c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2017, številka 04 / letnik XV.
 
Magni minores saepe fures puniunt!
Veliki tatovi pogosto kaznujejo male!
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razlaga 17. člena Sodnega reda
V zvezi z novim Sodnim redom, ki je začel veljati 1. januarja, je podpredsednica vrhovnega sodišča Nina Betetto ministru za pravosodje posredovala prošnjo za razlago določb glede snemanja in fotografiranja glavne obravnave z vidika varstva osebnostnih pravic strank v civilnih zadevah. Pravosodni minister Goran Klemenčič je v včeraj objavljeni razlagi poudaril, da je omejitev javnosti sojenja lahko določena le z zakonom in upoštevajoč navedeno 17. člen ureja ter določa zgolj čas, obliko in način zagotavljanja javnosti sojenja v okviru ter pod pogoji, ki jih določata ustava in zakon. Pri tem je seveda treba način in izvedbo snemanja ter fotografiranja organizirati in zagotoviti tako, da so onemogočeni nedopustni posegi v človekovo dostojanstvo in osebnostne pravice strank in udeležencev v postopku ter da je obenem omogočena čimbolj nemotena izvedba javne obravnave. Tehnične in praktične podrobnosti za zagotavljanje korektnega izvajanja snemanja in fotografiranja imajo sodišča običajno urejene oziroma jih lahko urejajo in zagotavljajo tudi s hišnim redom v skladu z določili 16. člena.

Drugi odstavek 17. člena, ki ureja način pridobitve dovoljenja za snemanje celotne javne glavne obravnave, določa, da dovoljenje izjemoma izda predsednik sodišča, ki mora o tem najmanj en dan pred javno obravnavo obvestiti in seznaniti sodnika. Upoštevaje navedeno in možnosti, ki jih ima sodnik posameznik oziroma predsednik senata, ki vodi postopek, po tretjem odstavku 17. člena, mu navedeni člen kot celota daje na voljo vsa potrebna sredstva, da se, ob upoštevanju ustavno in zakonsko določene javnosti sojenja, tudi osebnostne pravice strank v fazi fotografiranja in snemanja ustrezno zavarujejo, tako kot je veljalo doslej, je še navedeno v razlagi.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› IUS kolumna
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o državnem odvetništvu (ZDOdv)
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Nekaj misli ob ureditvi snemanja glavnih obravnav    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
S tem povezana vprašanja se ne porajajo samo v slovenskem pravosodju, saj so v zadnjih desetletjih spremembe tudi drugod. Tako mi je v roke prišla študija nemškega sodniškega združenja iz leta 2013, ki se podrobno ukvarja s tem, ali je izrecna prepoved slikovnega in zvokovnega prenosa glavnih obravnav še utemeljena. Ta prepoved izhaja iz določbe paragrafa 169 nemškega Zakona o sodiščih (Gerichtsverfassungsgesetz), ki določa javnost glavnih obravnav, hkrati pa kot nedopustno označuje zvokovno in slikovno snemanje z namenom javnega predvajanja ali objave vsebine. V študiji je izrecno poudarjenih nekaj elementov, ki imajo pomen za morebitne spremembe: vprašanje varovanja osebnosti udeleženih, posledice za ugotavljanje resnice v postopku, dodatne delovne obremenitve za predsedujočega sodnika, motnje poteka glavne obravnave zaradi delovanja kamer in vpliv takšnega snemanja na odločitve tako pri rednih kot izrednih pravnih sredstvih.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Spremembe novele zakona o tujcih
DZ bo danes obravnaval predlog novele zakona o tujcih, ki ga je vlada vložila po nujnem postopku. Z njim bi uzakonili možnost aktivacije posebnega ukrepa za omejitev vstopa tujcev v državo v primeru zaostrenih migracijskih razmer. Kljub kritikam nevladnih organizacij ima novela, kot kaže, zadostno podporo. A spremembe besedila niso izključene.

>> Možnost odpoklica župana v drugo brez zadostne podpore
Državni zbor v drugo ni izglasoval novele zakona o lokalni samoupravi, ki bi uzakonila odpoklic župana. Za novelo je glasovalo 37 poslank in poslancev, proti pa jih je bilo 38. Da bi novela obveljala, bi zanjo moralo glasovati najmanj 46 poslancev. Nasprotniki uvedbe odpoklica župana so opozarjali, da bi ta možnost ogrozila stabilnost sistema lokalne samouprave. Posvarili so pred možnostjo zlorab, ko bi se odpoklic zlorabljal za politična obračunavanja.

