c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2015, številka 03 / letnik XIII.
 
Nemo tenetur seipsum prodere.
Nihče ni dolžan izdati samega sebe.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Omejevanje odvetniške tarife v ustavno presojo
Odvetniška zbornica Slovenije je na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti novele > zakona o odvetništvu. S pobudo spodbijajo višino tarife v primerih brezplačne pravne pomoči in zastopanja po uradni dolžnosti ter javno objavo seznama izbrisov iz imenika odvetnikov. Pravosodno ministrstvo pravi, da tovrstno določanje cen ni sporno. Nova Odvetniška tarifa, ki jo je Odvetniška zbornica sprejela že 23. septembra 2014, je v veljavi od 10. januarja 2015 in določa odvetniško točko v enaki višini, kot je veljala že med letoma 2003 in 2009, in sicer 0,459 evra (13. člen).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Izbrano iz sodne prakse
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Program ukrepov Vlade RS za preprečevanje korupcije za obdobje 2015–2016
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Socialni sporazum usklajen in parafiran
Socialni partnerji so v torek uspeli uskladiti in tudi že parafirati socialni sporazum 2015-2016 ter s tem ujeti zastavljeni rok. Razhajanja glede vprašanj minimalne plače in insolvenčne zakonodaje so razrešili tako, da so ju povsem umaknili iz besedila. Dokument naj bi bil uradno potrjen 2. februarja.

>> Davčne blagajne 1. januarja 2016
Če ne bo prišlo do zapletov, bi lahko davčne blagajne v Sloveniji uvedli s 1. januarjem 2016, je napovedal Peter Jenko s Finančne uprave RS (Furs). Kakšne natančno bodo, še ni dorečeno, so pa bile po njegovih besedah dosedanje ocene o stroških uvedbe davčnih blagajn precej pavšalne.

>> US zavrglo pobude izbrisanih
Ustavno sodišče je zaradi pomanjkanja pravnega interesa zavrglo pobudi društva izbrisanih za oceno ustavnosti več členov Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva (ZPŠOIRSP). Po mnenju sodišča je neutemeljen očitek društva o pravni praznini, saj da zakon ne ureja položaja tistih izbrisanih, ki nimajo želje ali možnosti za vrnitev v Slovenijo.

>> Obravnava zakona o partnerski skupnosti
Ministrstvo za delo je predlog zakona o partnerski skupnosti pripravilo, a ga še ni poslalo na vlado. Ta se bo namreč najprej opredelila do novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga je v zakonodajni postopek vložila ZL. Ministrstvo v predlogu mnenja, ki ga je pripravilo za obravnavo na vladi, navaja, da predlogu ZL ne nasprotuje.

>> Podeljevanje imunitete še naprej na enak način
Poslovniška komisija je na današnji seji sklenila, da razlaga parlamentarnega poslovnika glede postopka odločanja o imuniteti ni potrebna. Postopek tako ostaja enak kot doslej in se v primeru, da se poslanec na imuniteto ne sklicuje, ne bo zaključil na mandatno-volilni komisiji, kot so predlagali v SDS.

>> Akcijski načrt za izvršitev sodbe ESČP
V akcijskem načrtu za implementacijo sodbe Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Ališić je Slovenija zagotovila, da si bo prizadevala izvršiti sodbo v roku, ki ga je določilo sodišče, in na način, da bo ustrezno odpravljena kršitev človekovih pravic, opozorila pa je na kompleksnost zadeve.

>> Odvetniki opažajo trend diskreditiranja obrambe
Po zadnjih primerih odvetnikov v raznih postopkih predsednik odvetniške zbornice Roman Završek opozarja na trend, ko se organi pregona poslužujejo ukrepov za diskreditacijo obrambe. Na vrhovnem državnem tožilstvu odgovarjajo, da tožilci kazenskega pregona ne sprožajo zaradi diskreditacije, ampak odločitev vedno temelji zgolj na strokovni presoji.

>> Tožilcu Marčiču grozi suspenz
Vrhovno državno tožilstvo je prejelo pravnomočno sodbo, s katero je bil mariborski višji državni tožilec Boris Marčič spoznan za krivega kaznivega dejanja krive izpovedbe. Višje sodišče je namreč potrdilo šestmesečno pogojno zaporno kazen, ki mu jo je izreklo slovenjgraško sodišče, zato tožilcu grozi izključitev.

>> Imenovanje Škrleca podano na nedopusten način
Nadzorna skupina ministrstva za pravosodje je končala nadzor imenovanja Boštjana Škrleca za generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva. Ugotovila je, da je bil predlog imenovanja Škrleca podan s kombiniranjem zakonskih določb o postopkih imenovanja in dodelitve, kar je po mnenju skupine nedopustno, so pojasnili na ministrstvu.

>> Tudi uradno o prijetju Wolfa
Ministrstvo za pravosodje so kanadski pravosodni organi tudi uradno obvestili o prijetju podjetnika Walterja Wolfa, so potrdili na ministrstvu. Postopek izročitve bodo v skladu s svojim notranjim pravom še naprej vodili kanadski organi, po podatkih pravosodnega ministrstva pa kanadsko pravo ne prepoveduje izročitve svojih državljanov.

