c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2016, številka 29 / letnik XIV.
 
Dignitas delictum auget.
Visok položaj (storilca) poveča težo delikta.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Ustavno sodišče pridobilo zadnja gradiva za odločanje o ustavnosti izbrisa v bankah
Sodišče EU je odgovorilo na vprašanja, ki mu jih je pred odločanjem o ustavnosti razlastitve imetnikov podrejenih obveznosti v leta 2013 podržavljenih bankah zastavilo slovensko ustavno sodišče. V njih pritrditev svojih stališč vidijo vse vpletene strani, tako da so oči sedaj uprte v dokončno odločanje ustavnega sodišča, ki se pričakuje jeseni. Sodišče EU v sodbi med drugim navaja, da sporočila o bančništvu Evropske komisije iz avgusta 2013 niso zavezujoča za države članice. To ugotovitev so izpostavili v obeh stanovskih združenjih malih delničarjev, kjer so izpeljali, da bi takrat lahko vlada in Banka Slovenije predlagali drugačne rešitve. "To predstavlja argument, da je treba določila zakona o bančništvu šteti za neustavna," je ocenil odvetnik razlaščencev Miha Kunič.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Osnutek Zakona o sodnem svetu (ZSodS)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Manj zakonov sprejetih po nujnem in skrajšanem postopku
Delo državnega zbora je bilo v prvi polovici letošnjega leta glede na število in trajanje rednih sej ter število sprejetih zakonov primerljivo z enakim obdobjem lani in leta 2013. Se je pa opazno povečalo število zakonov, ki jih je DZ sprejel po rednem postopku, manj pa so jih sprejeli po nujnem in skrajšanem postopku.

>> Poslanci v poslanskih klopeh letos presedeli 364 ur
Poslanci so se letos do počitnic sestali na 15 sejah, v poslanskih klopeh pa presedeli 364 ur. Med pomembnejšimi odločitvami v DZ je bil začetek postopka ustavne spremembe, močno je odmevala odločitev o blokadi referendumov. Interpelacijo sta letos v DZ prestala dva ministra, dva sta odstopila sama. Menjave so bile tudi v poslanskih klopeh.

>> Kmalu koncesije za tuje ponudnike iger na srečo
Koncesijo za opravljanje iger na srečo v igralnicah bodo lahko po novem dobile tudi družbe s sedežem v tujini, je razvidno iz osnutka novele zakona o igrah na srečo, ki je objavljen med vladnimi gradivi. Spremembe se obetajo tudi pri lastniški sestavi igralniških družb.

>> Del zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev v neskladju z ustavo
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem na zahtevo varuha človekovih pravic, odločilo, da zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev glede ugotavljanja dohodka za samostojne podjetnike ni skladen z ustavo. DZ mora ugotovljeno neskladje odpraviti v enem letu.

>> Veto na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti
Državni svet je včeraj s 17 glasovi za in 13 proti izglasoval odložilni veto na zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti - dopolnjen predlog zakona. DZ bo moral tako znova odločati o podpori zakonu, ki pogrebno dejavnost z izjemo 24-urne dežurne službe prepušča trgu. Po mnenju večine svetnikov gre za občinsko nalogo in storitev, ki bi morala ostati v javnem interesu.

>> Predlog zakona za poplačilo razlaščenih vlagateljev
VZMD je pripravil predlog zakona, s katerim bi poplačali delničarje in imetnike podrejenih obveznic bank, ki so bili razlaščeni ob državnem reševanju bančnega sistema. Predvideva izdajo prednostnih delnic in obveznic DUTB, tako da bi se razlaščenci poplačevali iz dividend na delnice oz. glavnice in obresti na obveznice.

>> Milko Novič ostaja v priporu
Milko Novič, ki je obtožen za umor direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika, tudi po ponovnem odločanju okrožnega sodišča ostaja v priporu, je potrdil direktor Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij Jože Podržaj. Okrožno sodišče je o priporu odločalo potem, ko je ustavno sodišče v torek ugodilo Novičevi pritožbi in razveljavilo odločitvi okrožnega in višjega sodišča v Ljubljani o njegovem priporu. Ustavni sodniki so okrožnemu sodišču naložili, da mora o priporu odločiti v 24 urah po vročitvi odločbe, a hkrati tudi določili, da Novič do ponovne odločitve ostaja v priporu.

>> Treba je povrniti zaupanje v pravno državo
Pred predsednikom DZ Milanom Brglezom so v ponedeljek zaprisegli štirje novi sodniki. Brglez je ob tej priložnosti poudaril, da so v tem času tako DZ kot tudi sodna veja oblasti pred velikim izzivom - to je povrniti zaupanje v pravno državo. Zaprisegli so Živa Gliha na sodniško mesto okrožne sodnice na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani, Karmen Erčulj na sodniško mesto okrožne sodnice in Gregor Klun na sodniško mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Ljubljani ter Domen Horvat na sodniško mesto okrajnega sodnika na Okrajnem sodišču v Kranju.

