnega naročanja, ter za ravnanje s službenimi živalmi.

>> Proračunsko načrtovanje
Spremembe in dopolnitve > Zakona o javnih financah (ZJF), ki so začele veljati 1. marca, urejajo pravno podlago za večletno proračunsko načrtovanje v okvirih srednjeročne fiskalne strategije vlade. Novela namreč uvaja državni program razvojnih politik in srednjeročno fiskalno strategijo. Štiriletni program razvojnih politik bo vlada sprejemala vsako leto do konca novembra, vseboval pa bo prednostne naloge vlade, ki izhajajo iz strategije razvoja Slovenije.

>> Socialno podjetništvo
Spremembe in dopolnitve > Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP), ki bodo začele veljati 15. marca, naj bi odpravile zakonske pomanjkljivosti, ki so odvračale podjetnike od registracije socialnega podjetja. Novela odpravlja delitev socialnih podjetij na tip A (ki izvajajo dejavnost, ki zagotavlja pozitivne družbene učinke) in tip B (ki zaposlujejo določen delež težje zaposljivih oseb), tako da bodo ta podjetja pozitivne družbene učinke zagotavljala ali iz naslova poslovne dejavnosti ali iz naslova zaposlovanja težje zaposljivih oseb. Z odpravo tega razlikovanja tudi ne bo več letnega poročanja o številu in strukturi zaposlenih ter doseženih prihodkih iz naslova opravljanja dejavnosti. Ukinja se tudi zahteva, da mora socialno podjetje v roku enega leta od registracije zaposliti vsaj eno osebo, v roku dveh let od registracije pa vsaj dve osebi, ter omejitev registracije statusa socialnega podjetja za invalidska podjetja in zaposlitvene centre.

>> Spodbujanje investicij in turizma
Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), ki bo začel veljati 15. marca in se začel uporabljati 1. julija, bo med drugim izenačil domače in tuje investitorje pri dostopu do državnih spodbud ter omogočil razlastitve za namene strateških investicij. Zakon določa oblike investicijskih spodbud ter pogoje in postopek njihovega dodeljevanja. Med spodbudami so subvencije, spodbude v obliki kredita, garancije in subvencionirane obrestne mere ter možnost, da lahko občina na podlagi neposredne pogodbe proda nepremičnine gospodarski družbi po cenah, ki so nižje od tržnih. Zakon določa tudi strateško investicijo, in sicer bo to v predelovalni in storitveni dejavnosti investicija v vrednosti vsaj 40 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 400 delovnih mest, v raziskovalno-razvojni dejavnosti pa v vrednosti vsaj 20 milijonov evrov, ki bo ustvarila vsaj 200 delovnih mest. Objavljen je bil tudi Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki med drugim občinam omogoča zvišanje turistične takse in uvaja promocijsko takso, s čimer bodo Slovenska turistična organizacija in občine dobile dodatna sredstva, ter prinaša tudi novosti glede prodaje turističnih paketov.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Zgodovina se ponavlja – najprej kot tragedija, potem kot farsa    

Jan Zobec
   
Pri nas ne gre za vprašanje obstoja »smernic« (pravnih in načelnih pravnih mnenj Vrhovnega sodišča) in njihove obvezne veljave za vse senate Vrhovnega sodišča. So pač en od socialističnih normativnih preživetkov - slab, tog, neoperativen in sploh passé mehanizem za poenotenje sodne prakse na horizontalni ravni, torej med senati Vrhovnega sodišča. A vseeno boljši kot nič. Razen tega je menda v proceduri novela, ki naj bi v tem pogledu prinesla posodobitev. A problem je drugje. Zataknilo se je pri vprašanju, ali so de jure zavezujoča tudi mnenja iz Ancien Régime, torej mnenja Vrhovnega sodišča SRS, ki je bilo takrat del enotne oblasti delavskega razreda, režima, za katerega je Ustavno sodišče večkrat reklo, da je bil vrednostno zavržen in totalitaren, ali pa so taka mnenja zavezujoča le de facto, torej kot enotna (ustaljena) sodna praksa. Pritrdilni odgovor na prvo vprašanje pomeni, da senat Vrhovnega sodišča od takega mnenja, četudi je, recimo, gledano z današnjimi očmi pravno nevzdržno, protislovno in očitno napačno, ne more odstopiti, ker se pač taka mnenja lahko spremenijo samo na novi občni seji. Pozitivni odgovor na drugo vprašanje pa pove, da senat Vrhovnega sodišča ravna tako, kot bi ravnal vselej, ko se sreča z »navadno«, ne na občni seji beatificirano napačno, slabo, preživeto enotno sodno prakso. Od take prakse argumentirano odstopi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Veriženje aneksov
Vrhovno sodišče je v sodbi IV Ips 64/2017, ki se nanaša na vprašanje dopustnosti sprememb pogodbe o izvedbi javnega naročila brez oddaje novega, sprejelo stališče, po katerem spremembe pogodbe brez oddaje javnega naročila ni dopustno uporabiti v primeru spremembe bistvene sestavine pogodbe, med katere se uvršča tudi rok veljavnosti pogodbe. Dars je namreč jeseni 2011 z družbo Macot sklenil dveletno pogodbo za dobavo posipne soli v vrednosti 2,3 milijona evrov. Ker je bila po preteku pogodba o javnem naročilu izkoriščena 60-odstotno, so sklenili aneks in veljavnost pogodbe podaljšali za eno leto.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZUP?
Besedilo Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) je od objave leta 1999 doživelo kar 9 posegov. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 10 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 96.a člena ZUP (spremembe glede vročanja na naslovu za vročanje) pred in po zadnji noveli.

ZUP je vsebinsko povezan tudi z več kot 670 strokovnimi članki, več kot 8.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 2.380 judikati Sodišča EU ter 81 odločitvami državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.