c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2018, številka 02 / letnik XVI.
 
Qui provocat, nondum damnatus videtur.
Šteje se, da še ni obsojen, kdor uveljavlja pravno sredstvo.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog zakona o strokovnih pomočnikih sodstva
Vlada je danes potrdila besedilo predloga zakona o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih, ki naj bi zagotovil boljše preverjanje ohranjanja njihove strokovne usposobljenosti, smernice, ki jih morajo upoštevati pri svojem delu, in uvedel širši nabor sankcij, ki so mogoče, če svojega dela ne opravljajo dovolj vestno. Predlagani zakon tako določa več disciplinskih ukrepov, disciplinske kršitve pa deli na lažje in težje. Z zakonom naj bi zagotovili ohranjanje strokovnosti dela sodnih izvedencev, cenilcev in tolmačev, in sicer na način, da bo strokovni svet, ki bo ustanovljen z zakonom, vsakih pet let pregledal njihova potrdila s strokovnih izobraževanj in usposabljanj in jih vsebinsko ovrednotil. Visoka kakovost izvedenskih mnenj, cenitev in tolmačenj so namreč temeljni pogoj za kakovostno delo sodišč in upravnih organov. Glede na veljavno zakonodajo je očitno, da je področje podnormirano, saj so določbe, ki urejajo to področje, strnjene v eno samo poglavje > Zakona o sodiščih (ZS).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS-INFO čistopisi
› Novi zakoni
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
dr. Andraž Teršek: Nova Ustava Republike Slovenije
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> US: Daljši pritožbeni rok na sklep o policijskem pridržanju voznikov
Ustavno sodišče je razveljavilo zakonsko ureditev, po kateri je zoper sklep o policijskem pridržanju, ki se odredi vozniku motornega vozila zaradi vsebnosti psihoaktivnih snovi v organizmu, mogoče vložiti pritožbo le, dokler traja pridržanje. Presodilo je, da je izpodbijani peti odstavek 24. člena zakona o pravilih cestnega prometa v zvezi s četrto povedjo drugega odstavka 108. člena zakona o prekrških v neskladju z ustavo. Rok, ki je določen, je namreč prekratek in pomeni poseg v pravico do sodnega varstva iz prvega odstavka 23. člena ustave. Ustavno sodišče je postopek za oceno ustavnosti začelo na pobudo Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu.

>> Uveljavitev arbitražne razsodbe v celoti
Zunanji minister Karl Erjavec je včeraj poudaril, da mora Hrvaška arbitražno razsodbo o meji med Slovenijo in Hrvaško sprejeti v celoti. Sprejem samo njenega dela ne pride v poštev, je dejal glede torkovih navedb hrvaške komercialne televizije, da je Hrvaška neuradno pripravljena priznati večji del sodbe. Ponovil je, da delajo na pripravi tožbe na Sodišču EU proti Hrvaški in da se bo v skladu s postopkom morala komisija odločiti, ali jo podpira in ali jo bo prevzela. Na podlagi ponedeljkovih Junckerjevih izjav pričakuje, da jo bo komisija podprla, saj je stališče komisije, da je "treba arbitražno razsodbo implementirati, da gre za evropski problem, saj je vladavina prava ena pomembnih vrednot, ter da je ta odločitev pomembna tudi za stabilnost Zahodnega Balkana".

>> Predlog novele zakona o izvršbi
Komisija DZ za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti se je danes kot zainteresirano delovno telo seznanila s predlogom novele zakona o izvršbi in zavarovanju, ki daje dolžnikom dodatne možnosti za preprečitev deložacije. Državna sekretarka na ministrstvu za pravosodje Tina Brecelj je dejala, da že veljavni zakon o izvršbi daje dolžniku precej možnosti, po katerih lahko prepreči deložacijo. Predlog novele pa daje še dodatno varstvo in sredstva dolžniku v primeru, ko je dolg nizek in obvladljiv, prodaja njegovega doma pa bi bila nesorazmerno sredstvo. Tako je predlagan podaljšan rok, v katerem dolžnik lahko predlaga drugo sredstvo izvršbe. Prav tako lahko drugo sredstvo izvršbe predlaga sodišče po uradni dolžnosti.

>> Novela ZDIJZ
Parlamentarni odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo se bo danes lotil novele zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Predlog, ki so ga vložili koalicijski poslanci, je nastal na pobudo novinarskih organizacij, z njim pa želijo preprečiti zlorabo instituta stranske udeležbe v upravnem postopku. Ko namreč organ, ki odloča o prošnji za dostop do informacije javnega značaja, v postopek pritegne tudi stranske udeležence, lahko ti za postopek najamejo odvetnika, stroške zanj pa mora v primeru, da s svojo zahtevo ni uspešen, plačati prosilec.

