c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2017, številka 51 / letnik XV.
 
Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est.
Dejanje sodnika, ki ne sodi v njegovo pristojnost, ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Povprečen čas reševanja zadev je 6,8 meseca
Predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je na današnji novinarski konferenci predstavil prve podatke o uspešnosti dela sodstva v letošnjem letu. Pozitivni trendi pri zmanjševanju sodnih zaostankov se nadaljujejo, saj se je število nerešenih zadev od novembra lani do novembra letos znižalo za 14 odstotkov. Povečali pa so se zaostanki na vrhovnem sodišču, in sicer za šest odstotkov, na upravnem sodišču pa celo za 60 odstotkov. Poleg tega se je zvišalo število nerešenih pomembnejših zadev na slovenski ravni za 0,3 odstotka. Med rešenimi zadevami na sodnika so precejšnje razlike med posameznimi sodišči. Gibljejo se med 400 do nekje 700 rešenih zadev. Okrožno sodišče v Novi Gorici je rešilo 685 zadev na sodnika, kar je največ v Sloveniji. Med višjimi sodišči pa je največ zadev rešilo Višje sodišče v Kopru, in sicer 154 zadev na sodnika. Sodišče v Murski Soboti, ki nima tako dobrih rezultatov, je izpostavilo, da so njihovi sodniki reševali zadeve tudi v Mariboru in Slovenj Gradcu, kar pomeni, da rešijo manj zadev na svojem sodišču. Pri pomembnejših zadevah je povprečen čas reševanja 7,8 meseca, pri ostalih zadevah pa 6,8 meseca. Veliko pozornost namenjajo tudi reševanju starejših zadev, ki je sicer ustrezno, a ne še optimalno, je dejal Florjančič. Število zadev, starejših od 10 let, se je znižalo, zvišalo pa število zadev, starih med tri in deset let.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo noveliranega Pravilnika o merilih za trajanje, primerih in pogojih dopusta državnih tožilcev
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Vrhovno sodišče zakon o referendumu pošilja v ustavno presojo
Vrhovno sodišče je na Ustavno sodišče vložilo zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (ZRLI) ter del Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Do sklepa so prišli ob obravnavi pritožbe Vilija Kovačiča zoper poročilo Državne volilne komisije (DVK) o izidu glasovanja na referendumu o zakonu o drugem tiru.

>> Uvedba informativnega izračuna na CSD
DZ je sprejel novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki na centrih za socialno delo uvaja informativni izračun za letne pravice. Gre za avtomatizirani izračun, cilj pa je poenostavitev in racionalizacija postopkov odločanja o letnih pravicah. Med temi sta denimo otroški dodatek in državna štipendija.

>> Podaljšanje dodeljevanja spodbud za zaposlovanje starejših brezposelnih
DZ je v torek sprejel novelo zakona o interventnem ukrepu na področju trga dela, s katero se podaljša možnost uveljavljanja začasne spodbude za zaposlovanje starejših brezposelnih v obliki oprostitve plačila prispevkov delodajalca. Podaljšal se bo za dve leti.

>> Vlada sprejela predlog sprememb pri nepremičninskem posredovanju
Vlada je na včerajšnji seji sprejela predlog zakona o nepremičninskem posredovanju, katerega namen je dvig ravni kakovosti opravljanja storitev nepremičninskih posrednikov in s tem povečati varstvo udeležencev v prometu z nepremičninami. Po predlogu bo za potrošnike plačilo za posredovanje tako kot sedaj regulirano in bo v primeru nakupa in prodaje znašalo največ štiri odstotke od pogodbene cene. Omejitev po predlogu - tako kot v veljavnem zakonu - ne bo veljala, ko bo pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000 evrov. Plačilo provizije bo moralo biti po novem urejeno s pisno pogodbo. Ko bo dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se bo znesek plačila za posredovanje razdelil. Pogodbena določila, ki bi bila v nasprotju s temi določbami, bodo nična.

