c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2017, številka 10 / letnik XV.
 
Dotata mulier virum regit.
Žena z (veliko) doto vlada možu.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela kazenskega zakonika (KZ-1E)
Vlada je potrdila predlog novele kazenskega zakonika, ki zaostruje kazni na najbolj pomembnih področjih družbenega življenja, zlasti pri kršitvah temeljnih pravic delavcev in pravic iz socialnega zavarovanja, zlorabah zaupanja pri gospodarski dejavnosti, oškodovanjih upnikov, zlorabah občutljivih osebnih podatkov ter terorizmu. Za ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj ne bo več veljal le dejanski namen spodbuditi teroristično dejanje, ampak bo za pregon zadoščalo že dejstvo, da je šlo za ščuvanje ali javno poveličevanje. Novela določa tudi višje zagrožene kazni za množično kršitev temeljnih pravic delavcev in kršitev pravic iz socialnega varstva, lažje dokazovanje kaznivega dejanja kršitev temeljnih pravic delavcev ter uvedbo kaznivosti oškodovanja upnikov, tudi če znaša povzročena premoženjska škoda manj kot 50.000 evrov. Vlada je obravnavala tudi novelo zakona o kazenskem postopku, ki pa potrebuje dodatna usklajevanja, zato bodo obravnavo nadaljevali na naslednji seji. Novela ZKP med drugim predvideva uvedbo zakonske podlage za uporabo t.i. lovilca IMSI in spremembo pogojev za uvedbo sodne preiskave.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Nova številka biltena Sodnikov informator
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob predlogu novele ZKP-N    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
Eden izmed predlogov za prenovitev Zakona o kazenskem postopku je tudi tisti, ki dopušča možnost zaslišanja osumljenega (pa tudi prič) v predkazenskem postopku. Zaslišanje osumljenega bosta tako v primeru, kadar obvezna obramba ni predvidena ali kadar se je osumljenec odpovedal pravici do odvetnika, državni tožilec ali policija lahko opravila tudi brez zagovornikove navzočnosti, takšno zaslišanje pa bo moralo biti zvočno in slikovno posneto. Predlog je v javnosti takoj naletel na več kritik, povezanih z možnimi zlorabami ali s tehnično opremljenostjo tožilskih in policijskih prostorov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Kandidati za ustavne sodnike
Po posvetu z vodji poslanskih skupin je znano, da ima predsednik republike Borut Pahor namen DZ v izvolitev za ustavne sodnike predlagati profesorja ljubljanske pravne fakultete Marijana Pavčnika, profesorja na ameriškem Harvardu Klemena Jakliča in profesorja na ljubljanski pravni fakulteti Mateja Accetta. Včeraj pa naj bi tudi vrhovni sodnik Rudi Štravs pristal na kandidaturo za ustavnega sodnika. Štravs je bil nedavno eden od favoritov v kandidaturi za predsednika vrhovnega sodišča.

>> Odprava neustavnosti zakona o volitvah
Skupina 80 poslancev je vložila novelo zakona o volitvah v DZ, s katero bi zakon uskladili z odločbami ustavnega sodišča. Spremembe se med drugim nanašajo na glasovanje po pošti in glasovanje invalidov. Po novem bi morala biti invalidom dostopna vsa volišča, odpravili pa bi glasovalne naprave in jih nadomestili z glasovanjem po pošti.

>> Novela zakona o gospodarskih družbah
Odbor DZ za gospodarstvo je za sejo DZ pripravil predlog novele zakona o gospodarskih družbah, ki v slovenski pravni red prenaša določila evropskih direktiv glede priprave poročil velikih podjetij o nefinančnih informacijah in sporočanja podatkov v registre, opredeljuje pa tudi uporabo besede Slovenija v firmah družb.

>> Družinski zakonik
Odbor DZ za delo je potrdil dopolnjeni predlog družinskega zakonika in sprejel približno tretjino vloženih dopolnil, med njimi večinoma koalicijska. Eden od pomembnih ciljev predloga je izboljšanje pravne varnosti državljanov na področju odločanja v zakonskih in družinskih sporih ter poenotenje postopkov glede odločanja o ukrepih za varstvo koristi otrok.

>> Sistem informativne odločbe
Ministrstvo za delo je v javno razpravo posredovalo novelo zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Novela bo podlaga za vpeljavo sistema informativne odločbe, ki bo po vzoru dohodninske odločbe omogočil avtomatsko odločanje o letnih pravicah iz javnih sredstev, s tem želijo odpraviti obremenjenost strank z vsakoletnim vlaganjem vlog in obremenjenost centrov za socialno delo z administrativno upravnimi postopki.

