c S
 
Tedensko obvestilo o pravnih novostih
 
 
 
 
Januar 2014, številka 1-3 / letnik XII.
 
Poena unius est metus multorum.
Kazen enega je strah mnogih.
 
     

 

Novosti

NOVOSTI

     
 
>> US o zadržanju nepremičninskega davka
Ustavno sodišče bo na današnji seji začelo z obravnavo zahtev za oceno ustavnosti Zakona o davku na nepremičnine (ZDavNepr), pri čemer bo predvidoma odločalo tudi o predlogih za začasno zadržanje izvajanja. Doslej je bilo vloženih pet zahtev za ustavno presojo nepremičninskega davka, po predlogu dnevnega reda današnje seje bo ustavno sodišče začelo z obravnavo štirih zahtev, in sicer skupine poslancev, Mestne občine Koper, Združenja občin Slovenije in občine Rogašovci. Na tej seji bo ustavno sodišče predvidoma odločalo tudi o predlogu za začasno zadržanje izvajanja. Vlagatelji zahtev izpodbijajo več členov zakona, ki naj bi bili v neskladju z ustavo, med drugim zaradi kršitev pravic do zasebne lastnine, pravnega varstva in enakosti pred zakonom ter načela avtonomnosti lokalnih skupnosti.

 
 
V DANAŠNJEM TEDNIKU:
     
› Novosti
› Aktualno
› Pregled slovenske zakonodaje
› Evropska unija
› Strokovni članki
› IUS kolumna
› Novi zakoni
› IUS-INFO čistopisi
› Dobro je vedeti
     
    NE SPREGLEJTE
INSOLV-INFO: Ko je upnik na prvem mestu!
 
     

 

AKTUALNO

AKTUALNO - POMEMBNEJŠE PRAVNE NOVICE TEGA TEDNA

     
 
>> Javnost poslovanja državnih podjetij
Državni zbor bo novelo zakona o dostopu do informacij javnega značaja, s katero se širi obveznost posredovanja tovrstnih informacij tudi na podjetja v večinski lasti države ali občin, sprejel najpozneje marca. Na sprejem novele nestrpno čakata tako informacijska pooblaščenka kot Komisija za preprečevanje korupcije. V Društvu Integriteta - Transparency International Slovenia pozdravljajo spremembe zakona, obenem pa opozarjajo na okrepljeno lobiranje s ciljem omilitve predlaganih zakonskih določil.

>> Neaktivnost notarske zbornice
Protikorupcijska komisija je v obravnavi konkretnega primera ugotovila, da je notarska zbornica opustila dolžno ravnanje z neaktivnostjo za razjasnitev odprtih vprašanj v primeru ugotavljanja zakonitosti delovanja notarja iz Šmarja pri Jelšah. V zbornici menijo, da so v tem primeru naredili vse, kar so po zakonu lahko in kar je bilo treba.

>> Vložen predlog novele KZ-1
Poslanska skupina SDS je vložila predlog novele kazenskega zakonika, s katero želijo v splošnem delu zakonika določiti, da kazniva dejanja umora ne zastarajo. Predlog po njihovih navedbah sledi ustavnemu načelu nedotakljivosti človekovega življenja in načelu varstva človekove osebnosti in dostojanstva.

>> Hrvaški banki dobili tožbi proti (N)LB
Sodišče v Zagrebu je v prvi razsodbi po lanski sklenitvi memoranduma razsodilo proti Ljubljanski banki in NLB v sporu o prenesenih deviznih vlogah hrvaških varčevalcev LB Zagreb. Zunanji minister Karl Erjavec je sodbo označil za kršitev memoranduma, a poudaril, da hrvaške sodbe ne bodo imele posledic. Zagreb vztraja, da memorandum spoštuje.

>> Na DUTB za skoraj milijardo posojil
Na Družbo za upravljanje terjatev bank (DUTB) je bilo oz. bo prenesenih za 954,5 milijona evrov posojil NLB, NKBM in Abanke do podjetij, ki so se ukvarjala s finančnimi naložbami. Največje so terjatve do Zvona Ena in Zvona Dva v stečaju, Save, ACH, CG Invest v stečaju in DZS

>> Balkanski bojevnik konec leta
Ponovljeno sojenje v zadevi Balkanski bojevnik bo konec letošnjega leta, so povedali na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Kot navajajo, ima namreč sodnica, ki ji je bila zadeva dodeljena, pred tem v obravnavi druge zadeve.

>> Šrot ni priznal krivde za zlorabo položaja
Nekdanji predsednik uprave Pivovarne Laško Boško Šrot na predobravnavnem naroku na ljubljanskem okrožnem sodišču ni priznal krivde za očitano kaznivo dejanje zlorabe položaja. Tudi nekdanji direktor Infond Holdinga Matjaž Rutar in nekdanja Šrotova svetovalka Vesna Rosenfeld, ki sta obtožena pomoči pri zlorabi položaja, nista priznala krivde.

