c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
December 2014, številka 50 / letnik XII.
 
Aditum nocendi perfido praestat fides.
Zaupanje daje nepoštenemu možnost, da škoduje.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Razveljavitev ureditve uklonilnega zapora
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, ki ga je začelo na zahtevo varuha človekovih pravic, v celoti razveljavilo ureditev uklonilnega zapora. Odločilo je tudi, da se ustavijo vsi postopki odločanja o uklonilnem zaporu, ki do objave odločitve ustavnega sodišča še niso bili končani, v primerih, kjer je bil postopek o uklonilnem zaporu že končan, pa se uklonilni zapor ne izvrši oziroma se njegovo izvrševanje ustavi. Ustavno sodišče je razveljavilo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 19. člena zakona o prekrških, sedmi odstavek 19. člena, kolikor se nanaša na izvršitev uklonilnega zapora, in tudi 202.b člen tega zakona. Ustavno sodišče protiustavnosti izpodbijanega ukrepa uklonilnega zapora kot takega sicer ni ugotovilo. Ugotovilo pa je, da so v neskladju z ustavo posamezni pogoji in ureditev postopka, kot so predpisani za izrekanje uklonilnega zapora, ker ne dajejo v zadostni meri jamstev, ki jih zagotavlja ustava. Ker ugotovljene protiustavnosti, zlasti pa način ureditve ukrepa, ne omogočajo, da bi ustavno sodišče razveljavilo le posamezne določbe, je ureditev uklonilnega zapora razveljavilo v celoti. Ministrstvo za pravosodje pozdravlja odločitev ustavnega sodišča, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij pa je že začela z vsemi postopki izvršitve odločbe.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Predlog novele Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR-D)
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sprejeta novela ZOdv
DZ je sprejel dopolnitve > Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki omejujejo učinke na novo določene odvetniške tarife za odvetniške storitve pri zastopanju po uradni dolžnosti in pri brezplačni pravni pomoči. Po novi tarifi bi se namreč proračunski izdatki za odvetniške storitve izdatno povečali, z omejitvijo pa se ohranjajo na sedanjem nivoju, so pojasnili na ministrstvu za pravosodje. Novela, ki naj bi povečala transparentnost opravljanja odvetniških storitev, predvideva tudi več disciplinskih postopkov za odvetnike.

>> DZ potrdil dogovor vlade s sindikati javnega sektorja
Državni zbor je po nujnem postopku sprejel Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 (predlog zakona), ki uzakonja dogovor vlade s sindikati javnega sektorja o varčevalnih ukrepih. Ukrepi bodo začeli veljati z novim letom.

>> Izključenost sodnega sveta
Sodni svet ob zadnjem paketu sprememb pravosodnih zakonov poudarja, da je premalo vključen v pripravo zakonodaje, ki se nanaša na pravosodje, in pričakuje, da se bo takšna slaba praksa spremenila. Kot opozarjajo, je vlada pri predlogu novele zakona o sodiščih in predlogu novele zakona o sodniški službi, spremembe potrdila celo preden je dobila dokončno mnenje Sodnega sveta.

>> Konferenca dobrih praks v sodstvu
Po podatkih vrhovnega sodišča so uspela sodišča v zadnjih štirih letih število nerešenih zadev znižati s 470.000 na 300.000, letos pa je število nerešenih pomembnejših zadev prvič padlo pod 100.000. "Tak pristop omogoča sistemsko skrajševanje povprečnih časov obravnave sodnih zadev, kar za stranke predstavlja enega najpomembnejših dejavnikov," pravijo na sodišču.

>> Prepoved uporabe pri odvetnikih pridobljenih dokazov
Odločitev ustavnega sodišča, da se v preiskavi zoper Boška Šrota in Andrijano Starina Kosem vsaj začasno ne sme uporabljati dokazov, pridobljenih pri njihovih odvetnikih, na ta predkazenski postopek nima prav nikakršnega vpliva, so pojasnili na specializiranem tožilstvu. Preiskovalci so zasegli kopije diskov računalnikov v odvetniških pisarnah in odvetniške spise ter pregledali tudi domove in vozila treh odvetnikov. Odvetniška zbornica je preiskavi nasprotovala in opozorila, da se je s tem nedopustno poseglo v načelo zaupnosti med odvetnikom in stranko. Posebno problematičen se je zbornici zdel poseg v tajnost zaupnih in osebnih podatkov drugih strank.

>> Nov kazenski postopek zoper Janšo
Okrožno sodišče v Ljubljani je državni zbor obvestilo, da so zoper predsednika SDS Janeza Janšo uvedli kazenski postopek. Šlo naj bi za kazenski postopek v primeru Trenta, zoper Janšo pa potekata še dve kazenski obravnavi. DZ bo moral sedaj odločiti, ali bo dovolil pregon zoper Janšo v teh zadevah ali pa mu bo podelil imuniteto. Po odločitvi ustavnega sodišča, da se do končne odločitve začasno zadrži izvršitev sodbe v zadevi Patria, je Janša na prostosti.