>> Zaupanje javnosti v sodstvo prenizko
Zaupanje javnosti v sodstvo je prenizko, ugotavlja vrhovno sodišče, ki je v sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije opravilo raziskavo o zadovoljstvu. Splošna javnost zaupanje v sodstvo namreč ocenjuje izjemno nizko, zaupanje pa se je glede na leto 2013 še znižalo. Manjšega zaupanja sta deležna le še vlada in parlament.

>> Uspešnost mediacij
Statistika kaže, da je v postopku mediacije na sodiščih uspešno, torej z dogovorom, zaključenih okoli polovica vseh primerov, ko stranke podajo soglasje za tovrstno alternativno reševanje spora. Kljub temu se za mediacijo še vedno odloča le okoli četrtina strank. Njeni uporabniki sicer menijo, da so prihranili tako čas kot denar.

>> Inšpekcijski nadzor zaradi opominov za neplačane parkirnine na Hrvaškem
Več slovenskih državljanov je prejelo kazni skupaj z visokimi stroški opominov za domnevno neplačane parkirnine na Hrvaškem. Zaradi domnevno neupravičenega pridobivanja osebnih podatkov za potrebe izterjav glob in neplačanih parkirnin so se prizadeti obrnili tudi na Informacijskega pooblaščenca, ki je uvedel postopek inšpekcijskega nadzora.

>> Nadaljevanje projekta Spregovori!
Transparency International Slovenia (TI Slovenia) tudi po izteku financiranja s strani Evropske komisije nadaljuje s projektom Spregovori!, v okviru katerega sprejema prijave korupcije in uporabnikom brezplačno pravno svetuje. Do zdaj se je v okviru projekta na njih obrnilo več kot 400 državljanov.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pravica do osnovnega bančnega računa
16. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS), ki urejajo pravico do osnovnega bančnega računa za vsakega potrošnika. Banke morajo po novem za svoje stranke sprejeti tudi brezdomce ali azilante in lahko odprtje osnovnega bančnega računa zavrnejo le v zelo ozko določenih primerih (137.š člen). Novela zakona določa tudi pravila glede primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, kot tudi pravila glede zamenjave plačilnih računov, in sicer znotraj države članice ter tudi znotraj celotne EU.

>> Trošarine
Zakon o trošarinah (ZTro-1), ki je stopil v veljavo 16. julija, uporabljati pa se začne 1. avgusta, ureja sistem obveznosti plačevanja trošarine od alkohola in alkoholnih pijač, tobačnih izdelkov ter energentov in električne energije. Novi zakon predvsem zmanjšuje administrativne obremenitve, usklajuje slovensko ureditev z evropsko ter odgovarja na spremenjene razmere na trgu. Zakon med drugim uvaja tudi status malega pivovarja in trošarine za elektronske cigarete.

>> Vzgoja in izobraževanje
15. julija sta začela veljati, uporabljati se bosta začela 1. septembra, novela > Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki ukinja volontersko pripravništvo, in Zakon o izvajanju mednarodnih programov s področja vzgoje in izobraževanja, ki zagotavlja pravne podlage za izvajanje programov v tujem jeziku, brez pridobljene javne veljavnosti v skladu z ZOFVI.

>> Razlaga Aneksa h KPND
Razlaga Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji opredeljuje dnevnico za službeno potovanje v državi (9. člen Aneksa), in sicer se dnevnica za službeno potovanje v državi določi za vsak dan službene odsotnosti, v katerem je javni uslužbenec odsoten več kot 12 ur, pri čemer se dan razume kot čas med 00.00 in 24.00.

>> Regres za letni dopust dejavnosti gostinstva in turizma
Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije spreminja 67. člen KP (primerjalnik besedila), ki ureja regres za letni dopust. Aneks določa, da regres za letni dopust za leto 2016 znaša 930 evrov. Delodajalci, ki so regres za leto 2016 že izplačali, izplačajo morebitno razliko do 31. avgusta 2016. V primeru nelikvidnosti delodajalca se regres za letni dopust izplača najkasneje do 1. novembra tekočega leta. Delavcem, ki so upravičeni le do izrabe sorazmernega dela letnega dopusta, pripada le sorazmerni del regresa.

>> Enotna upravna listina, carinske deklaracije in drugi obrazci
Ministrstvo za finance RS je izdalo Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s FURS in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti. Novi pravilnik, ki začne veljati 30. julija, določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje enotne upravne listine, obrazcev, obvestil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z zakonodajo EU.

