c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Oktober 2015, številka 42 / letnik XIII.
 
Patroni petulantiam litigator luit.
Za odvetnikovo predrznost se pokori stranka.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Reševanje potrošniških sporov
DZ je potrdil Zakon o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, ki naj bi zagotavljal učinkovite, hitre, enostavne in cenovno dostopne izvensodne postopke za reševanje sporov. Njihovi izvajalci se bodo morali vpisati v poseben register, ki ga bo vodilo gospodarsko ministrstvo, zakon pa se bo uporabljal tako pri reševanju domačih kot čezmejnih sporov. Zakon predvideva, da se v spor vključi tretja, nevtralna oseba, ki v izvensodnem, strukturiranem postopku pomaga potrošniku in ponudniku doseči sporazume, predlaga rešitev in po sporu sprejme zavezujočo odločitev.

Potrjenih je bilo tudi šest novel spremljajočih zakonov, ki izvensodno reševanje potrošniških sporov urejajo na posebnih gospodarskih področjih:

    • novela zakona o potrošniških kreditih,

    • novela zakona o poštnih storitvah,

    • novela zakona o elektronskih komunikacijah,

    • novela zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,

    • novela zakona o plačilnih storitvah in sistemih ter

    • novela energetskega zakona.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Obvestilo
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Prečiščeno besedilo obsežno noveliranega Zakona o prevzemih (ZPre-1)
 
     

 

OBVESTILO

OBVESTILO

     
 
>> Umrl je France Bučar
V 93. letu starosti je umrl predsednik prve demokratično izvoljene slovenske skupščine France Bučar. Ob smrti očeta slovenske ustave številni izpostavljajo njegov izjemen doprinos k suverenosti Slovenije in pomen njegove kritične misli za slovensko politiko in družbo. Izgubili smo velikega demokrata in domoljuba, poudarjajo.

 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Veljati začela novela KZ-1C
20. oktobra so začele veljati spremembe in dopolnitve > Kazenskega zakonika (KZ-1), ki kot kaznivi dejanji opredeljujejo zalezovanje (134.a člen) in prisilno sklepanje porok (132.a člen), novinarje razbremenjujejo kazenske odgovornosti za objavo tajnih podatkov, ko so ti v javnem interesu, ter uvajajo možnost zaščite t. i. žvižgačev - primerjalnik 260. člena. Novi 15.a člen ureja pregon kaznivih dejanj zoper mladoletnike po uradni dolžnosti. Pri pravicah in dolžnostih obsojencev se uvaja skoraj popolna ukinitev instituta zastaranja izvrševanja kazenskih sankcij - primerjalnik 94. člena. Nov je tudi varnostni ukrep prepovedi komuniciranja ali približevanja žrtvam kaznivih dejanj - 71.a člen. Spreminja tudi pregon za kaznivo dejanje grožnje oziroma ogrožanja varnosti, ki se začne na podlagi predloga - primerjalnik 135. člena, funkcionarji pa bodo kazniva dejanja zoper njihovo čast in ime preganjali le še z zasebno tožbo - primerjalnik 168. člena. Novela tudi zvišuje višino kazni zapora in dodaja denarno kazen za korupcijska kazniva dejanja (člena 241 in 242, členi od 261 do 264) ter dopolnjuje kaznivo dejanje davčne zatajitve - primerjalnik 249. člena.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL 78
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Dodatna pooblastila vojski
DZ je s potrebno dvotretjinsko večino podprl dopolnitev zakona o obrambi, ki vojski pri širšem varovanju državne meje daje dodatna pooblastila. Vojaki bodo lahko opozarjali in usmerjali osebe, jim začasno omejili gibanje ter sodelovali pri obvladovanju skupin in množic.

>> Javno naročanje
DZ je končal drugo branje predloga novega zakona o javnem naročanju, ki v slovenski pravni red prenaša dve evropski direktivi ter tudi ugotovitve iz prakse. Podporo je namenil le enemu dopolnilu, tretje branje in s tem glasovanje o potrditvi zakona pa je predsednik DZ Milan Brglez napovedal za torek. Glavna cilja novega zakona o javnem naročanju sta, da je poraba javnega denarja ekonomična in da so postopki oddaje javnih sredstev transparentni.

>> DZ ukinil enega od protikriznih ukrepov
DZ je sprejel dopolnitev zakona o državnih poroštvih za financiranje investicij gospodarskih družb, ki je podlaga za ukinitev enega od protikriznih ukrepov. Poroštva države za financiranje investicij gospodarskih družb, ki v praksi sicer niso zaživela, se bodo tako izdajala le še do konca tega leta.

>> Fiskalni svet in prostovoljstvo
Po skrajšanem postopku je bil sprejet predlog dopolnitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki za predsednika fiskalnega sveta določa 64. plačni razred, za člane fiskalnega sveta pa 59. plačni razred. Brez glasu nasprotovanja je DZ sprejel tudi novelo zakona o prostovoljstvu.

>> Potrošniški krediti
Gospodarsko ministrstvo je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o potrošniških kreditih, ki veljavni zakon dopolnjuje s pravili evropske direktive za potrošniške kredite, zavarovane s hipoteko ali drugo stvarno pravico ali pa namenjene nakupu stanovanjske nepremičnine. Pripombe bodo zbirali do 19. novembra.