>> Različna pričakovanja glede posredovanja Bruslja pri arbitraži
Slovenski evroposlanci imajo različna pričakovanja od posredovanja Evropske komisije glede implementacije arbitražne odločbe. Jih je pa ta teden ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu na srečanju s slovenskimi novinarji več izrazilo nezadovoljstvo glede ravnanja Ljubljane v zvezi z arbitražo v zadnjih mesecih.

>> Upravno sodišče potrdilo odločbo o posredovanju dela v Luki Koper
Upravno sodišče je potrdilo odločbo ministrstva za delo in Inšpektorata RS za delo, da gre v Luki Koper pri najemanju izvajalcev pristaniških storitev (IPS) od Encona za posredovanje dela, ki bi se lahko izvajalo samo prek agencij za posredovanje dela, in ne storitev Luki Koper. Odločbo je zaradi interesa javnosti objavilo na spletni strani.

>> Zalarja in Fišerja ni bilo na novomeško sodišče
Na Okrajnem sodišču v Novem mestu bi se v ponedeljek moralo začeti iz Ljubljane v Novo mesto preneseno sojenje nekdanjemu pravosodnemu ministru Alešu Zalarju in nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonku Fišerju, a obdolženih na sodišču ni bilo. Naslednji narok v zadevi, ki naj bi zastarala februarja prihodnje leto, je razpisan čez teden dni.

>> Register dejanskih lastnikov
Ajpes je v ponedeljek zagnal aplikacijo za vpis podatkov v register dejanskih lastnikov. Pravne osebe bodo te morale vnesti do 19. januarja, ko bodo podatki o dejanskih lastnikih, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu, javni. Vsi podatki bodo dostopni nadzornikom in organom pregona kaznivih dejanj.

>> Predsednik DS je Alojz Kovšca
Novoizvoljeni DS je na torkovi ustanovni seji že v prvem krogu za svojega predsednika izvolil predsednika Območne obrtno-podjetniške zbornice Ljubljana - Bežigrad Alojza Kovšco, za katerega je glasovalo 21 svetnikov. Protikandidata sta bila podžupan Črnomlja Samer Khalil in koprski župan Boris Popovič. Prvi je zbral devet glasov, drugi pa štiri.

>> Upravo za probacijo bo vodila Danijela Mrhar Prelić
Vlada je danes imenovala prvo vodjo novoustanovljene Uprave RS za probacijo. Kot vršilka dolžnosti direktorice jo bo vodila Danijela Mrhar Prelić, ki je doslej vodila službo za probacijo na ministrstvu za pravosodje.

