c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2015, številka 01 / letnik XIII.
 
Infinitum a iure reprobatur.
Pravo zavrača nedoločenost.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US izenačilo financiranje javnih in zasebnih OŠ
Ustavno sodišče RS je odločilo, da je različno financiranje osnovnošolskih programov javnih in zasebnih šol, kot ga določa Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), protiustavno, saj ustava zagotavlja pravico do brezplačnega obiskovanja osnovnošolskega programa (57. člen Ustave RS), ne glede na to, ali ga izvaja javna ali zasebna šola. Po 86. členu ZOFVI pripada zasebni šoli za izvajanje javno veljavnega osnovnošolskega programa 85 % sredstev, ki jih prejemajo javne šole. Sodišče je določilo, da mora DZ ugotovljeno protiustavnost odpraviti v roku enega leta od objave odločbe. Ustavni sodniki so omenjeno odločitev sprejeli s petimi glasovi za in štirimi proti (odločba ustavnega sodišča ter ločena mnenja: dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Etelka Korpič-Horvat in Jan Zobec).

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o sodniški službi (ZSS-M)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Ambiciozne spremembe v pravosodju in etični kodeksi
Že na februarski seji bodo poslanci odločali o manjšem reformnem svežnju, ki se ga sprejema po skrajšanem postopku. Sveženj je za pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča le prvi korak reforme pravosodja, ki mu letos sledi še 15 novel in pet novih zakonov. Na svojem zaslišanju pred imenovanjem vlade je Klemenčič poudaril, da področje pravosodja ne potrebuje nedomišljenih in nujno hitrih, temveč korenite reforme ter jasno in konsistentno vizijo razvoja, ki bo temeljila na resnih in strokovnih analizah.

>> Socialni partnerji zbližali nekatera stališča
Socialni partnerji so v torek nadaljevali pogajanja o socialnem sporazumu 2015-2016 in sklenili, da jih nadaljujejo do 20. januarja, čeprav bi moral sporazum že biti sprejet. Med drugim so zaprli poglavje o trgu dela, zbližali so tudi stališča pri poglavju davčnih obremenitev, medtem ko je veliko vprašanj glede plač še vedno odprtih. Iz pregleda preteklega leta izhaja, da so ga zaznamovale predvsem obremenitve gospodarstva in varčevalna politika.

>> Volonterski pripravniki v odvetništvu?
Ob v zadnjem času precej izpostavljeni problematiki volonterskih pripravništev, ki naj bi bila razširjena tudi v odvetništvu, v Odvetniški zbornici Slovenije zagotavljajo, da v njihovi dejavnosti takšnih pripravništev ni. A v sindikatu Mladi plus o tem dvomijo. Kot pravijo, so volonterska pripravništva tudi v odvetništvu, le da so skrita.

>> Številna vprašanja in odzivi o evtanaziji
Novica, da je zdravnik v UKC Ljubljana pri neozdravljivo bolnem 83-letnem nevrološkem bolniku ob želji svojcev konec leta opravil nedovoljeno evtanazijo, je zgolj v enem dnevu sprožila številne odzive in vprašanja o etičnosti tega dejanja. Gre namreč za prvi primer suma evtanazije. Zdravnik je suspendiran, nadzor naj bi se končal v nekaj dneh.

Sistemska tehnika državi ponuja večmilijonsko poravnavo
Sistemska tehnika se z državo dogovarja o poravnavi pri odškodninski tožbi, ki jo je vložila potem, ko je leta 2006 ostala brez posla za dobavo oklepnikov 8X8. Pravnomočne obsodbe v zadevi Patria so položaj države močno poslabšale, odškodnina bi jo lahko stala več kot 10 milijonov evrov. O poravnavi bo zadnjo besedo imela vlada.

>> Tožilstvo: Utemeljen sum pri Rotniku še vedno podan
Specializirano državno tožilstvo ocenjuje, da je utemeljen sum storitve očitanih kaznivih dejanj nekdanjemu direktorju Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Urošu Rotniku in drugim osebam še vedno podan. Po navedbah tožilstva vrhovno sodišče sklepa o Rotnikovemu priporu ni razveljavilo zato, ker ne bi obstajal sum o pranju denarja.

>> T2 predlaga obnovo postopka
Okrožno sodišče v Ljubljani je Telekomu Slovenije posredovalo predlog družbe T-2 za obnovo postopka v sporu, v katerem je T-2 od Telekoma zahteval odškodnino v višini 129,56 milijona evrov s pripadki. V Telekomu pravijo, da bodo na predlog odgovorili v zakonitem roku in tekom postopka dokazali, da je predlog za obnovo postopka v celoti neutemeljen.

>> Merkur proti nekdanjemu vodstvu
Na gospodarskem oddelku kranjskega okrožnega sodišča je danes potekala obravnava odškodninske tožbe Merkurja, ki zaradi preprodaje trgovskega centra Primskovo od nekdanjega vodstva družbe terja devet milijonov evrov. Pooblaščenci toženih so predlagali zaslišanje vrste prič.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZOdv
Dopolnitve > Zakona o odvetništvu (ZOdv) so začele veljati 31. decembra 2014, novi 5. odstavek 17. člena pa se začne uporabljati z dnem uveljavitve nove Odvetniške tarife, ki jo je skupščina Odvetniške zbornice Slovenije sprejela 23. septembra 2014. Omenjeni odstavek omejujejo učinke na novo določene odvetniške tarife za odvetniške storitve pri zastopanju po uradni dolžnosti in pri brezplačni pravni pomoči. Po novem je odvetnik, postavljen po uradni dolžnosti, in odvetnik, ki izvaja storitve brezplačne pravne pomoči, upravičen do plačila za svoje delo v višini polovice zneska, ki bi mu pripadal po odvetniški tarifi. Nova je tudi določba o javni objavi izbrisov odvetnikov (novi 8. odstavek 31. člena), ki določa tudi, da javna objava osebnega imena odvetnika skupaj z razlogom izbrisa traja eno leto od izbrisa. Z dopolnitvijo 60. člena (primerjalnik besedila) naj bi se povečala transparentnost in učinkovitost delovanja Odvetniške zbornice Slovenije in njenih disciplinskih organov.