>> Nova priporočila za nagrajevanje menedžerjev
Združenje Manager želi s prenovljenimi priporočili pri sklepanju menedžerskih pogodb nadzornike v gospodarskih družbah spodbuditi, da področju variabilnega dela zaslužka posameznega menedžerja posvetijo večjo pozornost. Ugotovili so namreč, da so ti manj, kot je priporočljivo, odvisni od poslovne uspešnosti družbe, ki jo vodijo.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZUJF kmalu v uporabi
1. februarja se bodo začele uporabljati spremembe in dopolnitve > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišujejo davčne obremenitve študentskega dela in določajo minimalno urno postavko. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga bodo od študentskega dela morali plačati študentje, bo obračunan po stopnji 15,5 %, prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 %. Delodajalec bo od študentskega dela plačal tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 % ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Od študentskega dela bo treba plačati koncesijsko dajatev v višini 16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %. Najbolj odmevna novost, ki jo ureja novela, je najnižja bruto urna postavka za začasno in občasno delo dijakov in študentov, ki znaša 4,5 evra bruto oziroma 3,80 evra neto. Obenem je določeno, da se višina najnižje bruto urne postavke usklajuje z gibanjem povprečne plače, izplačane za obdobje od januarja do decembra preteklega leta, v primerjavi s povprečno plačo, izplačano za enako obdobje leto pred tem, in jo enkrat letno določi minister, pristojen za delo, najkasneje do prvega aprila v koledarskem letu.

>> Spremembe podatkov o oddanih javnih naročilih
V veljavi so spremembe in dopolnitve > Pravilnika o vrstah podatkov o oddanih javnih naročilih v preteklem letu na podlagi ZJN in načinu njihovega zbiranja, ki med drugim v 3. členu med podatke, ki jih mora sporočiti naročnik, dodaja naročnikovo upoštevanje obdobja mirovanja, med zahtevane podatke o ponudnikih pa število ponudnikov, ki so bili iz postopka javnega naročanja izločeni zaradi pravnomočne obsodbe za kaznivo dejanje. Posamezni členi so bili spremenjeni s številnimi manjšimi vplivi na besedilo, zato je za natančen pregled potrebno primerjati besedila členov pred in po spremembi > primerjalnik besedil 2. člena in 3. člena. Novi 4. člen določa, da podatke o skupnih javnih naročilih, razen v primeru oddaje posameznega javnega naročila oddanega na podlagi okvirnega sporazuma, sporoči naročnik, ki je bil pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila. Na poziv Ministrstva za javno upravo pooblaščeni naročnik sporoči tudi druge podatke o skupnem javnem naročanju, zlasti kateri naročniki so sodelovali v postopku skupnega javnega naročanja. O posameznih javnih naročilih, oddanih na podlagi okvirnega sporazuma sklenjenega v postopku skupnega javnega naročanja, sporoči podatke iz prejšnjega člena naročnik, kateremu se dobavi blago ali za katerega se izvede storitev ali gradnja. Naročnik sporoči podatke v skladu s četrtim odstavkom 3. člena. Spremembe pravilnika še določajo, da se podatki o javnih naročilih, katerih vrednost je enaka ali večja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2014, zajemajo po dosedanjih predpisih. Podatke o javnih naročilih, katerih vrednost je nižja od vrednosti iz drugega odstavka 12. člena ZJN-2 in so bila oddana v letu 2014, naročnik sporoči v skladu s spremenjenim šestim odstavkom 3. člena pravilnika. Spremenjena sta bila tudi pravilnika, ki urejata to vsebino na podlagi ZJNVETPS (prečiščeno besedilo pravilnika) in ZJNPOV (prečiščeno besedilo pravilnika).

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 4 in 3
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Alternativna izvršitev kazni zapora
Vrhovno sodišče je s sodbo opr. št. I Ips 6547/2011-133 dovolilo zahtevo za varstvo zakonitosti, čeprav se ne vlaga zoper pravnomočno sodno odločbo, s katero je bil končan kazenski postopek, temveč zoper drugo odločbo, saj je od odločitve mogoče pričakovati enotno uporabo prava preko sodne prakse. Kazenski zakonik (KZ-1) pod določenimi pogoji omogoča alternativne načine prestajanja kazni zapora, npr. prestajanje kazni zapora tako, da obsojenec med prestajanjem kazni v določenih dnevnih prebiva doma (zapor ob koncu tedna), hišni zapor ali z delom v splošno korist. O dopustnosti takšnega načina izvršitve kazni odloča sodišče na predlog obsojenca s sodbo s katero izreče kazen zapora, ali na predlog obsojenca s posebnim sklepom. Obsojenec lahko predlog poda pred nastopom kazni, v tem primeru mora predlog vložiti v 15 dneh od pravnomočnosti sodbe.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      VI./50. Res vse v imenu krize?    

Vlasta Nussdorfer
   
Je pravo res tako izmuzljivo, nedorečeno, brez vejic in pik na pravih mestih neberljivo ali težko razumljivo? Nekateri ne bi privatizirali tega, kar je še ostalo. Pravijo, da država potrebuje svojo »srebrnino« (o zlatnini tako ni več govora). Drugi menijo, da je prepozno, ker bi se osmešili, osramotili in težko zagovarjali pred (ne več tako brezmadežno) Evropo. Žal pa smo tam, kjer smo - ponavadi v enosmerni ulici.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZKP?
Zakon o kazenskem postopku (ZKP) je od leta 1994 doživel kar 33 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve, popravki, razveljavitve so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZKP.

V časovni lestvici je na voljo tudi vseh 34 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kot se je spreminjalo od prve objave, prav tako pa tudi predhodnik tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 89. člen ZKP, ki ureja vrnitev v prejšnje stanje.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
10. januar 2015 Odvetniška tarifa - vrednost točke 0,459 EUR
1. januar 2015 Predpisana mera zamudnih obresti 8,15 8,05 %
1. januar 2015 Regres za prehrano med delom po KPND in drugih KP negospodarstva 3,64 3,57 EUR
1. januar 2015 Regres za prehrano med delom po ZPSDP 4,21 4,13 EUR
14. januar 2015 Cene orožnih listin > orožni list 13,30 13,90 EUR
16. januar 2015 Rast cen življenjskih potrebščin decembra 2014 v primerjavi z novembrom - 0,5 %
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 158. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.