c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
December 2014, številka 49 / letnik XII.
 
Contumax non appellat.
Tisti, ki ne pride na narok, se ne more pritožiti.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> Omejevanje odvetniških tarif
Odbor DZ za pravosodje je podprl novelo > Zakona o odvetništvu (ZOdv), ki omejuje odvetniške tarife v primerih zastopanja po uradni dolžnosti in delovanja v okviru brezplačne pravne pomoči. Ministrstvo za pravosodje se je za pripravo novele odločilo, ker ima na mizi nove odvetniške tarife, kjer plačila za odvetnike, dodeljene po uradni dolžnosti in tiste, ki delujejo v sistemu brezplačne pravne pomoči, niso posebej urejena. Po njihovih izračunih bi uveljavitev tarife znatno obremenila državni proračun, zato je nižanje cene tarif pri teh storitvah po mnenju ministrstva nujno potrebno. Izračuni ministrstva kažejo, da bi se stroški iz pravdnih postopkov zvišali za 50 odstotkov, povišanje stroškov pa pričakujejo tudi v kazenskih postopkih, kjer odvetnike po uradni dolžnosti večinoma dodeljujejo v zahtevnejših postopkih. V odvetniški zbornici pa po drugi strani opozarjajo, da bo ta omejitev dolgoročno imela negativne posledice, tudi sistemske. Predsednik odvetniške zbornice Roman Završek je pojasnil, da novela ne ponuja nobenega oprijemljivega finančnega podatka, na podlagi katerega bi lahko prišli do zgornjih zaključkov.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Pregled slovenske zakonodaje
› Aktualno
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Izbrano iz sodne prakse
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Spremenljivi številčni podatki
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
Publikacija Sodnikov informator 11/2014 z novimi strokovnimi temami
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela ZKP
Novela > Zakona o kazenskem postopku (ZKP) prinaša manjše spremembe in dopolnitve, ki so bile potrebne zaradi določb direktive o pravici do tolmačenja in prevajanja v kazenskih postopkih ter direktive o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku. Zakon o kazenskem postopku je v veljavnem besedilu večinoma že vseboval določbe, ki so usklajene z navedenima direktivama, zato novela le delno dopolnjuje pravila prevajanja in tolmačenja (primerjalnik besedil 8. člena in 74. člena), pravne pouke (primerjalnik besedil 4. člena, 148. člena in 157. člena) ter bistveno kršitev določb kazenskega postopka iz 3. točke 1. odstavka 371. člena - primerjalnik besedila (uporaba jezika v postopku ter kršitev določb o nenadzorovanem in učinkovitem posvetovanju obdolženca z zagovornikom). Novela, ki bo stopila v veljavo 20. decembra 2014 in se začela uporabljati 20. marca 2015, je dopolnila zakon tudi s prilogo, in sicer z Obvestilom o pravicah osebe, ki ji je odvzeta prostost.

>> Novosti v avtomatiziranem izvršilnem postopku
Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka, ki že veljajo, med drugim prinašajo nov 4.a člen o vrstah izvršb, v katerih se predlogi za izvršbo in druge vloge lahko vlagajo po elektronski poti. Nov člen določa, da se po elektronski poti lahko vlagajo predlogi za izvršbo in druge vloge v vseh postopkih izvršbe in zavarovanja, za katere je pristojno okrajno sodišče, če o zavarovanju ne odloča v okviru pravdnega ali drugega sodnega postopka. S petimi novimi odstavki je bil dopolnjen 14. člen (primerjalnik besedila), ki ureja vsebino in obliko drugih prilog k predlogu za izvršbo. Spremenjeni prvi odstavek 22. člena (primerjalnik besedila) po novem določa, da mora biti upnik pred vložitvijo predloga za izvršbo ali večjega števila predlogov za izvršbo po elektronski poti prek spletnega servisa vključen v varnostno shemo kot samostojni zunanji kvalificirani uporabnik po postopku, ki ga določata 12. in 13. člen Pravilnika o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in pridobiti potrditev CIF. Novela med drugim dopolnjuje pravilnik tudi z dvema novima prilogama, in sicer prilogo 7: Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za izvršbo in prilogo 8: Navodilo za izpolnjevanje obrazca za predlog za nasprotno izvršbo.

