c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
Julij 2015, številka 30 / letnik XIII.
 
Pacta sunt servanda.
Dogovore je treba spoštovati.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Omogočen vpogled v podatke o fizičnih osebah
28. julija se je začela uporabljati novela > Zakona o sodnem registru (ZSReg), ki zagotavlja, da mora biti prek spletne strani Ajpesa vsakomur omogočen brezplačen vpogled v podatke o družbenikih, nadzornikih, članih poslovodnih organov in ustanoviteljih družb (primerjalnik besedila 7. člena). Iskanje teh podatkov se pri fizičnih osebah omogoči z uporabo kombinacije osebnega imena ter EMŠO številke ali kombinacije osebnega imena ter davčne številke ali kombinacije osebnega imena ter naslova prebivališča, vpisanega v sodni register, pri pravnih osebah pa z uporabo podjetja, imena, matične ali davčne številke. 28. septembra se bosta začela uporabljati tudi 6. točka 1. odstavka 4.a člena, glede vpisa podatkov pri podružnici tujega podjetja iz EU, in 2. odstavek 51. člena, ki dovoljuje državnim organom in stečajnim upraviteljem vpogled in izpis listin na podlagi katerih se opravijo posamezni vpisi subjektov in spremembe pri že vpisanih subjektih v sodni register.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› IUS kolumna
› Strokovni članki
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Hrvaška formalno potrdila prekinitev arbitražnega sporazuma
Hrvaška vlada je danes potrdila sklep sabora, s katerim so jo poslanci v sredo soglasno obvezali, da zaradi grobe kršitve arbitražnega sporazuma s strani Slovenije začne postopek za prekinitev tega sporazuma po 60. členu Dunajske konvencije. Hrvaško zunanje ministrstvo, ki bo izpeljalo postopek, bo o odločitvi sedaj najprej obvestilo Slovenijo. Včeraj je Evropska komisija pred glasovanjem v saboru jasno sporočila, da bo arbitražno sodišče odločanje o meji med Slovenijo in Hrvaško nadaljevalo tudi, če se poslanci izrečejo za izstop iz arbitražnega postopka. Sabor je nato soglasno sprejel sklep, s katerim vlado obvezuje, da začne postopek za prekinitev sporazuma. Arbitražno sodišče pa je v torek sporočilo, da je odločitev o zahtevah Hrvaške v nedavno poslanem pismu v rokah sodišča, ki bo o zadevi čim prej zaslišalo obe strani. Slovenska vlada je medtem za novega člana arbitražnega sodišča že imenovala francoskega pravnika, predsednika Meddržavnega sodišča Ronnyja Abrahama.

>> Vlada o gospodarskih temah
Vlada je na sredini seji, ki se je zavlekla v četrtkove jutranje ure, sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov proračunov za 2016 in 2017. Sprejela je poročilo o izvrševanju polletnega proračuna, resolucijo o strategiji razvoja prometa, predlog novele zakona o železniškem prometu in družbi MLM odobrila pomoč. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar meni, da v vladi niti zdaj niti pri sprejemanju prejšnjih proračunov ni ministra, ki bi bil zadovoljen z razpoložljivimi sredstvi. Integralna sredstva zadoščajo le za tekoče delovanje, investicije bodo financirali iz evropskih skladov.

>> Supervizor s svežimi podatki
Aplikacija Supervizor, ki jo je KPK prejšnji teden prenesel na infrastrukturo ministrstva za javno upravo, naj bi že vsebovala sveže podatke o transakcijah subjektov javnega sektorja. Na nov strežnik so namreč najprej prenesli obstoječe podatke, ta teden pa vzpostavljajo samodejno posodabljanje podatkov.

>> Inšpektorji lani izrekli 83.328 ukrepov
Inšpekcije, združene v inšpekcijski svet, so v lanskem letu izrekle 83.328 inšpekcijskih ukrepov. Največ ukrepov, 26.176, je izrekla uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, najmanj oziroma nobenega pa direktorat za informacijsko družbo.

>> Strategija razvoja javne uprave
Po aprila sprejeti strategiji razvoja javne uprave 2015-2020 je vlada potrdila dvoletni akcijski načrt izvedbe strategije za letos in prihodnje leto. Za letos je med drugim predvidena priprava zakonskih podlag za uvedbo programskega proračuna in analize izvajanja funkcij v javni upravi, na podlagi katere bodo optimizirali delo državne uprave.