>> Opuščeni računi s KDD na Kapitalsko družbo
Državni zbor je potrdil novelo zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki med drugim razrešuje vprašanja, odprta po ukinitvi registrskih računov pri KDD z letošnjim letom. Ta odpravlja tudi nekatera neskladja s pravili sistema Target2 Securities, v katerega bo KDD vstopila predvidoma 6. februarja.

>> Novela zakona o nadzoru državne meje
Državni zbor je sprejel novelo zakona o nadzoru državne meje, ki jasneje določa tehnična sredstva za nadzor meje in predvideva odškodnine za lastnike zemljišč, na katerih je postavljena varovalna ograja. Postopke določanja upravičenosti do nadomestila bodo vodile upravne enote, pritožbeni organ bo ministrstvo.

>> Zastoj reforme delovne zakonodaje
Proces oblikovanja sprememb delovne zakonodaje je zastal. Četudi je bila javna razprava o osnutku sprememb ključnih zakonov končana že decembra, pogajanja socialnih partnerjev še vedno niso stekla in tudi ni znano, kdaj sploh bodo. Prvi sestanek je bil sicer napovedan že pred 14 dnevi, a je odpadel.

>> Preiskovalna komisija v upravni spor za pridobitev dokumentacije
Preiskovalna komisija DZ o ugotavljanju zlorab v slovenskem zdravstvenem sistemu je sklenila, da pred upravnim sodiščem sproži upravni spor, je sporočila predsednica komisije Jelka Godec. Kot je pojasnila, komisija zaradi pritožbe ni pridobila dokumentacije Specializiranega državnega tožilstva, zaradi česar je njeno delo onemogočeno.

>> Sodni kurir obsojen zaradi izmikanja spisov
Nekdanji kurir na ljubljanskem okrajnem sodišču je na ponovnem sojenju zaradi nadaljevanja kaznivega dejanja jemanja podkupnine dobil štiri leta zapora. Obtoženi je v zameno za denar izmaknil prekrškovne spise kaznovanih zaradi vožnje v vinjenem stanju, ki bi jih moral skupaj s pritožbo nesti na višje sodišče.

>> Trojica obsojena zaradi izčrpavanja SCT
Okrožno sodišče v Ljubljani je nekdanjega poslovnega sekretarja SCT Jožeta Prostorja ter podjetnika Andreja Krajnca in Andreja Feguša obsodilo na zaporno kazen zaradi izčrpavanja družbe SCT. Prostorju je dosodilo štiri leta in pet mesecev, Krajncu sedem let in 10 mesecev, Fegušu pa štiri leta in tri mesece zapora. Denar SCT se je stekal na račune podjetij pri banki Hypo Alpe Adria v Celovcu, kjer sta ga vsak teden dvigovala Krajnc in Feguš. Obdržala sta manjši delež zneska, preostalo pa sta izročila nekdanjemu prvemu možu SCT Ivanu Zidarju.

>> Pri zaznavi korupcije še vedno zaostajamo za povprečjem v EU
Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) kljub temu, da se je Slovenija na indeksu zaznave korupcije za leto 2016 uvrstila štiri mesta višje kot leta 2015, in kljub vztrajnemu napredovanju države po lestvici od leta 2013, ne more biti zadovoljna. Slovenija na lestvici namreč še vedno za štiri točke zaostaja za povprečjem v EU, so opozorili. V TI Slovenia poudarjajo, da težave ostajajo enake kot v preteklih letih - korupcija v javnem sektorju kot posledica slabega upravljanja, netransparentno sprejemanje zakonodaje in lobiranje ter napačne poteze pravosodja.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Nove prepovedi v lekarniški dejavnosti
27. januarja bo začel veljati Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD-1), s katerim naj bi povečali varnost bolnikov in zmanjšali neželene učinke zdravil, in sicer bo bolnike nedopustno spodbujati k prekomernemu nakupu ali uporabi zdravil (21. člen). Zakon tudi prepoveduje vertikalno povezovanje v lekarniški dejavnosti (26. člen), kar pomeni, da izvajalci lekarniške dejavnosti ne bodo smeli biti povezani s pravnimi osebami, ki zdravila izdelujejo ali se ukvarjajo s prometom z njimi na debelo. Na drugi strani pa tudi proizvajalci zdravil in trgovci z zdravili na debelo ne smejo imeti v lasti kapitalskih deležev ali drugih naložb v pravnih osebah, ki opravljajo lekarniško dejavnost.

>> Višina regresa za prehrano med delom
Minister za javno upravo je sprejel Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom, ki se od 1. januarja 2017 dalje s 3,71 znižuje na 3,68 evra. Novi znesek velja za sedem kolektivnih pogodb javnega sektorja in negospodarske dejavnosti.