>> Odvetniki bodo prihodnji teden nudili brezplačno pomoč
Odvetniki bodo z akcijo Dan odvetniške pravne pomoči pro bono nudili brezplačno pravno pomoč ljudem, ki so take pomoči najbolj potrebni, predvsem v obliki ustnih pravnih nasvetov. Odvetniška zbornica Slovenije poziva tiste, ki bi na ta dan zgolj želeli izkoristiti priložnost za pridobivanje drugega mnenja, da čas prepustijo tistim, ki to pomoč bolj potrebujejo. Odvetniki pomoči ne bodo ponudili le v odvetniških pisarnah, ampak tudi v prostorih lokalnih skupnosti v Ljubljani, Novi Gorici, Igu, Kopru, Ankaranu in Izoli. Zainteresirani se morajo pri izbranem odvetniku najaviti do petka.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Davčni sveženj
Objavljene so bile novele štirih davčnih zakonov, ki nadaljujejo prestrukturiranje davčnega sistema. Spremembe in dopolnitve > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki veljajo od 9. decembra in se bodo začele uporabljati 1. januarja, prinašajo davčno razbremenitev tistih zaposlenih, ki so napoteni na delo v drugo državo. Med novostmi so še zvišanje posebne osebne olajšave za študente na raven splošne olajšave pri dohodnini, odprava stopničavosti dodatne splošne olajšave ter oprostitev plačila dohodnine od 13. plače in božičnice do višine povprečne plače v Sloveniji. Novela vsebuje tudi ukrepe za zajezitev zlorab v sistemu normiranih odhodkov iz dejavnosti, ki jih je zakonodajalec zapisal tudi v novelo > Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki velja od 9. decembra in se bo začela uporabljati 1. januarja. Zaradi preprečevanja zlorab z ustanavljanjem večjega števila podjetij se po novem prihodki povezanih oseb seštevajo. Spremenjen je pogoj za obvezen izstop iz sistema normiranstva, ta bo nastopil, ko bo zavezanec v dveh zaporednih letih presegel skupaj 300.000 evrov prihodkov. Omejuje se višina normiranih odhodkov z absolutnim zneskom, in sicer ti ne smejo biti višji od 40.000 evrov oz. 80.000 evrov za zavezance za vsaj eno obvezno zavarovano osebo. Zaradi novel omenjenih dveh zakonov so bile potrebne tudi spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki že veljajo. Te med drugim prinašajo tudi poenostavitve v sistemu plačevanja davkov ter možnost plačevanja s plačilnimi in kreditnimi karticami brez provizije pri upravi za javna plačila. 1. januarja bo začela veljati tudi novela > Zakona o davčnem potrjevanju računov (ZDavPR), ta omogoča zavezancem, ki to želijo, da lahko tudi po izteku prehodnega obdobja namesto davčnih blagajn za izdajo računov še naprej uporabljajo vezane knjige računov.

>> Financiranje občin in izvrševanje proračunov
Državni zbor je po vetu Državnega sveta ponovno potrdil spremembe > Zakona o financiranju občin (ZFO-1), ki bodo začele veljati 1. januarja, in Zakon o izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Državni svetniki so veto na spremembe financiranja občin med drugim izglasovali zaradi nasprotovanja predvidenemu postopku določitve povprečnine z upoštevanjem makroekonomskih okoliščin. Zanje namreč ni sprejemljivo, da bi na tej podlagi sredstva občinam nižali na predlog vlade, ampak bi morali za to določiti merila. Pri zakonu o izvrševanju proračunov pa so državni svetniki izpostavili kritiko do višine povprečnine. Ta se z letošnjih 530 evrov v prihodnjem letu zvišuje na 551 evrov na prebivalca, v letu 2019 pa še za dodatnih sedem evrov na 558 evrov. Objavljeni so bili tudi Spremembe > Proračuna Republike Slovenije za leto 2018 (DP2018) in Proračun Republike Slovenije za leto 2019 (DP2019).

>> Implementacijski sveženj
9. decembra je začel veljati paket štirih zakonov za implementacijo arbitražne razsodbe o meji, ki jih je Slovenija lahko sprejela samostojno. Zakon o evidentiranju državne meje s Hrvaško (ZEDMRH) zagotavlja pravno podlago za evidentiranje državne meje s Hrvaško v evidenci državne meje in podlago za uskladitev podatkov drugih evidenc, ki jih vodi geodetska uprava Slovenije. Spremembe > Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1) urejajo novost, da postopek dopolnitve zemljiške knjige ne bo več izključno predlagalni postopek, temveč je primarno postopek, ki ga sodišče začne po uradni dolžnosti. Zemljiška knjiga bo v celoti izkazovala resnična stvarnopravna razmerja in bo v celoti usklajena z zemljiškim katastrom (primerjalniki besedil členov 229, 231 in 232). Spremembe > Zakona o morskem ribištvu (ZMR-2) omogočajo izdajo posebnih dovoljenj za gospodarski ribolov, saj bodo slovenski ribiči v skladu z določili iz hrvaške pristopne pogodbe z uveljavitvijo arbitražne razsodbe lahko lovili v hrvaških teritorialnih vodah do ustja Limskega kanala, hrvaški pa v celotnem slovenskem teritorialnem morju. Zakon o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča na podlagi Arbitražnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške (ZUVRAS) se bo začel uporabljati, ko bo državna meja med RS in RH na podlagi razsodbe evidentirana v evidenci državne meje. Ta interventni zakon bo omogočil posameznikom ohraniti pravice in obveznosti, ki so jih imeli na slovenskem ozemlju, pa je to po razsodbi postalo del ozemlja Hrvaške.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Več kot 200 priporočil za boj proti davčnim utajam
Evropski parlament je včeraj sprejel 211 priporočil posebnega parlamentarnega preiskovalnega odbora za pranje denarja, izogibanje davkom in davčne utaje (PANA). S tem se je zaključilo 18-mesečno delo odbora, ki je bil ustanovljen junija 2016 po izbruhu škandala s Panamskimi dokumenti. Med ključnimi elementi boja proti davčnim utajam poslanci izpostavljajo odprte registre dejanskega lastništva podjetij, fundacij in skladov, učinkovito zaščito žvižgačev ter nove predpise o posrednikih.

>> Vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi nezakonitega premoženja
Svet Evropske unije se je zedinil glede poglavitnih rešitev o vzajemnem priznavanju odredb o zamrznitvi in zaplembi nezakonito pridobljenega premoženja med državami EU. S tem želijo izboljšati čezmejno izvrševanje odredb o zamrznitvi in odredb o zaplembi premoženja in posledično izboljšati boj proti kriminalu, vključno s terorizmom.

>> Parlament podprl začetek druge faze pogajanj o brexitu
Evropski poslanci so včeraj v Strasbourgu pozdravili skupno poročilo EU in Združenega kraljestva o napredku pogajanj o brexitu in priporočili začetek druge faze pogajanj. Parlament opozarja, da je napredek v drugi fazi možen le, če bo britanska vlada v celoti spoštovala zaveze iz skupnega poročila ter jih vključila v osnutek sporazuma o izstopu iz EU.

>> Komisija s predlogom za lažjo izmenjavo podatkov
V okviru boja proti terorizmu je Evropska komisija v torek predlagala posodobitev informacijskih sistemov EU za upravljanje varnosti, meja in migracij, kar bo omogočilo lažjo izmenjavo podatkov med državami članicami. Kot so zagotovili na komisiji, bo predlog povečal varnost državljanov EU.

>> Olajšanje čezmejnih vlaganj
Evropska komisija je v ponedeljek predstavila nove smernice za davčne odtegljaje, ki naj bi državam članicam pomagale zmanjšati stroške, čezmejnim vlagateljem v EU pa poenostavile poslovanje. Nova pravila ponujajo rešitve za vlagatelje, ki morajo za dohodke, kot so dividende, obresti in licenčnine, plačati davek v dveh državah članicah.

>> Reforma skupne kmetijske politike
Evropski parlament je v torek v Strasbourgu z veliko večino potrdil reformo skupne kmetijske politike (SKP), ki bo poenostavila kmetijsko politiko, kmetom dala večjo moč v pogajanjih s trgovci ter omogočila boljša orodja za zaščito pred tržnimi in proizvodnimi tveganji. Zvišala se bo tudi podpora mladim kmetom.

>> Nov register delegiranih aktov
Delovati je začel novi spletni register, ki bo olajšal iskanje in sledenje odločitev EU, sprejetih v obliki delegiranih aktov. Novi medinstitucionalni register delegiranih aktov, ki so ga uvedli Evropski parlament, Svet EU in Evropska komisija, nudi celovit pregled vseh faz tega postopka. Uporabnikom omogoča, da poiščejo delegirane akte in sledijo njihovemu razvoju od faze načrtovanja, ki poteka pri Evropski komisiji, pa vse do končne objave v Uradnem listu EU. Register prav tako prikazuje korake, ki jim sledita Evropski parlament in Svet, ter delo strokovnih skupin Komisije, ki sodelujejo pri pripravi delegiranih aktov. Register povečuje preglednost postopka odločanja, saj je točka "vse na enem mestu" za delegirane akte, kjer je mogoče preprosto najti vse pomembne informacije. Uporabnikom prav tako omogoča, da se naročijo na obvestila glede napredka pri konkretnih delegiranih aktih, ki jih zanimajo.