>> Šesterici obsojenih nižje kazni
Višje sodišče je šesterici obsojenih zaradi vpletenosti v mednarodno trgovino z drogo znižalo prvotne kazni, ki jih je določilo ljubljansko okrožno sodišče. Del sodbe, ki se nanaša na plačilo denarne kazni in odvzem premoženjskopravne koristi, pa so zaradi slabe utemeljenosti razveljavili.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Obsežna novela ZGD-1
Spremembe in dopolnitve > Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki bodo začele veljati 8. avgusta, prinašajo nadgradnjo omejevanja ustanavljanja gospodarskih družb subjektom z nepoštenimi poslovnimi praksami, onemogočanje veriženja podjetij za doseganje nepodjetniških ciljev in izboljšanje korporativnega upravljanja. Novela med drugim določa, da bo moral lastnik podjetja, ki bo želel ustanoviti novo podjetje, predložiti dokazilo o plačilu prispevkov za svoje zaposlene za 12 mesecev nazaj in ne le za en mesec, kot je to veljalo do sedaj. Podjetja ne bodo mogli ustanoviti oz. v njem postati družbeniki tisti, ki bodo v treh letih dvakrat dobili globo Inšpektorata RS za delo oz. FURS v zvezi s plačilom za delo oz. zaposlovanjem na črno (10.a člen). Petletna prepoved ustanavljanja novih podjetij bo še naprej veljala za tiste, ki so bili pravnomočno obsojeni na zaporno kazen zaradi gospodarskih prekrškov. Z namenom izpopolnjenja korporativnega upravljanja novela uvaja institut notranje revizije (281.a člen).

>> Zakon o fiskalnem pravilu že velja
Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP), ki je stopil v veljavo 25. julija, določa, da srednjeročno in dolgoročno porabimo toliko, kolikor zberemo z javnimi dajatvami. Za primere izjemnih okoliščin in negativnih gospodarskih gibanj fiskalno pravilo sicer dopušča možnost izjem in odstopanja v smeri varovanja socialnih transferjev, pokojnin in delovanja javnih ustanov. Zelo pomembno vlogo bo imel v skladu z novo ureditvijo fiskalni svet, ki bo med drugim ocenjeval vzdržnost in skladnost javnofinančne politike s fiskalnimi pravili, spremljal tekoče izvrševanje državnega proračuna, občinskih proračunov in zdravstvene ter pokojninske blagajne in ocenjeval, ali so nastale oz. prenehale okoliščine, ki omogočajo odstopanje od srednjeročne uravnoteženosti. Ocene, ki jih bo pripravil, bo posredoval vladi in DZ. Fiskalni svet bo imel tri člane, ki jih bo na predlog vlade imenoval DZ. To so lahko strokovnjaki s področja makroekonomije, javnih financ ali ekonomije, pri čemer mora biti vsaj eden od njih s področja makroekonomije, vsaj eden pa s področja javnih financ. Člane fiskalnega sveta bodo imenovali za pet let, vendar največ dvakrat zaporedoma. Vlada mora zdaj v 15 dneh objaviti poziv za prijave kandidatov za člane fiskalnega sveta, za katerega na finančnem ministrstvu pričakujejo, da bi lahko zaživel že jeseni.

>> Sprememba povprečnine za občine
Sprememba > Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2014 in 2015, ki bo začela veljati 1. avgusta, določa višino povprečnine za občine v drugi polovici leta, in sicer je ta 519 evrov - primerjalnik 46. člena. S povprečnino, ki je določena v znesku na prebivalca, se financira izvajanje zakonskih nalog na ravni občin. Občinam pripada 54 odstotkov dohodnine vsako leto in letošnje leto to znese milijardo in 18 milijonov evrov, vendar to ne zadošča za pokritje celotnega zneska povprečnine, zato je temu dodana finančna izravnava kot direkten tekoči transfer iz državnega proračuna. Razliko med dobrimi 41 milijoni evrov, kolikor jih je v proračunu zagotovljenih, in 60 milijoni, ki bodo potrebni glede na sprejeto povprečnino, pa naj bi zagotovili s prerazporeditvami in deloma iz proračunske rezerve.

>> Zadolževanje občin
1. avgusta začne veljati Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, ki ureja način, postopke in roke za izdajo soglasja k zadolževanju občin in za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Med zadolžitve po 2. členu štejejo najem kredita ali posojila za izvrševanje občinskega proračuna, upravljanje z dolgom občinskega proračuna ter sklenitev pogodbe o zakupu ali najemu, na podlagi katerih lastninska pravica (lahko) preide z najemodajalca na najemnika - finančni najem. Občina predloži ministrstvu Vlogo za soglasje k zadolžitvi najkasneje do 5. decembra tekočega leta (4. člen).

>> Ukinitev obveznega računovodstva za kmete
Novela > Zakona o dohodnini (ZDoh-2), ki velja od 25. julija, predvideva, da bodo s 1. januarjem 2016 ukinili obvezni prehod v sistem vodenja računovodstva za tiste kmetije, katerih povprečni skupni dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva iz osnovne in kmetijske dejavnosti v dveh zaporednih letih preseže 7.500 evrov. Kmetje se bodo lahko tako prostovoljno odločili, kateri od načinov ugotavljanja davčne osnove je s stališča stroškovne in administrativne obremenitve zanje najugodnejši. Novela vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na oprostitev dohodnine od dobička iz kapitala, in sicer se v čas prijavljenega stalnega prebivališča pri državljanu katere od ostalih članic EU šteje tudi čas prijavljenega začasnega prebivališča v stanovanju ali stanovanjski hiši.