>> Romunskega hekerja izpustili iz pripora
Romunskega državljana Victorja Faura so včeraj izpustili iz ekstradicijskega pripora v Murski Soboti. Okrožno sodišče je sicer že odločilo, da ga ne izročijo ZDA, kjer ga iščejo z mednarodno tiralico zaradi vdora v računalniške sisteme nekaterih ameriških državnih agencij, odločitev pa je nato potrdilo še višje sodišče. Faur se vrača v Romunijo.

>> Posvet o volilnem sistemu
Spremembe volilnega sistema so potrebne, in sicer zlasti v smeri zagotavljanja večjega vpliva volivca na kandidate, ki bodo izvoljeni v DZ, so se strinjali sodelujoči na posvetu o spremembah volilnega sistema. Predstavniki civilne družbe in pravne stroke so v DS predstavili nekatere načine, na katere bi bilo mogoče doseči ta cilj.

 
 
 
     

 

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE

PREGLED SLOVENSKE ZAKONODAJE - MED NAJPOMEMBNEJŠIMI IZPOSTAVLJAMO

     
 
>> Novela kolektivne pogodbe
Obsežne spremembe in dopolnitve je doživela Kolektivna pogodba dejavnosti bančništva Slovenije. Med drugim je bilo dodano besedilo o imenovanju pooblaščencev, ki obravnavajo in rešujejo primere psihičnega, fizičnega ali spolnega nasilja in trpinčenja na delovnem mestu - tretji odstavek 8. člena. Novo poglavje Odreditev drugega ustreznega dela ureja odreditev začasnega opravljanja drugega ustreznega dela, kadar gre za nadomeščanje začasno odsotnega delavca, vendar ne več kot 12 mesecev. Spremenjeni so tudi odpovedni roki v primeru redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca iz poslovnega razloga - primerjalnik besedila 41. člena.

>> Odpoved kolektivne pogodbe
Združenje za tekstilno, oblačilno in usnjarsko predelovalno industrijo pri GZS je objavilo odpoved Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti Slovenije. Kolektivna pogodba preneha veljati 30. junija, normativni del pogodbe pa se uporablja še šest mesecev po izteku odpovednega roka, to je do konca leta 2014. Na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS) so pojasnili, da je bila pogodba odpovedana zaradi trenutnih razmer v panogi in zaradi uskladitve z lani sprejetim Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1). Pogajanja o novi pogodbi bodo predvidoma stekla sredi februarja.

Združenje delodajalcev Slovenije, drugi od sopodpisnikov te kolektivne pogodbe na delodajalski strani, je na svoji spletni strani objavilo sporočilo, da je odpoved zgolj s strani GZS nezakonita.

>> Izvrševanje opcij in diskrecijskih možnosti
21. januarja je začel veljati Sklep o izvajanju Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012. Sklep določa način izvrševanja opcij in diskrecijskih možnosti ter drugih nalog pristojnega organa za kreditne institucije.

>> Pravica do institucionalnega varstva
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva med drugim natančneje določajo posebnosti postopka pri kriznih namestitvah odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju in starejših oseb. Novela natančno definira krizno namestitev starejših oseb in odraslih oseb s posebnimi potrebami, ta pomeni nujno namestitev, ki izhaja iz potrebe po takojšnji pomoči (nasilje v družini, deložacija, hospitalizacija ali smrt osebe, ki skrbi za starejšo osebo ali odraslo osebo s posebnimi potrebami, življenjska nevarnost zaradi demence ali drugih stanj) brez predhodnih pisnih priprav in obveščanj ter s trajanjem do 21 dni.

 
 
>> Z drugimi novimi predpisi se lahko seznanite na UL št. 4 in 5
 
     

 

EVROPSKA UNIJA

EVROPSKA UNIJA

     
 
>> Trg revizorskih storitev
Odbor za pravne zadeve pri evropskem parlamentu je podprl zakonodajo (predlog direktive o spremembi direktive 2006/43 in predlog uredbe), ki bi odprla trg revizorskih storitev, s čimer bi se zmanjšal prevladujoč vpliv štirih velikih podjetij za revizijo, izboljšala kvaliteta in transparentnost storitev, preprečil konflikt interesov ter odpravile pomanjkljivosti, ki jih je razkrila finančna kriza.

>> Pomoč MSP
Evropska Komisija je sprejela Smernice o pogojih, na podlagi katerih lahko države članice podelijo pomoč za pospešitev dostopa do financiranja malih in srednjih podjetij ter podjetij s srednjo kapitalizacijo.