 
 
>> Drugi novi predpisi: UL št. 88 in 87
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Sveženj pravosodnih sprememb
Vlado danes čaka obravnava petih novel zakonov, ki spadajo v sveženj sprememb na pravosodnem področju, prav vse pa se sprejema po skrajšanem postopku. Z njimi se med drugim uvaja etični kodeks za tožilce in sodnike ter nekoliko spreminjajo pravila za dodelitev brezplačne pravne pomoči.

>> Zakon o varčevanju v javnem sektorju v 2015
Vlada je potrdila predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za 2015 in ga posredovala DZ. Reprezentativni sindikati javnega sektorja, ki še niso podpisali dogovora o varčevalnih ukrepih, lahko to storijo do vključno petka. Predlog zakona med drugim določa prenos ukrepov, ki veljajo že do konca tega leta: znižano plačno lestvico, podaljšanje neusklajevanja osnovnih plač, podaljšanje neizplačevanja redne delovne uspešnosti, znižan regres za letni dopust in podaljšanje omejenega izplačevanja delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela. Dogovor vključuje še znižano plačevanje premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in zmanjšanje števila javnih uslužbencev, ki ne bo preseglo enega odstotka na letni ravni.

>> Hitrejši postopek sestavljanja vlade
Večji del parlamentarnih strank se strinja, da so ustavne spremembe, ki bi poenostavile in pohitrile sestavljanje vlade, potrebne. Po njihovi oceni pa bi se bilo treba pogovoriti o podrobnostih, ki jih stranke vidijo nekoliko različno.

>> Mednarodni dan človekovih pravic
Varuhinja Vlasta Nussdorfer je v poslanici ob dnevu človekovih pravic poudarila, da varuh v Sloveniji, ki bo 1. januarja 2015 praznoval 20 let dela, ni brezzobi tiger. Uporabil bo vse svoje znanje v prizadevanjih za spoštovanje pravic, je zagotovila. Predsednik republike Borut Pahor je izpostavil pomen institucije, ki uživa družbeno spoštovanje.

>> Na področju korupcije premiki na bolje
V protikorupcijski komisiji ob dnevu boja proti korupciji ugotavljajo, da se slovenska družba zaveda problema korupcije, potrebni pa so ukrepi za njeno preprečevanje. Za večjo transparentnost so v TI Slovenia pripravili novo spletno orodje za podrobnejši vpogled v lobistične stike. Tudi Evropska komisija poziva k nadaljnjemu boju proti korupciji.

>> Ukrepi zoper sivo ekonomijo
Prepoved programov, ki omogočajo naknadno spreminjanje podatkov o izdanih računih, skupaj s poostrenim nadzorom inšpektorjev v okviru boja proti sivi ekonomiji vodi v več pobranih davkov. Po ocenah Finančne uprave RS so samo z davkom na dodano vrednost v zadnjem letu dni pobrali 100 milijonov evrov več.

>> Odbor DZ o zagovoru v arbitraži
Odbor DZ za zunanjo politiko (OZP) se je za zaprtimi vrati formalno seznanil s poročilom po ustnem zagovoru Slovenije pred arbitražnim sodiščem, ki bo določilo mejo med Slovenijo in Hrvaško. Kot je po seji povedal predsednik odbora Jožef Horvat (NSi), so poslanci zadovoljni s tem, kar je v Haagu predstavila slovenska delegacija.

>> O poročanju v kazenskih postopkih
Medijsko poročanje o odmevnih kazenskih postopkih pravnikom kljub priznavanju pomembnosti načela javnosti marsikdaj ni najbolj po godu, predvsem v primerih, ko lahko po njihovem mnenju zaradi morebitnega nespoštovanja domneve nedolžnosti do pravnomočnosti sodbe, pomeni tudi vplivanje na pošten potek kazenskega postopka in pritisk na sodišča.