>> Platforma za spletno reševanje sporov
Evropska komisija je objavila prvo poročilo o delovanju platforme za spletno reševanje sporov. Potrošniki, ki kupujejo po spletu, lahko prek platforme hitro, poceni in brez sodnih postopkov rešijo spore s trgovci. Od njene vzpostavitve februarja 2016 je več kot 24.000 potrošnikov vložilo pritožbe, od katerih jih je bilo približno 40 % rešenih v neposrednem stiku med potrošniki in trgovci, ki ga je omogočila platforma. Spletni trgovci morajo v skladu s predpisi EU na svoji spletni strani imeti povezavo na platformo za spletno reševanje sporov ter e-naslov, ki se lahko uporabi za pritožbe prek platforme. Komisija je danes objavila tudi študijo, v kateri je preučila 20.000 spletišč spletnih trgovcev v EU in ugotovila, da je bila povezava na platformo za spletno reševanje sporov navedena samo v 28 % primerov, med katerimi jih je 85 % vsebovalo obvezni e-naslov. Preveč pritožb je bilo avtomatično zaključenih zaradi neodzivnosti trgovcev. Komisija danes gosti tudi okroglo mizo s predstavniki spletnih prodajalcev oblačil in obutve, da bi trgovce spodbudila k večji uporabi platforme za spletno reševanje sporov. Sodelujoči bodo na pogovoru razpravljali o izzivih pri spletni prodaji in zagotavljanju najboljših storitev za potrošnike.

>> Sodišče EU: Luksuznih izdelkov se ne sme vsevprek prodajati prek spleta
Sodišče EU v Luxembourgu je odločilo, da lahko dobavitelj luksuznih izdelkov svojim pooblaščenim distributerjem prepove, da njegove izdelke na internetu prodajajo prek platform tretjih oseb, kot sta Amazon ali Ebay. S takšno prepovedjo lahko proizvajalci po mnenju sodišča ščitijo občutek luksuza, ki jih dajejo njihovi izdelki.

>> Nizozemska bo skupaj z Avstrijo tožila Nemčijo zaradi cestnin
Nizozemska se bo pridružila Avstriji v tožbi pred Sodiščem EU proti načrtom Nemčije, ki namerava uvesti do tujcev domnevno diskriminatorne cestnine za uporabo avtocest. Nizozemska vlada, tako kot Avstrija, ugotavlja, da je nemški načrt uvedbe cestnin diskriminatoren in krši načela prostega pretoka prometa.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Odločitev Ustavnega sodišča Up-124/16 – ločenemu mnenju ustavnega sodnika ddr. Jakliča ob rob    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
S tem prispevkom se ne želim pridružiti trenutno aktualni debati, ali in v čem je komuniciranje ustavnega sodnika ddr. Klemena Jakliča primerno ali neprimerno. Javna razprava o tem se mi namreč zdi popolnoma nepotrebna, saj je to predvsem stvar Ustavnega sodišča samega. Kot kazenski sodnik pa ne morem mimo tega, da je ustavni sodnik ddr. Jaklič s svojimi ločenimi mnenji vsaj dvakrat zaigral na meni ljube strune, če se lahko tako izrazim. Prvič z ločenim mnenjem glede hitrosti poslovanja Ustavnega sodišča v pripornih zadevah in drugič v zadevi Up-124/16 z dne 27.10.2017. Tej temi se bomo posvetili v tej kolumni.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 27 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 28 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan s 1.800 strokovnimi članki, 1.683 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 39.700 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.