c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Februar 2017, številka 07 / letnik XV.
 
Factum a iudice, quod ad officium eius non pertinet, ratum non est.
Dejanje sodnika, ki ne sodi v njegovo pristojnost, ne velja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Novela ZPP-E
Noveli zakona o pravdnem postopku, s katero želi vlada poenotiti sodno prakso in pospešiti sodne postopke, se v DZ obeta zadostna podpora. Minister za pravosodje Goran Klemenčič je pojasnil, da novela spreminja več kot 130 členov ZPP in je plod širokega strokovnega usklajevanja. Poenotenje prakse naj bi prineslo povečanje pravne predvidljivosti sodnega odločanja ter posledično pravne varnosti in zaupanje v pravo. Novela širi pogoje za dopuščeno revizijo in hkrati odpravlja dovoljeno revizijo, kar bo pomenilo, da bo vrhovno sodišče odločalo le o tistih zadevah, ki so ključnega pomena za razvoj prava in poenotenje sodne prakse. Dostop do vrhovnega sodišča pa bo po novem dovoljen za vse pod enakimi pogoji. Kot pomemben cilj novele je minister izpostavil tudi krepitev avtoritete sodnika in transparentnosti sodstva kot celote.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ustavna odločba o delni razveljavitvi 3. odst. 406. člena v zvezi s 3. odst. 396. člena ZPP
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Novi predsednik vrhovnega sodišča
Novi predsednik vrhovnega sodišča Damijan Florjančič je v prvi izjavi medijem po torkovi izvolitvi v funkcijo poudaril, da zaupa v visoko suverenost sodnikov. Njegove prioritete bodo poenotenje sodne prakse ter boljša organizacija sodišč, izpostavil pa je tudi potrebo po trajnem izobraževanju sodnikov. Opozoril je na težave, s katerimi se soočajo specializirana sodišča; "postopki ne potekajo tako učinkovito, kot bi pričakovali. Treba bo pregledati zadeve in se odločiti, kako naprej," je dejal novi predsednik vrhovnega sodišča.

>> Povprečni čas rešitve zadev največ 6 mesecev
Na včerajšnjem odprtju sodnega leta so predstavili načrte in prioritete sodstva za letos. Na prvo mesto so tako kot lani postavili cilj izboljšanja kakovosti sodstva. Vodja službe za razvoj pravosodne uprave Jaša Vrabec je pojasnil, da se povprečni čas rešenih pomembnejših zadev že vrsto let skrajšuje, v letu 2016 je znašal 7,8 meseca, število nerešenih zadev pa naj bi se v zadnjih štirih letih prepolovilo. Na vrhovnem sodišču so si sicer zastavili cilj, da bi do leta 2020 povprečni časi rešitve zadev znašali največ šest mesecev.

>> Nov zakon o overitvi listin
DZ je sprejel zakon o overitvi listin v mednarodnem prometu. Zakon, ki pa je pomemben za fizične in za pravne osebe, omogoča dodatno racionalizacijo odločanja pristojnih organov v postopkih overjanja javnih listin, lažje uveljavljanje pravic strank ter uresničevanje načela hitrosti in ekonomičnosti postopka.

>> Kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje
DZ je sprejel novelo zakona o trgu finančnih instrumentov, s katero se natančneje določa, kdo lahko hrani in vodi vrednostne papirje za račun strank kot samostojno dejavnost. S tem se želi preprečiti, da bi te storitve opravljale tudi osebe, ki niso pod nadzorom ATVP in niso vključene v sistem jamstva za terjatve vlagateljev. Poslanci so prepoved vodenja vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu za odvetnike in notarje, kadar je to edina storitev za stranko, podprli, hkrati pa z dopolnilom določili, da se za kršitev te prepovedi ne bi štelo, če gre za trgovanje z delnicami večjega števila strank.

