c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Marec 2016, številka 10 / letnik XIV.
 
Nemo ex suo delicto mellorem suam conditionem facere potest.
Nihče ne more na temelju svojega delikta izboljšati svojega položaja.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Predlog novele ZST-1C z več posluha za socialno šibke
Odbor DZ za pravosodje je pripravil predlog novele zakona o sodnih taksah za obravnavo na plenarnem zasedanju DZ. Po novem celotna oprostitev plačila sodnih taks naj ne bi bila več vezana na prejemanje denarne socialne pomoči oziroma izpolnjevanje pogojev za njeno prejemanje. Ustavno sodišče je namreč presodilo (odločba U-I-191/14-16), da je takšno pogojevanje ustavno neskladno. Do celotne oprostitve je po predlogu upravičena stranka, ki izpolnjuje materialne pogoje za prejemanje redne brezplačne pravne pomoči po zakonu, ki ureja to pomoč. Plačila sodne takse bodo nadalje oproščeni delavci, ki že dva meseca niso prejeli plače. Med oproščene plačila sodnih taks pa so uvrščeni tudi posredni proračunski uporabniki, ki so v celoti v lasti občin.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Evropska unija
› Pregled slovenske zakonodaje
› Novi zakoni
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Ob razkritjih v zvezi s policijskim postopkom zoper ministra
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Nov zakon o mednarodni zaščiti
DZ je konec preteklega tedna sprejel nov zakon o mednarodni zaščiti - predlog zakona, ki celovito ureja področje mednarodne zaščite, potreben pa je zaradi prenosa prava EU v slovenski pravni sistem in s tem uskladitve azilne zakonodaje z drugimi državami članicami EU. S tem se vzpostavlja skupni evropski azilni sistem. Osnovni cilj zakona je uvedba zakonitih, učinkovitih in hitrih azilnih postopkov, ki dajejo potrebno zaščito državljanom tretjih držav in omogočajo njihovo vključevanje v slovensko družbo. V primerjavi s trenutno veljavnim zakonom med drugim podrobneje in jasneje določa posebna jamstva za prosilce, ki imajo posebne potrebe glede sprejema, in prosilce, ki potrebujejo posebna postopkovna jamstva, podrobneje določa roke za izdajo odločitve na prvi stopnji ter jasneje opredeljuje institut nedopustne prošnje.

>> Elektronska oblika dokumentacije o ponudbi delnic
Dokumentacijo v zvezi s ponudbo vrednostnih papirjev ali njihovim sprejemom v trgovanje bo treba od 24. marca posredovati skladno z novimi evropskimi pravili in v elektronski obliki Agenciji za trg vrednostnih papirjev (ATVP) .

>> Sedem policistov v postopku izredne odpovedi
Zaradi načrtovane prometne kontrole nad ministrom Borisom Koprivnikarjem so na policiji uvedli postopek izredne odpovedi sedmim policistom, med njimi predsedniku sindikata policistov Zoranu Petroviču. Prvi mož policije Marjan Fank je pri tem poudaril, da takšnih ravnanj, kot so si jih privoščili vpleteni policisti, ne more tolerirati.

>> Schengenska pravila znova vzpostavljena
Slovenija na meji s Hrvaško ponovno v celoti izvaja schengenska pravila, s čimer je sprožila učinek domin v državah ob balkanski migracijski poti in dejansko povzročila njeno zaprtje. Vlakov z begunci, ki so minule mesece vsak dan prihajali v Slovenijo, ni več.

>> Sodišče še išče tuje strokovnjake za dodatno izvedensko mnenje
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je nadaljevalo sojenje Milku Noviču, obtoženemu umora direktorja Kemijskega inštituta Janka Jamnika. Sodnica Špela Koleta je sporočila, da so na inštitutu za forenzično znanost iz Wiesbadna zaradi prezasedenosti zavrnili prošnjo za izvedensko mnenje. Sodišče tako nadaljuje s poizvedbami glede tujih izvedencev.

>> Slovenija visoko na lestvici SE po prenatrpanosti zaporov
Svet Evrope v svojem najnovejšem poročilu o stanju v evropskih zaporih v letu 2014 ugotavlja, da je bil dosežen napredek glede prenatrpanosti zaporov v Evropi. Slovenija glede na poročilo beleži na prebivalca majhno število zapornikov, se pa uvršča med prvih deset držav z najbolj prenatrpanimi zapori.

>> Javna predstavitev kandidatov za visoke državne položaje
Predsednik republike Borut Pahor se je po posvetu z vodji poslanskih skupin odločil, da bo kandidate, ki jih v izvolitev predlaga DZ, pred tem napotil na javno predstavitev. Novost v postopku imenovanja visokih državnih funkcionarjev bodo prvič uvedli pri izvolitvi namestnika predsednika računskega sodišča, so sporočili iz predsednikovega urada.

 
 
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Reforma direktive o napotitvi delavcev
Evropska komisija je predstavila revizijo pravil o napotitvi delavcev, ki naj bi bolj povezala evropski trg dela in ga napravila bolj poštenega. Spremembe direktive spodbujajo načelo, da mora biti enako delo na istem mestu plačano na enak način. Namen prenove (pdf) je zagotoviti poštene plačne pogoje in enake konkurenčne pogoje med podjetji, ki delavce napotijo na delo v drugo državo članico, in lokalnimi podjetji v državi članici gostiteljici. Svoj odziv so podali tudi že evropski parlamentarci.