>> Minimalni dohodek ostaja nespremenjen
Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju julij-december 2016 ter v skladu s 3. členom ZUTPG je v veljavi Odredba o usklajeni višini minimalnega dohodka od januarja 2017, ki določa, da ostane osnovni znesek minimalnega dohodka od 1. januarja 2017 dalje nespremenjen, in znaša 292,56 evra.

>> Določitev deležev glede OEEO
Na podlagi prvega odstavka 34. člena Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi je Vlada RS sprejela Sklep o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme oziroma nosilci skupnih načrtov za leto 2016 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme. Sklep, ki velja od 21. januarja, določa deleže po posameznih razredih in podrazredih električne in elektronske opreme.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 3
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, naročite IUS Alert
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Varnostna unija
Komisija EU je predstavila četrto poročilo o vzpostavljanju učinkovite varnostne unije. V tokratnem poročilu Komisija predstavlja napredek na štirih področjih: informacijski sistemi in interoperabilnost, zaščita mehkih tarč, kibernetske grožnje in zaščita podatkov v okviru kazenskih preiskav. Poročilo prav tako izpostavlja nekaj prihodnjih pobud, s katerimi bi še bolj okrepili obrambo in odpornost EU pred terorističnimi grožnjami in organiziranim kriminalom. Naslednje poročilo o napredku bo Komisija objavila 1. marca.

>> Postopek za dodelitev izjeme glede terana
Evropska komisija je v torek kljub nasprotovanju Slovenije sprožila postopek za sprejetje zakonodaje v obliki delegiranega akta, s katerim želi Hrvaški dodeliti omejeno izjemo pri uporabi imena teran. Evropska komisija načrtuje, da bi delegirani akt začel veljati do 30. junija letos, so povedali na slovenskem kmetijskem ministrstvu.

>> Trimesečno podaljšanje nadzora na meji
Komisija je priporočila, naj Svet EU državam članicam dovoli, da za obdobje nadaljnjih treh mesecev ohranijo začasen nadzor, ki trenutno velja na nekaterih notranjih schengenskih mejah v Avstriji, Nemčiji, na Danskem, Švedskem in Norveškem. Komisija meni, da pogoji iz časovnega načrta Vrnitev k schengenski ureditvi, ki omogoča vrnitev k normalnemu delovanju schengenskega območja, kljub postopni stabilizaciji razmer in sprejetju vrste ukrepov, ki jih je Komisija predlagala za boljše upravljanje zunanjih meja ter za zaščito schengenskega območja, še niso v celoti izpolnjeni.

>> Sodba o brexitu britansko notranje vprašanje
Komisija v odzivu na odločitev britanskega vrhovnega sodišča, da mora začetek procesa o izstopu Velike Britanije iz EU odobriti britanski parlament, poudarja, da je sodba o brexitu britansko notranje vprašanje. Ob tem poudarjajo, da še vedno čakajo na uradno obvestilo o izstopu in da do takrat podrobnosti ne bodo komentirali.

>> Predhodno vprašanje na Sodišču EU
Češko vrhovno sodišče je prekinilo odločanje in se obrnilo na Sodišče EU s predhodnim vprašanjem, ali lahko tožeča stranka po tem, ko je bil postopek, v katerem je bila ugotovljena kršitev pravice intelektualne lastnine, že pravnomočno končan, v ločenem postopku zahteva informacije o poreklu in distribucijskih mrežah blaga ali storitev, s katerimi se krši ta pravica. Sodišče EU je s sodbo C-427/15 ugotavljalo jezikovno razlago Direktive št. 2004/48/ES z dne 29. aprila 2004 o uveljavljanju pravic intelektualne lastnine, kot tudi njen kontekst in cilje, ki se želijo doseči z ureditvijo.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZMed?
Besedilo Zakona o medijih (ZMed), ki je bil objavljen leta 2001, je bilo spremenjeno že 17-krat. Vse spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZMed.

Časovna lestvica vsebuje vseh 18 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, v primerjalniku členov pa lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. 9. člen Zmed - o izdajatelju medija ter komentarjih javnosti pred in po noveli.

ZMed je vsebinsko povezan z več kot 110 strokovnimi članki, več kot 200 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 1000 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Dodajajte zasebne opombe in javno komentirajte
Posameznemu zakonu/predpisu/judikatu/članku lahko odslej dodajate tudi opombe, in sicer s klikom na ikono v orodni vrstici ali s klikom na ikono, ki se prikaže pri posameznem členu. Vnesete lahko javno opombo ali pa uporabljate opombe samo zase (interno) pri svojem delu.Na prvi strani portala lahko javno komentirate tudi vse dnevne vsebine, in sicer pod vsako posamezno objavo kolumne, novice ali članka V središču.

 
© 1989-2017 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.