>> Reševanje bank v težavah
31. decembra 2014 je stopil v veljavo nov Zakon o organu in skladu za reševanje bank (ZOSRB), s katerim se skladno z evropsko zakonodajo (Direktiva 2014/59/EU) vzpostavlja poseben sklad za reševanje bank, ki naj bi zagotavljal financiranje morebitnih ukrepov reševanja bank v težavah. Nova ureditev vzpostavlja nacionalno shemo financiranja reševanja bank, s katero naj bi se zmanjšala izpostavljenosti davkoplačevalcev izgubam. Sklad, ki ga za določen čas (do 31.12.2024) vzpostavi Banka Slovenije, predstavlja premoženje bank, z njim pa upravlja Banka Slovenije. Sklad je namenjen financiranju reševanja bank v okviru izrednih ukrepov, ki jih banki lahko izreče Banka Slovenije in financiranju premostitvene banke.

>> Ukrepi na področju plač v javnem sektorju
Za stabilizacijo javnih financ je bil sprejet Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (ZUPPJS15), ki velja od 1. januarja 2015 in bo tudi v letu 2015 začasno omejil plače in druge stroške dela javnih uslužbencev. Zakon določa, da ostanejo plače javnih uslužbencev zamrznjene tudi v letu 2015, ne pripada jim del plače za redno delovno uspešnost, šteje pa delovna uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, ki znaša največ 20 % osnovne plače, s tem da morajo biti zagotovljena tudi sredstva v okviru finančnega načrta uporabnika proračuna.

>> Novela ZUJF določa urno postavko študentskega dela
1. februarja 2015 se bo začela uporabljati novela > Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki zvišuje davčne obremenitve študentskega dela in določa minimalno urno postavko (4,50 evra bruto oziroma 3,80 evra neto). Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ga bodo od študentskega dela morali plačati študentje, bo obračunan po stopnji 15,5 %, prispevek delodajalca pa po stopnji 8,85 %. Delodajalec bo od študentskega dela plačal tudi prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,53 % ter prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %. Od študentskega dela bo treba plačati koncesijsko dajatev v višini 16 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2 %.

>> Novosti za invalidska podjetja
Spremembe in dopolnitve > Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki veljajo od 1. januarja 2015, ne prinašajo sprememb pri zaposlovanju invalidov, temveč zmanjšujejo oprostitev plačila prispevkov za neinvalidne zaposlene. Po novem bodo invalidska podjetja za neinvalidne zaposlene oproščena plačila prispevkov za socialno varnost le do višine trikratnika minimalne plače, to je trenutno 2.367,00 evrov - primerjalnik besedila 74. člena.

>> Podaljšan rok upokojenim s. p.
30. decembra je začela veljati novela > Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1), po kateri se upokojencem, ki še vedno opravljajo določeno dejavnost, prehodno obdobje za uskladitev statusa zavarovanca podaljšuje še za eno leto, torej do konca 2015. Tistim, ki se jim je prekrival status do začetka uveljavitve nove pokojninske reforme, torej do 31. decembra 2012, ne bo treba vračati pokojnine in prispevkov.

 
 
>> Drugi novi predpisi iz zadnjih številk UL
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Rimsko pravo nekoč in danes    

dr. Marko Novak
   
Nesporno je dejstvo, da je rimsko pravo v zgodovini evropske kontinentalne misli odigralo izjemno vlogo. Kot je vsakemu celinskemu pravniku znano, je bil največji vpliv rimskega prava na področju pravne panoge civilnega prava, še posebej obligacijskega in stvarnega prava. Temeljna skupina javnega prava je seveda druga zgodba. A četudi je to pravo v zgodovini celinskega prava pustilo neizbrisljiv pečat, bo vedno aktualno vprašanje, kakšna naj bo njegova vloga v trenutnem izobraževanju bodočih pravnikov.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Povprečna skrbnost kupca
Tožeča stranka je zahtevala odškodnino za nepremoženjsko škodo, ki jo je utrpela zaradi padca v prodajalni tožene stranke X d.d. Prvostopenjsko sodišče je ugotovilo, da je tožeča stranka padla, ker ji je spodrsnilo na koščku celofan papirja, ki je na tleh ležal, ker je zavarovanec dalj časa opustil nadzor nad pohodno površino, vendar pa je pri tem štelo, da je k nezgodi prispevala tožeča stranka, ker pri hoji ni bila zadosti skrbna. Iz navedenega razloga je sodišče prve stopnje z vmesno sodbo ugodilo zahtevku tožeče stranke zgolj do 1/2, zoper takšno sodbo pa se je tožeča stranka pritožila.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
1. januar 2015 Cena obrazca potnega lista (48 strani) 28,00 30,50 EUR
8. januar 2015 Minimalna urna postavka študentskega dela (bruto) 4,5 EUR
1. januar 2015 Predpisana obrestna mera zamudnih obresti 8,15 8,05 %
1. januar 2015 Temeljna obrestna mera za januar 2015, mesečna in letna 0,0 % 0,0 %
6. januar 2015 Cena za enoto obremenitve okolja z emisijo CO2 0,0144 0,01728 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.