>> Carinski predpisi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES), ki bodo začele veljati 8. avgusta, so bile nujne po sprejemu Zakona o finančni upravi (ZFU), saj se je pokazala potreba po redakcijski uskladitvi besedila in opredelitvi pojma carinski organ. Z novelo se usklajuje tudi področje uveljavljanja pravic intelektualne lastnine s predpisi EU.

>> Odkrivanje prikritih vojnih grobišč
Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ), ki bo začel veljati 8. avgusta, ureja postopke do trenutka, ko se neko grobišče vpiše v register in se uvrsti v kategorijo vojnih grobišč. Zakon ne posega v obstoječi Zakon o vojnih grobiščih (ZVG), saj ta obravnava registrirana vojna grobišča. Poudarek novega zakona je torej na odkrivanju doslej prikritih vojnih grobišč, njihovi označitvi v naravi, vpisu v register vojnih grobišč in postavitvi spominskih znamenj v skladu z ZVG. V njem so poleg tehničnih postopkov za urejanje prikritih grobišč določene tudi pristojnosti komisije za reševanje vprašanj prikritih grobišč.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 55
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Izmenjava podatkov o potnikih
Odbor za civilne svoboščine pri evropskem parlamentu je potrdil osnutek pravil o izmenjavi in varovanju podatkov o potnikih (PNR), ki letijo v ali iz EU ter njihovi uporabi s strani držav članic in Europola za boj proti terorizmu in transnacionalni kriminaliteti.

>> Predlog o omejitvi GSO
Evropski poslanci so zavrnili zakonodajni predlog, po katerem bi države članice lahko omejile ali prepovedale uporabo gensko spremenjene hrane ali krme, sicer odobrene s strani EU, na svojem ozemlju. Parlamentarci so predlogu nasprotovali, ker ni vključeval presoje vplivov o skladnosti državnih ukrepov z enotnim trgom ali pravili Svetovne trgovinske organizacije.

>> Enostavnejši carinski postopki
Komisija EU načrtuje modernizacijo carinskih postopkov, tako da bi ti postali enostavnejši in bi bolj podpirali čezmejno trgovino ter omogočali širše evropsko sodelovanje v carinskih zadevah. Nov carinski sistem temelji na Carinskem zakoniku skupnosti, ki zadosti natančno opredeljuje pravila za moderne carinske postopke.

>> Spodbujanje gospodarstva
Komisija EU je sprejela zadnje ukrepe za oživitev naložb v realni sektor gospodarstva, tako da bo Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) lahko začel delovati septembra tega leta. Evropska komisija je objavila tudi sporočilo o vlogi nacionalnih spodbujevalnih bank pri podpori naložbenemu načrtu. Te imajo, po mnenju podpredsednika Komisije pristojnega za delovna mesta, rast, naložbe in konkurenčnost, neprecenljive lokalne izkušnje in strokovno znanje ter so zelo pomembne za uspeh načrta.

>> Sodišče EU o starševskem dopustu
V zadevi C-222/14 so sodniki najvišjega evropskega sodišča na podlagi direktive 96/34 odločali o starševskem dopustu. Presodili so, da je v nasprotju s pravom EU prepoved javnim uslužbencem, katerih žene niso zaposlene, da vzamejo starševski dopust, kot je določeno v grški zakonodaji. Sodniki so mnenja, da je starševski dopust individualna pravica, ki ne sme biti odvisna od položaja zakonca.

 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O zmernosti stališč in argumentov    

dr. Matej Accetto
   
Nekoč je nek moj članek o delovanju Sodišča EU prebral ugledni skandinavski strokovnjak prava EU. Všeč mi je, je odgovoril, le preblag v kritiki. No, sem pojasnil, napisan je uravnoteženo, navsezadnje tako o Sodišču tudi razmišljam. Že že, se je odzval, ampak v tem primeru kritike ne bodo dovolj opazili. Najprej je treba udariti z macolo, kasneje bo čas za zmernost.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate čistopis ZUS-1, ki vsebuje vse spremembe?
Zakon o upravnem sporu (ZUS-1) je od prve objave leta 2006 doživel že šest posegov v besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in drugi vplivi so vidni le v IUS-INFO prečiščenem besedilu ZUS-1.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh sedem verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave. Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko natančno spremljate v primerjalniku členov - npr. sprememba 33. člena, ki določa, kaj se lahko zahteva s tožbo.

ZUS-1je vsebinsko povezan tudi z več kot 130 strokovnimi članki in več kot 6.300 judikati slovenskih sodišč (ustavno, vrhovno, višja, upravno) ter 111 judikatov Sodišča EU. Vse te povezave so dodane tudi ob posameznih členih, na katere se vsebinsko navezujejo.

>> Zagotovite si dostop do vseh vsebin portala IUS-INFO!

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2015 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.