>> Trgovinska zaščita
Pristojni odbor evropskega parlamenta je potrdil načrte za dopolnitev instrumentov trgovinske zaščite (okrepitev prizadevanj za boj proti dumpinškemu in subvencioniranemu uvozu iz tretjih držav). Parlamentarci so opozorili, da je treba tudi izboljšati metodo za računanje protidumpinških dajatev, ki bo upoštevala okoljske, sociološke in razvojne vidike.

>> Odpravljanje diskriminacije
Komisija EU je objavila poročilo o izvajanju pravil (direktiva 2000/78 in direktiva 2000/43) za odpravljanje diskriminacije na podlagi rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Glavna ugotovitev je, da je potrebno s strani nacionalnih organov še izboljšati izvajanje direktiv v praksi.

>> Iz sodne prakse EU
V zadevi C-292/11 P je Sodišče EU razsodilo, da Komisija pri izterjavi denarne kazni določene s strani sodišča EU ne more odločati o skladnosti nacionalne ureditve s pravom EU, če sodišče tega še ni samo preizkusilo. Po mnenju sodnikov bi to poseglo v izključno pristojnost Sodišča. V sodbi se omenja predhodne sodbe C-275/03, C-70/06 in T-33/09 ter direktiva 89/665.

 
 
 
     

 

STROKOVNI ČLANKI

STROKOVNI ČLANKI - IZBOR TEDNA

     
 
 
 
Mojca Vertačnik, Vesna Gorjup Zupančič:
Arbitraža in izvršba na podlagi verodostojne listine
 
 
 
 
     

 

IUS KOLUMNA

IUS KOLUMNA

     
             
      O manipulaciji    

prof. dr. Miro Cerar
   
Zaradi vsega tega in drugih razlogov je nadvse pomembno, da manipulacije SPROTI prepoznavamo in jih onemogočamo. To nam lepo dokazuje sedanja kriza, ki je prav posledica tega, da večina Slovencev v preteklih letih ni prepoznala mnogih manipulacij ali pa se ni sproti in dovolj odločno odzivala nanje. Tudi mnogi tisti, ki so si v preteklih desetletjih na račun manipulacije z večino državljanov pridobili veliko družbeno moč in/ali materialno bogastvo (duševnega in duhovnega si na ta način seveda niso mogli), so nam bili že vsaj v preteklih letih bolj ali manj znani, vendar je tu – žal – odpovedala naša skupna etična in pravna zavest, tako da so vse do nedavnega ti plenilci povsem nemoteno kradli in uničevali našo narodno in naravno substanco.
   
     
   
 
 
>> Vabljeni h komentiranju članka na Forum PRAVNIKI
 
     

 

NOVI ZAKONI

NOVI ZAKONI - OBJAVLJENI, A ŠE NE VELJAJO

     
 
 
>> Novelirana besedila in nove zakone, ki še ne veljajo, si že lahko ogledate med bodočimi verzijami zakonov.
 
 
     

 

IUS-INFO ČISTOPISI

IUS-INFO ČISTOPISI

     
 
>> Ali uporabljate zadnje veljavno besedilo ZSPJS?
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) je bil objavljen leta 2002 in do danes je doživel že 35 vplivov na besedilo. Vse te spremembe, dopolnitve in razveljavitve členov so upoštevani samo v IUS-INFO ČISTOPISU ZSPJS.

V ČASOVNI LESTVICI je na voljo tudi vseh 36 verzij čistopisov tega zakonskega besedila, kakor se je spreminjalo od prve objave.

V PRIMERJALNIKU ČLENOV lahko še posebej natančno ugotavljate spremembe v besedilu - za primer si lahko ogledate primerjavo besedila 25. člena ZSPJS (spremembe glede dodatka za delovno dobo) pred in po spremembi.

 
     

 

DOBRO_JE_VEDETI

DOBRO JE VEDETI

     
 
>> Priporočite Tednik IUS-INFO!
Na povezavi lahko tudi svojim prijateljem in sodelavcem omogočite brezplačno prejemanje Tednika IUS-INFO, ki vsak četrtek prinaša vse pomembne informacije o novih in spremenjenih predpisih, sodni praksi, aktualnem pravnem in političnem dogajanju v Sloveniji in EU ter novih vsebinah na portalu IUS-INFO.

 
© 1989-2013 IUS SOFTWARE d.o.o. Vse pravice pridržane

Sporočilo ste prejeli skladno s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi: vaše prijave na spletnih straneh www.findinfo.si ali www.iusinfo.si, vaše javne objave na spletu ali PIRS-u, v bazi GZS, izpolnjenega anketnega lista na prireditvah, sejmih, seminarjih in drugih podobnih dogodkih v organizaciji ali s sodelovanjem podjetja IUS SOFTWARE d.o.o. ali pa smo vam ga poslali v informacijo kot odgovor na vašo e-pošto. V kolikor tovrstnih sporočil ne želite prejemati, se lahko odjavite s seznama prejemnikov.