>> Širša pooblastila občinskim redarjem
Državni zbor je sprejel novelo zakona o občinskem redarstvu, ki občinskim redarjem daje možnost ugotavljanja identitete osebe ter uporabe telesne sile in plinskega razpršilca v primeru, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe oz. ukaza in bo skušala oditi. Pri tem bo moral redar vedno uporabiti najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno v konkretnem položaju.

>> Možnost uporabe električnega paralizatorja ostaja
DZ je na glasovanju zavrnil dopolnilo, s katerim bi iz predloga novele zakona o nalogah in pooblastilih policije črtali možnost, da policija pri delu uporablja električni paralizator. Zavrnil je tudi dopolnilo, s katerim bi uporabo paralizatorja nekoliko omejili. Notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar je ocenila, da policija paralizator potrebuje za varno delo, kot tudi, da novela vsebuje dovolj varovalk, da pri uporabi paralizatorja ne bo prihajalo do zlorab. DZ bo tretjo obravnavo novele opravil še na tej seji, in sicer v petek.

>> Zadeva Patria dokončno zastarala
Vrhovno sodišče je potrdilo, da dodatni dveletni zastaralni rok velja tudi za zadeve, razveljavljene na ustavnem sodišču, je v petek objavljeno odločitev vrhovnega sodišča v zadevi Patria komentiral vrhovni državni tožilec Andrej Ferlinc. Vrhovno sodišče je namreč zavrnilo zahtevo Janeza Janše za varstvo zakonitosti odločitve o zastaranju zadeve. Zagovornik Janše odvetnik Franci Matoz je dejal, da je pričakoval, da bo vrhovno sodišče naredilo vse, da zahtevi ne ugodi in da onemogoči ponovni postopek oziroma izdajo oprostilne sodbe.

>> Višje sodišče zavrnilo pritožbo v zadevi Patria II
Senat višjega sodišča v Ljubljani je zavrnil pritožbo Petra Zupana in Jureta Cekute v zadevi Patria II - kronologija. Ocenil je namreč, da so bili zaključki okrožnega sodišča pravilni, kot tudi, da dokument, s katerim je Zupan dokazoval, da je v zadevi delal po naročilu nadrejenih, ni pristen. S tem je sodišče potrdilo obsodilno sodbo zoper Zupana in Cekuto.

>> Zadeva Mip
Tožilka Mateja Gončin je ob torkovem koncu glavne obravnave v sojenju nekdanjim vodilnim v Mipu - Vojtehu Volku, Marko Volku in Martinu Kovaču - predlagala večletne zaporne kazni. Najvišjo, sedemletno zaporno kazen predlaga za nekdanjega koordinatorja in lastnika Mipa Vojteha Volka. Obramba za vse tri predlaga oprostilno sodbo.

>> Popravljalni ukrepi ljubljanskega okrožnega sodišča
Okrožno sodišče v Ljubljani je v odzivnem poročilu izkazalo ustrezne popravljalne ukrepe za odpravo nepravilnosti, ki jih je v reviziji poslovanja ugotovilo računsko sodišče. To je namreč okrožnemu sodišču lani izreklo mnenje s pridržkom, saj v nekaterih primerih ni poslovalo v skladu s predpisi.

>> Opomina zaradi direktiv o napotitvi delavcev in reviziji
Evropska komisija je včeraj začela oz. nadaljevala postopke proti članicam, ki niso ustrezno izpolnile svojih obveznosti iz zakonodaje EU. Sloveniji je poslala dva opomina, in sicer zaradi prenosa direktive o napotitvi delavcev in direktive o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze.

>> Pomisleki glede reorganizacije CSD
Sodelujoči na posvetu o reorganizaciji centrov za socialno delo, ki sta ga pripravila državni svet in ministrstvo za delo, so posvarili pred prehitrimi spremembami zakonodaje. Izpostavili so zlasti kadrovsko podhranjenost na centrih. Pomisleke imajo tudi v koaliciji. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anja Kopač Mrak je kot enega od ciljev izpostavila poenotenje delovanja centrov ter opozorila na nujnost poenostavitve upravnih postopkov in zagotovitve več časa za strokovne naloge.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Javni poziv sodnikom
Sodni svet je objavil javni poziv sodnikom k vložitvi kandidatur na vodstveni mesti podpredsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in predsednika Okrajnega sodišča v Brežicah. Prijavo oziroma kandidaturo morajo kandidati poslati do 17. marca 2017.