>> Daljše preizkusno obdobje pred trajnim sodniškim mandatom
Trajni sodniški mandat je evropska norma in mu tudi v SDS ne nasprotujejo. Želijo pa si daljše preizkusno obdobje, da bi nekdo, ki bi denimo sodnik postal pri 30 letih, trajni mandat dobil nekje pri 40 ali 45 letih, je na novinarski konferenci o njihovih predlogih za spremembe na področju pravosodja povedal poslanec SDS Vinko Gorenak.

>> Za odkrivanje zlorab otrok na spletu nujno mednarodno sodelovanje
Na področju zaščite otrok pred vsakršno zlorabo in nasiljem je pomembno, da se kriminalisti, ki preiskujejo tovrstna kazniva dejanja usposabljajo tako doma, kot tudi v tujini, kjer usposabljanja izvajajo Europol, Interpol, CEPOL, ameriški FBI in drugi. Svetovni trendi s področja zaščite otrok pred internetnim spolnim izkoriščanjem po podatkih po navedbah policije kažejo, da storilci teh dejanj izkoriščajo nevednost, naivnost in neizkušenost otrok pa tudi njihovih staršev, ko otrokom nekontrolirano dopuščajo brezbrižno rabo interneta za svoje patološke seksualne potrebe.

>> Fiskalni svet
Vlada je sklenila DZ predlagati, naj za predsednika fiskalnega sveta imenuje ekonomista Davorina Kračuna, za člana pa Tomaža Peršeta iz Finančne uprave RS in Alenko Jerkič iz stalnega predstavništva Slovenije v Bruslju. Predlog je že poslala v DZ, ki naj bi o njem odločal še ta mesec.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obvladovanje kreditnih tveganj
3. marca se je začel uporabljati Zakon o potrošniških kreditih (ZPotK-2), ki ureja potrošniške kreditne pogodbe, odgovorno dajanje kreditov s pomočjo pravočasnega informiranja o kreditu in njegovih finančnih in pravnih posledicah za potrošnika, po drugi strani pa uvaja nadzor nad dajalci kreditov in kreditnimi posredniki z uvedbo dovoljenj. Posebna pravila urejajo kreditno pogodbo za nepremičnino, z opredeljenimi obveznostmi pred sklenitvijo kreditne pogodbe, obveznosti in pravice sklenitve kreditne pogodbe, odstop od kreditne pogodbe in morebitno predčasno odplačilo.

>> Storitve potrošniškega kreditiranja
Na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) sta bila izdana nova Pravilnik o pogojih za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja in Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati kreditni posrednik, ki sta začela veljati 3. marca. Prvi pravilnik določa podrobnejše kadrovske, izobrazbene, prostorske, tehnične, organizacijske in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati dajalec kredita, ter dokumentacijo in podatke za pridobitev ali podaljšanje dovoljenja za opravljanje storitev potrošniškega kreditiranja. Drugi pravilnik pa določa podrobnejše pogoje za pridobitev in izkazovanje statusa kreditnega posrednika dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, in druge pogoje za opravljanje te dejavnosti ter razmerja do dajalca kredita in potrošnika.

>> Odpis in plačilo dolga pri financiranju ukrepov trga dela
4. marca so začele veljati spremembe in dopolnitve > Pravilnika o odpisu in delnem odpisu dolga, odlogu plačila ter obročnem plačilu pri financiranju ukrepov trga dela in izvajalcev, ki črtajo peti odstavek 4. člena (primerjalnik besedila). Črtani odstavek je določal odlog pričetka vračanja dolga pravnim osebam, v primeru njihove nezmožnosti plačila. Črta pa se tudi celotni 8. člen, ki je urejal odpis dolga iz naslova zamudnih obresti v primeru poravnane glavnice.