>> Sojenje Kordežu znova na prvo stopnjo
Vrhovno sodišče je deloma ugodilo zahtevi za varstvo zakonitosti nekdanjega predsednika uprave Merkurja Bineta Kordeža in razveljavilo sodbo, s katero je bil zaradi zlorabe položaja pri preprodaji trgovskega centra Primskovo obsojen na šest let in pet mesecev zapora. Sojenje Kordežu je vrnilo na prvo stopnjo, medtem ko je soobtožene zavrnilo.

>> Škobernetu še pol leta zapora
Nekdanji celjski sodnik Milko Škoberne, ki je zaradi nedavne obsodbe na petletno zaporno kazen zaradi jemanja podkupnine in zlorabe položaja ostal brez sodniške funkcije, je bil v torek na Okrajnem sodišču v Mariboru spoznan za krivega še krive izpovedbe. Sodnica mu je dodelila dodatnega pol leta zapora.

>> KPK pričakuje ostrejši nadzor nad DUTB
Odzivi finančnega ministrstva in vlade na poročilo KPK o DUTB so bili doslej precej medli, ocenjuje predsednik KPK Boris Štefanec in pričakuje ustrezno ukrepanje vlade - ostrejši nadzor, ki doslej ni bil ustrezen. KPK zavrača očitek, da bi bilo poročilo pristransko, ne namerava pa ga javno objaviti.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novosti v državni upravi
Spremembe in dopolnitve > Zakona o državni upravi (ZDU-1), ki že veljajo, med drugim določajo pristojnosti ministrstev, in sicer ministrstva za javno upravo (34.a člen), okolje in prostor (38.a člen), kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (primerjalnik 32. člena), infrastrukturo (primerjalnik 38. člena), izobraževanje, znanost in šport (primerjalnik 39. člena), notranje zadeve (primerjalnik 34. člena) ter ministrstva za pravosodje (primerjalnik 37. člena). Po novem se lahko v ministrstvu za finance imenujejo največ štirje državni sekretarji, v vseh ostalih ministrstvih pa ostajata največ dva državna sekretarja. Novela prinaša tudi rešitve na področjih javnega naročanja, upravljanja informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave ter upravljanja z nepremičnim premoženjem. Prehod na centralizirano ravnanje z nepremičnim premoženjem mora biti izveden do 1. januarja 2017 (19. člen prehodnih določb). Novela določa centralizacijo na področju javnega naročanja, ki se s finančnega ministrstva prenaša na ministrstvo za javno upravo (primerjalnik 29. člena), ta tako prevzema tudi upravljanje informacijsko komunikacijskih sistemov v državni upravi (74.a člen). Akti o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest se morajo uskladiti z novelo zakona s 1. januarjem 2015, prav tako s tem datumom v skladu z novelo ministrstva prevzamejo naloge, ustrezne javne uslužbence, opremo, dokumentacijo in prostore.

>> Strožji nadzor nad izdajanjem računov
1. januarja 2015 bodo začele veljati spremembe in dopolnitve > Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ki bodo med drugim poskušale zajeziti sivo ekonomijo na področju ročnega izdajanja računov pri gotovinskem poslovanju. Novela namreč določa dosledno izdajo računov za dobavo blaga in storitev. Zavezanci, ki računov ne izdajajo z uporabo računalniškega programa, morajo kupiti vezano knjigo računov, potrjeno pri FURS (31.a člen). Na ta način se bo povečala preglednost poslovanja z gotovino, kar bo zmanjšalo možnosti za neplačevanje davkov. Spremenjen je tudi 159. člen - primerjalnik besedila, v katerem so določeni denarni prejemki, ki so izvzeti iz davčne izvršbe. Novi 85.a člen določa, da davčni organ vroča dokumente pravnim osebam, samostojnim podjetnikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, prek informacijskega sistema FURS (portal eDavki). V zvezi z novim sistemom vrednotnic se za dohodke, dosežene iz osebnega dopolnilnega dela, določi akontacija dohodnine, ki jo davčni organ ugotovi z odločbo na podlagi napovedi davčnega zavezanca (285. člen - primerjalnik besedila). V celoti je novo poglavje o izvajanju mednarodne pogodbe o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (členi od 266.a do 266.k).

>> Višji davki za finančne storitve in zavarovalne posle
Spremembe > Zakona o davku na finančne storitve (ZDFS) in spremembe > Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP), ki že veljajo, zvišujejo obe davčni stopnji s 6,5 na 8,5 odstotka. Noveli sta del ukrepov za dodatne prilive v proračun 2015, ki bodo nadomestili izpad prihodkov po ukinitvi davka na bilančno vsoto bank konec tega leta. Finančni učinki obeh novel, ki se bosta začeli uporabljati 1. januarja 2015, so ovrednoteni na približno 30 milijonov evrov letno.