>> Premoženjska razmerja evropskih mednarodnih parov
Komisija je sprejela predloga uredb za razjasnitev pravil, ki se uporabljajo za premoženjska razmerja poročenih mednarodnih parov ali registriranih mednarodnih partnerskih skupnosti. Gre za predlog uredbe o premoženjskih razmerjih v zakonski zvezi in predlog uredbe o premoženjskih razmerjih registriranih partnerskih zvez, ki naj bi določila jasna pravila glede premoženjskih zadev (npr. bančni računi, drugo premoženje) v primeru ločitve ali prenehanja življenjske skupnosti in preprečila morebitne navzkrižne postopke v različnih državah članicah.

>> Nova pravila o izmenjavi davčnih informacij za multinacionalke
Finančni ministri EU so se na Svetu za ekonomske in finančne zadeve dogovorili glede novih pravil o izmenjavi davčnih informacij za multinacionalke. Gre za predlog direktive, ki je prvi del svežnja predlogov Komisije za izboljšanje pravil preprečevanja davčnih izogibanj, ki naj bi vključila priporočila OECD glede zahtev o poročanju davčno pomembnih informacij posameznih držav in obveznosti nacionalnih davčnih organov o avtomatični izmenjavi teh informacij.

>> Boj proti goljufijam na področju DDV
Iz poročila računskega sodišča EU izhaja, da sistem za boj proti čezmejnim DDV prevaram ni dovolj učinkovit zaradi pomanjkanja primerljivih podatkov in kazalnikov. EU ima na voljo vrsto orodij za boj proti goljufijam na področju DDV znotraj Skupnosti, vendar pa bi bilo smiselno, da se določena izmed teh okrepijo oz. uporabljajo bolj dosledno.

>> Sodna praksa Sodišča EU
V zadevi C-179/15 so odločali o napačni povezavi imena družbe z blagovno znamko, ki ne pripada družbi po direktivi 2008/95. Tako so sodniki presodili, da nekdanji pooblaščeni serviserji Daimlerja niso odgovorni za oglase, ki na spletu še naprej vzpostavljajo povezavo njihovega imena z znamko Mercedes-Benz, čeprav so si prizadevali za umik teh oglasov. Daimler od serviserjev ne more zahtevati, da ukrenejo vse potrebno za izbris teh oglasov s spleta, če oglasi niso bili naročeni.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Pokojninski načrt za javne uslužbence
V veljavi je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, s katerim se kolektivna pogodba uskladi z Zakonom o kolektivnem dodatnem pokojninskem zavarovanju za javne uslužbence (ZKDPZJU) in Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). Med drugim se dodaja možnost, da se lahko skladno z zakonom, ki ureja dodatno pokojninsko zavarovanje, zaprti vzajemni pokojninski sklad preoblikuje v podsklad krovnega pokojninskega sklada, ki bo izvajal naložbeno politiko življenjskega cikla. Na novo se določa tudi zajamčena donosnost sredstev, ki znaša 50 % povprečne donosnosti, ki je izračunana skladno z metodologijo, predpisano s strani ministra za finance.

>> Zavarovalništvo
Agencija za zavarovalni nadzor je na podlagi Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1) izdala vrsto novih predpisov, in sicer:

    • Sklep o minimalnem kapitalu pokojninske družbe,

    • Sklep o poročilu pooblaščenega aktuarja pokojninske družbe,

    • Sklep o zavarovalno-tehničnih rezervacijah pokojninske družbe,

    • Sklep o izračunu kapitala in kapitalski ustreznosti pokojninskih družb,

    • Sklep o uporabi modulov tržnega tveganja in tveganja neplačila nasprotne stranke,

    • Sklep o omejitvah glede sredstev in referenčnih vrednosti pri zavarovanjih z naložbenim tveganjem,

    • Sklep o podrobnejših pravilih glede skrbniških storitev za notranji sklad zavarovalnice in

    • Sklep o premoženju kritnih skladov pokojninskih družb za dodatno invalidsko in dodatno družinsko pokojnino ter za izplačevanje pokojninskih rent in o poročanju o naložbah teh kritnih skladov ter naložbah pokojninskih družb, ki niso financirane iz zavarovalno-tehničnih rezervacij.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 18
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Za dnevno obveščanje o novostih s področij, ki vas posebej zanimajo, uporabite IUS Alert
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Dvoumna odločitev    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Ustavno sodišče je 28. januarja 2016 s sklepom št. U-I-69/15-10 zavrglo zahtevo vrhovne sodnice svetnice Barbare Zobec za presojo ustavnosti prvega odstavka 115. člena Zakona o kazenskem postopku v zadevi I Ips 306/2009, z dne 20. aprila 2015. Sodišče s pričujočim sklepom načenja temeljne vrednote, ki bi jih moralo primarno braniti kot vrhovni čuvaj ustavnosti in človekovih pravic v slovenski družbi.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
Lena Šutanovac:
Klofuta za nesramnost
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZGO-1?
Besedilo Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je doživelo že 20 vplivov, vse te spremembe, dopolnitve, razveljavitve in popravki so upoštevani samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZGO-1.

V časovni lestvici je tudi vseh 21 verzij besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Spremembo posameznega člena si lahko podrobneje ogledate v primerjalniku členov - tako lahko primerjate npr. besedilo 35. člena ZGO-1, ki ureja projektno dokumentacijo, pred in po spremembi besedila.

ZGO-1 je vsebinsko povezan tudi z več kot 200 strokovnimi članki, skoraj 2.000 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in 1.759 judikati sodišča EU ter več kot 200 odločitvami Državne revizijske komisije. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katerega se vsebinsko navezujejo.

Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2016 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.