>> Ljubljanski nadškofiji zaradi dolgotrajne denacionalizacije 17,4 milijona evrov
Okrožno sodišče v Ljubljani je Nadškofiji Ljubljana v ponovljenem sojenju prisodilo 17,4 milijona evrov odškodnine zaradi dolgotrajnega vračanja mozirskih in dela pokljuških gozdov v postopku denacionalizacije. Zavezanec za plačilo odškodnine je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, kjer še proučujejo, ali se bodo pritožili.

>> Sodišče Zalarja oprostilo obtožb
Okrajno sodišče v Novem mestu je nekdanjega pravosodnega ministra Aleša Zalarja oprostilo obtožb o zlorabi položaja pri imenovanju Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva leta 2012. Tožilstvo je na odločitev že napovedalo pritožbo.

>> O primeru Facebook umora bo odločalo višje sodišče
Aleš Olovec, ki ga je Okrožno sodišče Krško s sostorilcem Martinom Kovačem septembra lani spoznalo za krivega umora na grozljiv način in neupravičeno slikovno snemanje v primeru, znanem kot Facebook umor, se je pritožil na sodbo. Višje sodišče v Ljubljani naj bi primer obravnavalo še ta mesec. Sodišče je sicer Olovcu izreklo enotno kazen 21 let in 11 mesecev zapora, Kovaču pa 20 let in 11 mesecev. Tožilka je za vsakega zahtevala po 25 let zapora za grozljiv umor v sostorilstvu ter po eno leto zapora za nedovoljeno snemanje oz. ustrezno enotno kazen.

>> Premierjev kabinet v upravni spor z informacijsko pooblaščenko
Premierjev kabinet je na upravno sodišče vložil tožbo glede odločbe informacijske pooblaščenke, naj z osnutka zakona o Sovi umaknejo oznako interno ter ga pošljejo zainteresiranim. Za to so se odločili, ker bi se z neizpodbijanjem odločbe lahko ustvarila praksa, da bi lahko javnost dostopala do katerekoli faze priprave predpisov.

>> Stavka zaposlenih v zaporih napovedana za 24. januar
Predsednik Sindikata državnih organov Slovenije Frančišek Verk je opozoril, da bi v slovenskem zaporskem sistemu potrebovali dodatnih najmanj 10 odstotkov pravosodnih policistov. Trenutno namreč pomanjkanje osebja rešujejo tako, da pravosodni policisti opravljajo nadure, ki pa gredo preko vseh razumnih meja. "Sam zakon govori, da se nadurno delo odreja občasno, pri nas pa je to sistem, ki traja že 20 let," je dejal Verk in postregel s podatkom, da zaposleni v zaporih in prevzgojnih zavodih letno opravijo okoli 70.000 nadur.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Vrednotenje nepremičnin
Danes je začel veljati nov Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1), ki bo povečal pravno varnost lastnikov nepremičnin in izboljšal sistem vrednotenja, da bo rezultat množičnega vrednotenja čim boljši približek tržnim vrednostim in tako uporaben tudi za potrebe obdavčenja. ZMVN-1 daje lastnikom nepremičnin možnost ugovora pripisani posplošeni vrednosti nepremičnine, in sicer z dokazovanjem posebnih okoliščin, ki jih siceršnje vrednotenje ne bo zajelo, tako da se bo lahko vrednost njihove nepremičnine zvišala ali znižala. Novi zakon omogoča tudi sodelovanje javnosti v postopkih oblikovanja modelov vrednotenja, in sicer prek javnih razgrnitev predlogov modelov po občinah. Organ vrednotenja je Geodetska uprava Republike Slovenije, ki vzpostavi, vodi in vzdržuje evidenco trga nepremičnin, evidenco modelov vrednotenja in evidenco vrednotenja. Poglavje, ki ureja ugotavljanje posebnih okoliščin, se začne uporabljati 1. avgusta 2019. Objavljena je bila tudi Uredba o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin na dan 31. marec 2017, ki je začela veljati 10. januarja.