>> Odlog izdaje enotnih dovoljenj
Sprememba novele > Zakona o tujcih (ZTuj-2) odlaga začetek izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo s 1. januarja na 1. september 2015. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo omogoča tujcem, da v enem postopku pridobijo tako dovoljenje za prebivanje kot za delo. Izdaja enotnega dovoljenja je vezana na prilagoditev zakona o zaposlovanju in delu tujcev, s katero pa ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zamuja, kar pomeni, da izdaja dovoljenj ne bi stekla pravočasno. Sprejeta novela tako preprečuje pravno praznino, ki bi sicer nastala.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 90 in 89
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Register dejanskih lastnikov podjetij
Parlament in Svet EU sta se v sklopu ukrepov za boj proti pranju denarja dogovorila, da bodo morali biti dejanski lastniki podjetij vpisani v osrednje registre, v katere bodo imele vpogled tudi osebe z "legitimnim interesom", kot so preiskovalni novinarji in drugi zainteresirani državljani. Institucije, kot so banke, revizorji, odvetniki, nepremičninske agencije, igralnice in drugi, bodo morale biti bolj pozorne na morebitne sumljive transakcije svojih strank.

>> Poizvedovanja o davčnih praksah
Evropska komisija je razširila poizvedovanja glede davčnih praks po pravilih o državni pomoči, tako da sedaj obsega vse države članice. Države članice bodo morale zagotoviti informacije glede davčnih praks, zlasti če izdajajo davčne odločbe in seznam podjetij, ki so prejela davčne odločbe od 2010 do 2013. Junija 2013 je komisija že opravila podobna poizvedovanja v več državah članicah.

>> Podpredsednik Katainen začenja naložbeno turnejo
Komisija je začela s predstavitvijo naložbenega načrta EU po državah članicah, vrednega več kot 300 milijard evrov, ter predstavitvijo novih priložnosti za vlade, vlagatelje in podjetja ter regionalne organe, sindikate in skupnosti. Naložbeni načrt je priložnost tako za javni kot zasebni sektor, predstavitev pa bo obsegala tri vidike načrta, in sicer mobilizacijo finančnih sredstev za naložbe, nov nabor projektov v pripravi in regulativne reforme. V Sloveniji bo predstavitev predvidoma septembra 2015.

>> Priznanje Palestine
Evropski parlament je sprejel resolucijo, s katero načeloma podpira priznanje države Palestine in rešitev v smislu dveh držav, vse skupaj pa naj bo podprto z mirovnimi pogajanji.

>> Sodišče EU potrdilo zavrnitev Simobilove pritožbe zoper Mobitel
Splošno sodišče je v zadevi T-201/11 prvič odločalo o zavrženju in zavrnitvi pritožbe s strani Komisije, ker je organ države članice, pristojen za konkurenco, že obravnaval zadevo. Sodniki so tako presodili, da je Komisija utemeljeno zavrgla in zavrnila pritožbo družbe Si.mobil, v kateri trdijo, da naj bi družba Mobitel izrivala konkurenco na slovenskem trgu mobilne telefonije. Sodišče je pri obravnavi primera prvič podalo razlago določbe uredbe 1/2003, ki zagotavlja optimalno obravnavo zadev pri najustreznejših organih znotraj Evropske mreže za konkurenco.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Tristo    

dr. Jernej Letnar Černič
   
Slovenija je bila že pred letošnjim letom na nehvaležnem prvem mestu držav po številu sodb ESČP na število prebivalstva z ugotovljenim kršitvami Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Zdi se, da je v iztekajočem se letu svoj položaj le še utrdila. Statistični podatki so več kot alarmantni, zaradi česar zahtevajo skrbno ter resno obravnavo. Dosegli so že takšno stopnjo resnosti, da jih nosilci državnih oblasti ne morejo več kar tako pometati pod preprogo, če jim je seveda kaj mar za izboljšanje stanja na področju varovanja človekovih pravic.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali besedilo ZFPPIPP, ki ga uporabljate, vsebuje vse spremembe?
Besedilo Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) je od prve objave leta 2007 doživelo že 11 vplivov - vse te spremembe, dopolnitve ter razlage členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZFPPIPP.

V časovni lestvici ZFPPIPP je tudi vseh 12 verzij čistopisov tega zakonskega besedila.

Primerjalnik členov omogoča natančen vpogled v spremembo člena, saj primerja in barvno označi razlike v besedilu člena pred in po spremembi - npr. 435. člen ZFPPIPP, ki določa razloge za ugovor proti sklepu o začetku postopka izbrisa.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.