>> Ukrepi za preprečevanje zlorab osebnega stečaja
Zakonodaja že danes omogoča izpodbijanje prenosov premoženja, če so bila opravljena v treh letih pred uvedbo osebnega stečaja. Da bi na ministrstvu preprečili še vedno pogoste zlorabe tega instituta, želijo z nekaterimi ukrepi doseči, da bi vsi udeleženci v postopku "opravili svojo domačo nalogo", je v DZ dejal pravosodni minister Goran Klemenčič.

>> O kandidatih za sodnika na ESČP
Predsednik republike Borut Pahor se bo predvidoma sredi prihodnjega tedna z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti posvetoval o izboru kandidatov za sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice. Po končanih posvetovanjih bo v DZ posredoval svoj predlog kandidatov za to funkcijo, so sporočili iz predsedniške palače.

>> Zupančiča za sodnika na Sodišču za Kambodžo
Vlada je podprla kandidaturo Boštjana M. Zupančiča za mednarodnega sodnika Posebnega sodišča za Kambodžo (ECCC), Slovenija je namreč prejela poziv generalnega podsekretarja za pravne zadeve Združenih narodov, da poda informacijo o možnih kandidatih za mednarodnega sodnika ECCC. Kot pojasnjujejo, so na ministrstvih za zunanje zadeve in za pravosodje ocenili, da je Zupančič kandidat, ki ima dolgoletne sodniške izkušnje na ESČP v Strasbourgu in na ustavnem sodišču.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Ob razpravi o kršitvah človekovih pravic v sodnih postopkih    

mag. Martin Jančar, sodnik
   
V povezavi z delom, ki ga opravljam, je v zadnjem času največ prahu dvignila uvrstitev Slovenije med države z največ kršitvami človekovih pravic na prebivalca, glede na odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Že pred tem je sliko o državi, v kateri sodstvo krši človekove pravice, ponudila študija dr. Šturma o ugotovljenih kršitvah človekovih pravic v sodnih postopkih. Bolj ali malo povezano s temi ugotovitvami se je v javnosti pojavil tudi podatek o deležu razveljavljenih odločitev sodnikov, ki je na nekaterih sodiščih dosegal na prvi pogled katastrofično višino - skoraj 50 odstotkov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Ugovor proti odpustu obveznosti v postopku osebnega stečaja
Iz sporazuma o delitvi premoženja zakoncev sicer izhaja, da je polovico svojega solastniškega deleža stečajni dolžnik prenesel na nekdanjo ženo v okviru delitve skupnega premoženja, ustvarjenega v času zakonske zveze, drugo polovico pa naj bi nekdanji ženi podaril, ona pa naj bi stečajnemu dolžniku izročila večje denarne zneske v gotovini, hkrati pa prevzela odplačevanje preostanka bančnega posojila. Podaritev solastniškega deleža na nepremičnini sicer daje vtis neodplačnega razpolaganja z lastnim premoženjem, a je sodišče ob širši presoji pravnih poslov in razpolaganj med nekdanjima zakoncema ugotovilo, da podaritev dejansko ni bila neodplačna, če se pri tem upošteva vse izročitve denarja stečajnemu dolžniku s strani nekdanje žene, kot tudi prevzem odplačevanja posojila. Na podlagi navedenega je sodišče ugotovilo, da ugovor zoper odpust obveznosti ni utemeljen, zato ga je sodišče zavrnilo.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate veljavno besedilo ZLS?
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS), ki je bil objavljen leta 1993, je doživel že 36 vplivov na besedilo in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZLS.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 37 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave. V primerjalniku členov lahko natančno ugotavljate spremembe v samem besedilu - npr. primerjava besedila 29. člena ZLS (pristojnosti občinskega sveta) pred in po spremembi.

ZLS je vsebinsko povezan tudi z več kot 250 strokovnimi članki, več kot 350 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) in več kot 60 judikati Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
8. oktober 2015 Rast cen življenjskih potrebščin v septembru 2015, v primerjavi z avgustom - 0,1 %
1. oktober 2015 Nominalna osnova plače nacionalnega predstavnika v Eurojustu (od 1.1.2016 dalje) 3.515,21 3.638,44 EUR
1. oktober 2015 Nominalna osnova plače namestnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu (od 1.1.2016 dalje) 3.345,25 3.451,86 EUR
21. oktober 2015 Nominalna osnova plače pomočnika nacionalnega predstavnika v Eurojustu (od 1.1.2016 dalje) 3.169,28 3.265,27 EUR
17. oktober 2015 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti javnih agencij MF - razlike med prihodki in odhodki od prodaje 30 %
9. marec 2013 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti JZ s področja izobraževanja, znanosti in športa 50 %
9. marec 2013 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti JZ s področja tehnologije do 60%
12. januar 2013 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti JZ MZ do 50%
29. december 2012 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti JZ MDDSZ do 50%
19. oktober 2010 Obseg sredstev za delovno uspešnost iz tržne dejavnosti JZ MOP do 30%
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.