>> Urad za oskrbo in integracijo migrantov
4. marca je začel veljati odlok, s katerim Vlada RS ustanavlja Urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo opravljal naloge, določene z zakoni, ki urejajo tujce, mednarodno zaščito in začasno zaščito razseljenih oseb. Urad bo usklajeval delo in naloge drugih državnih organov, nevladnih, mednarodnih ter drugih organizacij na področju oskrbe in integracije migrantov ter spremljal migrantsko problematiko in dajal pobude in predloge za reševanje problematike s svojega delovnega področja. Odlok tudi določa, da urad prevzame naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore s področja oskrbe in integracije migrantov 1. junija 2017.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 11
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Spletni portal za zakonodajne pobude
Od začetka marca deluje nov spletni portal Evropske komisije, kjer lahko državljani in druge zainteresirane skupine oddajo svoje predloge o novih zakonodajnih pobudah Komisije. Javnost se lahko vključi v proces sprejemanja zakonodaje vse od začetnega načrta do predstavitve zakonodajnega akta, vključno z osnutki izvedbenih in delegiranih aktov. Prav tako lahko zainteresirani na portalu oddajo predloge za izboljšanje veljavne zakonodaje in odpravljanju nepotrebnih bremen.

>> Javno posvetovanje o zaščiti žvižgačev
Evropska komisija je v petek začela javno posvetovanje o zaščiti žvižgačev. K posredovanju mnenj o zaščiti žvižgačev na nacionalni in evropski ravni pozivajo tudi vse zainteresirane, ki lahko izpolnijo vprašalnik na spletni strani Evropske komisije, so sporočili iz Bruslja.

>> Veliki Britaniji grozi plačilo dveh milijard evrov
Evropski urad za boj proti goljufijam je danes sklenil, da Velika Britanija zaradi zatiskanja oči pred sistematičnim goljufanjem EU s strani kitajskih uvoznikov povezavi dolguje 1,99 milijarde evrov. Za tolikšen znesek carin je bila unija namreč prikrajšana zaradi izdajanja lažnih računov in carinskih zahtev s strani kitajskih uvoznikov.

>> Stališče Komisije do arbitraže
Evropska komisija je ponovila stališče glede podpore arbitražnemu procesu za določitev meje med Slovenijo in Hrvaško. Kot so sporočili, komisija podpira proces arbitraže, je pa seveda pripravljena podpreti tudi kakšno drugo rešitev, če bi se strani zanjo dogovorili.

>> Sodišče EU: Članice beguncem niso dolžne izdati humanitarnega vizuma
Države članice na podlagi prava EU niso dolžne izdati humanitarnega vizuma prosilcem za azil, lahko pa to storijo na podlagi njihovega nacionalnega prava, je odločilo Sodišče EU v Luxembourgu. Kot je v sodbi pojasnilo sodišče, pravo unije določa le postopke in pogoje za izdajo vizumov za tranzit čez ozemlje držav članic ali za načrtovano bivanje na ozemlju držav članic, ki ne presega 90 dni. Sodišče je tako odločilo v primeru petčlanske sirske družine iz Alepa, ki je oktobra lani na belgijskem veleposlaništvu v Bejrutu vložila vloge za izdajo humanitarnih vizumov z omejeno ozemeljsko veljavnostjo na podlagi vizumskega zakonika EU, da bi lahko zapustili Alep in v Belgiji zaprosili za azil.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZPP?
Zakon o pravdnem postopku (ZPP) je doživel že 27 vplivov na besedilo in vse spremembe, dopolnitve ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZPP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 28 verzij čistopisov zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 324. člena ZPP (sestavine sodbe) pred in po spremembi.

ZPP je vsebinsko povezan s 1773 strokovnimi članki, več kot 1650 odločbami Državne revizijske komisije, več kot 36.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 653 sodbami Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. marec 2017 Sklepanje zakonske zveze izven uradnih ur ali prostorov 170 170,85 EUR
1. marec 2017 Ponovitev slovesnosti sklepanja ZZ ob jubileju 170 170,85 EUR
1. marec 2017 Plačilo pooblaščeni osebi za sklenitev ZZ 40 40,20 EUR
1. marec 2017 Svečana obleka za matičarja, vsake 3 leta 190 190,95 EUR
1. marec 2017 Matičarju za urejenost na dan sklepanja ZZ 40 40,20 EUR
3. marec 2017 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2017 v primerjavi z decembrom 2016 - 0,6 %
3. marec 2017 Rast cen življenjskih potrebščin januarja 2017 v primerjavi z januarjem 2016 + 1,3 %
3. marec 2017 Povprečna bruto plača v RS za december 2016, v primerjavi z novembrom 1.687,64 1.653,67 EUR (- 2,0%)
3. marec 2017 Povprečna neto plača v RS za december 2016, v primerjavi z novembrom 1.087,08 1.074,27 EUR (- 1,2%)
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka rubrike V središču.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.