>> Sodni register
Spremembe in dopolnitve > Uredbe o sodnem registru, ki bodo začele veljati 20. januarja, med drugim urejajo način izmenjave podatkov in listin sodnega registra v sistemu povezovanja poslovnih registrov in dostopa do njih v skladu z novim 49.a členom Zakona o sodnem registru (ZSReg). Elektronska zbirka listin mora biti po novem vodena tako, da je omogočen dostop do elektronskih listin tudi po davčni številki subjekta vpisa, in sicer do vseh listin, ki so vključene v informatizirano zbirko listin s to davčno številko (40. člen - primerjalnik besedila). Prikaz vpogleda o udeležbi v povezanih osebah po šestem odstavku 7. člena ZSReg je pri posameznem subjektu vpisa omogočen tako, da se pri podatkovnih sklopih iz 2., 3. in 4. točke 30. člena uredbe zagotovi možnost prikaza do podatkov iz tretjega odstavka tega člena. Prikaz podatkov mora biti zaščiten pred nepooblaščenimi neposrednimi dostopi prek spletnih iskalnikov. Državnim organom in stečajnim upraviteljem je omogočen dostop do zaščitenih podatkov iz 51. člena ZSReg na podlagi matične ali davčne številke za pravne osebe ali po nazivu tujega podjetja (ki ni vpisano v PRS) in EMŠO, davčne številke ali imena in priimka za fizične osebe. Za vsak dostop do zaščitenih podatkov mora državni organ ali stečajni upravitelj navesti številko postopka, v zvezi s katerim potrebuje podatke, in navesti ali označiti pravno podlago za dostop do podatkov. Prenovljeni 44. člen (primerjalnik besedila) določa seznam elektronskih listin, do katerih mora AJPES vsakomur omogočiti brezplačen dostop. Objavljene so bile tudi spremembe in dopolnitve > Uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, ki prav tako začnejo veljati 20. januarja.

>> Pomožna policija
Nova Uredba o pomožni policiji, ki bo začela veljati 20. januarja, uporabljati se bo začela 1. februarja, podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije in izvajanja nalog, merila za izbor kandidatov, vrste in način usposabljanja, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, nadomestila, povračila in druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe. Pomožni policist je med opravljanjem nalog policije upravičen do nadomestila plače, plačila za opravljanje nalog policije v višini 100 odstotkov sorazmernega dela osnovne plače javnega uslužbenca v 21. plačnem razredu glede na število dni, ko opravlja naloge policije, ter povračila stroškov prehrane, prenočišča in prevoza v skladu s kriteriji in merili, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju, pri čemer se mu stroški prevoza povrnejo od naslova prebivanja do zbirnega mesta sklica in nazaj.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Misli ob brskanju po nemški ureditvi kazenskega prava    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Pri nekaterih spornih vprašanjih, za katere nisi našel odgovora v slovenski zakonodaji ali sodni praksi, tudi v nemški literaturi naletiš na podobne zagate. In te se praviloma končajo z neko spremembo, ki izvira iz nacističnega režima in je po neki inerciji ostala veljavna tudi v času po vojni. Tako sem recimo, ko sem si nekoč razbijal glavo z vprašanjem »nizkotnih nagibov in morilske sle« kot znakov kaznivega dejanja umora, naletel na polemiko, ki se glede § 211 kazenskega zakonika vodi v nemški strokovni javnosti. Težava s tem paragrafom je namreč, da na zelo specifičen način opredeljuje to kaznivo dejanje oziroma, bolje rečeno, njegovega storilca. Glasi se namreč približno takole: Morilec je (poudarek M. J.), kdor iz morilske sle, za potešitev spolnega nagona, iz lakomnosti (koristoljubja op. M. J.) ali iz drugih nizkotnih nagibov, zahrbtno ali grozovito ali s splošno nevarnimi sredstvi, da bi omogočil drugo kaznivo dejanje ali ga prikril, ubije človeka. Izvršitveni načini so sicer v alinejah, a bistvo je, da opisuje bolj storilca kot kaznivo dejanje.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugotavljanje obstoja zunajzakonske skupnosti
Ker se toženec ni strinjal z ugotovitvijo sodišč o obstoju in obdobju obstoja zunajzakonske skupnosti (ter posledično, o skupnem premoženju, ki sta ga stranki ustvarili tekom trajanja zunajzakonske zveze), je vložil revizijo. Vrhovno sodišče je v revizijskem postopku s sodbo št. VSRS Sodba II Ips 183/2017 z dne 23.11.2017 ugotovilo, da je zaključek nižjih sodišč pravilen. Tudi po mnenju Vrhovnega sodišča med pravdnima strankama v obdobju med marcem 2004 in julijem 2004 ni bilo zunajzakonske skupnosti zaradi prekratkotrajnosti skupnega življenja (do marca 2004 pa ne moremo govoriti o njuni zunajzakonski skupnosti, ker je bil tožnik do tega datuma poročen) in tudi ne v obdobju od julija 2004 do začetka decembra 2005 zaradi njunega ločenega življenja, za katerega sta se svojevoljno odločili, čeprav ni bilo objektivnih ovir za njuno skupno življenje.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZFPPIPP?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od objave leta 2007 doživelo že 16 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 17 verzij čistopisov tega zakonskega besedila. Primerjalnik členov pa omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

ZFPPIPP je vsebinsko povezan tudi z več kot 440 strokovnimi članki in več kot 3.850 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter čez 100 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

Ob vsakem členu je tudi možnost dodajanja opomb, in sicer lahko vsebino člena javno komentirate ali pa dodate le zaznamek za svojo uporabo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert.
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2018 LEXPERA d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja LEXPERA d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.