>> Usposabljanje s področja carinske zakonodaje
Pravilnik o usposabljanju s področja carinske zakonodaje, ki je začel veljati 16. julija, določa program usposabljanja s področja carinske zakonodaje iz drugega odstavka 11. člena > Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) in obrazec potrdila o uspešno opravljenem usposabljanju s področja carinske zakonodaje. Program usposabljanja s področja carinske zakonodaje je sestavljen iz osmih vsebinskih sklopov in obsega štirideset pedagoških ur. Podrobne vsebine programa usposabljanja s področja carinske zakonodaje so v prilogi 1.

>> Oblikovanje cen naftnih derivatov
Nova Uredba o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, ki velja od 9. julija do 9. septembra 2016, določa mehanizem oblikovanja cen določenih naftnih derivatov, sestavine, ki jih morajo upoštevati podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostjo prodaje teh naftnih derivatov, in merila, po katerih se morajo oblikovati cene ali njihove sestavine. Najvišja višina marže za motorni bencin znaša 0,08701 evra/liter in za dizel 0,08158 evra/liter. Za prvi izračun povprečne 14-dnevne prodajne cene tekočega obdobja brez dajatev se upošteva obračunsko obdobje od 4. julija do 15. julija 2016.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 49 in 50
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Zmotna uporaba materialnega prava
Višje delovno in socialno sodišče je ugodilo pritožbi tožnice (VDSS sodba Psp 511/2015), saj je sodišče prve stopnje zmotno štelo, da gre v primeru dobička iz kapitala, doseženega s prodajo nepremičnine, za obdavčljiv dohodek, ki se upošteva pri cenzusu tožnice, torej pri ugotavljanju pogojev za dodelitev pravice do otroškega dodatka in subvencije za znižanje plačila vrtca. V tožničinem primeru gre namreč za takšen dobiček iz kapitala, ki je oproščen plačila dohodnine, in sicer na podlagi 2. točke drugega odstavka 96. člena ZDoh-2. Ker gre v konkretnem primeru za obdavčljiv dohodek, ki je oproščen plačila dohodnine, se takšen dohodek po 1. točki prvega odstavka 12. člena ZUPJS ne všteva v dohodek, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja tožnice za uveljavljanje pravic iz naslova otroškega dodatka in subvencije za znižanje plačila za program vrtca. Zato je pritožbeno sodišče ugodilo pritožbi in izpodbijano sodbo spremenilo tako, da je odpravilo odločbe tožene stranke in zadevo vrnilo v ponovno upravno odločanje.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč, revizijska poročila Računskega sodišča ter judikate Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Kako postaneš ustavni sodnik – v Sloveniji?    

dr. Matej Avbelj
   
Začela se je napovedana rekonstrukcija Ustavnega sodišča. Jeseni mandat nastopita nova sodnika, ki ju je pravkar izvolil Državni zbor. Mediji so ju najavljali in predstavljali zelo kičasto, v kontrastnih barvah. Starejši moški in mlajša ženska. Sodne izkušnje in mladostna zagnanost. Ena sama, za slovenske razmere povsem nenavadna harmonija. Zakaj? Ker je bil vendar dosežen politični kompromis: en desen in en levi kandidat.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju vsebine pod besedilom kolumne.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZIZ?
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je doživel že 30 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZIZ.

V časovni lestvici lahko pregledate vseh 31 verzij prečiščenih besedil tega zakona. Kako se je spreminjalo besedilo posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

ZIZ je vsebinsko povezan tudi z več kot 730 strokovnimi članki, skoraj 10.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in čez 1.170 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih zakona, na katere se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
8. julij 2016 Rast cen življenjskih potrebščin junija 2016 v primerjavi z majem 2016 0,6 %
8. julij 2016 Regres za letni dopust 2016 za dejavnost gostinstva in turizma 900 eur 930 eur
1. julij 2016 Povračilo stroškov prehrane med delom za dejavnost trgovine 4,25 eur 4,23 eur
1. julij 2016 Povračilo stroškov za službeno potovanje za dejavnost trgovine (6-8 ur) 6,14 eur 6,11 eur
1. julij 2016 Povračilo stroškov za službeno potovanje za dejavnost trgovine (8-12 ur) 8,77 eur 8,73 eur
1. julij 2016 Povračilo stroškov za službeno potovanje za dejavnost trgovine (nad 12 ur) 17,31 eur 17,22 eur
1. julij 2016 Količnik rasti cen prehrambnih izdelkov za obdobje jan-jun 2016 1,026
1. julij 2016 Znesek regresa za prehrano med delom po ZPSDP za obdobje jul-dec 2016 4,31 eur
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.