>> Poročanje dajalcev kreditov
Pravilnik o poročanju dajalcev kreditov, ki bo začel veljati 3. marca 2017, podrobneje določa način, vsebino in obrazec poročanja dajalcev kreditov, ki poslujejo na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za gospodarstvo. Dajalec kredita mora vsako leto do 31. marca za preteklo poslovno leto ministrstvu poročati o sklenjenih kreditnih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri ali o tem, da ni bila sklenjena nobena kreditna pogodba, ter mu poslati seznam kreditnih posrednikov in poslov, sklenjenih s posredovanjem. Na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-2) sta bila izdana tudi Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcih za predhodne informacije o potrošniških kreditih in Pravilnik o vsebini predhodnih informacij in obrazcu za predhodne informacije o potrošniških kreditih za nepremičnino.

>> KP za poštne in kurirske dejavnosti
Objavljen je bil Sklep o razširjeni veljavnosti celotne Kolektivne pogodbe za poštne in kurirske dejavnosti, sklenjene dne 27. oktobra 2016, na vse delodajalce, ki kot glavno dejavnost opravljajo dejavnost iz skupine 53. Poštna in kurirska dejavnost po Standardni klasifikaciji dejavnosti. Sklep velja od 10. februarja 2017.

>> KP za kovinsko industrijo
1. marca 2017 bo začel veljati Dodatek h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, ki v Tarifni prilogi nadomešča 1. točko: Najnižja osnovna plača in 2. točko: Regres. Slednja določa najnižji polni regres, ki znaša 826 evrov in velja do določitve novega zneska. Vse ostale točke Tarifne priloge 2015 ostanejo v veljavi še naprej.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 6 in 7
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Vračilo preveč izplačane plače
Sodišče je odločilo, da izplačevanje previsoke plače s strani tožeče stranke v smislu določb 86. člena Obligacijskega zakonika (OZ) ni bilo nično, temveč je šlo s strani tožeče stranke za nezakonito ravnanje, zaradi katerega so bile take določbe pogodbe o zaposlitvi neveljavne oziroma nezakonite, ugotovitev njihove neveljavnosti oziroma nezakonitosti pa lahko učinkuje le za naprej. Že glede na to, toženke ne morejo zadeti posledice ničnosti, kot so opredeljene v 87. členu OZ, da bi torej morala tožeči stranki povrniti presežek plače, ki ga je prejela na podlagi zanjo ugodnejših določb pogodb o zaposlitvi. Glede na navedeno je vrhovno sodišče reviziji ugodilo ter sodbi sodišč druge in prve stopnje spremenilo tako, da je tožbeni zahtevek za plačilo preveč izplačane neto plače z zakonskimi zamudnimi obrestmi kot neutemeljen zavrnilo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Družina    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Ustavno sodišče je v tem tednu objavilo dva sklepa v razvpitem primeru nezakonitega odvzema koroških dečkov. Sodniki so zamudili priložnost, da bi zadevo rešili v Sloveniji in še pomembnejše, da bi odpravili še vedno trajajoč poseg v pravico do družinskega življenja starih staršev in njunih vnukov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
dr. Marko Brus:
Podjemna pogodba
 
Marcel Hajd:
Stečajni turizem
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZST-1?
Zakon o sodnih taksah (ZST-1) je od leta 2008 doživel že 11 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve, zadržanja ter razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZST-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu.

Besedilo ZST-1 je vsebinsko povezano tudi z več kot 120 strokovnimi članki in več kot 1.800 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno). Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.