>> Razveljavitev sodbe zoper Popoviča
Ustavno sodišče je soglasno razveljavilo sodbo, s katero je bil koprski župan Boris Popovič obsojen za davčno zatajitev in domnevno ponareditev poslovnih listin. Sodišče je ugotovilo kršitev pravice do aktivne obrambe in zadevo vrnilo v odločanje sodišču prve stopnje, je povedal Popovićev odvetnik Marko Bošnjak.

>> Zavrnitev zahteve za preiskavo v zadevi Tritonis
Višje sodišče v Ljubljani je ugodilo pritožbam zagovornikov ljubljanskega župana Zorana Jankovića, nekdanje vodje oddelka za ravnanje z nepremičninami MOL Nataše Turšič in sodnega cenilca Rajka Srednika v zadevi Tritonis in zavrnilo zahtevo za preiskavo specializiranega državnega tožilstva, je sporočil Jankovićev zagovornik Peter Čeferin.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      Porota ali napota?    

dr. Marko Novak
   
Če se bomo šli reformo pravosodja v smislu postavljanja nove strategije sodstva, vsekakor predlagam, da v agendo vključimo tudi premislek o vlogi prisednikov (ali porotnikov) v našem sistemu. V tej zvezi bo treba napraviti vsaj kakšno primerjalnopravno študijo glede njihovega položaja v EU. Morda črpati iz že napravljenih študij ENCJ, če obstajajo? Nato bi bila nujno potrebna (pravno)sociološka študija o tem, kaj menijo sodniki o sodelovanju prisednikov ter kaj o tem menijo prisedniki sami.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

IZBRANO_IZ_SODNE_PRAKSE

IZBRANO IZ SODNE PRAKSE

     
 
>> Prenos dejavnosti
a prenos dela dejavnosti je treba šteti tudi prenos posameznih pogodb naročnikov, pri katerih storitev opravljajo posamezni delavci, tudi če te skupine delavcev niso formalno organizirane kot gospodarska enota. V konkretnem delovnopravnem sporu je sodišče ugotavljalo nezakonitost odpovedi pogodb o zaposlitvi, do katere naj bi prišlo ob prenosu dela dejavnosti enega podjetja na drugega, pri čemer je nekaj delavcev pričelo delati v novem podjetju, nekaj pa je nadaljevalo z delom v starem. Slednje je del dejavnosti v zmanjšanem obsegu ohranilo vse do stečaja, ki je bil uveden nad tem podjetjem.

 
 
>> Največja zbirka SODNE PRAKSE vsebuje judikate ustavnega, vrhovnega, upravnega in višjih sodišč ter Sodišča EU in ESČP s povezavami na ustrezne pravne podlage v zakonodaji.
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZIZ?
Besedilo Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) je od svoje prve objave leta 1998 doživelo že 27 vplivov in vse te spremembe, dopolnitve ter razveljavitve členov so upoštevane samo v IUS-INFO čistopisu ZIZ.

V časovni lestvici pa lahko pregledate vseh 28 verzij prečiščenih besedil tega zakona.

Kako se je spreminjalo besedilo vsakega posameznega člena, pa lahko spremljate v primerjalniku členov - npr. 258. člen ZIZ, ki ureja primere domnevane nevarnosti.

 
     

 

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

SPREMENLJIVI ŠTEVILČNI PODATKI

     
5. december 2014 Rast cen življenjskih potrebščin na območju RS novembra 2014, v primerjavi z oktobrom - 0,2%
28. november 2014 Rast cen življenjskih potrebščin na območju RS oktobra 2014, v primerjavi s septembrom + 0,2%
28. november 2014 Povprečna rast cen življenjskih potrebščin od začetka leta do oktobra 2014 v primerjavi s povpr. 2013 + 0,2%
28. november 2014 Povprečna bruto plača v RS za september 2014, v primerjavi z avgustom 1.516,93 1.519,32 EUR (+ 0,2%)
28. november 2014 Povprečna neto plača v RS za september 2014, v primerjavi z avgustom 992,94 994,31 (+ 0,1%)
28. november 2014 Povprečna bruto plača za tromesečje julij-september 2014 1.523,97 EUR
 
 
 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2014 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.